Now showing items 157-176 of 208

  • Softwarová podpora krizového řízení 

   Author: Veltruský Daniel; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled oexistujících softwarových nástrojíchurčených pro krizové řízení azhodnotit využívání podpor krizového řízení aplánovánívobcích. Přehled obsahuje nejčastěji využívaný software. ...
  • Současná epidemiologická situace v České republice - výskyt vybraných infekčních onemocnění v kontextu proočkovanosti populace 

   Author: Veronika Slavíčková; Supervisor: Pavlík Emil; Opponent: Lundová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato diplomová práce se věnuje současné epidemiologické situaci v České republice, konkrétně výskytu infekčních onemocnění v souvislosti s proočkovaností populace. Teoretická část pojednává především o jednotlivých infekčních ...
  • Spolupráce složek IZS a veterinární správy při realizaci krizových veterinárních opatření v České republice 

   Author: Markéta Zvěřinová; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Staněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Diplomová práce na téma Spolupráce složek IZS a veterinární správy při realizaci krizových veterinárních opatření v České republice se zabývá problematikou veterinárních opatření a spolupráce výše zmíněných složek při ...
  • Standardizace postupu inspektora provozu ZZS 

   Author: David Cerman; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Majstr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce se zaměřuje na standardizaci postupu inspektora provozu při mimořádné události s hromadným postižením osob. Pozice inspektora provozu je relativně nová. I přes doporučení odborné společnosti na zřízení kvalifikovaných ...
  • Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátorů na území hlavního města Prahy 

   Author: Mrňák David; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Buňatová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce na téma Stanovení správnosti rozmístění a využití automatických externích defibrilátoru je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části by měla čtenáře podrobně seznámit s anatomií a patologií srdce, ...
  • Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Hudcová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem ,,Stav a specifika kriminality cizinců na území města Mladá Boleslav". V práci jsou popsány a prezentovány stav, dynamika a vývojové trendy kriminality cizinců na území města Mladá ...
  • Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla 

   Author: Jelínková Lucie; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Florus Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Diplomová práce na téma Studie možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla se zabývá problematikou hrozby teroristického činu se zneužitím chemické látky v uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací osob.
  • Studie připravenosti Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na mimořádnou událost s velkým počtem raněných a obětí 

   Author: Pavla Kladivová; Supervisor: Šeblová Jana; Opponent: Fišer Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-03)
   Předmětem mé diplomové pr{ce je studie připravenosti Zdravotnické z{chranné služby Středočeského kraje na mimoř{dnou ud{lost s velkým počtem raněných a obětí. Téma je čím d{l více aktu{lní díky vzestupu mezin{rodního ...
  • Súčinnosť zložiek IZS pri teroristickom útoku 

   Author: Andrea Hodoníková; Supervisor: Hes Václav; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá popisom zásahu zložiek IZS pri teroristickom útoku Nástražným výbušným systémom, ktorý sme namodelovali na Výstavisku v pražských Holešoviciach. Cieľom teoretickej časti bolo objasniť krátku ...
  • Symbolika extremismu a radikalizace odsouzených ve věznici Pankrác 

   Author: Antonín Hanzlík; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   ABSTRAKT Předložená práce má za cíl seznámit čtenáře s problematikou radikalizace ve vězeňském prostředí ČR. Ke splnění cíle práce využívá teoretickou i praktickou část. Teoretická část zachycuje a popisuje nejpoužívanější ...
  • Symbolika extremismu a terorismu a její význam v procesu radikalizace 

   Author: Ondřej Bartoň; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Sunardi Teddy
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Obsahem diplomové práce je charakteristika výchozí symboliky současných nejvýznamnějších extremistických a teroristických organizací v České republice a ve světě. Teoretická část je zaměřena na objasnění základního pojmosloví ...
  • Systém first responderů v činnosti zdravotnické záchranné služby 

   Author: Tomáš Bokota; Supervisor: Bříza Jan; Opponent: Peřan David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá systémem first responderů v České republice, který začíná využívat čím dál více zdravotnických záchranných služeb v ČR. First responder je vyškolený dobrovolník, který poskytuje první pomoc na ...
  • Systém psychosociální intervence poskytované Hasičským záchranným sborem, Policí ČR a Zdravotnickou záchrannou službou. 

   Author: Minaříková Martina; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Adamová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Obsahem diplomové práce je přinést ucelený náhled na problematiku systému psychosociální intervence poskytované u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a Zdravotnické záchranné služby. V ...
  • Technické a materiální vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby pro řešení hromadného postižení osob - analýza a komparace reálných schopností 

   Author: Michal Jerling; Supervisor: Šín Robin; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V diplomové práci se zabýváme problematikou legislativy a doporučení, která se týkají technického a materiálního vybavení pro řešení mimořádné události s hromadným postižením osob u vybraných poskytovatelů zdravotnické ...
  • Teorie a praxe hybridní války, analýza a komparace zkušeností a přístupů 

   Author: Milan Balzer; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Eichler Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem diplomové práce bude v teoretické a praktické části analyzovat nový fenomén ve vojenství, tzv. hybridní války. Pohled bude věnován hlavně současnosti, ale budou zde rozebírány i dva historické příklady z minulosti, ...
  • Terorismus, jeho zdroje, formy a možnosti eliminace 

   Author: Jeřábková Kateřina; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Traumatologický plán jako součást krizové připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

   Author: Šín Robin; Supervisor: Hejkal Luděk; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Cílem této práce je představit správnou praxi a formu traumatologické plánování poskytovatele zdravotnické záchranné služby ve smyslu přípravy a řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Představena je ...
  • Trendy ve vývoji protiprávního jednání a kriminality studentů středních škol a odborných učilišť v okrese Kladno 

   Author: Lucie Chocholová; Supervisor: Vegrichtová Barbora; Opponent: Kwasniaková Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce na téma Trendy ve vývoji protiprávního jednání a kriminality studentů středních škol a odborných učilišť v okrese Kladno se zabývá problematikou protiprávního jednání a kriminality mládeže. Cílem práce je ...
  • Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti 

   Author: Holasová Jana; Supervisor: Kejzlar Pavel; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Diplomová práce na téma Trestní odpovědnost právnických osob ve vztahu k ochraně obyvatelstva a s tím související hospodářské trestné činnosti se zabývá problematikou protiprávního jednání právnických osob. Cílem práce je ...
  • Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému v gesci Policie České republiky - Analýza připravenosti Územního odboru Kladno 

   Author: Gabriela Žáková; Supervisor: Zámek David; Opponent: Vegrichtová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-28)
   Tématem práce je analýza připravenosti Policie České republiky při vzniku mimořádné události, na kterou je zpracována typová činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu. Vybráno bylo pět činností, ...