Now showing items 67-86 of 208

  • Bezpečnost silničního provozu v kontextu s přepravou nebezpečných věcí v režimu ADR 

   Author: Zbyněk Vodstrčil; Supervisor: Konečný Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na přepravu nebezpečných věcí na pozemních komunikacích dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ,,dohoda ADR") a její vliv na bezpečnost silničního provozu ...
  • Bezpečnostní hrozby násilných útoků ve zdravotnictví - příležitosti a výzvy 

   Author: Šárka Hrdličková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezpečnostních hrozeb násilných útoků ve zdravotnictví. Konkrétně se jedná o násilné útoky, kde je agresorem pacient/ klient a zdravotnický personál je oběť. Předmětem zkoumání ...
  • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

   Author: Lacinová Markéta; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
  • Cizinecké komunity v ČR a jimi generované hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR 

   Author: Zbyněk Vlach; Supervisor: Vintr Vlastimil; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce na téma ,,Cizinecké komunity v ČR a jimi generované hrozby pro vnitřní bezpečnost ČR" se zabývá především vietnamskou a ukrajinskou diasporou v České republice, ale i dalšími ruskojazyčnými diasporami, které ...
  • Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie 

   Author: Bernardová Lucie; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Rybka Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-12)
   Má diplomová práce řeší činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v České republice v případě vážné pandemie. Cíli této práce jsou, objasnění fungování krizových štábů a epidemiologických ...
  • Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie 

   Author: Radana Malhocká; Supervisor: Koc Josef; Opponent: Fiedler Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie se zabývá popisem legislativních požadavků, postupů a činností, souvisejících s dekontaminací osob, techniky a zařízení po radiační havárii a ...
  • Detekční systémy pro rozpoznání obličejů a vzorců chování s možností nasazení na fotbalových stadionech s využitím pro zamezení vstupu nežádoucích osob, prevenci vzniku a forenzního šetření mimořádných událostí 

   Author: Tomáš Švagr; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce je věnována kamerovým systémům s možností detekce tváře a její rozpoznání s využitím pro zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech. Je zde srovnáno několik výrobců systémů se stručným popisem a pomocí bazické ...
  • Divácké násilí a extremismus - aktuální trendy a možnosti prevence 

   Author: Anna Sojková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá diváckým násilím v jeho širších souvislostech. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy, historii diváckého násilí, jak u nás, tak v zahraničí, chování davu, symboliku diváckého násilí ...
  • Dokumentace pro podlimitní objekty ohrožení 

   Author: Pavla Bisová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce bude pojednávat o analýze dokumentace pro opatření ochrany obyvatelstva v zónách ohrožení podlimitních objektů. V teoretické části budou uvedeny nejdůležitější právní předpisy a ostatní dokumenty v oblasti ...
  • Drogová kriminalita páchaná na území České republiky 

   Author: Petr Pištěk; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Čírtková Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou drogové kriminality na celém území České republiky, která se zvyšuje i díky novým návykovým látkám, které jsou v posledních letech dobře dostupné na trhu drog. Dále se věnuje analýze ...
  • Efektivita humanitární pomoci České republiky do zahraničí, komparace metod, zkušeností a přístupů 

   Author: Hanzlíková Eva; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Zůna Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí České republiky do zahraničí. V první části je teoreticky popsán systém jejího poskytování, zejména činnost zainteresovaných subjektů a zakotvení problematiky v právním ...
  • Evakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požár 

   Author: Lucie Čermáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce je zaměřena na modelaci evakuace osob části ORP Chomutov při nevojenské krizové situaci lesní požár a analýzu zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických, podnikajících ...
  • Evaluace objektového zabezpečení vybraných školských zařízení na území města Beroun, analýza současného stavu a návrh zefektivnění ochrany školských objektů 

   Author: Josef Liška; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Tato diplomová práce se zabývá evaluací objektového zabezpečení vybraných školských objektů na území města Beroun. Cílem práce je analýza těchto zabezpečení, stanovení kritických míst a specifikace silných a slabých stránek ...
  • Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení 

   Author: Jan Koutecký; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce pojednává o připravenosti zdravotnického zařízení na útok aktivního střelce, zkoumaným zdravotnickým objektem je Karlovarská krajská nemocnice a Policie České republiky Karlovarského kraje ve vztahu k ochraně ...
  • Hodnocení rozsahu šíření kontaminace z nelegálních laboratoří výroby metamfetaminu 

   Author: Přemysl Hlavsa; Supervisor: Kuchař Martin; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Česká republika čelí v posledním desetiletí epidemii nelegálních laboratoří sloužících k výrobě metamfetaminu, jejichž produkční a technická úroveň se neustále zvyšuje. Při výrobě metamfetaminu vzniká mnoho chemických látek ...
  • Hrozba islámského fundamentalismu v moderní Evropě 

   Author: Kimák Michal; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Brukkerová Darina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

   Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Netušilová Veronika; Opponent: Veverková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na ...
  • Impakt emocionální vazby na stres management při zásahu ZZS 

   Author: Nejmanová Denisa; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Knezović Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Implementace, kalibrace a experimentální ověření metody pro automatické hodnocení fyzické zátěže hasičů 

   Author: Daniela Vaňková; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Richter Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Fyzická zátěž provází člověka celý život. Je důležitá rozumná míra aktivity pro udržení dobrého zdravotního stavu. Rozdělujeme ji na statickou, při které jedinec například drží těžké břemeno a dynamickou, kdy se člověk ...
  • Informační aplikace pro obyvatelstvo nacházející se v zónách havarijního plánování jaderných elektráren ČR 

   Author: Ondřej Kuklínek; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Hlavním cílem práce je návrh mobilní aplikace pro chytré telefony. Aplikace je určená k informování obyvatelstva nacházející se v zóně havarijního plánování jaderných elektráren o případné havárii a zjištění možností jejího ...