Now showing items 168-187 of 230

  • Vizuální nástroje marketingové komunikace 

   Author: Michaela Niklová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Cílem mé bakalářské práce je nalézt, analyzovat a koordinovat použití vizuálních nástro-jů marketingové komunikace pro zlepšení ekonomické pozice vybraného podniku. Vý-zkum je zaměřen primárně na logo, webové stránky a ...
  • Vliv Brexitu na zahraniční obchod ČR 

   Author: Vítězslav Kochman; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Makovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Předmětem zkoumání této bakalářské práce je identifikovat hodnotu dopadu na vzájemný obchod mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po odhlasování vystoupení UK z Evropské unie. ...
  • Vliv nárůstu home-office během pandemie Covid-19 na bankovní průmysl 

   Author: Katarína Kaššová; Supervisor: Montenero Vincent Blaise; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalárska práca sa venuje problematike nárastu home office v bankovom sektore počas pandémie COVID-19. V obsahu práce analyzujem novodobý „trend“ v manažmente, ktorým je home office a aký veľký vplyv mal COVID-19 na ...
  • Vnímání zaměstnaneckých benefitů ve společnosti XY 

   Author: Hanáková Petra; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Hosová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak současní zaměstnanci z různých oddělení vnímají zaměstnanecké benefity, do jaké míry jim rozumí a ví, co společnost nabízí. Teoretická část se zabývá odměňováním, druhy benefitů ...
  • Vyhodnocení inovace v řízení lidských zdrojů 

   Author: Šárka Pospíšilová; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Krutská Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem bakalářské práce je vyhodnotit inovace v konkrétních firmách po zavedení systému podle společnosti PERFORMIA, s.r.o.. a následně zjistit, zda je tento systém užitečný. Toto téma jsem si vybrala z důvodu aktuálního ...
  • Vyhodnocení komunikačních kampaní vybrané společnosti 

   Author: Valerie Tomášková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá marketingovým mixem, komunikačním mixem a popisuje principy nastavení komunikačních kampaní. V praktické části se pak zabývá vývojem off-line a online marketingu s důrazem na ...
  • Využití cenových srovnávačů zboží ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchodu 

   Author: Dominika Konečná; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím cenových srovnávačů zboží Heureka.cz a Zboží.cz v rámci vybraného internetového obchodu. Cílem práce je analýza a zhodnocení využívaných cenových srovnávačů zboží, vypracování návrhu ...
  • Využití cloudových technologií v podniku 

   Author: Dominika Šídlová; Supervisor: Kubálek Tomáš; Opponent: Andres Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Bakalářská práce má empiricko-technický charakter. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout využití cloudových technologií, které by měly nahradit nebo zefektivnit využití dosavadních technologií v konkrétním podniku. ...
  • Využití metody Mystery shopping v autorizovaných servisech Mercedes Benz 

   Author: Bajer Filip; Supervisor: Uličná Štěpánka; Opponent: Krejčí Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Bakalářská práce na téma využití Mystery shoppingu v autorizovaných servisech Mercedes-Benz je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se nejdříve zabývám pojmem marketing jako takovým, poté je ...
  • Využití metody Mystery Shopping ve vybrané společnosti 

   Author: Michael Sýkora; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Cílem této práce je zhodnotit kvalitu služeb, poskytovaných v sektoru online nákupu potravin. Dílčí cíle jsou porovnání zkoumaných společností mezi sebou, odhalení jejich slabých stránek a navrhnutí řešení pro jejich ...
  • Využití zeleného marketingu se zaměřením na marketingovou komunikaci 

   Author: Valdmanová Barbora; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Johnová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou komunikaci ve společnosti Lifefood s.r.o. a navrhnout možná doporučení pro společnost v oblasti marketingu na základě provedeného marketingového výzkumu. Účelem ...
  • Výběr a získávání pracovníků v technických oborech 

   Author: Hrynčuková Michaela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V mé bakalářské práci se zabývám získáváním a výběrem pracovníků v technických oborech, kde je stále těžší najít kvalitní a kvalifikované pracovníky. V teoretické části vysvětluji pojmy personální práce, jak by mělo probíhat ...
  • Výběr a získávání zaměstnanců ve společnosti Siko koupelny a.s. 

   Author: Kateřina Straková; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Cílem práce je posoudit metody, které jsou pro danou společnost vhodné k získávání a výběru zaměstnanců s důrazem na různé generace a jejich preference zejména v oblasti zaměstnaneckých benefitů. Důležité pojmy a metodika ...
  • Vývoj a prognóza cen bytových nemovitostí v Praze 

   Author: Vačkářová Kristýna; Supervisor: Toth Daniel; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Hlavním cílem bakalářské práce je na základě analýzy sestavit pro-gnózu o možném vývoji cen bytových nemovitostí v Praze. Při analý-ze jsou použity statistické metody regresní analýza časových řad a metoda nejmenších ...
  • Vzdělávání a adaptace zaměstnanců 

   Author: Nováková Adéla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Hloušková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání a adaptaci zaměstnanců ve společnosti působící v automobilovém průmyslu. Posuzuje příčiny a důsledky odchodů zaměstnanců v době adaptace. Teoretická část pojednává o vzdělávání a ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kristýna Slívková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Práce se zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců ve vybrané průmyslové společnosti s cílem analyzovat proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

   Author: Barbora Junková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci, která si nepřála být jmenována, a proto je pro účely této práce nazývána jako organizace XY. Práce je rozdělena na část ...
  • Vzdělávání a rozvoj zaněstnanců v Johnson Controls International, spol. s.r.o. 

   Author: Vajchrová Veronika; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Cílem práce je pomocí výsledků získaných z dotazníkového šetření a informací poskytnutých specialistou personálního oddělení prozkoumat a posoudit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Johnson Controls International, ...
  • Vzdělávání pracovníků školy 

   Author: Malinová Vladimíra; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá vzděláváním pedagogických pracovníků. Cílem práce je prozkoumat procesy a postupy ve vybraných středních školách. V případě nedostatků navrhnout zlepšení. Práce je členěna na část teoretickou a ...
  • Vzdělávání v malých a středních podnicích - Uniko, spol.s.r.o. 

   Author: Neradová Kateřina; Supervisor: Škorňová Eva; Opponent: Cepek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích. Práce má dvě části. Teoretická část je shrnutí základních informací v tématu vzdělávání z odborné literatury a definování ...