Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza připravenosti složek IZS při transportu nadměrných pacientů v městských aglomeracích a v přírodním prostředí 

  Author: Veronika Tolde; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Böhm Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  V současné době se stále více složky integrovaného záchranného systému setkávají se zvyšujícími se případy obézních pacientů, ale i pacientů, kteří jsou dlouzí. Jednou z příčin je rostoucí obezita obyvatelstva. Během ...
 • Identifikace potenciálně rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání na anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

  Author: Tomáš Čermák; Supervisor: Netušilová Veronika; Opponent: Veverková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce se zabývá problematikou rizik, resp. nejvýznamnějších rizikových faktorů v práci nelékařských zdravotnických povolání (NLZP) na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) pro dospělé. Je zaměřena na ...
 • Otevřené zdroje dat v síti Internet a možnosti jejich vytěžování 

  Author: Jan Tisančín; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Čupr Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Diplomová práce zkoumá možnosti vytěžování otevřených zdrojů z prostředí sítě Internet ve vztahu k uživatelům. V teoretické části tyto možnosti komparuje s právním rámcem GDPR, který zajišťuje ochranu osobních údajů ...
 • Analýza postupu činnosti příslušníků KOPIS HZS při událostech s únikem nebezpečných látek 

  Author: Aneta Donátová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Štěpán Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Tato diplomová práce zhodnocuje postupy příslušníku KOPIS HZS ČR při mimořádných událostech s únikem nebezpečných, především radioaktivních látek a využití databáze MEDIS - ALARM. Teoretická část se věnuje základním pojmům, ...
 • Evakuace obyvatelstva při nevojenské krizové situaci lesní požár 

  Author: Lucie Čermáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Karda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce je zaměřena na modelaci evakuace osob části ORP Chomutov při nevojenské krizové situaci lesní požár a analýzu zhodnocení připravenosti orgánů státní správy, územní samosprávy, právnických, podnikajících ...
 • Využití vysokotlakého hasicího zařízení Cobra u jednotek požární ochrany 

  Author: Karel Dušek; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Mildorf René
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
  Diplomová práce se zabývá využitím vysokotlakého hasicího zařízení Cobra (dále jen VHZ) u jednotek požární ochrany. Cílem diplomové práce je informovat o zařazení tohoto technického prostředku v jednotkách požární ochrany, ...
 • Problematika záchrany osob při intoxikaci nebezpečnou látkou v objektu plaveckého bazénu 

  Author: Michal Timura; Supervisor: Valm Pavel; Opponent: Obitková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Obsahem diplomové práce je zhodnocení využití protichemických ochranných oděvů v případě úniku nebezpečné látky uvnitř objektu plaveckého bazénu a při nutnosti záchrany z vodní hladiny. V první části práce budou popsány ...
 • Detekční systémy pro rozpoznání obličejů a vzorců chování s možností nasazení na fotbalových stadionech s využitím pro zamezení vstupu nežádoucích osob, prevenci vzniku a forenzního šetření mimořádných událostí 

  Author: Tomáš Švagr; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Melicharová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Práce je věnována kamerovým systémům s možností detekce tváře a její rozpoznání s využitím pro zvýšení bezpečnosti na fotbalových stadionech. Je zde srovnáno několik výrobců systémů se stručným popisem a pomocí bazické ...
 • Zdravotnické zabezpečení evakuace obyvatel části správního obvodu ORP za branné pohotovosti státu 

  Author: Barbora Šestáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Fišer Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Ve své diplomové práci se budu zabývat zdravotnickým zabezpečením evakuace při branné pohotovosti státu, a to konkrétně vybrané části ORP Přeštice. Budu zde zjišťovat personální i dopravní zajištění zdravotnického zabezpečení, ...
 • Návrh řešení následků úplného výpadku elektrické energie na území kraje s konkretizací pro území hl. m. Prahy. 

