Now showing items 1-20 of 208

  • Aktuální témata současných extremistických hnutí v ČR 

   Author: Monika Bartoňová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku extremismu v prostředí České republiky. Cílem je přinést ucelený náhled na současná extremistická hnutí aktivní v ČR a především zmapování jejich aktuálních témat a postojů. ...
  • Aktuální témata současných extremistických subjektů v České republice 

   Author: Veronika Vejražková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Obsahem diplomové práce je problematika současných extremistických subjektů a subjektů projevujících předsudečnou nenávist z prostředí české extremistické scény. Aktuálnost tématu vychází zejména znárůstu projevů extremismu ...
  • Analýza a evaluace rizik zvláštních povodní na území Středočeského kraje 

   Author: Jakub Sehr; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem zvláštních povodní a plány ochrany území pod vodními díly. Je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie vodních děl ve světě a v České republice, ...
  • Analýza a evaluace traumatologického plánu Uherskohradišťské nemocnice a.s. 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Hrdý Jan; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá Traumatologickým plánem Uherskohradišťské nemocnice a.s. Tento dokument je společností zpracován pro případy, kdy v rámci vypořádání se s mimořádnou událostí náhle vznikne potřeba urychleného ...
  • Analýza a hodnocení detekčních přístrojů pro měření radiace využívaných složkami integrovaného záchranného systému 

   Author: Lucie Kučerová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem detekčních přístrojů pro měření radiace, zejména pak jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Cílem diplomové práce je analýza a hodnocení detekční techniky, využívané složkami ...
  • Analýza a komparace postupu řešení mimořádné události s hromadným postižením osob poskytovateli zdravotnické záchranné služby 

   Author: Jan Mach; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této práce je porovnat postup poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Výsledky šetření nejsou překvapivé. Postupy 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné ...
  • Analýza a komparace schopnosti poskytovat první pomoc u příslušníků Policie České republiky 

   Author: Jana Márová; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na schopnost příslušníků Policie České republiky z vybraných krajských ředitelství poskytnout první pomoc. Cílem práce je analýza a komparace schopnosti příslušníků Policie České republiky ...
  • Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky 

   Author: Patrik Werner; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Pohanka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce na téma Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky se zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek v režimu ADR. Cílem práce je objasnit problematiku přepravy nebezpečných látek v rámci ...
  • Analýza a možnosti zvýšení efektivity postupu řešení mimořádné události s hromadným postižením osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje v součinnosti se základními složkami IZS 

   Author: Lukáš Fryč; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly týkající se legislativy řešení mimořádných událostí. Dále popisuje činnosti základních ...
  • Analýza a porovnání zabezpečení 10 lékáren v Praze 5 

   Author: Jakub Prchal; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Šnajder Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tématem mé diplomové práce je provedení analýz a porovnání zabez-pečení deseti lékáren na Praze 5. Cílem práce je analýza jednotlivých prvků zabezpečení každého z hodnocených objektů, jejich následné porovnání a ná-vrh ...
  • Analýza a zhodnocení obsahu Cs-137 v houbách na území okresů Kutná Hora a Benešov 

   Author: Michaela Ondračková; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Kadlec Linhartová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Území České republiky bylo kontaminováno radionuklidem 137Cs ze dvou zdrojů, při zkouškách jaderných zbraní a po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Cesium 137Cs, vzhledem ke svému dlouhému poločasu rozpadu, ve složkách ...
  • Analýza bezpečnostních opatření vybraných pražských obchodních center a systém reakce při scénáři nálezu podezřelého předmětu 

   Author: Jan Řehoř; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem diplomové práce je problematika ochrany měkkých cílů se zaměřením na obchodní centra. Zabezpečení měkkých cílů se neustále rozvíjí v podobně nových zabezpečovacích trendů a zkušeností. Útoků na měkké cíle ale bohužel ...
  • Analýza chemické bezpečnosti ve vybrané části města Plzně 

   Author: Martina Paterová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně. Cílem práce je analýza chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně za účelem odhalit potencionální možnost úniku nebezpečné ...
  • Analýza chemické bezpečnosti vybrané části města Lovosice 

   Author: Thao Luongová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce na téma Analýza chemické bezpečnosti vybrané části města Lovosice se zabývá vyhodnocením následků závažné havárie s únikem nebezpečné chemické látky na obyvatelstvo ve vybrané části města Lovosice. Teoretická ...
  • Analýza činnosti nestátních neziskových organizací při povodních 2013 v rámci Středočeského kraje 

   Author: Puškášová Andrea; Supervisor: Zelinka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza dopadů výpadku dodávek pohonných hmot při dlouhodobém rozsáhlém výpadku elektrické energie na určeném území a možnosti jeho řešení 

   Author: Jan Kolář; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V diplomové práci se věnujeme fungování a nastavení kritické infrastruktury a jejímu evropskému prostředí v případě narušení dodávek elektrické energie velké rozsahu, takzvaného Blackoutu, s ohledem na zásobování pohonnými ...
  • Analýza dostupnosti lokálních železničních tratí na území okresu Nový Jičín pro mobilní techniku užívanou základními složkami IZS s vazbou na řešení mimořádných událostí. 

   Author: Josef Dorčák; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Abstrakt Diplomová práce je věnována analýze dostupnosti lokálních železničních tratí okresu Nový Jičín pro mobilní techniku užívanou základními složkami Integrovaného záchranného systému. Teoretická část obsahuje historii ...
  • Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice 

   Author: Prokůpková Michaela; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších ...
  • Analýza krizové připravenosti Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze se zaměřením na traumatologický plán 

   Author: Tomáš Rajzr; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato práce se zabývá krizovou připraveností nemocničního zařízení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (NMSKB) a je zaměřena na traumatologický plán. Právě na nutnost jeho aktualizace bylo vedením ...
  • Analýza kyberkriminality na základních školách v České republice 

   Author: Jiří Dvořák; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Plecitý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika kyberkriminality u žáků základních škol ve Středočeském kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je kladen důraz na popsání základních pojmů ...