Now showing items 1-20 of 468

  • Ekonomicky efektivní návrh fotovoltaické elektrárny na objektu jezdecké haly 

   Author: Nikola Vorlíčková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato práce je zaměřena na obnovitelné zdroje, zejména pak na solární energii, a její využití při výrobě elektrické energie. V první části je práce zaměřena na teorii o fotovoltaice, princip získávání sluneční energie a ...
  • Vyhodnocení efektivnosti investice do rekonstrukce nemovitosti 

   Author: Jakub Moravec; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Úkolem této práce je posouzení efektivnosti investice do přestavby prodejny na bytový dům. V teoretické části je shrnut průběh investičního projektu a dále jsou vydefinované metody vhodné pro vyhodnocení investičních ...
  • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k bydlení 

   Author: Minh Duc Nguyen; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investice do nemovitosti určené k bydlení. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to část teoretickou a praktickou. Náplní teoretické části je seznámení čtenáře s danou problematikou ...
  • Tržní ocenění bytového domu 

   Author: Martin Popek; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá oceňováním nemovitostí, konkrétně tržním oceněním bytového domu. V teoretické části je popsána legislativa, jejíž znalost je nezbytná pro oceňování. Dále jsou definovány pojmy a metody používané ...
  • Mezibytové dělící konstrukce 

   Author: Daniel Seidel; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tématem bakalářské práce, která je rozdělena do dvou částí, jsou mezibytové dělící konstrukce. V první části jsou popsány požadavky na tyto konstrukce a jejich obecné materiálové řešení. V části druhé jsou vybrána konkrétní ...
  • Posouzení právních předpisů a dalších požadavků v kontextu zavádění BIM v ČR 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Žák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá právními předpisy České republiky s tématem zavádění BIM. Vytváří tak pohled na problematiku zavedení informačního modelování staveb s legislativou. Práce obsahuje aktuální pohled na stav ...
  • Posouzení efektivnosti investice do nemovitosti určené k bydlení 

   Author: Zdeněk Chaloupka; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Práce se zabývá možnostmi investice, hlavně posouzení a porovnání dvou investic do nemovitostí ve dvou lokalitách, a to v Plzni a Klatovech. Nemovitosti jsou vybrané podle stanovených kritérií.
  • Vliv volby svislých konstrukcí na pořizovací náklady bytového domu a celkovou prodejní cenu bytu. 

   Author: Miroslav Naxera; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Verunáčová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce bude zaměřena na vliv volby výběru materiálu na pořizovací náklady bytového domu a následný prodej bytů. V teoretické části budou popsány svislé konstrukce bytového domu, jejich vlastnosti a požadavky. ...
  • Odhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměru 

   Author: Lucie Bílá; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Cílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní ...
  • Kalkulace nosných položek rodinného domu 

   Author: Aneta Sluková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ráb Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Bylo vybráno sedm nosných položek ze zpracovaného položkového rozpočtu na stavební objekt rodinného domu, umístěného v obci Volenice. ...
  • Zadávání veřejných zakázek v kontextu informačního modelování staveb (BIM) 

   Author: Jan Pekárek; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Kocmánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Hlavním cílem bakalářské práce je shrnout a analyzovat aktuální stav připravenosti české legislativy, organizací a zadavatelů na plánovanou povinnost zadávání nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce v souvislosti ...
  • Výstavba developerského projektu dvou bytových domů 

   Author: Tereza Havránková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Velíšek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá developerským projektem s názvem Vila domy Volšovka v Červených Dvorcích u obce Sušice. Cílem je zjistit celkové investiční náklady projektu. Náklady na samotnou výstavbu budou zjištěny vytvořením ...
  • Nástroj pro rychlé ocenění stavebních prací oprav a modernizací panelových domů 

   Author: Libor Dostál; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Ficenec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou nákladů stavebních prací, které se týkají revitalizace panelových domů postavených především v minulém století. Teoretická část obsahuje stručnou historii panelových domů a jejich základní ...
  • Rozbor přímých nákladů pro stavbu obytného komplexu 

   Author: Radmila Kasnarová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Köhler Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem přímých nákladů na materiál a mzdy pro stavbu obytného komplexu u položek, které vybraná středně velká stavební firma zajišťuje vlastními zdroji. V teoretické části bakalářské práce ...
  • Rozpočet objektu a informační modelování staveb (BIM) 

   Author: Tomáš Střízek; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Práce se zabývá tvorbou rozpočtu pozemních staveb klasickým způsobem pomocí cenových soustav, automatizací tvorby rozpočtu v BIM modelu a návrhem vhodné knihovny pro tyto účely. Teoretická část práce se věnuje pojmům a ...
  • Vyhodnocení efektivnosti investice do bytového domu 

   Author: Pavlína Cinerová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti investice do bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představen pojem investice a pojem výstavbový projekt, jsou zde ...
  • Náklady životního cyklu dvou variant rodinného domu 

   Author: Jan Fidler; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Popelka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je porovnání nákladů životního cyklu dvou variant rodinného domu a to dřevostavby a zděného systému. V rámci této práce se budou tedy srovnávat jednotlivé složky nákladů životního cyklu stavby ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení 

   Author: Anastasiia Kapustina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýza. Práce byla provedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví. Cílem bakalářské práce je na základě provedení finanční analýzy firem MEGAS s.r.o., HES stavební ...
  • Vyhodnocení investičního projektu bytového domu 

   Author: Iana Mylnikova; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část, která je čerpaná z dostupné literatury, je aplikovaná v praktické části ...
  • Posouzení finanční stability vybraných stavebních společností 

   Author: Tereza Herčíková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tématem bakalářské práce je posouzení finanční stability z teoretického a praktického hlediska. V teoretické části jsou popsány metody a nástroje pro posouzení finanční stability, které jsou následně aplikovány v praktické ...