  Author: René Krchňák; Supervisor: Tlustý Josef; Opponent: Fröhlich Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Diplomová práce se věnuje problematice úplného výpadku elektrické energie na území minimálně velikosti kraje. Práce je konkretizována na území hl. m. Prahy, které počtem obyvatelstva patří mezi největší kraje v České ...
 • Analýza rizik Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze a návrh opatření proti vybraným hrozbám 

  Author: Jakub Krupička; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Obsahem diplomové práce je analýza rizik Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, jejíž součástí je jednoduchá modelace rizikové události, a návrh opatření proti vybraným hrozbám. V teoretické části ...
 • Informační aplikace pro obyvatelstvo nacházející se v zónách havarijního plánování jaderných elektráren ČR 

  Author: Ondřej Kuklínek; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Havránková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Hlavním cílem práce je návrh mobilní aplikace pro chytré telefony. Aplikace je určená k informování obyvatelstva nacházející se v zóně havarijního plánování jaderných elektráren o případné havárii a zjištění možností jejího ...
 • Fenomén aktivní střelec v kontextu ochrany zdravotnických zařízení 

  Author: Jan Koutecký; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Diplomová práce pojednává o připravenosti zdravotnického zařízení na útok aktivního střelce, zkoumaným zdravotnickým objektem je Karlovarská krajská nemocnice a Policie České republiky Karlovarského kraje ve vztahu k ochraně ...
 • Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu na vybraných komunikacích na okrese Tábor 

  Author: Marek Kovařík; Supervisor: Konečný Jaroslav; Opponent: Staněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Obsahem diplomové práce ,,Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu na vybraných komunikacích na okrese Tábor" je vyhodnocení dopravní nehodovosti silnic I. a II. třídy na okrese Tábor z pohledu nepřímých ...
 • Analýza připravenosti školských zařízení na mimořádnou událost, spojenou s únikem nebezpečné chemické látky v okolí školy 

  Author: Lenka Koubová; Supervisor: Švanda Karel; Opponent: Pitschmann Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu připravenosti školských zařízení na mimořádné události, které jsou spojené s únikem nebezpečných chemických látek v okolí školy. Výzkum se týká základních škol umístěných v Praze ...
 • Koordinace složek IZS a dalších subjektů k zajištění bezpečnosti při společenských, kulturních a sportovních akcích velkého rozsahu 

  Author: Jana Klimakovská; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Tématem diplomové práce jsou bezpečnostní opatření při událostech, při kterých se shromažďuje velké množství osob, a to v souvislosti s problematikou měkkých cílů. V teoretické části bude nastíněna oblast bezpečnosti, ...
 • Návrh metody hodnocení cvičení mimořádné události s velkým počtem zraněných v rámci zdravotnické záchranné služby 

  Author: Ondřej Král; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Štorek Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Diplomové práce je zaměřena na vytvoření nové metody umožňující objektivněji hodnotit průběh cvičení poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Úvod teoretické části pojednává obecně o problematice mimořádných události ...
 • Příhraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb při řešení hromadného postižení osob 

  Author: Vladimír Zavadil; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Janů Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Cílem práce je představení řešení mimořádné události s hromadným postižením osob v návaznosti na příhraniční spolupráci. Na základě analýzy konkrétního taktického cvičení jsou odhaleny nedostatky a problémy, které vznikají ...
 • Bezpečnost silničního provozu v kontextu s přepravou nebezpečných věcí v režimu ADR 

  Author: Zbyněk Vodstrčil; Supervisor: Konečný Jaroslav; Opponent: Šafr Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Diplomová práce je zaměřena na přepravu nebezpečných věcí na pozemních komunikacích dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ,,dohoda ADR") a její vliv na bezpečnost silničního provozu ...
 • Analýza postupů a metod obranného plánování České republiky 

  Author: Kateřina Huclová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku obranného plánování. Cílem je popsat obranného plánování České republiky, ale také NATO a Evropské unie. Je to z toho důvodu, že Česká republika je členem obou zmíněných ...

View more