Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 262

  • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby 

   Autor: Povýšil Bohdan; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby ...
  • Posouzení variant financování developerského projektu 

   Autor: Holcman Jakub; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením variant financování bytového domu. Výše financované částky je převzata z propočtu. Uvažuje se pronájem bytových a nebytových jednotek. Průměrný nájem za 1 m2 bytových a ...
  • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

   Autor: Suková Lucie; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato bakalářská v první části popisuje "starý" zákon 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň hledá rozdíly mezi ním a novým zákonem z letošního roku. Druhá část už detailnější popisuje a komentuje nejdůležitější ...
  • Oceňování nemovitých věcí 

   Autor: Kadlec Daniel; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro oceňování nemovitých věcí a popsány tři základní metody pro oceňování nemovitých věcí, a to metoda ...
  • Business plan založení projekční kanceláře 

   Autor: Lochman Petr; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce na téma business plan založení projekční kanceláře je zpracování podnikatelského plánu a doporučení o realizovatelnosti podnikatelského záměru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
  • Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM 

   Autor: Šindelář Jiří; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá pasportizací historických budov. Pasportizace je proces zachování kulturního dědictví. Moderním způsobem jak zachytit informace o historické budově je HBIM. Informační modelování historických budov ...
  • Projektové řízení výstavbových projektů 

   Autor: Tran Patrik; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá "Projektovým řízením výstavbových projektů". Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části autor popisuje výstavbový projekt a jeho členění na jednotlivé fáze, projektové řízení ...
  • Povolování rekonstrukce kašny v obci Úsobí 

   Autor: Požár Matyáš; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Předmětem této práce je návrh postupu podle stavebního zákona při získávání povolení rekonstrukce kašny v obci Úsobí. Teoretická část práce uvádí potřebnou legislativu pro povolování staveb. Podstatnou částí je zjištění, ...
  • Návrh kalkulace zařízení staveniště 

   Autor: Skřivan Josef; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady ...
  • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

   Autor: Pekárek Lukáš; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kosina Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
  • Analýza výstavby malé čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 

   Autor: Hošková Hana; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výstavby biologicko-mechanické čistírny odpadních vod včetně kompletní kanalizační sítě. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky zneškodňování odpadních vod, včetně přehledu ...
  • Řízení mechanizace ve velké stavební firmě 

   Autor: Budil Tomáš; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce má za cíl představit základní vybraná pravidla a prvky řízení mechanizace a dopravy ve velkém stavebním podniku. Oblasti řízení mechanizace jsou obecně velice rozdílné. Samotné zařazení střediska ...
  • Evaluace Operačního programu Životní prostředí v Jihočeském kraji 

   Autor: Švecová Nikol; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Mikeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá dotačním programem Operační program Životní prostředí s teoreticko-aplikačním charakterem. V teoretické části jde o popis dvou na sebe navazujících dotačních období z programu OPŽP. Hlavním cílem ...
  • Řízení ziskovosti stavební firmy 

   Autor: Barták Miloslav; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tématem této bakalářské práce je řízení ziskovosti stavební firmy. Je členěna do tří částí. Cílem první části je rozebrat nejdůležitější oblasti řízení efektivně fungujícího stavebního podniku. V další části jsou zjišťovány ...
  • Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy 

   Autor: Říha Tomáš; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce "Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy" je zpracování podnikatelského plánu a vyhodnocení záměru na rozšíření reálného podniku o srubové stavby. Tato práce je rozdělena na tři části. ...
  • Hodnocení variant výstavby a ekonomické efektivnosti investičního záměru 

   Autor: Kollmann Martin; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních ...
  • Rekonstrukce bytů - standardní a nadstandardní provedení 

   Autor: Simandl David; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí bytů ve standardním a nadstandardním provedení a následným oceněním bytů podle Oceňovací vyhlášky. Teoretická část je zaměřena na obecné rozdělení a definování standardů a nadstandardů ...
  • Investiční výstavba a provozování kanalizací 

   Autor: Marešová Veronika; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat ucelený souhrn problematiky investiční výstavby a provozování kanalizací na území ČR a porovnat provozní náklady vybraných druhů kanalizací. V první části práce jsou shrnuty důležité ...
  • Předinvestiční studie relaxačního komplexu 

   Autor: Buňat Matěj; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se zabývá investičním projektem výstavby a provozování relaxačního komplexu se zaměřením na jógu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. Nejprve je provedena prvotní studie v ...
  • Vliv druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu 

   Autor: Hejdová Michaela; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tématem bakalářské práce je posouzení vlivu druhu stavebního materiálu na konečnou cenu stavebního objektu. Jedná se jednopodlažní rodinný dům, který se nachází v Sušici v Plzeňském kraji. V teoretické části jsou popsané ...