Now showing items 1-20 of 284

  • Konflikt na Ukrajině a jeho vliv na změnu bezpečnostní situace v České republice 

   Author: Martin Kysela; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Měřička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato diplomová práce s názvem Konflikt na Ukrajině a jeho možný vliv na změnu bezpečnostní situace v České republice se zabývá problematikou současného válečného konfliktu na Ukrajině a jeho vlivu na Českou republiku, a ...
  • Zajišťování přípravy obyvatelstva k obraně státu na místní úrovni 

   Author: Luděk Brožík; Supervisor: Karaffa Vladimír; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum systému přípravy občanů k obraně státu (POKOS), která vychází z předpokladu, že na obraně státu v případě napadení jeho suverenity a územní celistvosti se kromě ozbrojených sil, ...
  • Ochrana zdravotnického personálu Fakultní nemocnice v Motole před fyzickým útokem 

   Author: Veronika Matochová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Téma. Problematika externího násilí ve zdravotnictví představuje negativní fenomén dnešní doby, který není veřejnosti známý. Z poznatků zahraničních výzkumů je zřejmé, že násilí proti zdravotnickému personálu páchané ...
  • Koncepce logistického zajištění mezinárodních záchranných odřadů HZS Moravskoslezského kraje 

   Author: Dalibor Palička; Supervisor: Němčík Jiří; Opponent: Požár Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předložená diplomová práce se věnuje mezinárodním záchranným týmům, tzv. odřadům, které vytváří Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako systémovou součást odřadů Hasičského záchranného sboru České republiky, ...
  • Diference ve zpracování dokumentace zdolávání požáru 

   Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Karda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem práce je problematika zpracování a schvalování dokumentace zdolávání požáru. Cílem je prozkoumat a vyhodnotit zmíněnou problematiku a potvrdit či vyvrátit tři stanovené hypotézy. V teoretické části je v první ...
  • Možnosti dalšího směřování a rozvoje systému kritické infrastruktury v České republice 

   Author: Martin Tilcer; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Šindlerová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zabývá systémem kritické infrastruktury v České republice, kdy hlavní zkoumanou oblastí je především otázka identifikace a určování prvků kritické infrastruktury a jejich ochrana. K hodnocení současného ...
  • Analýza a komparace znalosti a využití třídící metody START při mimořádných událostech s hromadným postižením osob 

   Author: Adéla Perníková; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tříděním raněných při mimořádné události s hromadným postižením osob. Po celém světě máme různé metody třídění zraněných, které ulehčují práci při mimořádné události s tříděním zraněných osob ...
  • Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení 

   Author: Marie Schmidtová; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Skřehot Petr Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem práce je analýza úniku nebezpečné chemické látky z plnírny technických plynů Messer Technogas s.r.o., jejichž pobočka se nachází v Kladně. V teoretické části jsou popsány základní údaje týkající se mimořádných ...
  • Analýza a komparace postupů Horské služby České republiky u mimořádné události 

   Author: Jiří Perník; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Cmorej Patrik Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na Horskou službu České republiky a připravenost jejich členů na potenciální mimořádnou událost s hromadným postižením osob. Horská služba, jako ostatní složka integrovaného záchranného systému, je ...
  • Analýza připravenosti, funkcí a účinnosti systému povodňové ochrany města Plzně 

   Author: Jan Václav; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Musil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit aktuální stav povodňové ochrany na území statutárního města Plzeň a možnosti jeho dalšího rozvoje. Předmětem zkoumání je připravenost obce na ochranu svých občanů a majetku ...
  • Analýza a modelácia objektovej evakuácie základnej školy v meste Senica 

   Author: Tomáš Pánik; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Karaffa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Obsahom diplomovej práce je problematika objektovej evakuácie 1. Základnej školy V. Paulínyho - Tótha 32 v Senici, jej následná analýza hlavných rizík a vytvorenie modelovej simulácie evakuácie v softwarovom programe. ...
  • Provoz sportovního areálu během epidemie akutního respiračního onemocnění 

   Author: Ema Varvažovská; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Diplomová práce se zabývá analýzou provozu Sportovního areálu ČVUT Kotlářka a jeho připravenosti na provoz během epidemie akutního respiračního onemocnění. První část diplomové práce seznamuje čtenáře s epidemiologií s ...
  • Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu 

   Author: Eva Fojtíková; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Cílem diplomové práce na téma ,,Analýza možností teroristického útoku za použití civilního letounu" je zhodnotit možnosti zneužití civilní platformy, která může být použita jako nástroj k dosažení teroristických cílů. ...
  • Analýza projektů řešících problematiku dlouhodobého sucha ve Středočeském kraji 

   Author: Martina Krešneová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Zemanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Obsahem této diplomové práce je rozbor problematiky dlouhodobého sucha a stavu nedostatku vody ve Středočeském kraji s důrazem na oblast Rakovnicka, a to pomocí analýz projektů, které tuto problematiku řeší. Sucho je velmi ...
  • Analýza připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie 

   Author: Jan Jeništa; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Pleva Leopold
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na řešení epidemie, což je zároveň i název práce. V teoretické části práce jsme se zabývali specifikací epidemie COVID-19 a ...
  • Možnosti zajištění fyzické ochrany nemocnic krajského typu 

   Author: Václav Kubíček; Supervisor: Hartmann Petr; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem diplomové práce byla fyzická bezpečnost nemocnic krajského typu v České republice. V teoretické části byl uveden přehled pojmů dané problematiky, dále byla definována objektová, respektive fyzická bezpečnost. ...
  • Využití bezpilotních prostředků při provádění záchranných a likvidačních prací složkami IZS 

   Author: Martin Molek; Supervisor: Kubín Tomáš; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předkládaná diplomová práce v teoretické části popisuje vývoj nasazování bezpilotních systémů, právní rámec provozování bezpilotních systémů a očekávaný vývoj legislativních dokumentů v rámci České republiky i Evropské ...
  • Fungování psychologické pomoci v době nouzového stavu způsobeného koronavirem 

   Author: Karolína Houbová; Supervisor: Čírtková Ludmila; Opponent: Vágnerová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Cílem této práce bylo vymezit dopady pandemie způsobené koronavirem na krizové interventy a poskytovatele psychologické pomoci, tj. zmapovat typy a dostupnost psychosociálních služeb a také potřeby klientů. Tato práce ...
  • Využití a rozvoj výcvikových zařízení pro praktický výcvik příslušníků jednotek požární ochrany v Libereckém kraji 

   Author: David Hejda; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Málek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Diplomová práce se celkově zabývá problematikou výcvikových zařízení v Libereckém kraji, možnostmi jejich využití a dalším rozvojem. Zvládnutí správného dýchání je nezbytné pro každého hasiče a také podmínkou pro používání ...
  • Analýza možností vybudování a použití materiálních základen humanitární pomoci v gesci HZS ČR 

   Author: Jan Linhart; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Obsahem diplomové práce je zhodnocení současného stavu připravenosti a použitelnosti materiálních základen humanitární pomoci (MZHP). V České republice se touto problematikou zabývá prioritně Hasičský záchranný sbor České ...