Now showing items 112-131 of 208

  • Obrana proti odposlechovým prostředkům a nezákonnému získávání informací 

   Author: Jan Straka; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Sirový Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o způsobech obrany proti odposlechovým prostředkům a o možnostech ochrany informací a soukromí. V první části se zabývá současnými, běžně dostupnými odposlechovými a sledovacími zařízeními určenými ...
  • Ochrana obyvatelstva se zaměřením na bezpečnost návštěvníků objektů zvláštního významu v hlavním městě Praze 

   Author: Eva Vodáková; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku ochrany návštěvníků objektů zvláštního významu s výběrem konkrétního obchodního centra z hlediska ochrany obyvatelstva. Pro účely práce bylo vybráno obchodní centrum Chodov v ...
  • Ochrana obyvatelstva v zónách podlimitních zdrojů ohrožení 

   Author: Lukáš Černý; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce je problematika ochrany obyvatelstva v zónách podlimitních zdrojů ohrožení. Teoretická část seznamuje se současným stavem právní úpravy, způsoby určování podlimitních zdrojů ohrožení a souvisejícími ...
  • Ochrana před výbuchem průmyslového objektu tlakové plynárny 

   Author: Mychajliv Tomáš; Supervisor: Holík Miloš; Opponent: Pitschmann Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ochrana utajovaných informací u podnikatelských subjektů 

   Author: Daniela Žáčková; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce je zaměřena na systém ochrany utajovaných informací u podnikatelských subjektů, v rámci jejichž činnosti je požadován přístup k utajovaným informacím. Uvedená problematika úzce souvisí s problematikou ...
  • Oprávnění a povinnosti příslušníků Policie České republiky 

   Author: Lehovec Petr; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce na téma ?Oprávnění a povinnosti příslušníků Policie České republiky? popisuje a analyzuje povinnosti a oprávnění policistů, která jsou stanovena v zákoně o Policii České republiky. Práce zároveň poukazuje ...
  • Optimalizace a standardizace postupu zpracování a využití výstupů z leteckého monitorování radioaktivní kontaminace pro účely Armády České republiky. 

   Author: Ladislav Kojzar; Supervisor: Valterová Kateřina; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá specifickou oblastí detekce, identifikace a monitorování radioaktivní kontaminace leteckými prostředky při mimořádných radiačních událostech nebo haváriích. Konkrétně je zaměřena na analýzu postupů ...
  • Optimalizace evakuačního plánu Interního oddělení Nemocnice Na Bulovce 

   Author: Martina Volrábová; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Obsahem diplomové práce je rozbor problematiky evakuace zdravotnického zařízení. V teoretické části diplomové práce jsou popsány základní pojmy z oblasti evakuace, a jejího členění. Dále se teoretická část zabývá faktory, ...
  • Optimalizace metod kriminalistické taktiky a metodiky vyšetřování jednotlivých trestných činů 

   Author: Monika Fišerová; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V první části práce představuji jednotlivou metodiku vyšetřování nejběžnějších trestných činů, jako jsou majetkové trestné činy a násilné trestné činy. V první části také rozebírám praktičnost a způsob aplikace metodiky v ...
  • Optimalizace řešení společného operačního střediska složek IZS 

   Author: Pavel Kolář; Supervisor: Volf Oldřich; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací řešení společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému. Jedná se o připravovaný projekt výstavby budovy pro integraci operačního řízení v Karlovarském kraji. ...
  • Otevřené zdroje dat v síti Internet a možnosti jejich vytěžování 

   Author: Jan Tisančín; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce zkoumá možnosti vytěžování otevřených zdrojů z prostředí sítě Internet ve vztahu k uživatelům. V teoretické části tyto možnosti komparuje s právním rámcem GDPR, který zajišťuje ochranu osobních údajů ...
  • Podpora hostitelským státem jako praktická bezpečnostní aktivita NATO a jeho možné využití pro krizové řízení v ČR 

   Author: Markéta Pilnáčková; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je podpora hostitelským státem, která představuje nástroj k poskytování efektivní podpory ozbrojeným silám států Severoatlantické aliance v období míru, krize a za válečného stavu. Teoretická ...
  • Porovnání povodní ve Zlínském kraji v roce 2006 a 2010 

   Author: Žaneta Rosíková; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem diplomové práce bude porovnání povodní ve Zlínském kraji v letech 2006 a 2010, a to na základě stanovených kritérií. Teoretická část se bude zabývat vymezením právních předpisů, ostatních dokumentů a základních ...
  • Poskytování posttraumatické péče při mimořádných událostech 

   Author: Tereza Fliegerová; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá poskytováním posttraumatické péče obětem mimořádných událostí, příslušníkům složek integrovaného záchranného systému a zaměstnancům těchto složek při setkání s mimořádnou a traumatizující ...
  • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

   Author: Houdek Milan; Supervisor: Najmanová Petra; Opponent: Vavera František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
  • Použití sil a prostředků AČR při řešení migrační krize 

   Author: Tomáš Veselka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Maňas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   ABSTRAKT Migrace velkého rozsahu je asi největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Na eliminaci této hrozby by se podílela i Armáda České republiky, jako dominantní ostatní složka Integrovaného záchranného systému ...
  • Privatizace bezpečnosti - soukromé bezpečnostní služby 

   Author: Anna Hujová; Supervisor: Pána Lubomír; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se věnuje problematice privatizace bezpečnosti v České republice a soukromým bezpečnostním subjektům, kteří v oboru privátní bezpečnosti podnikají. V teoretické části je nejprve oblast soukromých bezpečnostních ...
  • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

   Author: Puffrová Tereza; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
  • Problematika podlimitních zařízení na Rakovnicku 

   Author: Eliška Lapková; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou podlimitních zařízení na Rakovnicku a následně modelací úniků nebezpečných chemických látek z vybraných objektů, které by s největší pravděpodobností mohly ohrozit nejbližší okolí. ...
  • Problematika syndromu vyhoření a depresivity u PČR 

   Author: Eliška Pudivítrová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření a depresivity u PČR. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení současné úrovně syndromu vyhoření a depresivity u PČR. Zároveň je cílem najít rizikové či protektivní ...