Now showing items 108-126 of 126

  • Veřejné prostory v nových obytných souborech 

   Author: Mocová, Alena; Supervisor: Mužík, Jan
   (2014)
  • Vizuálne preferencie krajiny a metódy ich výskumu 

   Author: Filová, Lucia; Supervisor: Sklenička, Petr; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Salzman, Klára
   (2014)
  • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

   Author: Majerčíková, Hana; Supervisor: Schleger, Eduard; Opponent: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
   (2016)
   Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
  • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

   Author: Vlnas, Martin; Supervisor: Navrátil, Arnošt; Opponent: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
   (2016)
   Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
  • VNÍMÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI SE ZRAKOVÝMPOSTIŽENÍM - MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ 

   Author: Pavel Lupač; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Hlaváček Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Práce vychází z myšlenky, že vystavěný architektonický prostor lze navrhovat takovýmzpůsobem, který bude komfortní pro orientaci a dobře využitelný pro skupinu osob se zrakovým postižením, současně bude působit stejně na ...
  • Vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře. 

   Author: Skalická Eva; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Architektonické prostředky a pricipy, jejichž prostřednictvím se vyjadřují určité hodnoty, byly podobné v každém sociálním či politickém systému. V celých dějinách architektury nacházíme příklady, kdy náboženské nebo vládní ...
  • Využití fuzzy expertních systémů k analýze architektonické tvorby Adolfa Loose. 

   Author: Talašová Zuzana; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Špaček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Teorie fuzzy množin umožňuje matematicky zpracovávat neučité informace. Podobně také přirozený jazyk běžně pracuje s neučitými pojmy. V literatuře z oblasti historie architektury jsou pravidla charakterizující tvorbu ...
  • Výtvarné umění a architektura 

   Author: Kroulíková Veronika; Supervisor: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Výtvarné umění a architektura Cesty k sobě 

   Author: Veronika Vicherková; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Předkládaný text si vykl za cíl zmapovat a popsat souvislosti institucionálně ošetřeného výtvarného umění v architektuře a veřejném prostoru poválečného Československa. Ukotvení tématu slouží reflexe otázek, které zajímaly ...
  • Výuka CAD 

   Author: Matějovská, Dana; Supervisor: Kotas, Patrik; Achten, Henri H.
   (2014)
  • Výuka urbanistických regionálních témat (v kontextu ZŠ-pohledem územního plánovače) pro posílení povědomí a aktivní účasti veřejnosti v územním plánování. 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mejsnarová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vývoj urbanistickej štruktúry mesta Žiliny v rokoch 1918 - 1948. 

   Author: Mellner Dušan; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Výsledkom prace je zmapovanie časovej vrstvy medzivojnového obdobia s jeho funkcionalistickými reprezentačnými stavbami tvariacich identitu mesta. Z analýzy vyplývá, že velkým prínosom pre urbanismuz bola súťaž na regulačný ...
  • Význam a role skici v současném navrhování a prezentaci architektury 

   Author: Daniel Brachtl; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Cílem výzkumu je najít odpověď do jaké míry je skicování postradatelnou či nepostradatelnou součástí navrhování architektury. Sebrané informace pak mohou pomoci najít vyvážené řešení pro současnou výuku architektury - zda, ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Author: Vašourková Yvette; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
  • Vztah umění a urbánního prostředí 

   Author: Petra Vlachynská; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
  • Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století 

   Author: Petra Březáčková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Kroupa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce analyzuje proměny neformálních zahrad v majetku habsburko-lotrinské dynastie mezi Toskánskem a Čechami v období mezi lety 1737 a 1849. Důraz je kladen na rozbor archivních pramenů a na historicko-kulturní ...
  • Základy architektonického navrhování. 

   Author: Radka Kurčíková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Disertační práce se zabývá dvěma tématy, které spolu úzce souvisejí. Tomu odpovídá rozdělení práce na dvě části. V první části se věnuji široké problematice základů architektonického navrhování. Rozebírám je na elementy: ...
  • Železniční dědictví - identifikace, hodnocení a možnosti nového využití. 

   Author: Zlámaný Michal; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Nový Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Průmyslová revoluce změnila planetu a vytvořila svět jaký známe dnes. Železnice je produktem průmyslové revoluce a zároveň jejím nástrojem. Od svého vzniku soustřeďuje vrcholné kapacity vědy a techniky, přináší nové ...