Now showing items 1-20 of 141

  • 4 

   Author: Lucia Tóthová; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Sedláková Radomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-30)
   Veľká a veľmi dôležitá časť výstavby, ktorá sa aktuálne nachádza v našom bezprostrednom okolí, pochádza z povojnového obdobia. V Československu bola táto produkcia tvorená v prostredí socializmu, a jeho centrálne riadeného ...
  • Působení městského architekta v malých a středních městech ČR 

   Author: Petr Lešek; Supervisor: Maier Karel; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Výzkum se zabývá tématem cílů, strategií a úspěšnosti městských a obecních architektů/architektek v malých a středních městech České republiky. V úvodu je vysvětlen důvod a smysl výzkumu vycházející z důležitosti vystavěného ...
  • Recenze rodinných domů v architektonických časopisech 

   Author: Petr Pištěk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Bartošová Nina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Tématem disertační práce je úroveň kritiky v tuzemských architektonických časopisech Architekt/Architect+, Stavba a Era21 v období 1993–2022 zkoumaná na příkladu novostaveb rodinných domů. Kritika/hodnocení je jednou z ...
  • Nádraží jako nová centra měst. 

   Author: Kateřina Čechová; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Hlaváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-18)
   Města na kolejích jsou nové městské čtvrti, vznikajı́cı́ při významných nádražı́ch velkých i menšı́ch měst západnı́ho světa (Bertolini a Spit, 1998). Jejich podstatou je bezprecedentnı́ proměna nádražı́ a ...
  • Urbánní ekonomie sídlišť 

   Author: Ondřej Chudý; Supervisor: Tichý David; Opponent: Hainc Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-18)
   Disertační práce řeší téma modernistických sídlišť. V České republice žije přibližně jedna třetina obyvatel na sídlištích, v Praze a větších městech je poměr dokonce větší a dosahuje 40 %. Kvalita obytného prostředí urbánní ...
  • Design jako platforma 

   Author: Dávid Sivý; Supervisor: Šafařík Josef; Opponent: Mikovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-18)
   V súčasnej ére technologickej inovácie a rastúcej potreby interdisciplinárnej spolupráce sa dizajn stáva platformou, ktorá umožňuje integráciu, rozširovateľnosť a modifikovateľnosť produktov. Táto práca skúma paradigmatický ...
  • Výzkum tenkovrstvé izolační hmoty na technologických zařízeních 

   Author: Pavla Vrbová; Supervisor: Prokopová Lenka; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-18)
   Výzkumná práce navazuje na zkušenosti autorky z projekční praxe. Pojmenovává konkrétní specifické problémy, které se vyskytují v oblasti technických izolací. Výzkumem tenkovrstvého izolačního materiálu z dutých vakuovaných ...
  • Sound Shape Space - 

   Author: Karolína Kotnour; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šimkovič Vlado
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-19)
   Tato disertační práce navrhuje novou strategii evolučních architektonických struktur založenou na myšlence adaptace na dynamicky se měnící prostředí s využitím pokročilých metod strojového učení a AI. Evoluční architektura ...
  • Kuchyně ve středověku a raném novověku 

   Author: Miroslava Cejpová; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Chotěbor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
   Předmětem práce je výzkum středověkých a raně novověkých kuchyní. Práce zkoumá stavební podobu kuchyní, jejich umístění v rámci stavby, případně širšího areálu (hradu, tvrze, zámku, kláštera), provoz a vybavení. Zaměřuje ...
  • Architektonické navrhování z hlediska stavební fyziky 

   Author: Kristýna Schulzová; Supervisor: Bošová Daniela; Opponent: Pifko Henrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Kvalita vnitřního prostředí (IEQ), která se skládá z osvětlení, tepelné pohody, kvality vnitřního vzduchu a akustiky, je oblastí vlastností budov s největším vlivem na zdraví a pohodu obyvatel. Vzhledem k tomu, že fyzikální ...
  • Parametry ovlivňující probarvenost pohledového betonu 

   Author: Monika Utěšená; Supervisor: Pernicová Radka; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Výzkumná práce definuje atributy probarvovaného pohledového betonu, přičemž není omezena pouze na čas “0”, tedy čas, kdy je beton po vytvrzení odbedněn, ale zkoumá a monitoruje také tendence vizuální proměny jeho povrchu ...
  • Mezi nadějí a zmarem 

   Author: Jan Uhlík; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Panoch Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Disertační práce se na pozadí dobových diskusí o náplni a novém směřování péče o památky zabývá problematikou rekonstrukcí a nových realizací v historických částech Prahy (Staré a Nové Město pražské, Malá Strana, Hradčany, ...
  • Průmyslové dědictví hornického Plzeňska 

   Author: Jakub Bacík; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Popelová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-20)
   Přírodní nerostné bohatství České republiky, ve spojení s průmyslovou revolucí 19. a 20. století a s poválečným protežováním těžkého průmyslu, zanechalo na našem území pestrý fond staveb spojených s těžbou - od těžních jam ...
  • Ecodistricts - principles of planning and designing based on case studies 

   Author: Bardhyl Rama; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-19)
   Through detailed analysis of the selected case studies, this thesis examines ecodistricts, which are city components that bear the load of offering the solutions that the cities themselves, due to their complex and rather ...
  • Způsoby výuky nosných konstrukcí na fakultách architektury. 

   Author: Markéta Vavrušková; Supervisor: Pospíšil Martin; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Studie se zabývá výukou statiky a souvisejích předmětů na fakultách architektury.Názory na tuto problematiku jsou zde stručně popsány od období od 50. let 20. století (Larrick, Salvadori, Kamphoefner, Severud) až do současné ...
  • Výtvarné umění a architektura Cesty k sobě 

   Author: Veronika Vicherková; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Soukenka Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Předkládaný text si vykl za cíl zmapovat a popsat souvislosti institucionálně ošetřeného výtvarného umění v architektuře a veřejném prostoru poválečného Československa. Ukotvení tématu slouží reflexe otázek, které zajímaly ...
  • Analýza poměrů v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období 

   Author: Miloš Rehberger; Supervisor: Daňkovský Vladimír; Opponent: Pavlík Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Dizertační práce analyzuje poměry v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období se zohledněním oslunění fasády. Práce nabízí metodiku provedení této analýzy pro konstrukci obecné skladby, ...
  • Mobile - based Sensing - Smartphone Application for Long- term Urban Lifestyle and Mobility Monitoring 

   Author: Ladislava Fialka Sobková; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vorel Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Zvyšující se poptávka po datech a chytrých řešeních je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví vývoje lidské činnosti. Tato tendence je znatelná také v oblasti architektury a městského plánování. Data o procesech ve městě ...
  • VNÍMÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI SE ZRAKOVÝMPOSTIŽENÍM - MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ 

   Author: Pavel Lupač; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Hlaváček Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Práce vychází z myšlenky, že vystavěný architektonický prostor lze navrhovat takovýmzpůsobem, který bude komfortní pro orientaci a dobře využitelný pro skupinu osob se zrakovým postižením, současně bude působit stejně na ...
  • Architectural and Artistic Spaces trough virtual Reality 

   Author: Markéta Gebrian; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Moje práce zkoumá možné přístupy, možnosti, jak navrhovat VR Architekturu, tj. 3D prostor ve virtuální realitě v metaverzi. VR Architektura je nový pojem, který jsem zavedla, protože se týká architektury pouze pro virtuální ...