Now showing items 95-114 of 121

  • Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká reublika po roce 2000) 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce se zabývá individuálními rodinnými domy, které byly postaveny na území České republiky po roce 2000 do současnosti. Název práce záměrně obsahuje pojem ?architektura individuálního bydlení? a tím se vymezuje ...
  • Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby. 

   Author: Anton Ostakh; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kováč Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Ulice představují zhruba 80 % veřejného prostoru ve městech (CIHT, 2018). Na silnicích a dálnicích je pohyb vozidel často důležitější, a tak požadavky uživatelů aut zde mohou mít prioritu. Existují ale také místa, tzv. ...
  • Townhouse v kontextu českého prostředí 

   Author: Erik Petrus; Supervisor: Tichý David; Opponent: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Tématem práce je představení „townhousů“ jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího městského řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více ...
  • Tvůrčí proces architekta Jana Sokola 

   Author: Urbanová Kasanová, Karin; Supervisor: Fantová, Eva; Opponent: Kibic, Karel; Kratochví,l Petr
   (2014-09-25)
  • Typologie hospice a související problematika 

   Author: Bouček Jan; Supervisor: Fořtl Karel; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
   V disertační práci je hospic zkoumán z hlediska architektonicko-typologického, společně s pohledem na ostatní související vědní obory, které tuto stavbu a žití v ní přímo či nepřímo ovlivňují a objasňují.Hospic je definován ...
  • Umělecké instalace ve veřejném prostoru 

   Author: Jan Tůma; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato práce je jedním z úhlů pohledu na dynamický a nedeterminovatelný fenomén uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Již samotný název práce v sobě obsahuje dualismus, jež je jádrem problematiky, která se soustředí na ...
  • Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy 

   Author: Navrátilová, Blanka; Supervisor: Šestáková, Irena; Opponent: Voříšková, Šárka; Moos, Petr
   (2016)
   Lidé s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace jsou přirozenou součástí naší společnosti. Pro zajištění aktivního samostatného života těchto lidí hraje přístupná městská hromadná doprava důležitou roli, protože mají ...
  • Urbanismus podporující roli veřejné dopravy. S jakými hodnotami pracuje a jaké nabízí perspektivy? Srovnání kontextů a vybraných terénů v ČR a v zahraničí. 

   Author: Železný Richard; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Moos Petr; Sedlák, Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   Tato disertační práce se zapisuje do stále aktuálnější problematiky koordinace dopravního a územního plánování, v rámci úsilí o tvorbu plnohodnotného městského prostředí i jeho obrazu. V návaznosti na klíčovou roli veřejné ...
  • Urbánní forma a fraktavní uspořádání města 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Holubec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tato práce hovoří o celku města a jeho fyzické formě - zástavbě a prostoru.Ukazuje, jak se tento celek a jeho části mohou chovat jako fraktálu- blízké struktury. Práce spojuje dva přístupy. V první řadě přístup matematický, ...
  • Územní studie v podmínkách Prahy 

   Author: Morkus Josef; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   Práce se věnuje územním (urbanistickým) studiím v Praze. Uvádí jejich historický přehled, objasňuje pozici v současné legislativě, popisuje jejich účel, využití, cíle a fáze. Doporučuje jednotlivé fáze studie jasně odlišit, ...
  • Veřejné prostory v nových obytných souborech 

   Author: Mocová, Alena; Supervisor: Mužík, Jan
   (2014)
  • Vizuálne preferencie krajiny a metódy ich výskumu 

   Author: Filová, Lucia; Supervisor: Sklenička, Petr; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Salzman, Klára
   (2014)
  • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

   Author: Majerčíková, Hana; Supervisor: Schleger, Eduard; Opponent: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
   (2016)
   Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
  • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

   Author: Vlnas, Martin; Supervisor: Navrátil, Arnošt; Opponent: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
   (2016)
   Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
  • Vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře. 

   Author: Skalická Eva; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Architektonické prostředky a pricipy, jejichž prostřednictvím se vyjadřují určité hodnoty, byly podobné v každém sociálním či politickém systému. V celých dějinách architektury nacházíme příklady, kdy náboženské nebo vládní ...
  • Využití fuzzy expertních systémů k analýze architektonické tvorby Adolfa Loose. 

   Author: Talašová Zuzana; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Špaček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Teorie fuzzy množin umožňuje matematicky zpracovávat neučité informace. Podobně také přirozený jazyk běžně pracuje s neučitými pojmy. V literatuře z oblasti historie architektury jsou pravidla charakterizující tvorbu ...
  • Výtvarné umění a architektura 

   Author: Kroulíková Veronika; Supervisor: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Výuka CAD 

   Author: Matějovská, Dana; Supervisor: Kotas, Patrik; Achten, Henri H.
   (2014)
  • Výuka urbanistických regionálních témat (v kontextu ZŠ-pohledem územního plánovače) pro posílení povědomí a aktivní účasti veřejnosti v územním plánování. 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mejsnarová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vývoj urbanistickej štruktúry mesta Žiliny v rokoch 1918 - 1948. 

   Author: Mellner Dušan; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Výsledkom prace je zmapovanie časovej vrstvy medzivojnového obdobia s jeho funkcionalistickými reprezentačnými stavbami tvariacich identitu mesta. Z analýzy vyplývá, že velkým prínosom pre urbanismuz bola súťaž na regulačný ...