Now showing items 1-20 of 111

  • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

   Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
   Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
  • Stavební robotické systémy 

   Author: Jan Petrš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a ...
  • Nové formy příměstského bydlení. 

   Author: Kristina Ullmannová; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Stempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Rozšiřování výstavby do krajiny v okolí měst je trendem s mnoha často negativními důsledky pro udržitelnost prostředí. Pro potřebné usměrňování tohoto trendu je třeba řešení v několika měřítkových úrovních. Prostředky k ...
  • Základy architektonického navrhování. 

   Author: Radka Kurčíková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-28)
   Disertační práce se zabývá dvěma tématy, které spolu úzce souvisejí. Tomu odpovídá rozdělení práce na dvě části. V první části se věnuji široké problematice základů architektonického navrhování. Rozebírám je na elementy: ...
  • Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím 

   Author: Karolína Kripnerová; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí ...
  • Umělecké instalace ve veřejném prostoru 

   Author: Jan Tůma; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato práce je jedním z úhlů pohledu na dynamický a nedeterminovatelný fenomén uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Již samotný název práce v sobě obsahuje dualismus, jež je jádrem problematiky, která se soustředí na ...
  • Historická zkušenost využívání území barokního velkostatku na příkla-du Černokostelecka 

   Author: Jitka Poláková; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Fanta Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Cílem této práce je na základě historických pramenů a souvisejících oborových vědních vstupů vytvořit obraz vztahů krajinné mozaiky v minulosti. Na modelových příkladech jsou ukázány možnosti interpretace historických ...
  • Fenomén souvislého prostoru 

   Author: Laila Sabsabiová; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: MItášová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tento výzkum sleduje vývoj koncepce prostoru tak, jak ji uvádí ve své práci historik Sigried Gideon ve své knize z roku 1941 Space, Time and Architecture. Výzkumná práce sleduje architektonické tendence, které se v průběhu ...
  • An Artificial Life Approach to nteractive Architecture 

   Author: Vasilija Abramovič; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Vande Moere Andrew
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   This thesis examines the field of interactive architecture - that is spaces thet engage in a communicative exchange with the inhabitants through a variety of sensory modalities. This thesis focuses on kinetic interactions, ...
  • Interakce mezi budovou a uživatelem v čase na příkladu objektu ABX v Praze 

   Author: Jan Žemlička; Supervisor: Dulla Matúš; Opponent: Kohout Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Nově postavené budovy začínají žít a fungovat vlastním životem, který je více či méně odlišný od prvotních představ investora, architekta i uživatelů. Jestliže nezkušený architekt narazil na naivního investora a uživatel ...
  • Proměna venkovské architektury ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

   Author: Ludmila Hůrková; Supervisor: Rykl Michael; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce se věnuje stavební a urbanistické proměně venkovské architektury během 19. a 20. století. Užší pozornost zaměřuje na venkvská sídla v blízkosti Prahy nacházející se podél Pražsko-duchdovské dráhy, původně ...
  • Energy Efficiency in Urban Scale 

   Author: Ernest Shtepani; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Abstrakt (česky) Města představují komplexní systémy stavební hmoty, jejíž morfologie hraje klíčovou roli v otázkách energetické spotřeby. Na městskou morfologii lze nahlížet jako na strukturu definovanou algoritmy a jinými ...
  • Středověký městský dům v Mladé Boleslavi 

   Author: Eva Vyletová; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Rykl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Práce zabývající se stavebním vývojem středověkého městského domu, které byly soustředěny především na jejich významnější zástupce, jsou v posledních desetiletích rozšiřovány o poznatky získané nejen z průzkumu stále většího ...
  • Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání 

   Author: Kristýna Stará; Supervisor: Hanson Iv Henry William Andrew; Opponent: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-01)
   Stávající kurikulum umožňuje začlenění tématu krajiny s využitím poznatků oboru architektura a urbanismus do výuky na základních školách s cílem podpořit vzdělávání vedoucí k uvědomělé a občansky angažované společnosti. ...
  • Konverze speciálních průmyslových staveb 

   Author: Anna Kašíková Sigmundová; Supervisor: Vorlík Petr; Opponent: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Disertační práce vytváří srozumitelnou ilustraci nového využití a přizpůsobení průmyslových staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury.
  • Význam a role skici v současném navrhování a prezentaci architektury 

   Author: Daniel Brachtl; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Cílem výzkumu je najít odpověď do jaké míry je skicování postradatelnou či nepostradatelnou součástí navrhování architektury. Sebrané informace pak mohou pomoci najít vyvážené řešení pro současnou výuku architektury - zda, ...
  • SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PARTICIPACE A STAVBA SVÉPOMOCÍ 

   Author: Vojtěch Sigmund; Supervisor: Brožová Michaela; Opponent: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   V České republice chybí státem podporované bydlení i zákon regulující proces vzniku sociálního bydlení v českých souvislostech a ustanovující jeho formy. Ceny realit i nájemného v poslední době prudce stoupají a nedostupnost ...
  • DĚTI A MĚSTO: VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA S OHLEDEM NA DĚTI A MLÁDEŽ 

   Author: Mirjana Petrik; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   Styl života ve městě a město samotné se za několik posledních dekád výrazně změnilo. Tato změna je obzvláště viditelná na životech dětí a mládeže. Ještě před pětadvaceti lety bylo zcela běžné potkávat děti hrající si bez ...
  • Kompaktní město a volná krajina 

   Author: Jindřich Felcman; Supervisor: Maier Karel; Opponent: Hrůša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem této doktorské práce je analýza vztahu mezi dvěma základními principy ovládajícími plošný rozvoj středně velkých měst (s okolo 100.000 obyvateli). První princip se soustředí na kompaktnost města a v našem výzkumu ...
  • PRVKY TRVALE UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY: STÍNĚNÍ JAKO ARCHITEKTONICKÝ PRVEK 

   Author: Tomáš Durdis; Supervisor: Schleger Eduard; Opponent: Suchomel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   ínicí prvek jako jeden z nástrojů udržitelné architektury, jeho forma a funkce má vliv na koncept udržitelného stavění.