Now showing items 1-20 of 428

  • Studie nosné konstrukce hotelu vystaveného nárazu vozidla 

   Author: Tomáš Janecký; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Wünsche Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Diplomová práce se zabývá působením mimořádného zatížení na konstrukci. V teoretické části je sepsáno, co je to mimořádné zatížení, opatření vůči němu a co je to robustnost konstrukce. V praktické části jsou posouzeny ...
  • Výpočetní aplikace pro posouzení železobetonových prvků zesílených kompozitními materiály 

   Author: Stanislav Voráček; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zesilování železobetonových konstrukcí pomocí kompozitní výztuže. Hlavním cílem práce je vytvoření softwarové aplikace, do které je implementován postup pro výpočet a posouzení ...
  • Dotvarování spřažených průřezů beton-beton 

   Author: Matouš Petřík; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Krybus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Předmětem této diplomové práce je návrh postupu výpočtu přetvoření na spřaženém průřezu beton-beton s vlivem dotvarování. Snahou je vytvořit výpočetní nástroj, který lze použít pro numerický výpočet. Práce je uvedena ...
  • Vylepšení procesu návrhu betonové konstrukce v rané fázi pomocí parametrického modelování a víceúčelové optimalizace 

   Author: Durdona Qurbonova; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Proces navrhování betonových konstrukcí v rané fázi je nejdůležitější fází stavebních projektů, která ovlivňuje efektivitu a kvalitu konečného produktu. Tato fáze je však náročná vzhledem ke složité a proměnlivé povaze ...
  • Teplotní analýza voštinového panelu kolejového vozidla 

   Author: Martin Průcha; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Trsek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato diplomová práce je zaměřena na teplotní analýzu voštinového panelu z hliníkových slitin. V první části je nejprve představen základní přehled legislativních požadavků návrhu pasivních prvků požárního zabezpečení v ...
  • Návrh nového nadjezdu nad rozšířenou dálnicí D7 

   Author: Matouš Svoboda; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Sochor Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem dálničního nadjezdu z prefabrikovaných částečně předem předpjatých trámů s důrazem kladeným na rychlost výstavby. Nadjezd překračuje dálnici D7 s plánovaným rozšířením a převádí plánované ...
  • Návrh přemostění Vltavy v Praze Holešovicích 

   Author: Antonín Michálek; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Diplomová práce se věnuje návrhu přemostění Vltavy v Praze Holešovicích. V první části je zpracována studie zájmového okolí a rešerše na téma zavěšených a extradosed mostů. V rámci rešerše jsou popsány základní charakteristiky, ...
  • Návrh předpjatého rámového silničního mostu s integrovanými opěrami 

   Author: David Franěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nestandardní mostní konstrukce v oblasti bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Vzhledem k nepříznivým místním geologickým podmínkám a limitním požadavkům na rozpětí pro most o jednom ...
  • Parametrická optimalizace letmo betonovaného mostu 

   Author: Adam Froněk; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Holý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Práce se zabývá návrhem trámového mostu budovaného metodou letmé betonáže. Návrh je sestaven parametricky s hledáním optimálního tvaru nosné konstrukce. Rešerše rozebírá technologii letmé betonáže z hlediska návrhu geometrie ...
  • Optimalizace návrhu bílé vany s uvážením vlivu krystalizačních přísad na vlastnosti betonu 

   Author: Adam Silbrník; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Roubal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Předložená diplomová práce má za cíl navázat na zkoumání krystalizačních přísad v bakalářské práci. V průběhu tvorby bakalářské práce a následujícího studia bylo zjištěno mnoho poznatků, které jsou aplikovány v rámci této ...
  • Optimalizace tvaru a rozložení sloupových prvků 

   Author: Michal Straka; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Diplomová práce se věnuje parametrickému návrhu a optimalizaci sloupových prvků. Moderním způsobem řeší návrh stavebních konstrukcí s využitím genetických algoritmů a jiných optimalizačních metod. Tyto pojmy jsou v úvodních ...
  • Modelování tečení čerstvé betonové směsi pomocí Lattice Boltzmann metody 

   Author: Václav Wudi; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Cílem této práce bylo vytvoření programu, který vypočítá chování čerstvé betonové směsi. Výpočet je vytvořen vícefázovém modelem s využitím Lattice Boltzmann metody. Směs je modelována jako kapalina s příslušnými parametry. ...
  • Analýza návrhu nadpodporových příčníků komorových mostů s ohledem na jejich uspořádání a provádění 

   Author: Adam Pospíšil; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Chůra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Diplomová práce rozebírá problematiku různých funkcí, způsobu provádění a přístupů k navrhování nadpodporových příčníků betonových mostů. Práce obsahuje teoretickou (kap. č. 2 – 4) a praktickou část (kap. č. 5). Teoretická ...
  • Návrh nového železničního mostu nad stávající železniční tratí 

   Author: Richard Vaněk; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Machač Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvoukolejného železničního mostu vedeného přes stávající železniční trať a přilehlé pozemní komunikace. V rámci předběžného návrhu bylo zkoumáno několik variant řešení ...
  • Návrh nového jednopolového nadjezdu nad modernizovanou dálnicí D7 se sníženými požadavky na údržbu 

   Author: Vojtěch Štok; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Zíma Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem jednopolového nadjezdu nad dálnicí D7. Při návrhu byl kladen důraz na požadavek snížení nákladů na údržbu. Požadavek na snížení nákladů na údržbu byl v této diplomové práci řešen ...
  • Experimentální analýza vlivu síranové koroze na vlastnosti betonu vystaveného vysokým teplotám 

   Author: Veronika Litošová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Má diplomová práce se zabývá experimentálním výzkumem vlivu vnější síranové koroze a působení vysokých teplot na vlastnosti betonu. Analýze předchází teoretický základ k dané problematice a současné poznání z experimentálních ...
  • Nelineární analýza štíhlých a velmi štíhlých železobetonových prutů 

   Author: Lukáš Koruňák; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Bobek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Štíhlé a velmi štíhlé železobetonové sloupy jsou velmi používaným typem konstrukčního prvku. Používají se jak v pozemních stavbách, tak velkou měrou u mostů. Vzhledem ke snaze snižovat náklady a šetřit materiálem je možné, ...
  • Koncept prefabrikované dělicí stěny s řízenými optickými a akustickými vlastnostmi 

   Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Hlaváč David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Diplomová práce se zabývá koncepcí prefabrikované dělicí stěny s řízenými optickými a akustickými vlastnostmi. Cílem práce bylo vytvořit základní rešerši na požadované vlastnosti dělicích konstrukcí. Dále byla vypracována ...
  • Numerická analýza betonového prstence biologického stínění 

   Author: Jiří Kovář; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-06)
   Cílem této práce bylo provést analýzu betonového prstence biologického stínění vystaveného vlivu radioaktivního záření. Analýza byla provedena použitím metody konečných prvků na uvažovaný axisymetrický numerický model ...
  • Návrh konstrukce zastřešení kostela Lesná 

   Author: Matěj Kukla; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Valenta Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-07)
   Předmětem této diplomové práce je variantní návrh zastřešení kostela Lesná v Brně. Práce je rozdělena na rešeršní a konstrukční část. První část rešerše se zabývá vlivem technologie železobetonu na konstrukční uspořádání ...