Now showing items 1-20 of 284

  • Aktuální témata současných extremistických hnutí v ČR 

   Author: Monika Bartoňová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku extremismu v prostředí České republiky. Cílem je přinést ucelený náhled na současná extremistická hnutí aktivní v ČR a především zmapování jejich aktuálních témat a postojů. ...
  • Aktuální témata současných extremistických subjektů v České republice 

   Author: Veronika Vejražková; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Motyka Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Obsahem diplomové práce je problematika současných extremistických subjektů a subjektů projevujících předsudečnou nenávist z prostředí české extremistické scény. Aktuálnost tématu vychází zejména znárůstu projevů extremismu ...
  • Analýza a evaluace rizik zvláštních povodní na území Středočeského kraje 

   Author: Jakub Sehr; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem zvláštních povodní a plány ochrany území pod vodními díly. Je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie vodních děl ve světě a v České republice, ...
  • Analýza a evaluace traumatologického plánu Uherskohradišťské nemocnice a.s. 

   Author: Jan Jeřábek; Supervisor: Hrdý Jan; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá Traumatologickým plánem Uherskohradišťské nemocnice a.s. Tento dokument je společností zpracován pro případy, kdy v rámci vypořádání se s mimořádnou událostí náhle vznikne potřeba urychleného ...
  • Analýza a evaluace účasti AČR v zahraničních operacích 

   Author: Gerhard Fröhlich; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Sedlák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Obsahem diplomové práce bude analýza a evaluace účasti Armády České republiky (AČR) ve vojenských zahraničních operacích. Cílem práce bude analyzovat účast AČR při nejdůležitějších vojenských operacích v Afghánistánu a ...
  • Analýza a hodnocení detekčních přístrojů pro měření radiace využívaných složkami integrovaného záchranného systému 

   Author: Lucie Kučerová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hudzietzová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem detekčních přístrojů pro měření radiace, zejména pak jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Cílem diplomové práce je analýza a hodnocení detekční techniky, využívané složkami ...
  • Analýza a komparace postupu řešení mimořádné události s hromadným postižením osob poskytovateli zdravotnické záchranné služby 

   Author: Jan Mach; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této práce je porovnat postup poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Výsledky šetření nejsou překvapivé. Postupy 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné ...
  • Analýza a komparace postupů Horské služby České republiky u mimořádné události 

   Author: Jiří Perník; Supervisor: Jelínek Petr; Opponent: Cmorej Patrik Christian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na Horskou službu České republiky a připravenost jejich členů na potenciální mimořádnou událost s hromadným postižením osob. Horská služba, jako ostatní složka integrovaného záchranného systému, je ...
  • Analýza a komparace schopnosti poskytovat první pomoc u příslušníků Policie České republiky 

   Author: Jana Márová; Supervisor: Tejmar Matěj; Opponent: Janů Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na schopnost příslušníků Policie České republiky z vybraných krajských ředitelství poskytnout první pomoc. Cílem práce je analýza a komparace schopnosti příslušníků Policie České republiky ...
  • Analýza a komparace znalosti a využití třídící metody START při mimořádných událostech s hromadným postižením osob 

   Author: Adéla Perníková; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Holec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tříděním raněných při mimořádné události s hromadným postižením osob. Po celém světě máme různé metody třídění zraněných, které ulehčují práci při mimořádné události s tříděním zraněných osob ...
  • Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky 

   Author: Patrik Werner; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Pohanka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce na téma Analýza a modelace nehody s únikem nebezpečné chemické látky se zabývá problematikou přepravy nebezpečných látek v režimu ADR. Cílem práce je objasnit problematiku přepravy nebezpečných látek v rámci ...
  • Analýza a modelace úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení 

   Author: Marie Schmidtová; Supervisor: Staněk Martin; Opponent: Skřehot Petr Adolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem práce je analýza úniku nebezpečné chemické látky z plnírny technických plynů Messer Technogas s.r.o., jejichž pobočka se nachází v Kladně. V teoretické části jsou popsány základní údaje týkající se mimořádných ...
  • Analýza a modelácia objektovej evakuácie základnej školy v meste Senica 

   Author: Tomáš Pánik; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Karaffa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Obsahom diplomovej práce je problematika objektovej evakuácie 1. Základnej školy V. Paulínyho - Tótha 32 v Senici, jej následná analýza hlavných rizík a vytvorenie modelovej simulácie evakuácie v softwarovom programe. ...
  • Analýza a možnosti zvýšení efektivity postupu řešení mimořádné události s hromadným postižením osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje v součinnosti se základními složkami IZS 

   Author: Lukáš Fryč; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Böhm Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly týkající se legislativy řešení mimořádných událostí. Dále popisuje činnosti základních ...
  • Analýza a porovnání zabezpečení 10 lékáren v Praze 5 

   Author: Jakub Prchal; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Šnajder Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tématem mé diplomové práce je provedení analýz a porovnání zabez-pečení deseti lékáren na Praze 5. Cílem práce je analýza jednotlivých prvků zabezpečení každého z hodnocených objektů, jejich následné porovnání a ná-vrh ...
  • Analýza a výběr kritérií pro výběr ochranné vesty proti bodným zbraním 

   Author: Lýdie Leová; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce přináší přehled kritérií pro výběr ochranné vesty proti konkrétním bodným zbraním, z hlediska navýšení bezpečnosti příslušníku bezpečnostních sborů. V práci jsou studovány vlastnosti a typy ochranných vest proti ...
  • Analýza a zhodnocení obsahu Cs-137 v houbách na území okresů Kutná Hora a Benešov 

   Author: Michaela Ondračková; Supervisor: Havránková Renata; Opponent: Kadlec Linhartová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Území České republiky bylo kontaminováno radionuklidem 137Cs ze dvou zdrojů, při zkouškách jaderných zbraní a po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. Cesium 137Cs, vzhledem ke svému dlouhému poločasu rozpadu, ve složkách ...
  • Analýza bezpečnostních hrozeb v neveřejné části Letiště Václava Havla v Praze 

   Author: Barbora Zíková; Supervisor: Maršálek Daniel; Opponent: Koleňák Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   V dnešní době stále stoupá poptávka po letecké dopravě. S tímto trendem je tedy za potřebí i zvyšovat nároky na bezpečnost jak cestujících, tak i personálu. Cílem práce je poukázat na hrozby a jejich následky, které by ...
  • Analýza bezpečnostních opatření vybraných pražských obchodních center a systém reakce při scénáři nálezu podezřelého předmětu 

   Author: Jan Řehoř; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem diplomové práce je problematika ochrany měkkých cílů se zaměřením na obchodní centra. Zabezpečení měkkých cílů se neustále rozvíjí v podobně nových zabezpečovacích trendů a zkušeností. Útoků na měkké cíle ale bohužel ...
  • Analýza chemické bezpečnosti ve vybrané části města Plzně 

   Author: Martina Paterová; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně. Cílem práce je analýza chemické bezpečnosti ve vnitřní části města Plzně za účelem odhalit potencionální možnost úniku nebezpečné ...