Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 219

  • Konstrukce předpjaté budovy Národní technické knihovny v Praze 

   Autor: Salcedo Salinas Fiorella Silvana; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V rámci práce byl zadán půdorys typického patra Národní technické knihovny
  • Mechanické vlastnosti betonových desek vyztužených tkaninami 

   Autor: Kochová Aneta; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce je představení kompozitního materiálu textilbetonu, analýza možností vyztužování betonu textilními sítěmi a ověření materiálových charakteristik. Zvoleným materiálem pro textilní sítě jsou uhlíková ...
  • Návrh vybraných nosných prvků polyfunkčního objektu 

   Autor: Kubík Aleš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Tato diplomová práce se sestává z dvou hlavních částí. Primární částí je statický návrh vybraných nosných prvků železobetonové nosné konstrukce a komplementární část je stavební částí. Jako podklad k vypracování byla použita ...
  • Betonové plovoucí prvky 

   Autor: Slabý Ondřej; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je věnována problematice plovoucích těles se zaměřením na tělesa z betonu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vývojem a současným stavem plovoucích těles, jejich návrhu a výpočtu, základní legislativě ...
  • Analýza konstrukce vývojového centra se zaměřením na vlivy smršťování betonu 

   Autor: Pekárnová Klára; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Analýza konstrukce vývojového centra se zaměřením na vlivy smršťování betonu" je souhrn poznatků o problematice smršťování betonu a následná analýza vybraného dilatačního celku ...
  • Návrh estakády na komunikaci R2 u Lučence 

   Autor: Do Xuan Hoang; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Sláma Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   V souvislosti s plánovanou výstavbou další etapy rychlostní komunikace R2 v úseku Lovinobaňa - Ožďany ve Slovenské republice byla v dubnu 2010 vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace byla následně ...
  • Rekonstrukce silničního mostu II/150 Okrouhlice ev. č. 150-022 

   Autor: Kulhavý Michal; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Brož Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce obsahuje projekt rekonstrukce silničního mostu II/150 Okrouhlice ev. č. 150-022. Součástí projektu je krátký teoretický úvod, kde jsou základní informace týkající se integrovaných mostů, jejich výhod, ...
  • Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce mostu přes Vltavu u Zvíkova 

   Autor: Holub Marek; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá detailnějším přepočtem zatížitelnosti Zvíkovského Vltavského mostu. Konstrukce je posouzena z hlediska původní normy a pro srovnání dle Eurokódu. Dále je vypočtena zatížitelnost podle aktuální normy. Do ...
  • Návrh dálničního mostu přes údolí Vltavy u Suchdola 

   Autor: Vobecký Jan; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této práce byl návrh několika variant pro přemostění údolí Vltavy u Suchdola. V rámci práce byly shrnuty dosavadní návrhy mostů v této lokalitě. Z vypracovaných návrhů byla vybrána varianta obloukového mostu s horní ...
  • Návrh vysouvaného dálničního mostu 

   Autor: Slovák Martin; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Kadlecová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem předpjatého dálničního mostu prováděného metodou postupného vysouvání. Podrobně jsou posouzeny fáze výstavby, je zpracován předběžný návrh a posouzení konstrukce ve finálním stavu, vč. ...
  • Hodnocení železobetonových konstrukcí z hlediska trvanlivosti a udržitelného rozvoje 

   Autor: Horáková Anna; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Vokáč Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je věnována hodnocení železobetonových konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje a trvanlivosti. Je zde zpracován souhrn poznatků z literatury ohledně vlivů stavební činnosti na životní prostředí a ohledně ...
  • Mechanické vlastnosti a trvanlivost betonu s přísadou gumového recyklátu 

   Autor: Chylík Roman; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato práce je zaměřena na beton s příměsí gumového recyklátu, který je obecně nazýván "Crumb Rubber Concrete" nebo "CRC". Jeden z prvních CRC byl vytvořen a aplikován v Arizoně. Arizona má zcela odlišné klimatické podmínky ...
  • Analýza vybraných nosných prvků objektu školy 

   Autor: Müller Petr; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem této práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí objektu školy. Návrh se týká všech železobetonových prvků, dále ocelové konstrukce světlíku a základových konstrukcí. Výsledkem tohoto návrhu jsou schémata ...
  • Analýza vybraných nosných prvků bytového objektu 

   Autor: Lukovnikov Gleb; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této práce je statická část návrhu polyfunkčního bytového domu Ostravská brána. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh stropní desky v okolí vykonzolované části objektu jednoho podlaží, ...
  • Analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého betonu 

   Autor: Kryštov Martin; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této diplomové práce je stručný přehled druhů přísad do betonu a analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Cílem práce je vyhodnotit jednotlivé vlivy přísad, jako je doba zpracovatelnosti ...
  • Posouzení a návrh rekonstrukce uhelny 

   Autor: Kobulnický Jaroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá podzemním betonovým objektem bývalé uhelny a tvoří ji posouzení stávající konstrukce uhelny a návrh rekonstrukce uhelny. První část práce zahrnuje stavebně-technický průzkum stávající konstrukce, ...
  • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu 

   Autor: Mádlová Jitka; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený ...
  • Experimentální analýza transportu tepla v betonových a ocelobetonových prvcích 

   Autor: Kuča Martin; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Teoretická část práce je zaměřena na problematiku měření teploty, pórového tlaku a vlhkosti v betonových a ocelobetonových prvcích za zvýšených teplot s ohledem na použití jednotlivých postupů a měřidel v praxi. Na tuto ...
  • Prototyp 3D tiskárny betonu a vývin betonové směsi pro 3D tisk 

   Autor: Černosta Lukáš; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se věnuje vývoji a výrobě prototypu 3D tiskárny betonu a vývinu betonové směsi pro 3D tisk. Součástí práce bylo provádění experimentů při zkoušení prototypu a zkoušení jednotlivých navrhovaných betonových ...
  • Návrh nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu 

   Autor: Bohůn Stanislav; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Batal Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu. Zaměřuje se zejména na rozhodující části nosné konstrukce, její kritické detaily a optimalizaci využití materiálu, jenž je ...