Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 310

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Autor: Umlauf Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
  • Povolování staveb rodinných domů v ČR 

   Autor: Metlička Petr; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem této bakalářské práce bude shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republiky. Zaměřena bude zejména na povolování staveb menšího rozsahu ­ rodinných domů. Práce by měla být uceleným ...
  • Marketingový plán střední stavební firmy 

   Autor: Militká Michaela; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Zavoral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
  • Příprava staveb a její dopady na realizaci 

   Autor: Mates Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Mazur Zdislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou stavebních projektů, zejména z pohledu dodavatele stavby. Dále rozebírá druhy a náležitosti projektových dokumentací, které jsou poskytovány objednateli jako podklad pro nabídku a ...
  • Studie proveditelnosti developerského projektu 

   Autor: Tobolková Lucie; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Vacínek Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá posuzováním investičního záměru koupě účelové společnosti s následnou výstavbou developerského projektu v majetku společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu konkurenčního prostředí s následným ...
  • Studie proveditelnosti domova pro seniory 

   Autor: Juráková Klára; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem Bakalářské práce "Studie proveditelnosti domova pro seniory" je vytvoření Studie proveditelnosti projektu domova pro seniory ve městě Hustopeče u Brna. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související ...
  • Studie proveditelnosti bytového domu 

   Autor: Trpálek Daniel; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje jednotlivé fáze výstavbového projektu a strukturu studie proveditelnosti. V ...
  • Popis a vyhodnocení přínosů z realizace projektu protipovodňových opatření řeky Lužnice v Táboře 

   Autor: Slaba Filip; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Strnad Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy již realizovaného protipovodňového opatření v Táboře, který má zabránit povodním v ulici Lužnická. Práce popisuje podmínky, postup a vyhodnocení veřejné soutěže a ...
  • Analýza výhodnosti služby Fleet managementu 

   Autor: Štainer Ondřej; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   - Analýza výhodnosti služby Fleet Management společnosti Hilti ČR s.r.o. - Stanovení rozhodovacích kritérií při zařizování strojového parku - Simulace rozhodování existující stavební firmy při zařizování strojového parku ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Autor: Špaček Jan; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické části pak budou aplikovány znalosti ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Autor: Protivanský Adam; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Finanční řízení stavebního podniku 

   Autor: Antošová Karolína; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce je věnovaná tématu finančního řízení stavebního podniku. V teoretické části jsou nejprve popsány úkoly, cíle a rizika působící na finanční management, následně je vysvětleno i podnikové účetnictví, ...
  • Oprava a modernizace panelových bytových domů 

   Autor: Skřivanová Anežka; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Kolářová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je problematika panelových domů. Teoretická část práce popisuje důvody rekonstrukce, způsoby snižování energetické náročnosti budov a také možnosti financovaní pomocí dotací, které jsou v ...
  • Investiční zhodnocení pozemku 

   Autor: Zelinka Jaroslav; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout investiční zhodnocení pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o krátkodobou investici. Zhodnocení řešeného pozemku spočívá v přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, ...
  • Marketingové strategie ve stavebnictví 

   Autor: Valenta Václav; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce pojednává o marketingových strategiích ve stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na klíčové strategie společností, nové marketingové trendy a inovace. ...
  • Komunikace zákazníka a poskytovatele facility služeb 

   Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Vitásek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této práce je porovnání rozdílů ve správě nemovitosti a facility managementu a dále zaměření na komunikaci společnosti provozující facility management a zákazníka žádající si jeho služby. Jak společnost vyhodnocuje ...
  • Poptávková rizika developerského projektu 

   Autor: Makovec Martin; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou poptávkových rizik developerských projektů. Součástí této práce je popis developmentu a poptávkových rizik, která s sebou developerské projekty přináší. Největší pozornost je věnována ...
  • Dopravní infrastruktura v kontextu městského inženýrství 

   Autor: Kováčik Petr; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části práce je představen obor Městské inženýrství, jeho legislativní ukotvení, vysvětlena základní problematika a pojmy. Dále je nastíněn budoucí vývoj tohoto oboru. V závěru teoretické části práce je ...