Now showing items 1-20 of 358

  • Experimental investigation of the folding behaviour of extruded cement-bound concretes 

   Author: Ludwig Werum; Supervisor: Kalthoff Matthias; Opponent: Matschei Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   The innovative and high-performance building material textile reinforced concrete (TRC) has the potential to significantly reduce the enormous resource consumption and CO2 emissions of the construction industry. To exploit ...
  • Návrh betonového skateparku 

   Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Schwarz Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce řeší návrh betonového skateparku. Cílem je provést komplexní návrh se zahrnutím všech vlivů, které by na funkci konstrukce mohly mít dopad. V rámci diplomové práce je provedeno srovnání materiálových ...
  • Lávka pro pěší v Topoľčanech přes řeku Nitru 

   Author: Max Hornof; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a předběžným posouzením lávky pro pěší a cyklisty. V první části je zpracována rešerše na téma zavěšených mostů. V rešerši je popsána historie, vývoj, charakteristika a technologie výstavby ...
  • Effect of Neutron Irradiation on Concrete Aggregates 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Safe exploitation of nuclear power plants is one of the main concerns of the modern society. In Japan, close attention has been made to local nuclear infrastructure especially after the incident at the Fukushima-Daiichi ...
  • Prefabrikované stěnové panely ze zdiva 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. ...
  • Shell house 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
  • Analýza odezvy ocelobetonové tlakové obálky rychlého reaktoru na návrhovou nehodu 

   Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se v prvních kapitolách soustředí na shromáždění dostupných a relevantních informací o technologii ocelobetonové sendvičové konstrukce. Druhá kapitola je zaměřena na konkrétní koncepty, či již zhotovené ...
  • Structural Aspects of Reinforced Concrete Building Reconstruction 

   Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   ABSTRAKT: dnes je jednou ze základních částí stavebního inženýrství rekonstrukce budov. V této práci byly studovány případy rekonstrukcí jednotlivých částí konstrukcí pomocí statické analýzy s ohledem na časovou závislost ...
  • Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží 

   Author: Martin Wohlgemuth; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá působením soudržné a nesoudržné předpínací výztuže v mezních stavech únosnosti. Jelikož je pro správné pochopení chování konstrukce v mezním stavu únosnosti porozumět i základním principům a ...
  • Návrh silničního mostu v Pirně 

   Author: František Vítek; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit silniční betonový most, který překlene údolí řeky Gottleuba na obchvatu Pirny v Německu. Výškové a směrové řešení je odvozeno od existující projektové dokumentace navrženého ...
  • Návrh železničního mostu přes Vltavu 

   Author: Jan Fukač; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Göringer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Předmětem této diplomové práce je návrh železničního mostu přes Vltavu u Červené nad Vltavou. V rámci koncepčního návrhu bylo navrženo několik možných variant řešení přestavby stávajícího mostu. S ohledem na dané místo, ...
  • Optimalizace návrhu letmo betonovaného dálničního mostu 

   Author: Jiří Keclík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Kužník Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem letmo betonovaného mostu na dálnici D11 v úseku Trutnov – státní hranice ČR/Polsko. První část se věnuje popisu problematiky letmo betonovaných konstrukcí a tématu optimalizace. Další tři ...
  • Návrh nosné konstrukce lávky z UHPC 

   Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením lávky pro pěší a cyklistickou dopravu z UHPC materiálu přes ulici Na Žertvách. Lávka je součástí revitalizace vnitřního městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. V ...
  • Návrh přesypaného mostního objektu 

   Author: Michal Marvan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Dubánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení přesypaného mostního objektu. Most převádí biokoridor přes dálnici D52 v blízkosti Anenského vrchu. Vedení ekoduktu na mostě je v přímé. Komunikace pod mostem je vedena ...
  • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
  • Návrh estakády z UHPFRC prefabrikovaných segmentů 

   Author: Lukáš Kaprálek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálniční estakády o osmnácti polích rozpětí 30,0 + 16 x 51,0 + 30,0 m. Konstrukce je navržena z UHPFRC (fck = 161 MPa) prefabrikovaných segmentů komorového ...
  • Analýza vlivu náhlé změny průřezu na napjatost krouceného železobetonového prvku 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Železobetonové konstrukční prvky jsou nejčastěji namáhány ohybem a smykem, případně normálovou silou. Proto byla historicky věnována těmto typům namáhání největší pozornost a bylo dosaženo vysoké míry poznání chování takto ...
  • Variabilita a náhodnost vstupních parametrů požárních modelů a jejich vliv na průběh požáru a požární odolnost konstrukcí 

   Author: Jana Boušová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se navrhování nosných konstrukcí na účinky požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou ...
  • Aplikace různých modelů požáru pro posouzení požární odolnosti konstrukce 

   Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modely požáru a také na to, jak velký vliv mají tyto modely požáru na výslednou požární odolnost konstrukcí. V první části této diplomové práce byla provedena analýza ...
  • Odolnost povrchové vrstvy betonu proti agresivním látkám 

   Author: Natálie Dejdarová; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Albert Nadezda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá odolností povrchových vrstev betonu. Cílem je seznámení s problematikou úpravy povrchu betonu pro použití do interiérového prostředí, přehled možností mechanické úpravy a shrnutí poznatků v ...