Collections in this community

Recent Submissions

 • Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu 

  Author: Eva Fojtíková; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Loužek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
  Cílem diplomové práce na téma ,,Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu" je zhodnotit možnosti zneužití civilní platformy, která může být použita jako nástroj k dosažení teroristických cílů. ...
 • Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji 

  Author: Martina Krešneová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Zemanová Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Obsahem této diplomové práce je rozbor problematiky dlouhodobého sucha a stavu nedostatku vody ve Středočeském kraji s důrazem na oblast Rakovnicka, a to pomocí analýz projektů, které tuto problematiku řeší. Sucho je velmi ...
 • Analýza připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie 

  Author: Jan Jeništa; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Pleva Leopold
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie, což je zároveň i název práce. V teoretické části práce jsme se zabývali specifikací epidemie COVID-19 a ...
 • Analýza rizik úniku informací z lůžkového zdravotnického zařízení ve Středočeském kraji 

  Author: Dominika Koevová; Supervisor: Požár Josef; Opponent: Vilím Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce je zaměřena na identifikaci rizik a analýzu vybraných forem metod kybernetických útoků s následkem úniku dat a informací z organizace. Práce se především specializuje na lůžkové zdravotnické zařízení ...
 • Analýza povodňových rizik na území obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem 

  Author: Kristýna Havlišová; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Mildorf René
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat všechna možná rizika spojená s povodněmi, která představují hrozbu jak z hlediska ohrožení života a zdraví občanů a životního prostředí, tak i z hlediska kulturního či ekonomického. ...
 • Evakuace zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události 

  Author: Zdeněk Hašek; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Tušer Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce je zaměřena na objektovou evakuaci, která se týká zařízení služeb sociální péče v důsledku naturogenní mimořádné události, ve kterém se nacházejí osoby s omezenou schopností pohybu trpící Alzheimerovou ...
 • Krizová komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému u mimořádné události s únikem nebezpečné látky s velkým počtem zraněných 

  Author: Klára Kohoutová; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Holec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této diplomové práce je především analýza události z 19. 11. 2019, kdy došlo k výbuchu a požáru neznámých nebezpečných látek ve firmě Purum v Libereckém kraji. Teoretická část pojednává o krizové a rádiové ...
 • Možnosti zajištění fyzické ochrany nemocnic krajského typu 

  Author: Václav Kubíček; Supervisor: Hartmann Petr; Opponent: Janů Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem diplomové práce byla fyzická bezpečnost nemocnic krajského typu v České republice. V teoretické části byl uveden přehled pojmů dané problematiky, dále byla definována objektová, respektive fyzická bezpečnost. ...
 • Analýza způsobu distribuce osobních ochranných pomůcek v ČR během pandemie Covid-19 

  Author: Jiří Hansík; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Miklós Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nákupů a distribuce osobních ochranných prostředků v počátečním období pandemické situace onemocnění COVID-19 na začátku roku 2020 a aplikaci pandemického plánu České republiky. ...
 • Analýza a evaluace účasti AČR v zahraničních operacích 

  Author: Gerhard Fröhlich; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Sedlák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Obsahem diplomové práce bude analýza a evaluace účasti Armády České republiky (AČR) ve vojenských zahraničních operacích. Cílem práce bude analyzovat účast AČR při nejdůležitějších vojenských operacích v Afghánistánu a ...
 • Analýza úrovně ochrany kritické infrastruktury Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví 

  Author: Radek Mareš; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Volf Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Ve své práci se zabývám úrovní ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti zdravotnictví v Karlovarském kraji a aktuálně nastavenými podmínkami pro určování prvků kritické infrastruktury Ministerstvem zdravotnictví. V ...
 • Analýza pandemií na území Čech mezi XI. st. a XXI. st. 

  Author: Anna Kotěšovcová; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Brádka Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce upozorňuje na problematiku infekčních onemocnění, která mají potenciál v propuknutí pandemie. Analýzou historických pramenů, odborné literatury je získán přehled o moru, pravých neštovicích, syfilis, španělské ...
 • Analýza protipovodňové ochrany a opatření vybrané části obce s rozšířenou působností Poděbrady 

  Author: Marie Nezbedová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Koleňák Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Protipovodňová ochrana (dále jen ,,PPO") je důležitá v oblastech, kde hrozí vznik povodní. PPO výrazně snižují dopady a následky povodní, chrání vodní toky, obytná zařízení, ale i infrastrukturu. Nelze zaručit úplnou ochranu ...
 • Využití bezpilotních prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS 

  Author: Martin Molek; Supervisor: Kubín Tomáš; Opponent: Staněk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předkládaná diplomová práce v teoretické části popisuje vývoj nasazování bezpilotních systémů, právní rámec provozování bezpilotních systémů a očekávaný vývoj legislativních dokumentů v rámci České republiky i Evropské ...
 • Analýza a výběr kritérií pro výběr ochranné vesty proti bodným zbraním 

  Author: Lýdie Leová; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Vegrichtová Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato práce přináší přehled kritérií pro výběr ochranné vesty proti konkrétním bodným zbraním, z hlediska navýšení bezpečnosti příslušníku bezpečnostních sborů. V práci jsou studovány vlastnosti a typy ochranných vest proti ...
 • Mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje 

  Author: Sandra Bulová; Supervisor: Cmorej Patrik Christian; Opponent: Janů Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Diplomová práce se zabývá přípravou na mimořádné události s hromadným postižením osob z pohledu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V teoretické části práce je v úvodu popsána legislativa a dokumentace, ze které ...
 • Fungování psychologické pomoci v době nouzového stavu způsobeného koronavirem 

  Author: Karolína Houbová; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vágnerová Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem této práce bylo vymezit dopady pandemie způsobené koronavirem na krizové interventy a poskytovatele psychologické pomoci, tj. zmapovat typy a dostupnost psychosociálních služeb a také potřeby klientů. Tato práce ...
 • Analýza činnosti jednotek požární ochrany při mimořádných událostech vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací pod vodní hladinou 

  Author: Eva Lánová; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Kročová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce analyzuje činnost jednotek požární ochrany provádějících záchranné a likvidační práce pod vodní hladinou. Práce je zaměřena na rozbor stavu potápěčských skupin HZS České republiky, v oblasti legislativy, ...
 • Připravenost škol pro sluchově postižené na mimořádné události 

  Author: Kamila Doubravová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Tušer Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Diplomová práce analyzuje připravenost škol pro sluchově postižené na vybrané mimořádné události, jimiž jsou konkrétně požár a útok aktivního útočníka. Je zjišťováno, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou v analyzovaných ...
 • Metodika postupů k zajištění akceschopnosti územního odboru Hasičského záchranného sboru v souvislosti s pandemií 

  Author: Jan Kutner; Supervisor: Kovář Václav; Opponent: Pavlík Emil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Diplomová práce řeší důležité a stále ještě aktuální téma zajištění akceschopnosti jednotek HZS ČR v souvislosti s pandemií. Když na přelomu let 2019 a 2020 udeřila globální pandemie viru SARS-CoV-2, paralyzovala ze dne ...

View more