Recently added

Now showing items 1-20 of 54

  • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

   Author: Mrňák David; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Buňatová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
  • Softwarová podpora krizového řízení 

   Author: Veltruský Daniel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
  • Řešení dopadů při výpadku elektrické energie velkého rozsahu v Moravskoslezském kraji 

   Author: Fajkisová Martina; Supervisor: Kratochvílová Danuše; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-05-21)
   Tato práce řeší dopady výpadku elektrické energie velkého rozsahu vMoravskoslezském kraji. Vprvní části práce je teoreticky, vnezbytně nutném rozsahu, popsána oblast elektrické energie, blackoutu a krizového plánování. ...
  • Rozsáhlý výpadek elektrické energie ve VFN v Praze 

   Author: Probošt Stanislav Dominik; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Hlavním cílem této práce je seznámení s příčinami i důsledky dlouhodobého výpadku elektrické energie (blackoutem) a možnostmi, jak těmto výpadkům předcházet. Dále představím vybraný objekt - Všeobecnou fakultní nemocnici ...
  • Metodika výuky ochrany člověka za mimořádných událostí ve středním odborném vzdělávání 

   Author: Mrvíková Irena; Supervisor: Tilcerová Eleonóra; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce se zabývá výukou ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách, se zaměřením na střední odborné vzdělávání. Pro základní školy je v současné době zpracováno množství pomůcek a také metodika pro učitele. ...
  • Analýza zranitelnosti zdravotního operačního střediska územní záchranné služby Karlovarského kraje 

   Author: Chromcová Eva; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Šín Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Abstrakt Předmětem diplomové práce je zpracování analýzy zranitelnosti zdravotního operačního střediska Karlovarského kraje, jako významného prvku kritické infrastruktury integrovaného záchranného systému. Zranitelnost ...
  • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

   Author: Varhulíková Kateřina; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
  • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

   Author: Puffrová Tereza; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
  • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

   Author: Houdek Milan; Supervisor: Najmanová Petra; Opponent: Vavera František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
  • Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské Unie 

   Author: Pásková Tereza; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Diplomová práce nese název Místo České republiky ve společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Obsahem diplomové práce je rozbor širšího spektra oblastí, které se větší či menší měrou podílejí na bezpečnosti ...
  • Analýza funkčnosti traumatického plánu Pardubické krajské nemocnice 

   Author: Prokůpková Michaela; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-17)
   Diplomová práce se zabývá připraveností Pardubické krajské nemocnice na příjem velkého počtu raněných při hromadném neštěstí osob. Práce obsahuje profil vybrané nemocnice, popis areálu nemocnice a umístění dalších ...
  • Bezpilotní létající prostředky při činnosti IZS a legislativní rámec pro jejich použití 

   Author: Lacinová Markéta; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Szabó Zoltán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-16)
   Bezpilotní létající prostředky (UAV) jsou z hlediska využití v rámci integrovaného záchranného systému poměrně novým fenoménem. Tato práce tak poskytuje ucelený vhled do problematiky a ve své první části obsahuje základní ...
  • Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků 

   Author: Knotková Pavla; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové ...
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Analýza možností záchrany života příslušníky HZS u osoby zasažené nespecifickou nebezpečnou látkou 

   Author: Sýkora Jan; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce si klade za cíl zpracovat analýzu možností záchrany života člověka zasaženého nespecifickou nebezpečnou látkou příslušníky Hasičského záchranného sboru. Výchozím dokumentem bude Bojový řád jednotek požární ochrany ...
  • Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. 

   Author: Malovíková Vladimíra; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tématem diplomové práce byla Analýza rizik sportovního areálu, zajištění bezpečnosti v rámci mezinárodního turnaje. Čerpáno bylo převážně z domácích zdrojů a ze znalosti prostředí daného areálu. Teoretická část se zabývala ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Nová pravidla stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií 

   Author: Ševcovicová Nikola; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem diplomové práce byl popis nových pravidel stanovení zóny havarijního plánování v systému prevence závažných havárií. Dále stanovení zóny pro vybraný objekt skupiny B a vymodelování pomocí dostupných softwarových ...
  • Analýza rizik města Lázně Bělohrad 

   Author: Petřivý Tomáš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá analýzou rizik města Lázně Bělohrad. Jejím cílem je analyzovat současný stav připravenosti města na mimořádné události a krizové situace, vyhledat slabá místa a navrhnout opatření k jejich zlepšení. ...
  • Analýza rizik a ochranná opatření papírny Mondi Štětí 

   Author: Proftová Barbora; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se především zaměřuje na zpracování a objasnění analýzy rizik papírny Mondi a. s. ve Štětí. Teoretická část práce popisuje dosud vypracované dokumenty a potřebné informace o podniku a legislativě, které má ...