Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 310

  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Autor: Umlauf Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Autor: Jirman Radek; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Autor: Hrabák Ondřej; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
  • Analýza nákladů svislých a vodorovných konstrukcí 

   Autor: Brabcová Leona; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou přímých nákladů konkretní stavby na materiál a mzdy oddílů 3 a 4, svislé a vodorovné konstrukce prací HSV vycházejících z výrobních kalkulace. V teoretické části bakalářské práce jsou ...
  • Studie proveditelnosti domova pro seniory 

   Autor: Juráková Klára; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem Bakalářské práce "Studie proveditelnosti domova pro seniory" je vytvoření Studie proveditelnosti projektu domova pro seniory ve městě Hustopeče u Brna. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související ...
  • Oceňování nemovitostí 

   Autor: Syrová Markéta; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o tématu oceňování nemovitých věcí. Je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování a dále je uveden popis jednotlivých ...
  • Analýza výhodnosti služby Fleet managementu 

   Autor: Štainer Ondřej; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   - Analýza výhodnosti služby Fleet Management společnosti Hilti ČR s.r.o. - Stanovení rozhodovacích kritérií při zařizování strojového parku - Simulace rozhodování existující stavební firmy při zařizování strojového parku ...
  • Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu 

   Autor: Straškrábová Jiřina; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část se soustředí na definici výstavbového projektu, životního cyklu stavby ...
  • Finanční analýza společností působících na stavebním trhu a jejich srovnání 

   Autor: Roček Jan; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Stuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností. První část práce se zabývá funkcí a posláním finanční analýzy, účetními výkazy, jako je ...
  • Stanovení nákladů životního cyklu silničního mostu 

   Autor: Špaček Jan; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části této práce bude provedena základní analýza problematiky životních cyklů staveb a jejich nákladů, skladby těchto nákladů a způsobu jejich stanovení. V praktické části pak budou aplikovány znalosti ...
  • Popis a vyhodnocení přínosů z realizace projektu protipovodňových opatření řeky Lužnice v Táboře 

   Autor: Slaba Filip; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Strnad Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce se věnuje zpracování finanční analýzy již realizovaného protipovodňového opatření v Táboře, který má zabránit povodním v ulici Lužnická. Práce popisuje podmínky, postup a vyhodnocení veřejné soutěže a ...
  • Návrh proaktivních opatření v oblasti claim managementu 

   Autor: Vencl Milan; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Claim Managementu ve stavebnictví, zejména z pohledu generálního dodavatele. Pojednává o stále důležitější problematice v oblasti změn a z nich vznikajících nároků během celého průběhu ...
  • Studie proveditelnosti developerského projektu 

   Autor: Tobolková Lucie; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Vacínek Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá posuzováním investičního záměru koupě účelové společnosti s následnou výstavbou developerského projektu v majetku společnosti. Práce se zaměřuje na analýzu konkurenčního prostředí s následným ...
  • Vyhodnocení finanční situace stavebního podniku 

   Autor: Rendl Tomáš; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Bakalářská práce se v první části zaměřuje na teoretické vysvětlení principu finanční analýzy. Dále popisu zdrojů pro finanční analýzu, základních i odborných termínů nutných k pochopení principů, jenž se ve finanční analýze ...
  • Prognóza výkonu výrobního podniku a odhad dopadu na VAPE 

   Autor: Rudl Lukáš; Vedoucí práce: Dlask Petr; Oponent práce: Novák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá možnostmi využití programu MS Excel pro prognózování výkonů podniku na základě spojnic trendu. V návaznosti na vytvořenou prognózu je odhadován dopad na VAPE. Pro prognózu bude vytvořena aplikace, kterou ...
  • Recyklované stavební materiály 

   Autor: Kuntová Kamila; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou recyklovaných stavebních materiálů. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, trvale udržitelného rozvoje a procesu recyklace. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Příčkové dělící konstrukce (zděné, železobetonové, lehké montované) 

   Autor: Kahoun Zdeněk; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Drda Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem bakalářské práce jsou příčkové dělící konstrukce a popis jejich vlastností. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny současné i dříve používané příčkové dělící konstrukce a podrobně jsou ...
  • Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů 

   Autor: Zach Petr; Vedoucí práce: Dlask Petr; Oponent práce: Helma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce " Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů" se zabývá návratností vložených finančních prostředků do objektu obalovny asfaltových směsí v provozní etapě. V teoretické části se zabývá technologií ...
  • Marketingový plán střední stavební firmy 

   Autor: Militká Michaela; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Zavoral Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na marketingové plánování ve stavebnictví. Jejím cílem je vystihnout rozdíl mezi tradičním a stavebním marketingem. První část práce se zabývá obecnou definicí marketingu a marketingovými ...
  • Příprava staveb a její dopady na realizaci 

   Autor: Mates Michal; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Mazur Zdislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá přípravou stavebních projektů, zejména z pohledu dodavatele stavby. Dále rozebírá druhy a náležitosti projektových dokumentací, které jsou poskytovány objednateli jako podklad pro nabídku a ...