Now showing items 177-196 of 208

  • Uvolňování radonu do životního prostředí po ukončení provozu uranového dolu Rožná a jeho vliv na okolní obyvatelstvo. 

   Author: Bajerová Soňa; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou radonu a jeho dceřiných produktů v okolí uranového dolu Rožná I.
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Úloha a možnosti HZS Pardubického kraje při řešení mimořádné události typu ptačí chřipka 

   Author: Jan Vencl; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Zemanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce (výzkumným úkolem) je posoudit připravenost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na řešení mimořádné události typu ptačí chřipka po stránce odborné přípravy a materiálně technického ...
  • Úloha a postavení Armády České republiky v zahraničních vojenských operacích 

   Author: Strejcová Diana; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Pavlíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

   Author: Vašková Michaela; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Seidl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
  • Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení krizových stavů 

   Author: Šárka Preiningerová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku úlohy Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky integrovaného záchranného systému při vyhlášení krizových stavů. V diplomové práci je využito literárních zdrojů a praktických ...
  • Úloha Policie České republiky při odhalování a vyšetřování drogové trestné činnosti 

   Author: Quido Šturm; Supervisor: Varhulíková Kateřina; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce je analýza a shrnutí metodiky vyšetřování drogové kriminality se zaměřením na primární drogovou kriminalitu. Teoretická část je věnována základním pojmům v oblasti drog a kriminality s nimi spojené. ...
  • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

   Author: Varhulíková Kateřina; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
  • Útoky aktivních střelců v zahraničí a bezpečnostní kontexty pro Českou republiku 

   Author: Roman Friedrich; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou útoku aktivních střelců v České republice a zahraničí. Vymezen je kontext této problematiky ve společnosti. Zásadní část této práce je identifikace relevantních kritérií v průběhu incidentu, ...
  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Author: Závodská Jana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Josef Zajíc; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Tématem mé diplomové práce je Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky. Toto téma jsem si vybral nejen s ohledem na aktuálnost této problematiky, ale také abych si v tomto směru ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Milan Mastný; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o tématu ,,Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky". Jako příslušníkovi Armády České republiky je mi tato problematika velmi blízká. Domnívám se, že migrace, ...
  • Vliv prevence na snižování drogové kriminality 

   Author: Tomáš Bureš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Tušer Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   S problematikou návykových látek, laicky a lidověji řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou sehnatelné prakticky, kdy a kde si vzpomeneme. ...
  • Vliv sucha na šíření lesních požárů 

   Author: Martin Kebrle; Supervisor: Kos Vojtěch; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum souvislostí mezi suchem a množstvím lesních požárů vznikajících na území České republiky. Úvodní část práce pojednává obecně o klimatu a klimatických změnách, či faktorech, které tyto ...
  • Vliv syndromu vyhoření na psychiku příslušníků Policie České republiky 

   Author: Petr Krejčí; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Kohoutová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky. Jedná se o zadání velmi aktuální, které se zkoumá v mnoha teoretických i praktických rovinách. Teoretická část definuje syndrom ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Využitelnost čárových kódů v evidenčním procesu evakuace obyvatel 

   Author: Eduard Štibrocha; Supervisor: Smetana Marek; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá využitelností čárových kódů v evidenčním procesu evakuace. Obsahem je popis procesu evakuace a s ním související současné přístupy k evidenci evakuovaných osob v zahraničí a v České republice, a ...
  • Využitelnost polní nemocnice v rámci teritoria ČR 

   Author: Kateřina Janeczková; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá využitelností polní nemocnice na území České republiky. Předmětem je zhodnocení možností, jaké nám poskytuje polní nemocnice v rámci vojenského zdravotnictví při řešení krizových situací. ...
  • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

   Author: Šuláková Miroslava; Supervisor: Pecherková Pavla; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
  • Využití vysokotlakého hasicího zařízení Cobra u jednotek požární ochrany 

   Author: Karel Dušek; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá využitím vysokotlakého hasicího zařízení Cobra (dále jen VHZ) u jednotek požární ochrany. Cílem diplomové práce je informovat o zařazení tohoto technického prostředku v jednotkách požární ochrany, ...