Now showing items 170-189 of 208

  • Technické a materiální vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby pro řešení hromadného postižení osob - analýza a komparace reálných schopností 

   Author: Michal Jerling; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V diplomové práci se zabýváme problematikou legislativy a doporučení, která se týkají technického a materiálního vybavení pro řešení mimořádné události s hromadným postižením osob u vybraných poskytovatelů zdravotnické ...
  • Teorie a praxe hybridní války, analýza a komparace zkušeností a přístupů 

   Author: Milan Balzer; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce bude v teoretické a praktické části analyzovat nový fenomén ve vojenství, tzv. hybridní války. Pohled bude věnován hlavně současnosti, ale budou zde rozebírány i dva historické příklady z minulosti, ...
  • Terorismus, jeho zdroje, formy a možnosti eliminace 

   Author: Jeřábková Kateřina; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

   Author: Šín Robin; Supervisor: Hejkal Luděk; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem této práce je představit správnou praxi a formu traumatologické plánování poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve smyslu přípravy a řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Představena je ...
  • Trendy ve vývoji protiprávního jednání a kriminality studentů středních škol a odborných učilišť v okrese Kladno 

   Author: Lucie Chocholová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce na téma Trendy ve vývoji protiprávního jednání a kriminality studentů středních škol a odborných učilišť v okrese Kladno se zabývá problematikou protiprávního jednání a kriminality mládeže. Cílem práce je ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti 

   Author: Holasová Jana; Supervisor: Kejzlar Pavel; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Diplomová práce na téma Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti se zabývá problematikou protiprávního jednání právnických osob. Cílem práce je ...
  • Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému v gesci Policie České republiky - Analýza připravenosti Územního odboru Kladno 

   Author: Gabriela Žáková; Supervisor: Zámek David; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Tématem práce je analýza připravenosti Policie České republiky při vzniku mimořádné události, na kterou je zpracována typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu. Vybráno bylo pět činností, ...
  • Uvolňování radonu do životního prostředí po ukončení provozu uranového dolu Rožná a jeho vliv na okolní obyvatelstvo. 

   Author: Bajerová Soňa; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou radonu a jeho dceřiných produktů v okolí uranového dolu Rožná I.
  • Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Matlach Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u pracovníků IZS. Aktuálnost tématu vychází z náročnosti práce, zejména z psychické zátěže, která postihuje pracovníky. Teoretická část definuje syndrom vyhoření, ...
  • Úloha a možnosti HZS Pardubického kraje při řešení mimořádné události typu ptačí chřipka 

   Author: Jan Vencl; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Zemanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Předmětem diplomové práce (výzkumným úkolem) je posoudit připravenost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje na řešení mimořádné události typu ptačí chřipka po stránce odborné přípravy a materiálně technického ...
  • Úloha a postavení Armády České republiky v zahraničních vojenských operacích 

   Author: Strejcová Diana; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Pavlíček Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Úloha geografických informačních systémů při přípravě a plánování na krizové situace 

   Author: Vašková Michaela; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Seidl Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Úkolem diplomové práce s názvem ?Úloha geografických informačních systémů při přípravě řešení krizových situací? je splnění následujících tří hlavních cílů. Za účelem zorientování se v problematice bude provedena analýza ...
  • Úloha Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky IZS při vyhlášení krizových stavů 

   Author: Šárka Preiningerová; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku úlohy Městské policie hl. m. Prahy jako ostatní složky integrovaného záchranného systému při vyhlášení krizových stavů. V diplomové práci je využito literárních zdrojů a praktických ...
  • Úloha Policie České republiky při odhalování a vyšetřování drogové trestné činnosti 

   Author: Quido Šturm; Supervisor: Varhulíková Kateřina; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Předmětem diplomové práce je analýza a shrnutí metodiky vyšetřování drogové kriminality se zaměřením na primární drogovou kriminalitu. Teoretická část je věnována základním pojmům v oblasti drog a kriminality s nimi spojené. ...
  • Úloha Policie ČR při řešení krizových situací v důsledku teroristického útoku 

   Author: Varhulíková Kateřina; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce se v úvodní části zabývá legislativním ukotvením postavení Policie České republiky v rámci právního systému našeho státu jako základního pilíře vnitřní bezpečnosti. Popisuje její základní úkoly a její ...
  • Útoky aktivních střelců v zahraničí a bezpečnostní kontexty pro Českou republiku 

   Author: Roman Friedrich; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá problematikou útoku aktivních střelců v České republice a zahraničí. Vymezen je kontext této problematiky ve společnosti. Zásadní část této práce je identifikace relevantních kritérií v průběhu incidentu, ...
  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Author: Závodská Jana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Josef Zajíc; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Tématem mé diplomové práce je Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky. Toto téma jsem si vybral nejen s ohledem na aktuálnost této problematiky, ale také abych si v tomto směru ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Milan Mastný; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o tématu ,,Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky". Jako příslušníkovi Armády České republiky je mi tato problematika velmi blízká. Domnívám se, že migrace, ...
  • Vliv prevence na snižování drogové kriminality 

   Author: Tomáš Bureš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Tušer Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   S problematikou návykových látek, laicky a lidověji řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou sehnatelné prakticky, kdy a kde si vzpomeneme. ...