Now showing items 386-405 of 428

  • Variabilita a náhodnost vstupních parametrů požárních modelů a jejich vliv na průběh požáru a požární odolnost konstrukcí 

   Author: Jana Boušová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se navrhování nosných konstrukcí na účinky požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou ...
  • Variantní řešení nosné konstrukce prodejní haly 

   Author: Vrána David; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vázané kroucení železobetonových prvků s masivním průřezem 

   Author: Jan Sedlmajer; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá nedostatečně probádanou problematikou vázaného kroucení železobetonových prvků s masivním průřezem, která většinou nebývá ani okrajově zmíněná v dnes používaných normách pro navrhování ...
  • Vědecko technický park v Plzni 

   Author: Čtvrtečka Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vibroizolace stavebního objektu 

   Author: Michal Tauchman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním vibroizolace vybraného objektu. Obsahem úvodních částí práce je problematika seismicity, vibroizolační technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobně popsány ...
  • Vila Labská 

   Author: Štruncová Michaela; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bryčka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh rodinné vily v Pardubicích. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů, řezu a konstrukčního ...
  • Visutý most přes Messinskou úžinu 

   Author: Kristian D'Amico; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním variant řešení přemostění přes Messinkou úžinu. Pro vybranou variantu visutého mostu, je sestaven rámový nelineární výpočetní model, který je poté ověřen pomocí prostorového nelineárního ...
  • Víceúčelová optimalizace betonové konstrukce v rané fázi návrhu 

   Author: Michal Doležal; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá využitím parametrického modelování a genetických algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci v rané fázi návrhu betonové konstrukce. Tyto moderní metody umožňují zlepšení spolupráce více profesí v ...
  • Vlastnosti vláknobetonů se zaměřením na chování za vyšších teplot 

   Author: Michnová Mária; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vláknobeton s užitím recyklátů využitelný pro objekty bytové a občanské výstavby 

   Author: Trhlík Michal; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv integrované mostní konstrukce na napětí v bezstykové koleji 

   Author: Prášilík Jiří; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv konstrukčního uspořádání betonových mostů na celkové náklady na provedení a údržbu během jejich životnosti 

   Author: Martin Vlk; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Hlavním cílem této diplomové práce je analýza vlivu konstrukčního uspořádání silničních betonových mostů na náklady na jejich pořízení a na jejich údržbu. Tyto náklady může velkou měrou ovlivnit to, jestli je most integrovaný ...
  • Vliv krystalizačních přísad na samohojení betonu 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu na jeho samohojení. Jejím obsahem je úvod, ve kterém je podrobněji popsána motivace k realizaci tohoto experimentu a také stručný přehled ...
  • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

   Author: Marks Viktor; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
  • Vliv okolního prostředí na výsledné vlastnosti betonů různého složení 

   Author: Malá Dagmar; Supervisor: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Vliv příměsí betonu na smršťování cementové matrice 

   Author: Vích Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je analýza vlivu různých příměsí do betonu na smršťování od vysychání. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, první část se zabývá obecnou teorií úzce související se smršťováním, část ...
  • Vliv reologických vlastností materiálů na dlouhodobé chování předpjatých betonových konstrukcí 

   Author: Bartoš Ondřej; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv síranové koroze na materiálové vlastnosti betonu při běžných a vysokých teplotách 

   Author: Petr Holeček; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Díky svým vlastnostem je beton využíván i pro stavby ve velmi agresivním prostředí. Jedná se přitom o stavby významného charakteru, jako jsou dopravní a průmyslové stavby. I přes působení negativních vlivů je velice důležité, ...
  • Vliv teplotního cyklu na napjatost bezstykové koleje 

   Author: Psotka Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání kombinované odezvy bezstykové koleje a nosné konstrukce mostu na působící zatížení. V první části je shrnuta dostupná literatura zabývající se touto problematikou včetně platných návrhových ...
  • Vliv tuhosti injektáže na namáháni prefabrikovaného tunelového ostění 

   Author: Krotil Lukáš; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)