Now showing items 1-20 of 465

   Subject
   - malá vodní elektrárna - studie proveditelnosti - rekonstrukce - Kaplanova turbína - výroba elektřiny [1]
   - small hydro power plant - feasibility study - reconstruction - Kaplan turbine - electricity production [1]
   Agricultural halls,agricultural product ?s storehouse,active ventilation,item budget,aggregate item,price indicators,technological proces,installation of ventilation duct [1]
   aktivum [1]
   analysis [1]
   Analysis,balance sheet,claim,Drill&Blast,geology,project evaluation,unit prices,joint-venture,measurement contract,Metrostav a.s.,organizational unit,underground constructions,risks,management contract,contractual relationships,evaluation [1]
   analýza [1]
   Analýza lokality,studie příležitostí,využití nemovitosti [1]
   analýza rizik, analýza trhu, finanční plán, investiční varianta, marketingová strategie, stavební parcela, studie proveditelnosti, územní plán [1]
   analýza,bilance,claim,Drill&Blast,geologie,hodnocení,jednotkové ceny,joint-venture,measurement contract,Metrostav a.s.,organizační složka,podzemní stavba,rizika,řídící smlouva,smluvní vztahy,tunel,vyhodnocení [1]
   analýzy rizik [1]
   Apartment building, economic efficiency, returns on investment, estimate calculation, construction project [1]
   Assessment of business plan, business plan, SWOT analysis, financial plan, market analysis, competition analysis [1]
   asset [1]
   balance sheet [2]
   Beton, transportbeton / beton připravený k lití, čerstvý beton, vyztužený beton, železobeton, výztuž / výztužný prvek, specifikace betonu, specifikátor, typový beton, beton předepsaného složení, stavební materiál, český stavební průmysl, statistika [1]
   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), Plán BOZP na staveništi, Základní legislativa, Koordinátor BOZP, Úrazovost ve stavebnictví [1]
   bid,public procurement,project documents,construction company,supplier [1]
   BIM, HBIM, Pasportizace, Historická budova, Laserové skenování [1]
   BIM, HBIM, Passportization, Historical building. Laser scaning [1]