Now showing items 83-102 of 134

  • Reprezentace architektonické tvorby ve fotografii 

   Author: Václav Šedý; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Historie architektury přesahuje o mnoho tisíceletí dějiny fotografie. Snahy člověka o vyjádření myšlenek prostřednictvím obrazů jsou ale stejně dávné jako potřeba najít obyvatelné prostory nebo vytvářet bezpečné přístřeší. ...
  • Respekt k přirozenému světu v tvorbě architekta 

   Author: Sládeček, Jaroslav; Supervisor: Ševčík, Oldřich; Opponent: Ruller, Ivan; Kratochvíl, Petr
   (2016)
   Práce se zabývá respektem k přirozenému světu v projektech a realizacích českých architektů. Zásadním pojmem je tzv. „Přirozený svět“, rozvíjený v českém prostředí filosofem Janem Patočkou. Práce se zabývá v první části ...
  • Role architekta v procesu navrhování budov pomocí BIM 

   Author: Aleš Marek; Supervisor: Pavlík Miloslav; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Doktorská práce poskytuje orientaci v současné problematice metody BIM a nabízí informace, jak zlepšit kvalitu a efektivitu architektonického návrhu. Práce smysluplně zasazuje činnosti architekta do kontextu procesu ...
  • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

   Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
  • Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání 

   Author: Kristýna Stará; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Stávající kurikulum umožňuje začlenění tématu krajiny s využitím poznatků oboru architektura a urbanismus do výuky na základních školách s cílem podpořit vzdělávání vedoucí k uvědomělé a občansky angažované společnosti. ...
  • Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance 

   Author: Augustinková Lucie; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného období. Katalogové ...
  • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

   Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
   Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
  • Sklo jako moderní konstrukční materiál 

   Author: Vacek, Zdeněk; Supervisor: Lorenz, Karel
   (2013)
  • Sklo jako moderní konstrukční materiál. 

   Author: Vacek Zdeněk; Supervisor: Lorenz Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
   Sklo svými vyjímečnými specifickými vlastnostmi si vymiňuje odlišný konstrukční přístup ve srovnání s ostatními nosnými konstrukčními materiály. Dokladem toho je i situace návrhových konstrukčních norem ke sklu. S ohledem ...
  • Sociální a kulturní kontext v moderní architektuře. 

   Author: Zedníčková Zdeňka; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
   Disertační práce se věnuje tématu komunikace architekta s veřejností prostřednictvím masovcý sdělovacích médií. Práce se snaží odhalit důvody potřeby této komunikace, ale také její případný obsah. Staví na hypotéze, že by ...
  • SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PARTICIPACE A STAVBA SVÉPOMOCÍ 

   Author: Vojtěch Sigmund; Supervisor: Brožová Michaela; Opponent: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   V České republice chybí státem podporované bydlení i zákon regulující proces vzniku sociálního bydlení v českých souvislostech a ustanovující jeho formy. Ceny realit i nájemného v poslední době prudce stoupají a nedostupnost ...
  • Sound Shape Space - 

   Author: Karolína Kotnour; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vlado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-19)
   Tato disertační práce navrhuje novou strategii evolučních architektonických struktur založenou na myšlence adaptace na dynamicky se měnící prostředí s využitím pokročilých metod strojového učení a AI. Evoluční architektura ...
  • Spolubydlení seniorů. 

   Author: Bešťáková Veronika; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Statický evaluační asistent: 

   Author: Kurilla Lukáš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
   Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
  • Stavební robotické systémy 

   Author: Jan Petrš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a ...
  • Středočeská monastická architektura 13. a počátku 14. století ve světle nových objevů. 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce popisuje současný stav poznání architektury středočeských klášterů v době posledních přemyslovců (1230-1306) ve smyslu poznání stavebního utváření a roměn konventních staveb. Hlavním cílem práce je snaha o vymezení, ...
  • Středověké vesnické kostely v horšovském arcijáhenství. 

   Author: Kaigl Jan; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-14)
   Práce v tomto kontextu sleduje dva cíle. Především se věnuje stavební a architektonické podobě vesnických kostelů středověkého původu ve sledovaném území. Do působnosti horšovského arcijáhna patřilo v 2.polovině 14.století ...
  • Středověký městský dům v Mladé Boleslavi 

   Author: Eva Vyletová; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Rykl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Práce zabývající se stavebním vývojem středověkého městského domu, které byly soustředěny především na jejich významnější zástupce, jsou v posledních desetiletích rozšiřovány o poznatky získané nejen z průzkumu stále většího ...
  • Středověký vesnický kostel v Čechách 

   Author: Falta, Milan; Supervisor: Hauserová, Milena; Opponent: Kibic, Karel; Nováček, Karel
   (2016)
   The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays ...