Now showing items 123-142 of 208

  • Podpora hostitelským státem jako praktická bezpečnostní aktivita NATO a jeho možné využití pro krizové řízení v ČR 

   Author: Markéta Pilnáčková; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je podpora hostitelským státem, která představuje nástroj k poskytování efektivní podpory ozbrojeným silám států Severoatlantické aliance v období míru, krize a za válečného stavu. Teoretická ...
  • Porovnání povodní ve Zlínském kraji v roce 2006 a 2010 

   Author: Žaneta Rosíková; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem diplomové práce bude porovnání povodní ve Zlínském kraji v letech 2006 a 2010, a to na základě stanovených kritérií. Teoretická část se bude zabývat vymezením právních předpisů, ostatních dokumentů a základních ...
  • Poskytování posttraumatické péče při mimořádných událostech 

   Author: Tereza Fliegerová; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá poskytováním posttraumatické péče obětem mimořádných událostí, příslušníkům složek integrovaného záchranného systému a zaměstnancům těchto složek při setkání s mimořádnou a traumatizující ...
  • Postup jednotlivých složek IZS při dopravní nehodě s únikem nebezpečných látek 

   Author: Houdek Milan; Supervisor: Najmanová Petra; Opponent: Vavera František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce popisuje současnou legislativu v oblasti přepravy nebezpečných věcí na silniční komunikaci. Věnuje se nebezpečným látkám, systémům jejich označování a statisticky zpracovává dopravní nehody s jejich ...
  • Použití sil a prostředků AČR při řešení migrační krize 

   Author: Tomáš Veselka; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Maňas Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   ABSTRAKT Migrace velkého rozsahu je asi největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Na eliminaci této hrozby by se podílela i Armáda České republiky, jako dominantní ostatní složka Integrovaného záchranného systému ...
  • Privatizace bezpečnosti - soukromé bezpečnostní služby 

   Author: Anna Hujová; Supervisor: Pána Lubomír; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se věnuje problematice privatizace bezpečnosti v České republice a soukromým bezpečnostním subjektům, kteří v oboru privátní bezpečnosti podnikají. V teoretické části je nejprve oblast soukromých bezpečnostních ...
  • Problematika aktivních střelců v komparativní perspektivě 

   Author: Puffrová Tereza; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Obsahem diplomové práce je problematika aktivních střelců. Práce je primárně zaměřena na problematiku školních střelců, jejich psychickou strukturu a motivy. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy týkající ...
  • Problematika podlimitních zařízení na Rakovnicku 

   Author: Eliška Lapková; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce se zabývá problematikou podlimitních zařízení na Rakovnicku a následně modelací úniků nebezpečných chemických látek z vybraných objektů, které by s největší pravděpodobností mohly ohrozit nejbližší okolí. ...
  • Problematika syndromu vyhoření a depresivity u PČR 

   Author: Eliška Pudivítrová; Supervisor: Brečka Tibor; Opponent: Říha Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření a depresivity u PČR. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení současné úrovně syndromu vyhoření a depresivity u PČR. Zároveň je cílem najít rizikové či protektivní ...
  • Problematika záchrany osob při intoxikaci nebezpečnou látkou v objektu plaveckého bazénu 

   Author: Michal Timura; Supervisor: Valm Pavel; Opponent: Obitková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Obsahem diplomové práce je zhodnocení využití protichemických ochranných oděvů v případě úniku nebezpečné látky uvnitř objektu plaveckého bazénu a při nutnosti záchrany z vodní hladiny. V první části práce budou popsány ...
  • Prostředky individuální ochrany dětí v České republice 

   Author: Jana Kučerová; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se věnuje tématu ,,Prostředky individuální ochrany dětí v České republice". Autor v teoretické části popisuje historii prostředků individuální ochrany, právní úpravu této problematiky a bližší specifikaci ...
  • Připravenost Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava na hromadné postižení termickým úrazem 

   Author: Romana Dufalová; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu krizové připravenosti Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava na hromadné postižení termickým úrazem. V teoretické části ...
  • Připravenost Městské policie hl. m. Prahy na řešení mimořádné události typu povodeň 

   Author: Kateřina Barešová; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Dostál Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Téma mé diplomová práce je zaměřeno na analýzu úrovně připravenosti Městské policie hl. m. Prahy (dále jen ,,MP HMP") na řešení mimořádné události typu povodně, a to zejména po stránce její materiálně technické vybavenosti, ...
  • Připravenost nemocnice Mělník na řešení mimořádných událostí 

   Author: Jana Hanáková; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení připravenosti nemocnice Mělník na mimořádné události. První část je věnována zejména právním předpisům, jež se dané problematiky týkají. Zmíněny jsou také jednotlivé orgány krizového ...
  • Připravenost obce Krušovice na řešení mimořádných událostí souvisejících s únikem nebezpečné látky a výbuchem. 

   Author: Rostislav Míka; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Kadlec Linhartová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem diplomové práce je zhodnocení rizik a provedení analýzy ohrožení Obce Krušovice, které budou podkladem pro orgány obce při řešení mimořádných událostí. Obec Krušovice je nejvíce ohroženou obcí na území ORP Rakovník. ...
  • Připravenost obce Přibyslav na řešení mimořádných událostí 

   Author: Petr Prchal; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá připraveností obce Přibyslav na případný vznik mimořádné události. Obec Přibyslav nemá ze zákona povinnost zpracovávat krizový ani havarijní plán a takové plány ani nemá, ale zkušenosti z minulých ...
  • Připravenost obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací 

   Author: Alena Korbelová; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou připravenosti vybraných obcí Středočeského kraje a Ústeckého kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací s důrazem na materiální zabezpečení situace. Cílem teoretické ...
  • Připravenost obyvatel bytových jednotek v ČR na požární riziko 

   Author: Kos Vojtěch; Supervisor: Svoboda Miloš; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Připravenost pracovníků lůžkových zdravotnických zařízení v ČR na řešení krizových situací 

   Author: Daniela Pešanová; Supervisor: Janů Markéta; Opponent: Kudrna Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce pojednává o krizové připravenosti pracovníků lůžkových zdravotnických zařízení. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy týkající se krizových situací a krizové připravenosti zdravotnictví. Dále jsou ...
  • Připravenost subjektů kritické infrastruktury na řešení úkolů v jejich působnosti za krizového stavu 

   Author: Jakub Šnajdr; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou připravenosti subjektu kritické infrastruktury na řešení úkolů ve své působnosti při vyhlášení některého z krizových stavů. Pro tento účel byl vybrán subjekt kritické ...