Now showing items 21-40 of 208

  • Analýza kybernetické kriminality v České republice 

   Author: Jiří Feix; Supervisor: Bernátek Josef; Opponent: Polčák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje historii a současnému stavu kybernetické kriminality, zejména nejčastěji používaným metodám a jednotlivým druhům trestné činnosti. V praktické části této práce jsou analyzovány ...
  • Analýza možnosti posílení ropné bezpečnosti ČR 

   Author: Kohoutek Jan; Supervisor: Zelinka Jan; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza možností a postupů při hašení pneumatik 

   Author: Lukáš Loskot; Supervisor: Vondra Martin; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá rozborem taktických postupů při zdolávání požárů pneumatik. V první části práce je popsána konstrukce, složení, recyklace a další využití pneumatik po uplynutí její životnosti. Dále jsou zde uvedeny ...
  • Analýza možností a způsobu evakuace zdravotnického zařízení 

   Author: Martin Kamarád; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Volf Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou evakuace zdravotnického zařízení. Jejím cílem je komparace způsobu provádění evakuace z vybraných částí a pater budovy Dětské části Fakultní nemocnice v Motole. Pro realizaci práce ...
  • Analýza možností detekce podezřelých a nebezpečných zásilek v zahraničí a možnosti implementace zjištěných postupů a legislativních požadavků do státního podniku Česká pošta 

   Author: Zuzana Brdičková; Supervisor: Šlechta Petr; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem diplomové práce je analýza možnosti detekce podezřelých a nebezpečných zásilek v zahraničí a možnosti implementace zjištěných postupů a legislativních požadavků do státního podniku Česká pošta. V teoretické části ...
  • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

   Author: Sýkora Jan; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
  • Analýza možných opatření pro omezení dopadů organizovaného zločinu na bezpečnostní a ekonomické zájmy státu 

   Author: Dominik Meduna; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Organizovaný zločin představuje jedno z největších bezpečnostních rizik současného světa. Aktivity organizovaných zločineckých skupin nepředstavují pouze ohrožení bezpečnosti občanů, ale zejména vedou k ochromení celé ...
  • Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu na vybraných komunikacích na okrese Tábor 

   Author: Marek Kovařík; Supervisor: Konečný Jaroslav; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Obsahem diplomové práce ,,Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu na vybraných komunikacích na okrese Tábor" je vyhodnocení dopravní nehodovosti silnic I. a II. třídy na okrese Tábor z pohledu nepřímých ...
  • Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem nebezpečných látek 

   Author: Aneta Donátová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato diplomová práce zhodnocuje postupy příslušníku KOPIS HZS ČR při mimořádných událostech s únikem nebezpečných, především radioaktivních látek a využití databáze MEDIS - ALARM. Teoretická část se věnuje základním pojmům, ...
  • Analýza postupů a metod obranného plánování České republiky 

   Author: Kateřina Huclová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku obranného plánování. Cílem je popsat obranného plánování České republiky, ale také NATO a Evropské unie. Je to z toho důvodu, že Česká republika je členem obou zmíněných ...
  • Analýza postupů příslušníků složek IZS při mimořádné události způsobené chemickým, biologickým a radiačním ohrožením 

   Author: David Beneš; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce se věnuje problematice chemického, biologického, radiačního a nukleárního (CBRN) ohrožení, a to zejména z hlediska zvládání a cvičení represivních opatření složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). ...
  • Analýza povodňové situace obcí na toku Výrovky a území MAS Podlipansko 5 let po povodni v roce 2013 

   Author: Petr Dürr; Supervisor: Pošíková Markéta; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika povodní, které představují pro Českou republiku jedno z největších ohrožení přírodní katastrofou. Práce je zaměřena na analýzu povodní v roce 2013 na toku Výrovky a na území MAS ...
  • Analýza problematiky migrace ve vybraných státech střední Evropy za léta 2015 - 2018 

   Author: Klára Sedmidubská; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Abstrakt Předmětem diplomové práce je problematika migrace ve vybraných státech střední Evropy za léta 2015 - 2018. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy pojící se s touto problematikou, uvedeny příklady ...
  • Analýza procesu získávání nových příslušníků k Policii České republiky v rámci Středočeského kraje 

   Author: Eliška Krobová; Supervisor: Kábrtová Pavla; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předmětem diplomové práce bude analýza procesu získávání nových příslušníků Policie České republiky v rámci Středočeského kraje. Cílem práce bude analýza výsledků účinnosti náborových kampaní realizovaných Krajským ...
  • Analýza průjezdnosti komunikací pro požární techniku s vazbou na řešení mimořádných událostí 

   Author: Lucie Benešová; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je reálné terénní prověření stavu zajištění průjezdnosti příjezdových komunikací pro požární techniku a vozidla integrovaného záchranného systému ve vybraných lokalitách města Kladna. Terénním ...
  • Analýza připravenosti hromadné radiokomunikační sítě IZS při dlouhodobém výpadku elektrické energie ve Střeodčeském kraji 

   Author: Kamila Michalíková; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šnajder Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je analýza připravenosti hromadné radiokomunikační sítě IZS při výpadku elektrické energie. Jedná se o neveřejný radiokomunikační systém, který je určen nejen pro spojení mezi zasahujícími členy ...
  • Analýza připravenosti letiště Kbely na leteckou katastrofu 

   Author: David Striegl; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na oblast bezpečnosti v letecké dopravě. Konkrétně pak na bezpečnostní a krizový management a řízení mimořádných událostí. Vymezuje základní pojmy, popisuje spolupráci jednotlivých složek v rámci ...
  • Analýza připravenosti nemocnic Středočeského kraje na dlouhodobý výpadek dodávek elektrické energie 

   Author: Alena Chaloupková; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá stavem připravenosti nemocnic Středočeského kraje na krizovou situaci dlouhodobého výpadku dodávek elektrické energie. V teoretické části je nejprve obecně popsáno bezpečnostní prostředí ČR s ...
  • Analýza připravenosti příslušníků Policie České republiky v oblasti služební přípravy 

   Author: Lásko Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Obsahem diplomové práce je problematika služební přípravy. Práce je zaměřena na zmapování legislativy udávající služební přípravu a zhodnocení její úrovně.
  • Analýza připravenosti složek IZS při transportu nadměrných pacientů v městských aglomeracích a v přírodním prostředí 

   Author: Veronika Tolde; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V současné době se stále více složky integrovaného záchranného systému setkávají se zvyšujícími se případy obézních pacientů, ale i pacientů, kteří jsou dlouzí. Jednou z příčin je rostoucí obezita obyvatelstva. Během ...