Now showing items 116-135 of 395

  • Mechanické vlastnosti a trvanlivost betonu s přísadou gumového recyklátu 

   Author: Chylík Roman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce je zaměřena na beton s příměsí gumového recyklátu, který je obecně nazýván "Crumb Rubber Concrete" nebo "CRC". Jeden z prvních CRC byl vytvořen a aplikován v Arizoně. Arizona má zcela odlišné klimatické podmínky ...
  • Mechanické vlastnosti betonových desek vyztužených tkaninami 

   Author: Kochová Aneta; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je představení kompozitního materiálu textilbetonu, analýza možností vyztužování betonu textilními sítěmi a ověření materiálových charakteristik. Zvoleným materiálem pro textilní sítě jsou uhlíková ...
  • Mechanické vlastnosti čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku 

   Author: Tomáš Liška; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi čerstvého cementového kompozitu pro technologii 3D tisku betonových konstrukcí. Úvodní část obsahuje stručný popis technologie 3D tisku a podrobnou studii vědeckých článků ...
  • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

   Author: Rochelt Filip; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
  • Metody měření pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Gaudynová Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Práce je věnována pórovému tlaku v betonu a jeho měřením při vysokých teplotách. V první kapitole jsou představeny vlastnosti a chování betonu za vysokých teplot. Druhá kapitola je dále věnována samotnému pórovému tlaku v ...
  • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Havlůj Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
  • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Rajman Daniel; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
  • Metody navrhování železobetonových stěnových nosníků 

   Author: Martin Slavata; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této diplomové práce je analýza výpočetních modelů pro sténové nosníky. Ve stručnosti jsou představeny přístupy řešení stěnových nosníků dle Českých technických norem (ČSN EN 1992-1-1) a Amerického institutu pro beton ...
  • Mikromechanické vlastnosti cementových kompozitů 

   Author: Němeček Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce pojednává o studiu mikrostruktury sedmi cementových past na bázi portlandského cementu a příměsí popílku a strusky. Mikrostruktura vzorku byla popsána pomocí elektronové a optické mikroskopie. Pro ...
  • Modelování interakce koria a betonu 

   Author: Vaitová Michaela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Modelování požáru a analýza požární odolnosti konstrukcí se zohledněním náhodnosti vstupních parametrů 

   Author: Tomáš Kovářík; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Klezla Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou modelování požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu, zejména náhodnosti vstupních parametrů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zprvu ...
  • Modelování požáru a analýza sdílení tepla na mostních konstrukcích 

   Author: Filip Luštinec; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se sdílením tepla a jeho ovlivněním mostních konstrukcí. Mezi cíle práce patří zmapování vlivu požáru, jakožto mimořádné situace (zatížení) a jeho působení na mostní ...
  • Modelování transportu tepla ve vícevrstvých prvcích vystavených požáru s využitím metody konečných diferencí a různých metod časové diskretizace 

   Author: Jiří Peterka; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Klezla Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Hlavní náplní práce je modelování 1D transportu tepla ve vícevrstvých prvcích vystavených požáru za pomoci metody konečných diferencí a různých metod časové diskretizace. Součástí této práce je rešerše, ve které jsou popsány ...
  • Modelování železobetonových prvků raného stáří pomocí strut-and-tie modelů 

   Author: Vala Vlastimil; Supervisor: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Most Brunsbecke na A45 

   Author: Vrba Pavel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Zadáním práce je alternativní návrh řešení mostu Brunsbecke na německé dálnici A45. Obsahem zadání je variantní řešení s volbou výsledné varianty. Pro finální variantu je zpracován podrobný návrh a posouzení nosné konstrukce ...
  • Most na silnici I/27 v Plzni 

   Author: Jan Babica; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přemostění údolní nivy řeky Mže. V úvodu nabízí uvažované varianty, kde je jedna možnost vybraná a ta je detailně rozpracována.
  • Most přes údolí řeky Bystřice na silici I/13 

   Author: Martin Neradílek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajícího návrhu mostu přes údolí řeky Bystřice na směrově rozdělené silnici I/13. Po přiblížení zájmového území stavby je provedena rešerše pomocí referenčních staveb se zaměřením ...
  • Most přes údolí řeky Gottleuba v Pirně 

   Author: Vojtěch Šulc; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Předmětem diplomové práce je alternativní návrh přemostění údolí řeky Gottleuba. První část práce se zabývá návrhy různých variant a volbou vhodné výsledné konstrukce. Vybraná konstrukce je tvořená betonovým komorovým ...
  • Možnosti uplatnění Porimentu pro konstrukční prvky 

   Author: Hůlová Jana; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Multifunkční centrum Teplice 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)