Now showing items 165-184 of 514

  • Nabídková příprava ve stavební firmě 

   Author: Sklenár Oliver; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
  • Nabídky na veřejné zakázky rekonstrukcí kulturních památek 

   Author: Sojková Veronika; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného sestavení nabídek na rekonstrukce stavebních památek do výběrových řízení veřejných zakázek. Teoretická část práce je věnována legislativě České republiky, konkrétně ...
  • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

   Author: Pekárek Lukáš; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
  • Nakládání se ziskem velkých stavebních společností 

   Author: Jan Berný; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Teoretická část této práce se zabývá možnostmi, které mají stavební společnosti při rozdělování svého výsledku hospodaření. Především se pak zaměřuje na možnost výplaty podílu na zisku. Praktická část se věnuje analýze ...
  • Navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn u dopravních staveb 

   Author: Václav Polák; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci matematických metod vícekriteriálního rozhodování na úlohy navrhování protihlukových stěn. Uvedeno je shrnutí teorie o protihlukových stěnách, nezbytné pro pochopení principů, podle ...
  • Náklady na BOZP ve stavební firmě 

   Author: Černá Adéla; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Náklady na zřízení věcných břemen při výstavbě přenosových soustav 

   Author: Hlucháňová Tereza; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Náklady zařízení staveniště 

   Author: Havlasová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. V první kapitole je charakterizován a popsán pojem zařízení staveniště a další související pojmy. Dále se kapitola věnuje legislativě týkající se problematiky ...
  • Náklady životního cyklu chladírenských a mrazírenských objektů 

   Author: Lindner Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu 

   Author: Jan Fidler; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů životního cyklu stavby ...
  • Náklady životního cyklu rodinného domu 

   Author: Středová Iveta; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Náklady životního cyklu stavebního objektu 

   Author: Tučková Eliška; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Nástavby z dřevěných panelů na objektech s plochou střechou 

   Author: Krejčí Martin; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací oprav a modernizací panelových domů 

   Author: Libor Dostál; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ficenec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou nákladů stavebních prací, které se týkají revitalizace panelových domů postavených především v minulém století. Teoretická část obsahuje stručnou historii panelových domů a jejich základní ...
  • Nástroj pro tvorbu cenových ukazatelů hrubé stavby standardních rodinných domů 

   Author: Macourková Michaela; Supervisor: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro tvorbu ceny obálky pasivního domu agregovanými položkami 

   Author: Kateřina Kotrčová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Vykydalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Předmětem této bakalářská práce je tvorba nástroje sloužícího k určení ceny obálky pasivního rodinného domu. Základem pro vytvoření samotného nástroje je návrh několika materiálově a konstrukčně rozmanitých skladeb ploché ...
  • Nástroje zajišťování a kontroly kvality v řízení výstavbových projektů 

   Author: Gonda Jan; Supervisor: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů 

   Author: Zach Petr; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Helma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce " Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů" se zabývá návratností vložených finančních prostředků do objektu obalovny asfaltových směsí v provozní etapě. V teoretické části se zabývá technologií ...
  • Návrh a posouzení variant využití vybrané nemovitosti 

   Author: Sára Ryglová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití objektu Strašnického divadla. Divadlo je zastaralé a ve špatném stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá investičním ...
  • Návrh kalkulace zařízení staveniště 

   Author: Skřivan Josef; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady ...