Now showing items 1-20 of 126

  • Výtvarné umění a architektura Cesty k sobě 

   Author: Veronika Vicherková; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Předkládaný text si vykl za cíl zmapovat a popsat souvislosti institucionálně ošetřeného výtvarného umění v architektuře a veřejném prostoru poválečného Československa. Ukotvení tématu slouží reflexe otázek, které zajímaly ...
  • Analýza poměrů v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období 

   Author: Miloš Rehberger; Supervisor: Daňkovský Vladimír; Opponent: Pavlík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Dizertační práce analyzuje poměry v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období se zohledněním oslunění fasády. Práce nabízí metodiku provedení této analýzy pro konstrukci obecné skladby, ...
  • Mobile - based Sensing - Smartphone Application for Long- term Urban Lifestyle and Mobility Monitoring 

   Author: Ladislava Fialka Sobková; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vorel Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Zvyšující se poptávka po datech a chytrých řešeních je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví vývoje lidské činnosti. Tato tendence je znatelná také v oblasti architektury a městského plánování. Data o procesech ve městě ...
  • VNÍMÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI SE ZRAKOVÝMPOSTIŽENÍM - MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ 

   Author: Pavel Lupač; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Hlaváček Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Práce vychází z myšlenky, že vystavěný architektonický prostor lze navrhovat takovýmzpůsobem, který bude komfortní pro orientaci a dobře využitelný pro skupinu osob se zrakovým postižením, současně bude působit stejně na ...
  • Architectural and Artistic Spaces trough virtual Reality 

   Author: Markéta Gebrian; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Moje práce zkoumá možné přístupy, možnosti, jak navrhovat VR Architekturu, tj. 3D prostor ve virtuální realitě v metaverzi. VR Architektura je nový pojem, který jsem zavedla, protože se týká architektury pouze pro virtuální ...
  • IA STIJL -výhody interaktivního responsivního systému v interiéru domácností 

   Author: Kateřina Horák Goryczka; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Důvodem vzniku tohoto experimentu byl a je neutěšitelný tlak na udržitelný management domácností. Na počátku byla snaha vytvořit platformu, která by vedla uživatele domácnosti k jednoduššímu ovládání inteligentního ...
  • Role architekta v procesu navrhování budov pomocí BIM 

   Author: Aleš Marek; Supervisor: Pavlík Miloslav; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Doktorská práce poskytuje orientaci v současné problematice metody BIM a nabízí informace, jak zlepšit kvalitu a efektivitu architektonického návrhu. Práce smysluplně zasazuje činnosti architekta do kontextu procesu ...
  • Reprezentace architektonické tvorby ve fotografii 

   Author: Václav Šedý; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Historie architektury přesahuje o mnoho tisíceletí dějiny fotografie. Snahy člověka o vyjádření myšlenek prostřednictvím obrazů jsou ale stejně dávné jako potřeba najít obyvatelné prostory nebo vytvářet bezpečné přístřeší. ...
  • Townhouse v kontextu českého prostředí 

   Author: Erik Petrus; Supervisor: Tichý David; Opponent: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Tématem práce je představení „townhousů“ jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího městského řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více ...
  • Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století 

   Author: Petra Březáčková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Kroupa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce analyzuje proměny neformálních zahrad v majetku habsburko-lotrinské dynastie mezi Toskánskem a Čechami v období mezi lety 1737 a 1849. Důraz je kladen na rozbor archivních pramenů a na historicko-kulturní ...
  • Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby. 

   Author: Anton Ostakh; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kováč Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Ulice představují zhruba 80 % veřejného prostoru ve městech (CIHT, 2018). Na silnicích a dálnicích je pohyb vozidel často důležitější, a tak požadavky uživatelů aut zde mohou mít prioritu. Existují ale také místa, tzv. ...
  • Architektonické řešení prostředí pro osoby s parkinsonovou nemocí 

   Author: Jan Tomandl; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-13)
   Disertační práce shrnuje a uspořádává dosavadní poznatky z oblasti vlivu architektury a vystavěného prostředí na možnosti orientace a pohybu osob s Parkinsonovou nemocí. Tyto poznatky rozšiřuje o základní principy navrhování ...
  • O. M. Ungers - Kritická studie 

   Author: Milan Pitlach - Bergstein; Supervisor: Fragner Benjamin; Opponent: Tichá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   30. 9. 2007 zemřel v Kolíně nad Rýnem ve věku 81 let Oswald Mathias Ungers, muž, který ve druhé polovině 20. století svým dílem ovlivnil nejen německou, ale i mezinárodní architekturu. Jedná se o kritickou reflexi Ungersova ...
  • Urbánní forma a fraktavní uspořádání města 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Holubec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tato práce hovoří o celku města a jeho fyzické formě - zástavbě a prostoru.Ukazuje, jak se tento celek a jeho části mohou chovat jako fraktálu- blízké struktury. Práce spojuje dva přístupy. V první řadě přístup matematický, ...
  • Vztah umění a urbánního prostředí 

   Author: Petra Vlachynská; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
  • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

   Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
   Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
  • Stavební robotické systémy 

   Author: Jan Petrš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a ...
  • Základy architektonického navrhování. 

   Author: Radka Kurčíková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Disertační práce se zabývá dvěma tématy, které spolu úzce souvisejí. Tomu odpovídá rozdělení práce na dvě části. V první části se věnuji široké problematice základů architektonického navrhování. Rozebírám je na elementy: ...
  • Nové formy příměstského bydlení. 

   Author: Kristina Ullmannová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Rozšiřování výstavby do krajiny v okolí měst je trendem s mnoha často negativními důsledky pro udržitelnost prostředí. Pro potřebné usměrňování tohoto trendu je třeba řešení v několika měřítkových úrovních. Prostředky k ...
  • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

   Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...