Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 244

  • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

   Autor: Holan Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
  • Návrh nosné konstrukce objektu Karlínské kaskády, Praha 

   Autor: Hlaváč David; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této diplomové práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí polyfunkčního objektu Karlínských kaskád v Praze. Návrh se týká všech železobetonových a předpjatých prvků v objektu. Hlavní náplní statické části ...
  • Návrh nosných prvků rodinné vily v Táboře 

   Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků rodinné vily. Podrobný výpočet nosných prvků 1. nadzemního podlaží s ohledem na MSÚ a MSP. Vnitřních síly byly spočítány pomocí programu SCIA Engineer s ručním ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Autor: Schreiberová Hana; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Statická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací 

   Autor: Punar Jiří; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy ...
  • Návrh nosných prvků bytového domu, Praha 

   Autor: Musil Luboš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce je projektem, který řeší nosnou konstrukci bytového objektu. Skládá se ze tří hlavních částí. Převažující je statická část - předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce a podrobný návrh vybraných prvků ...
  • Návrh nosné konstrukce hotelu MIURA 

   Autor: Macháčová Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Čvančara Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hotelu Miura v Čeladné u Frýdku Místku. Podkladem pro zpracování práce byly fotografie a slepé půdorysy objektu. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, ...
  • Návrh nosné konstrukce lékařské fakulty, Hradec Králové 

   Autor: Chromá Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce lékařské fakulty a podrobným návrhem zastřešení přednáškové místnosti - skořepiny. Konstrukce je řešena ve dvou variantách - železobetonová a ...
  • Návrh betonového obloukového mostu s uvážením technologie výstavby 

   Autor: Strobl David; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady jejich realizací, včetně postupu výstavby. Dále se zabývá konkrétním návrhem betonového obloukového mostu. Nejprve se hledá nejvhodnější konstrukční ...
  • Rekonstrukce mostu Šmejkalka 

   Autor: Vojtíšek Petr; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   První část této práce se věnuje výběru vhodné varianty pro rekonstrukci obloukového mostu a uvádí jednotlivé varianty s řešením postupu výstavby. V druhé části se práce věnuje konkrétní vybrané variantě a řeší vhodné zvolení ...
  • Design of Chiche Bridge 

   Autor: Mendizabal Melo Manolo; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
  • Stacionář 

   Autor: Pospíšil Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Statické řešení bytového domu AVANA 

   Autor: Vrzáň Jakub; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení bytového domu AVANA. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se zaměřením na úplnou změnu konstrukčního schématu na přechodu podzemního a nadzemního podlaží. Podrobně je ...
  • Návrh bodově podepřeného silničního mostu 

   Autor: Mlnářík Lukáš; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Brchel Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Hlavním tématem práce jsou betonové silniční mosty. Podrobně je práce zaměřena na návrh a ověření nového silničního mostu, který by měl nahradit mostní konstrukci stávající. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu 

   Autor: Merva Milan; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Podráský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tématem diplomové práce je návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu. Most je navržen jako rámová spřažená konstrukce z betonu o jednom poli. Cílem práce je návrh velmi subtilní konstrukce z důvodu ...
  • Návrh opravy skořepinové konstrukce zastřešení 

   Autor: Malecký Tomáš; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této práce je návrh opravy skořepinového zastřešení haly Vozovny Hloubětín v Praze. Pro účely této práce se předpokládalo ponechání stávajících podpůrných konstrukcí a zřízení nové monolitické betonové skořepiny. ...
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

   Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
  • Numerická analýza transportu tepla v ocelobetonových prvcích 

   Autor: Grenar Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá teplotní analýzou betonových a ocelobetonových prvků s rozptýlenou výztuží, konkrétně betonových a ocelobetonových desek a sloupů. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je definice požáru, ...
  • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

   Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
  • Numerická analýza betonového dílce pro letištní plochy 

   Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá prefabrikovanými betonovými systémy pro vozovky a pojezdové plochy letišť. V první části byla zpracována rešerše na téma prefabrikovaných betonových systémů používaných v zahraničí, která obsahuje ...