Recently added

Now showing items 1-20 of 292

  • Návrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionu 

   Author: Marek Schwarz; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí tribun fotbalových stadionů. Hlavním tématem je návrh železobetonového prefabrikovaného lavicového nosníku, který je pro konstrukce tribun typický, a vhodný ...
  • Konstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavby 

   Author: Michal Piksa; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Kellerová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcemi velkého vyložení a jejich statickým rozborem. Příklady realizovaných staveb s vyloženou částí konstrukce byly analyzovány s ohledem na jejich nosný systém. Dále se práce zabývá ...
  • Návrh technologie výroby a výroba betonových kanoí s využitím digitální fabrikace 

   Author: Filip Fencl; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Kratochvíl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této práce je návrh a postup pro realizaci sériové výroby betonové kánoe. Při výrobě bude použita CNC obráběcí frézka umístěná na katedře betonových konstrukcí. Každoročně se po celém světě pořádají univerzitní závody ...
  • Betonové origami konstrukce 

   Author: Martin Salák; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami ...
  • Návrh konstrukce bytového domu s komerčními prostory 

   Author: Eva Pankova; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce je zaměřena na optimalizace konstrukčního systému a návrh vybraných konstrukčních prvku bytového domu s komerčními prostory. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V ...
  • Návrh obloukového mostu s vysouvanou mostovkou přes Vltavu u Suchdola 

   Author: Vlastimil Prokop; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem přemostění údolí Vltavy u Suchdola na silničním okruhu kolem Prahy. Práce obsahuje několik variant návrhu a podrobnější řešení vybrané varianty obloukového mostu s podélně vysouvanou ...
  • Návrh letmo betonovaného dálničního mostu přes údolí Vltavy 

   Author: Jakub Dvořák; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Diplomová práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce dálničního mostu stavěného metodou letmé betonáže. Most se nachází na budoucím úseku Silničního okruhu kolem Prahy č. 519 Suchdol - Březiněves a překonává ...
  • Návrh montované konstrukce provozně administrativního objektu 

   Author: Milan Trejbal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Obsahem této diplomové práce je zejména statický výpočet prefabrikovaných železobetonových prvků výrobně-administrativní haly. Statický výpočet je doplněn o část, která je zaměřena na stavební řešení haly. Součástí je také ...
  • Most na silnici I/27 v Plzni 

   Author: Jan Babica; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přemostění údolní nivy řeky Mže. V úvodu nabízí uvažované varianty, kde je jedna možnost vybraná a ta je detailně rozpracována.
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika ve výrobních objektech 

   Author: Musil Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce je zaměřena na požární riziko ve výrobních objektech ve vazbě na požární bezpečnost staveb dle ČSN 73 0804 a rámcový pohled na požární riziko v zahraničí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit výpočetní ...
  • Metody měření mechanických vlastností betonu při vysokých teplotách 

   Author: Rochelt Filip; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na různé metody měření mechanických vlastností betonu při zvýšených teplotách a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části jsou popsány mechanické vlastnosti různých ...
  • Metody měření vlhkosti v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Rajman Daniel; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá vlhkostí v betonu a jejím měřením při zvýšených teplotách. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je obecné seznámení s vlhkostí, jejími účinky, zdroji a dělením. V další kapitole jsou shrnuty ...
  • Metody měření teploty v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Havlůj Jan; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Cílem této práce je popis současného stavu poznání v oblasti měření vnitřní teploty v betonu za vysokých teplot a zároveň rozšíření oblasti znalostí v experimentálním měření. V úvodní části se práce zaměřuje na procesy ...
  • Vliv odvětrávání uvažovaného při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru 

   Author: Marks Viktor; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá vlivem odvětrání při výpočtu požárního rizika a numerické simulaci požáru. V rámci rešerše této práce je shrnut výpočet požárního zatížení pro nevýrobní objekty (dle ČSN 73 0802 [1]) a ekvivalentní ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Analýza metod urychlujících nárůst tlakové pevnosti 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá urychlením nárůstu počáteční pevnosti betonu. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití proteplování na dlouhodobé vlastnosti betonu, především na tlakovou pevnost. Nárůst pevnosti při teplotách 10, 50 a ...
  • Uplatnění vysokohodnotného betonu pro konstrukční prvky 

   Author: Chmiel Marek; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši zabývající se vlastnostmi vysokohodnotných betonů a jejich využitím ve stavebnictví. Dále se diplomová práce zaměřuje na návrh vybraných betonových prvků skladovací haly a jejich ...
  • Odolnost betonu proti CHRL 

   Author: Hobza Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem diplomové práce je studie odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje dva základní přístupy k návrhu ...
  • Návrh nosné konstukce administrativní budovy TESCAN, Brno 

   Author: Hartman René; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá administrativně výrobním objektem firmy TESCAN Brno s.r.o. v Brně. Náplní této práce byl předběžný návrh vodorovných a svislých nosných konstrukcí a dále podrobný návrh vybrané stropní desky ...
  • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...