Now showing items 7992-8011 of 42325

  • Experimentální ověřování statických vlastností valivého lineárního vedení pro obráběcí stroje 

   Author: Rebhán David; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o valivém vedení a následné porovnání jednotlivých valivých vedení v rámci jejich tuhosti a ceny.
  • Experimentální ověřování vlastností silničních materiálů 

   Author: Eichler Filip; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-30)
   Disertační práce je zaměřena na problematiku nedestruktivní diagnostiky vozovek pozemních komunikací s využitím georadarové metody. Tato metoda není v současné době považována za dostatečně spolehlivou a její využití je ...
  • Experimentální platforma pro rychlé prototypování řídicích algoritmů pro stejnosměrný motor s permanentním magnetem 

   Author: Záhora Jiří; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Kaisrlík Jan
   Tato práce se zabývá návrhem a testováním výukového přípravku k použití ve výuce automatického řízení. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy a metody používané při řízení stejnosměrného motoru, jako jsou ...
  • Experimentální polyfunkční budova 

   Author: Orálková Regína; Supervisor: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální popis chování řídící strategie hybridního vozidla 

   Author: Tesárek Jan; Supervisor: Beránek Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Bakalářská práce se zabývá rozhodnutím o řídící strategii hybridního elektrického vozidla. V práci jsou uvedeny používané systémy pohonů hybridních vozidel, jejich funkce a základní popis řídících strategií. Na základě ...
  • Experimentální prostředí pro skupinovou robotiku 

   Author: Beránek Matěj; Supervisor: Přeučil Libor; Opponent: Obdržálek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá sestrojením experimentálního prostředí pro testování robotických hejn. V práci je shrnuto několik robotických testovacích prostředí a robotických experimentů. Dále je navržen a sestrojen robot se všemi ...
  • Experimentální rentgenový teleskop račí oko pro nanosatelit 

   Author: Tichý Vladimír; Supervisor: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální senzor průtoku pro HFJV 

   Author: Vosátková Lucie; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Bouček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakaláˇrské práce se zabývá návrhem a realizací vhodného senzoru pr°utoku pro monitoring
  • Experimentální senzor průtoku pro neonatologickou HFJV 

   Author: Eva Jelínková; Supervisor: Kudrna Petr; Opponent: Hajný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Řada vysokofrekvenčních ventilátorů je v dnešní době již výrobci dodávána se senzory pro měření průtoku a následnou možností výpočtu dechových objemů. Jedná se však o ventilátory oscilační, zatímco tryskové ventilátory ...
  • Experimentální senzorové moduly pro tvorbu hraček a domácího monitorování 

   Author: David Juřík; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Obsahem práce je návrh a ověření možnosti rychlé tvorby experimentálních senzorových modulů určených převážně pro různé speciální hračky nebo dohled v domácím prostředí. Hlavní cíl je kladen na snadnou konfiguraci a ...
  • Experimentální srovnání worst-case optimálních hald 

   Author: Adam Volek; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V rámci této bakalářské práce je vytvořena implementace Brodalovy haldy, prioritní fronty, která je i v nejhorším případě asymptoticky optimální. Spolu s ní je vytvořen jednoduchý test měřící efektivitu haldy, ten je ...
  • Experimentální srovnávací studie vybraných kvalitativních parametrů ultrazvukových diagnostických zobrazovacích přístrojů 

   Author: Tichý Petr; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tématem bakalářské práce byla experimentální srovnávací studie vybraných kvalitativních parametrů ultrazvukových diagnostických zobrazovacích přístrojů. Metodou bylo využití dvou vlastních zkonstruovaných fantomů k provedení ...
  • Experimentální stanovení charakteristiky odstředivého čerpadla 

   Author: Vojtěch Klimovič; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na základě literární rešerše je definováno jednotlivých typů čerpadel a jejich charakteristik potřebných pro připojení čerpadla do potrubní sítě. Práce se věnuje návrhu hydraulické měřící tratě pro stanovení výkonnostní ...
  • Experimentální stanovení kousacích sil. 

   Author: Tvrzická Kateřina; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato práce se zabývá výpočtem kousacích sil na prvních dolních molárech pomocí tenzometrického měření. Na začátku je popsána anatomie žvýkacího aparátu a další metodiky měření žvýkací síly. Následuje popis metody kalibrace ...
  • Experimentální stanovení lomové energie ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

   Author: Rašínová Jana; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Experimentální stanovení mechanických vlastností vazů 

   Author: Haiblíková Štěpánka; Supervisor: Horák Zdeněk; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením mechanických vlastností vazů hlezenního kloubu. Zkoumány byly vzorky tří vazů, které byly odebrány během operace. Konkrétně se jednalo o lig. deltoideum, lig. tibiofibulare ...
  • Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce 

   Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přenos zatížení od drážních vozidel do kameniva kolejového lože metodou tlakového papíru, která umožňuje kvantifikaci kontaktních parametrů na rozhraní mezi ložnou plochou pražce a ...
  • Experimentální stanovení parametrů neutronového svazku pro použití na pracovišti neutronové záchytové terapie 

   Author: Rabochová Michaela; Supervisor: Vinš Miroslav; Opponent: Štefánik Milan
   Borová neutronová záchytová terapie (BNZT) představuje metodu léčby neléčitelných či recidivujících maligních typů tumorů. Její aplikace je zejména v oblasti mozkových nádorů a to především velmi agresivního druhu Glioblastoma ...
  • Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech 

   Author: Bláha Filip; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bartaloš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení provedeného experimentu, při němž byl zkoumán úsek koleje, jež by zřízen za podmínek, které se co nejvíce blíží koleji na mostním objektu. Naměřené parametry byly porovnávány s ...
  • Experimentální stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti vybraných stavebních materiálů 

   Author: Neubauer Edmund; Supervisor: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)