Recently added

Now showing items 1-20 of 361

  • PPP v dálniční výstavbě: Model Latinské Ameriky 

   Author: Pešek Jakub; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Brabec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato práce zkoumá, jestli projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru dálniční výstavby v Latinské Americe mají nižší vícepráce a kratší zpoždění než stejné projekty řešené pomocí klasických veřejných zakázek. ...
  • Příprava výstavbového projektu bytového domu v Praze - Stodůlky 

   Author: Macková Lucia; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Předmětem této práce je prvotní studie proveditelnosti výstavbového projektu bytového domu v Praze Stodůlkách z pohledu developera. Práce si klade za cíl vytvořit podklad pro investiční rozhodnutí, zda je záměr výnosový a ...
  • Příprava organizačního uspořádání stavební společnosti SUPER-SAN, s.r.o. s ohledem na její budoucí růst 

   Author: Šindelář Matěj; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Tato práce popisuje organizační struktury malých stavebních společností. V teoretické části se zabývá teorií řízení firem a různými typy organizačních struktur. Praktická část popisuje konkrétní stavební společnost SUPER ...
  • Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy 

   Author: Stefurak Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   V bakalářské práci s názvem Podnikatelský záměr rozšíření stavební firmy je vyhotoven podnikatelský záměr realizovaný pro drobného podnikatele, který podniká v oblasti stavebnictví. Účelem tohoto podnikatelského záměru je ...
  • Rozvoj malé stavební firmy v příhraničním regionu 

   Author: Ehlová Eliška; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Cílem bakalářské práce je návrh nových alternativ rozvoje malé stavební firmy po stránce teoretické, a následně praktické u společnosti Elkona CZ, s.r.o. Příležitostí, jakým směrem by se firmy mohly dále ubírat je nespočet, ...
  • Studie příležitostí využití konkrétní nemovitosti 

   Author: Novotný Dušan; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Bušková Jindřiška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Práce je zaměřena na zpracování studie příležitostí vybrané nemovitosti pro společnost Dussen, spol. s r.o., která obchoduje s nemovitostmi. Společnost má zájemce o pronájem, a jelikož chce uspokojit jeho poptávku, vyhledává ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Krausová Aneta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou dvou stavebních společností BELSTAV CZ, s.r.o. a FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o finanční situaci těchto společností v letech 2010-2014. Dalším cílem je ...
  • Vyhodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Veltruská Kateřina; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je nalezení optimální skladby bytů v developerském projektu tak, aby byl realizován maximální výnos v co nejkratším časovém úseku. K těmto účelům je vytvořena databáze bytů nacházejících se ve ...
  • Ekonomické vyhodnocení variant plánované přeložky silnice II/154 Třeboň 

   Author: Potužák Jan; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánovanou přeložkou silnice II/154 Třeboň v Jihočeském Kraji. Nejprve práce představuje veřejné zakázky. Dále práce představuje úskalí výstavby v Chráněných krajinných oblastech a popisuje ...
  • Proces investičního rozhodování stavebního podniku 

   Author: Knapová Helena; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá investováním stavebního podniku do strojů a zařízení. Práce ukazuje postup výběru konkrétního stavebního stroje i postup při výběru zdroje financování této investice, a to konkrétně výběr ...
  • Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů. 

   Author: Bartáková Magdaléna; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Kožená Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Bakalářská práce na téma Výběr konstrukčního systému dřevostavby na základě technicko-ekonomických parametrů se skládá z dvou hlavních částí. První teoretická část se zabývá úvodem do problematiky dřevostaveb a nejčastějším ...
  • Studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti 

   Author: Hoch Jaroslav; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování vybraných částí studie proveditelnosti polyfunkčního domu v Uherském Hradišti. Cílem práce je stanovení optimálního rozložení ploch různého využití polyfunkčního domu za účelem ...
  • Zvyšování celkové výkonnosti stavebního podniku aplikací vyspělých metod v rámci řízení lidských zdrojů 

   Author: Bastyanová Anna; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tomu, jak toto řízení přispívá ke zvyšování celkové výkonnosti podniku. Práce se zaměřuje na personální činnosti jako je analýza a popis pracovních míst, výběr, ...
  • Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu za účelem provozování plaveckého bazénu 

   Author: Hlaveš Ladislav; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Cílem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci plaveckého stadionu. Detailnější pozornost bude věnována analýze trhu a odhadu poptávky, analýze konkurence pro projekt, dále jednotlivým technologiím ...
  • Marketing ve stavební firmě 

   Author: Duník Miroslav; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části marketingovými činnostmi stavebních firem, historií marketingu v oboru stavebnictví, segmentací trhu a marketingovým mixem. V analytické části se pak práce věnuje rozboru ...
  • Předběžná studie proveditelnosti 

   Author: Kůsová Barbora; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je aplikování předběžné studie proveditelnosti na výstavbu bytového domu na pozemku v městské části Prahy 10. Investičním záměrem je získání pozemku, výstavba bytového domu a následný prodej ...
  • Analýza a vyhodnocení projektu Nordfjardargöng 

   Author: Moslerová Kateřina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována tématu analýzy a vyhodnocení stavebního projektu na příkladu tunelu Nordfjördur , který realizovala firma Metrostav a.s. na Islandu. V teoretické části jsou popsány hlavní faktory ovlivňující ...
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Analýza finanční situace vybraných stavebních společností 

   Author: Procházková Ludmila; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem této bakalářské práce je analýza finanční situace dvou vybraných stavebních společností, Baracom a.s. a FINO trade s.r.o.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci těchto společností v účetním období v letech 2011 ...
  • Sklad zemědělských produktů - aktivní větrání 

   Author: Zátopek Vladimír; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Hank Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tématem bakalářské práce je technologie aktivního větrání v zemědělských skladech, jejich popis, účel a cena. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na základní rozdělení skladů zemědělských produktů. ...