Now showing items 16396-16415 of 58000

  • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vlček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
  • K budoucímu vývoji dřevostaveb rodinných domů v Česku 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Bradáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této diplomové práce je technickoekonomická analýza současné situace v oblasti výstavby rodinných domů ze dřeva. Na základě prozkoumaných stavebních kontextů je modelována dynamika vývoje produkce dřevostaveb v ...
  • K možnostem koncepce skladby portlandských směsných cementů 

   Author: Filip Švic; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   V této bakalářské práci se autor zabývá možnou procentuální skladbou vybraných portlandských směsných cementů a způsobem jejich přípravy. Hlavním cílem práce je přinést komplexní srovnání portlandských směsných cementů s ...
  • K OPTIMALIZACI NÁVRHU STROJNÍ SESTAVY PRO PŘEPRAVU BETONOVÉ SMĚSI 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • K porovnání předpínané prefabrikované konstrukce s předpínanou monolitickou konstrukcí 

   Author: Matěj Chmelenský; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Možný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním předpjaté prefabrikované konstrukce s předpjatou monolitickou konstrukcí z hlediska realizace. Porovnávána jsou předem stanovená kritéria, zejména čas, finanční náklady a lidské ...
  • K problematice měření svislých posunů kompenzátorovými nivelačními přístroji 

   Author: Královič Jakub; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • K problematice provádění horkovodu ve složitých podmínkách 

   Author: Karafiát Jiří; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K problematice rekonstrukce střech 

   Author: Jan Krisman; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Mrzílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou rekonstrukce střech. V teoretické části jsou popsány vlivy působící na střešní konstrukci a poruchy střešních konstrukcí. V první kapitole praktické části je na příkladech ...
  • K technologiím bezbariérového zpřístupnění stanic metra Praha 

   Author: Vu Phu Vinh; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného budování kaskádovitých výtahů do stanic metra v Praze za běžného provozu. Autor analyzuje průběh stavby a poukazuje na možné komplikace, které mohou během výstavby takto ...
  • K termínům výstavby objektu H Milíčovský háj 

   Author: Divišová Barbora; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K úpravě hlinitokřemičitých materiálů jako příměsi do betonu 

   Author: Jan Čech; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem betonových směsí s upraveným úletovým popílkem odpovídající normě EN 450-1. V teoretické části jsou popsány vstupní materiály, včetně vlastností. V praktické části jsou popsány úpravy ...
  • K vícekriterálnímu porovnání technologie realizace velkorozměrových a klasických obkladů 

   Author: Kunc Marek; Supervisor: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K vlastnostem kompozitního hydraulického pojiva na bázi upravených kaolinitických jílů 

   Author: Viktor Buňat; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
   Bakalářská práce řeší problematiku cementových pojiv, které využívají jíl jako primární pucolánovou složku. Hlavní náplní experimentu je snaha najít optimální způsob přípravy tohoto typu pojiva, konkrétně se jedná o 3C ...
  • K vlastnostem popílků ze spalovacích procesů jako příměsi do betonu 

   Author: Miroslav Sofroň; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá ověřováním vlastností úletových popílků a strusek produkovaných tepelnými elektrárnami na území České republiky. Jedná se o vedlejší elektrárenský produkt ze spalovacích procesů uhlí. Na ...
  • K výstavbě vybraných kcí Sportovně - rekreačního areálu Medvědín 

   Author: Hošna Lukáš; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • K výzkumu památkových hodnot historických měst České republiky 

   Author: Jehlík J.; Plos J.; Cikán M.
   (Státní ústav památkové péče, 2020)
   Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře ZPP s cíli a dosavadními výsledky pětiletého výzkumného projektu Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR, na němž se podílel tým odborníků ze dvou spolupracujících ...
  • K-means clustering algoritmus na paralelních platformách 

   Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kozický Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-10)
   Implementace shlukovaciho algoritmu K-means na vicevláknové platformě pomoci OpenMP a na GPU pomoci technologie CUDA. Porovnáni doby prováděni implementace CUDA s vicevláknovými a sekvenčnimi implementacemi na CPU.
  • k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor in Řež 

   Author: Kubešová Marie; Supervisor: Kučera Jan; Opponent: Vobecký Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   k0 standardization in neutron activation analysis at LVR-15 reactor
  • Kabelové systémy pro vysokonapěťový stejnosměrný přenos 

   Author: Duan Chengyan; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Finsterle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce zkoumá kabelové přenosové systémy HVDC. Pokus se provádí tam, kde se na XLPE vzorky aplikuje střídavé nebo stejnosměrné napětí. Dielektrická pevnost a doba do selhání různých úrovní napětí jsou zaznamenávány. ...
  • Kabina simulátoru deceleračních zkoušek 

   Author: Suk Petr; Supervisor: First Jiří; Opponent: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním tématem teoretické části diplomové práce jsou nárazové zkoušky silničních dopravních prostředků včetně legislativních předpisů a rešerše simulátorů deceleračních zkoušek. Hlavním tématem praktické části je konstrukce ...