Now showing items 186-205 of 208

  • Varování obyvatel pomocí lokalizovaných textových zpráv 

   Author: Závodská Jana; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Diplomová práce s názvem Varování obyvatelstva pomocí lokalizovaných textových zpráv se zabývá zlepšením soudobých nástrojů varování a může sloužit k lepší podpoře Integrovaného záchranného systému. Práce je rozdělena na ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Josef Zajíc; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Tématem mé diplomové práce je Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky. Toto téma jsem si vybral nejen s ohledem na aktuálnost této problematiky, ale také abych si v tomto směru ...
  • Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky 

   Author: Milan Mastný; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Loužek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce pojednává o tématu ,,Vliv měnícího se bezpečnostního prostředí ve světě na bezpečnost České republiky". Jako příslušníkovi Armády České republiky je mi tato problematika velmi blízká. Domnívám se, že migrace, ...
  • Vliv prevence na snižování drogové kriminality 

   Author: Tomáš Bureš; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Tušer Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   S problematikou návykových látek, laicky a lidověji řečeno s drogami, se setkáváme bohužel v běžném životě čím dál častěji. Tyto látky již nejsou nedostatkovým zbožím a jsou sehnatelné prakticky, kdy a kde si vzpomeneme. ...
  • Vliv sucha na šíření lesních požárů 

   Author: Martin Kebrle; Supervisor: Kos Vojtěch; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce je zaměřena na výzkum souvislostí mezi suchem a množstvím lesních požárů vznikajících na území České republiky. Úvodní část práce pojednává obecně o klimatu a klimatických změnách, či faktorech, které tyto ...
  • Vliv syndromu vyhoření na psychiku příslušníků Policie České republiky 

   Author: Petr Krejčí; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Kohoutová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Obsahem diplomové práce je problematika syndromu vyhoření u příslušníků Policie České republiky. Jedná se o zadání velmi aktuální, které se zkoumá v mnoha teoretických i praktických rovinách. Teoretická část definuje syndrom ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Využitelnost čárových kódů v evidenčním procesu evakuace obyvatel 

   Author: Eduard Štibrocha; Supervisor: Smetana Marek; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce se zabývá využitelností čárových kódů v evidenčním procesu evakuace. Obsahem je popis procesu evakuace a s ním související současné přístupy k evidenci evakuovaných osob v zahraničí a v České republice, a ...
  • Využitelnost polní nemocnice v rámci teritoria ČR 

   Author: Kateřina Janeczková; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Sokol Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá využitelností polní nemocnice na území České republiky. Předmětem je zhodnocení možností, jaké nám poskytuje polní nemocnice v rámci vojenského zdravotnictví při řešení krizových situací. ...
  • Využití shlukové analýzy k nalezení center terorismu 

   Author: Šuláková Miroslava; Supervisor: Pecherková Pavla; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V diplomové práci je řešena problematika určení center terorismu ve světě. Tato centra se vyznačují tím, že jsou cílem teroristických skupin (organizací). Cílem práce není pouze vytipování významných center, ale také jejich ...
  • Využití vysokotlakého hasicího zařízení Cobra u jednotek požární ochrany 

   Author: Karel Dušek; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Mildorf René
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá využitím vysokotlakého hasicího zařízení Cobra (dále jen VHZ) u jednotek požární ochrany. Cílem diplomové práce je informovat o zařazení tohoto technického prostředku v jednotkách požární ochrany, ...
  • Výuka ochrany obyvatelstva na základních školách se změřením na analýzu praktického nácviku evakuace při požáru na vybraných základních školách na Trutnovsku 

   Author: Zuzana Vajsarová; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Štěpán Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá tématem Výuky ochrany obyvatelstva na základních školách se zaměřením na analýzu praktického výcviku evakuace při požáru na vybraných základních školách na Trutnovsku. Cílem diplomové práce je ...
  • Zajištění provozu Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při výpadku elektrické energie nebo požáru 

   Author: Ondřej Švejda; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy připravenosti Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje při mimořádných událostech požáru a výpadku elektrické energie. V ...
  • Zásobování elektrickou energií zařízení sociální péče Centrum Zbůch za krizové situace. 

   Author: Tereza Zbořilová; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Tlustý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zásobování elektrickou energií zařízení sociální péče Centrum Zbůch za krizové situace. V teoretické části je nejprve popsán hlavní objekt Centra od jeho historie po současnost, ...
  • Zátěžové a podpůrné faktory plynoucí z výuky první pomoci 

   Author: Lenka Vilímová; Supervisor: Říha Roman; Opponent: Dingová Šliková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   V dnešní době se setkáváme s tím, že se zvyšuje poptávka po kvalitních kurzech první pomoci. Domníváme se, že součástí výuky kvalitního kurzu by měla být i praktická cvičení, včetně postupů zážitkové pedagogiky. To znamená ...
  • Zdravotnická zařízení jako cíl ozbrojeného útočníka 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Jahodář Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá analýzou možných útoků na zdravotnická zařízení ze strany ozbrojeného agresora. V teoretické části popisuji základní pojmy daného tématu, měkké cíle, možné důvody útoku na ně, jaké se nejčastěji ...
  • Zdravotnické zabezpečení evakuace obyvatel části správního obvodu ORP za branné pohotovosti státu 

   Author: Barbora Šestáková; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Fišer Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Ve své diplomové práci se budu zabývat zdravotnickým zabezpečením evakuace při branné pohotovosti státu, a to konkrétně vybrané části ORP Přeštice. Budu zde zjišťovat personální i dopravní zajištění zdravotnického zabezpečení, ...
  • Zefektivnění akceschopnosti jednotek požární ochrany na území obce s rozšířenou působností Zlín 

   Author: Cekotová Barbora; Supervisor: Hanák Vadimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zhodnocení stávajících postupů složek IZS při společném zásahu s přítomností biologických agens nebo toxinů při bioteroristickém útoku 

   Author: Marek Gusty; Supervisor: Štorek Josef; Opponent: Pohanka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou dokumentů souboru typových činností integrovaného záchranného systému České republiky. Zkoumá, zda tyto dokumenty obsahují postupy pro efektivní řešení bioteroristických útoků. Jako ...
  • Zjišťování příčin požárů v letecké dopravě 

   Author: Dan Nejedlý; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Müllerová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práca sa zaoberá aktuálnymi otázkami požiarov lietadiel, požiarnym vyšetrovaním so zameraním na použitie plastových materiálov a vplyvov požiaru na ľudské zdravie. Právne pozadie a postupy vyšetrovania sú popísané ...