Novinky

Department of Health Care Disciplines and Population Protection

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Přístup zdravotnického záchranáře k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami 

  Autor: Vydrová Klára; Vedoucí práce: Pokorný Jan; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá přístupem zdravotnických záchranářů k poškození zdraví vysoce nebezpečnými látkami. Vzhledem k reálnému nebezpečí jejich výskytu je téma těchto látek velmi aktuální, proto je třeba, aby zdravotničtí ...
 • Akutní ošetřovatelská péče u HIV pozitivního klienta 

  Autor: Šimsová Karolína; Vedoucí práce: Lidická Lucie; Oponent práce: Fládrová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
  V této práci jsem se zaměřila na akutní ošetřovatelskou péči u HIV pozitivních pacientů, na její specifika, na infekci HIV jako takovou, její historii, cesty přenosu, kvalitu života HIV pozitivního člověka, rizika přenosu ...
 • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

  Autor: Kymlička David; Vedoucí práce: Čupr Břetislav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
  Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
 • Možná role obecní policie jako ostatní složky IZS při vybraných mimořádných událostech a dalších souvisejících činnostech de lege ferenda 

  Autor: Kysela Rudolf; Vedoucí práce: Maternová Ivana; Oponent práce: Pána Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Cílem bakalářské práce je popsat obsah a rozsah možných činností obecní policie, jako ostatní složky IZS nad současný zákonný rámec při některých mimořádných událostech při společném zásahu IZS a analýza případného zahrnutí ...
 • Připravenost společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (divize Zpracování) na mimořádné události 

  Autor: Vavrová Erika; Vedoucí práce: Hon Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
  Abstrakt Bakalářská práce vychází ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Bakalářská práce se zabývá zjištěním připravenosti ...
 • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

  Autor: Mrňák David; Vedoucí práce: Šín Robin; Oponent práce: Buňatová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
 • Softwarová podpora krizového řízení 

  Autor: Veltruský Daniel; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
  Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
 • Řešení dopadů při výpadku elektrické energie velkého rozsahu v Moravskoslezském kraji 

  Autor: Fajkisová Martina; Vedoucí práce: Kratochvílová Danuše; Oponent práce: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
  Tato práce řeší dopady výpadku elektrické energie velkého rozsahu vMoravskoslezském kraji. Vprvní části práce je teoreticky, vnezbytně nutném rozsahu, popsána oblast elektrické energie, blackoutu a krizového plánování. ...
 • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

  Autor: Probošt Stanislav Dominik; Vedoucí práce: Koleňák Ivan; Oponent práce: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
 • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

  Autor: Mrvíková Irena; Vedoucí práce: Tilcerová Eleonóra; Oponent práce: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
 • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

  Autor: Chromcová Eva; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Šín Robin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
 • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

  Autor: Varhulíková Kateřina; Vedoucí práce: Hes Václav; Oponent práce: Agh Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
 • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

  Autor: Puffrová Tereza; Vedoucí práce: Adámek Václav; Oponent práce: Sokol Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
  Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
 • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

  Autor: Houdek Milan; Vedoucí práce: Najmanová Petra; Oponent práce: Vavera František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
 • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

  Autor: Pásková Tereza; Vedoucí práce: Sedlák Josef; Oponent práce: Österreicher Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
  Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
 • Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice 

  Autor: Prokůpková Michaela; Vedoucí práce: Štorek Josef; Oponent práce: Bříza Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
  Diplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších ...
 • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

  Autor: Lacinová Markéta; Vedoucí práce: Navrátil Václav; Oponent práce: Szabó Zoltán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
  Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
 • Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků 

  Autor: Knotková Pavla; Vedoucí práce: Halaška Jiří; Oponent práce: Eichler Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové ...
 • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

  Autor: Ralbovská Denisa Charlotte; Vedoucí práce: Brukkerová Darina; Oponent práce: Matlach Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
 • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

  Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Mildorf René; Oponent práce: Hon Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...

Zobrazit další