Now showing items 100-119 of 121

  • Umělecké instalace ve veřejném prostoru 

   Author: Jan Tůma; Supervisor: Soukenka Vladimír; Opponent: Karel Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-16)
   Tato práce je jedním z úhlů pohledu na dynamický a nedeterminovatelný fenomén uměleckých instalací ve veřejném prostoru. Již samotný název práce v sobě obsahuje dualismus, jež je jádrem problematiky, která se soustředí na ...
  • Univerzální design a přístupnost staveb městské hromadné dopravy 

   Author: Navrátilová, Blanka; Supervisor: Šestáková, Irena; Opponent: Voříšková, Šárka; Moos, Petr
   (2016)
   Lidé s omezenými schopnostmi pohybu nebo orientace jsou přirozenou součástí naší společnosti. Pro zajištění aktivního samostatného života těchto lidí hraje přístupná městská hromadná doprava důležitou roli, protože mají ...
  • Urbanismus podporující roli veřejné dopravy. S jakými hodnotami pracuje a jaké nabízí perspektivy? Srovnání kontextů a vybraných terénů v ČR a v zahraničí. 

   Author: Železný Richard; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Moos Petr; Sedlák, Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
   Tato disertační práce se zapisuje do stále aktuálnější problematiky koordinace dopravního a územního plánování, v rámci úsilí o tvorbu plnohodnotného městského prostředí i jeho obrazu. V návaznosti na klíčovou roli veřejné ...
  • Urbánní forma a fraktavní uspořádání města 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Sedlák Jan; Opponent: Holubec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tato práce hovoří o celku města a jeho fyzické formě - zástavbě a prostoru.Ukazuje, jak se tento celek a jeho části mohou chovat jako fraktálu- blízké struktury. Práce spojuje dva přístupy. V první řadě přístup matematický, ...
  • Územní studie v podmínkách Prahy 

   Author: Morkus Josef; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Maier Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   Práce se věnuje územním (urbanistickým) studiím v Praze. Uvádí jejich historický přehled, objasňuje pozici v současné legislativě, popisuje jejich účel, využití, cíle a fáze. Doporučuje jednotlivé fáze studie jasně odlišit, ...
  • Veřejné prostory v nových obytných souborech 

   Author: Mocová, Alena; Supervisor: Mužík, Jan
   (2014)
  • Vizuálne preferencie krajiny a metódy ich výskumu 

   Author: Filová, Lucia; Supervisor: Sklenička, Petr; Opponent: Sýkora, Jaroslav; Salzman, Klára
   (2014)
  • Vliv certifikačních nástrojů na architekturu 

   Author: Majerčíková, Hana; Supervisor: Schleger, Eduard; Opponent: Borák, Dalibor; Stempel, Ján
   (2016)
   Tématem disertační práce je vliv certifikačních nástrojů na architekturu. V současné době stojí před architekty otázka, zda začnou při stavění budov pouze šetřit pomocí snižování energetické náročnosti budov nebo zda se ...
  • Vliv technických, ekonomických a společenských podmínek na architekturu sportovních staveb 

   Author: Vlnas, Martin; Supervisor: Navrátil, Arnošt; Opponent: Dvořák, František; Ševčík, Oldřich
   (2016)
   Práce předkládá historii a vývoj sportovních staveb pro olympijské hry od starověku až po současnost. Podrobně se zabývá technickými, ekonomickými a společenskými vlivy ovlivňujícími výslednou architektonickou formu a ...
  • Vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře. 

   Author: Skalická Eva; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Architektonické prostředky a pricipy, jejichž prostřednictvím se vyjadřují určité hodnoty, byly podobné v každém sociálním či politickém systému. V celých dějinách architektury nacházíme příklady, kdy náboženské nebo vládní ...
  • Využití fuzzy expertních systémů k analýze architektonické tvorby Adolfa Loose. 

   Author: Talašová Zuzana; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Špaček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-13)
   Teorie fuzzy množin umožňuje matematicky zpracovávat neučité informace. Podobně také přirozený jazyk běžně pracuje s neučitými pojmy. V literatuře z oblasti historie architektury jsou pravidla charakterizující tvorbu ...
  • Výtvarné umění a architektura 

   Author: Kroulíková Veronika; Supervisor: Ševčík Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Výuka CAD 

   Author: Matějovská, Dana; Supervisor: Kotas, Patrik; Achten, Henri H.
   (2014)
  • Výuka urbanistických regionálních témat (v kontextu ZŠ-pohledem územního plánovače) pro posílení povědomí a aktivní účasti veřejnosti v územním plánování. 

   Author: Vrbová Kateřina; Supervisor: Mejsnarová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vývoj urbanistickej štruktúry mesta Žiliny v rokoch 1918 - 1948. 

   Author: Mellner Dušan; Supervisor: Jehlík Jan; Opponent: Šlachta Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
   Výsledkom prace je zmapovanie časovej vrstvy medzivojnového obdobia s jeho funkcionalistickými reprezentačnými stavbami tvariacich identitu mesta. Z analýzy vyplývá, že velkým prínosom pre urbanismuz bola súťaž na regulačný ...
  • Význam a role skici v současném navrhování a prezentaci architektury 

   Author: Daniel Brachtl; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Cílem výzkumu je najít odpověď do jaké míry je skicování postradatelnou či nepostradatelnou součástí navrhování architektury. Sebrané informace pak mohou pomoci najít vyvážené řešení pro současnou výuku architektury - zda, ...
  • Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město 

   Author: Vašourková Yvette; Supervisor: Zavřel Zdeněk; Opponent: Brožová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-22)
   Práce se zaměřuje na studium pražských velkoměstských paláců z období první poloviny dvacátého století a zkoumá jejich konceptu z pohledu investičního záměru, vytěžení pozemku, funkčního využití, přístupnosti a technologie ...
  • Vztah umění a urbánního prostředí 

   Author: Petra Vlachynská; Supervisor: Fialová Irena; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-29)
   Tématem této disertační práce jsou trvale instalovaná umělecká díla ve veřejném prostoru. Práce je postavena na předpokladu, že sochy, objekty a instalace jsou prostorovými prvky začleněnými do urbánního prostředí. Představují ...
  • Zahrady toskánských velkovévodů mezi Toskánskem a Čechami v 18. a 19. století 

   Author: Petra Březáčková; Supervisor: Kalina Pavel; Opponent: Kroupa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-15)
   Disertační práce analyzuje proměny neformálních zahrad v majetku habsburko-lotrinské dynastie mezi Toskánskem a Čechami v období mezi lety 1737 a 1849. Důraz je kladen na rozbor archivních pramenů a na historicko-kulturní ...