Now showing items 79-98 of 121

  • Sakrární architektura Moravskoslezského kraje na přelomu gotiky a renesance 

   Author: Augustinková Lucie; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Vlček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   ační práci byly sledovány projevy sakrální architektury Moravskoslezského kraje v letech 1550-1620. Pro lepší přehled byl vyhotoven katalog novostaveb a stavebních zásahů na kostelích ze sledovaného období. Katalogové ...
  • Scéna veřejného prostoru. Vztah architektury a divadla 

   Author: Veronika Kastlová; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-27)
   Práce má za cíl v širších souvislostech pojmenovat, definovat a vymezit vztah architektury a divdla jako dvou uměnovědných disciplín a doplnit tak chybějící pohled na architekturu skrze optiku divadelní. Metodou práce je ...
  • Sklo jako moderní konstrukční materiál 

   Author: Vacek, Zdeněk; Supervisor: Lorenz, Karel
   (2013)
  • Sklo jako moderní konstrukční materiál. 

   Author: Vacek Zdeněk; Supervisor: Lorenz Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
   Sklo svými vyjímečnými specifickými vlastnostmi si vymiňuje odlišný konstrukční přístup ve srovnání s ostatními nosnými konstrukčními materiály. Dokladem toho je i situace návrhových konstrukčních norem ke sklu. S ohledem ...
  • Sociální a kulturní kontext v moderní architektuře. 

   Author: Zedníčková Zdeňka; Supervisor: Suske Petr; Opponent: Fialová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
   Disertační práce se věnuje tématu komunikace architekta s veřejností prostřednictvím masovcý sdělovacích médií. Práce se snaží odhalit důvody potřeby této komunikace, ale také její případný obsah. Staví na hypotéze, že by ...
  • SOCIÁLNÍ BYDLENÍ PARTICIPACE A STAVBA SVÉPOMOCÍ 

   Author: Vojtěch Sigmund; Supervisor: Brožová Michaela; Opponent: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-31)
   V České republice chybí státem podporované bydlení i zákon regulující proces vzniku sociálního bydlení v českých souvislostech a ustanovující jeho formy. Ceny realit i nájemného v poslední době prudce stoupají a nedostupnost ...
  • Spolubydlení seniorů. 

   Author: Bešťáková Veronika; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Statický evaluační asistent: 

   Author: Kurilla Lukáš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-25)
   Cieľom tohto výskumu je vzbudiť záujem architektov o statické pôsobenie návrhu už v jeho koncepčnej fáze. Preto sa tento výskum zaoberá vývojom middlewéru - digitálneho nástroja, ktorý premosťuje statickú analýzu (OOFEM) ...
  • Stavební robotické systémy 

   Author: Jan Petrš; Supervisor: Florián Miloš; Opponent: Vaško Imrich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Disertační práce zkoumá architektonické stavební systémy založené na samostatně rekonfigurovatelných diskrétních blocích využívajících principů mobilní, modulární a měkké robotiky. práce diskutuje rekonfigurovatelnou a ...
  • Středočeská monastická architektura 13. a počátku 14. století ve světle nových objevů. 

   Author: Kovář Miroslav; Supervisor: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Práce popisuje současný stav poznání architektury středočeských klášterů v době posledních přemyslovců (1230-1306) ve smyslu poznání stavebního utváření a roměn konventních staveb. Hlavním cílem práce je snaha o vymezení, ...
  • Středověké vesnické kostely v horšovském arcijáhenství. 

   Author: Kaigl Jan; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Kibic Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-14)
   Práce v tomto kontextu sleduje dva cíle. Především se věnuje stavební a architektonické podobě vesnických kostelů středověkého původu ve sledovaném území. Do působnosti horšovského arcijáhna patřilo v 2.polovině 14.století ...
  • Středověký městský dům v Mladé Boleslavi 

   Author: Eva Vyletová; Supervisor: Hauserová Milena; Opponent: Rykl Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Práce zabývající se stavebním vývojem středověkého městského domu, které byly soustředěny především na jejich významnější zástupce, jsou v posledních desetiletích rozšiřovány o poznatky získané nejen z průzkumu stále většího ...
  • Středověký vesnický kostel v Čechách 

   Author: Falta, Milan; Supervisor: Hauserová, Milena; Opponent: Kibic, Karel; Nováček, Karel
   (2016)
   The thesis is focused on the research of medieval rural churches in Bohemia. The existing and currently performed research is usually engaged in the art aspect of churches and their building principles. However, the nowadays ...
  • Systém veřejných prostorů 

   Author: Šindlerová, Veronika; Supervisor: Kaplan, Ivan
   (2013)
  • Šikmé střechy v náročných klimatických podmínkách 

   Author: Chládek Jiří; Supervisor: Lorenz Karel; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Problematika chování šikmých střech v extrémních klimatických podmínkách je rozsáhlá a není v možnostech této práce ji obsáhnout zcela komplexně. Uvedeny jsou proto nejvýznamnější působící vlivy a zákonitosti následného ...
  • Tendence v architektuře individuálního bydlení (Česká reublika po roce 2000) 

   Author: Tesař Jan; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-31)
   Disertační práce se zabývá individuálními rodinnými domy, které byly postaveny na území České republiky po roce 2000 do současnosti. Název práce záměrně obsahuje pojem ?architektura individuálního bydlení? a tím se vymezuje ...
  • Teorie Shared Space a její průmět do architektonické a urbanistické tvorby. 

   Author: Anton Ostakh; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kováč Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-14)
   Ulice představují zhruba 80 % veřejného prostoru ve městech (CIHT, 2018). Na silnicích a dálnicích je pohyb vozidel často důležitější, a tak požadavky uživatelů aut zde mohou mít prioritu. Existují ale také místa, tzv. ...
  • Townhouse v kontextu českého prostředí 

   Author: Erik Petrus; Supervisor: Tichý David; Opponent: Pelčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Tématem práce je představení „townhousů“ jako určitého druhu individuálního bydlení v městském prostředí. Townhouse je typ rodinného, vyššího městského řadového domu s více obytnými místnostmi. Obvykle se třemi a více ...
  • Tvůrčí proces architekta Jana Sokola 

   Author: Urbanová Kasanová, Karin; Supervisor: Fantová, Eva; Opponent: Kibic, Karel; Kratochví,l Petr
   (2014-09-25)