Now showing items 104-123 of 355

  • Mechanické vlastnosti a trvanlivost betonu s přísadou gumového recyklátu 

   Author: Chylík Roman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce je zaměřena na beton s příměsí gumového recyklátu, který je obecně nazýván "Crumb Rubber Concrete" nebo "CRC". Jeden z prvních CRC byl vytvořen a aplikován v Arizoně. Arizona má zcela odlišné klimatické podmínky ...
  • Mechanické vlastnosti betonových desek vyztužených tkaninami 

   Author: Kochová Aneta; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je představení kompozitního materiálu textilbetonu, analýza možností vyztužování betonu textilními sítěmi a ověření materiálových charakteristik. Zvoleným materiálem pro textilní sítě jsou uhlíková ...
  • Mechanické vlastnosti čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku 

   Author: Tomáš Liška; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku betonových konstrukcí. Úvodní část obsahuje stručný popis technologie 3D tisku a podrobnou studii vědeckých článků ...
  • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

   Author: Rochelt Filip; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
  • Metody měření pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Gaudynová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Práce je věnována pórovému tlaku v betonu a jeho měřením při vysokých teplotách. V první kapitole jsou představeny vlastnosti a chování betonu za vysokých teplot. Druhá kapitola je dále věnována samotnému pórovému tlaku v ...
  • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Havlůj Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
  • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Rajman Daniel; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
  • Metody navrhování železobetonových stěnových nosníků 

   Author: Martin Slavata; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této diplomové práce je analýza výpočetních modelů pro sténové nosníky. Ve stručnosti jsou představeny přístupy řešení stěnových nosníků dle Českých technických norem (ČSN EN 1992-1-1) a Amerického institutu pro beton ...
  • Mikromechanické vlastnosti cementových kompozitů 

   Author: Němeček Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce pojednává o studiu mikrostruktury sedmi cementových past na bázi portlandského cementu a příměsí popílku a strusky. Mikrostruktura vzorku byla popsána pomocí elektronové a optické mikroskopie. Pro ...
  • Modelování interakce koria a betonu 

   Author: Vaitová Michaela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Modelování transportu tepla ve vícevrstvých prvcích vystavených požáru s využitím metody konečných diferencí a různých metod časové diskretizace 

   Author: Jiří Peterka; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Klezla Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Hlavní náplní práce je modelování 1D transportu tepla ve vícevrstvých prvcích vystavených požáru za pomoci metody konečných diferencí a různých metod časové diskretizace. Součástí této práce je rešerše, ve které jsou popsány ...
  • Modelování železobetonových prvků raného stáří pomocí strut-and-tie modelů 

   Author: Vala Vlastimil; Supervisor: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Most Brunsbecke na A45 

   Author: Vrba Pavel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Zadáním práce je alternativní návrh řešení mostu Brunsbecke na německé dálnici A45. Obsahem zadání je variantní řešení s volbou výsledné varianty. Pro finální variantu je zpracován podrobný návrh a posouzení nosné konstrukce ...
  • Most na silnici I/27 v Plzni 

   Author: Jan Babica; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přemostění údolní nivy řeky Mže. V úvodu nabízí uvažované varianty, kde je jedna možnost vybraná a ta je detailně rozpracována.
  • Možnosti uplatnění Porimentu pro konstrukční prvky 

   Author: Hůlová Jana; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Multifunkční centrum Teplice 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu 

   Author: Mádlová Jitka; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený ...
  • Navrhování betonových sloupů na účinky požáru 

   Author: Sura Josef; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nárh rekonstrukce mostní kontrukce založené na principu PBD 

   Author: Vašátko Radek; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh a analýza přesypané konstrukce v nepříznivých místních podmínkách 

   Author: Malina David; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)