Now showing items 71-90 of 456

  • Efektivní řízení projektů 

   Author: Hrkal Václav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

   Author: Miškovský Daniel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...
  • Efektivnost instalace a provozu malé větrné elektrárny pro rodinný domek 

   Author: Hájek Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit provoz a instalaci malé větrné elektrárny (MVtE) u rodinného domu (RD) v České republice. V rámci analýzy bylo porovnáno 6 MVtE dostupných na českém trhu o jmenovitém ...
  • Efektivnost malé kogenerace 

   Author: Lukáš Havel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem práce je zvolit vhodnou kogenerační jednotku pro instalaci v areálu společnosti ÚJV Řež, a. s. a zpracovat ekonomické vyhodnocení dané instalace. V první části práce se věnuji obecně principu kogenerace, jejím výhodám ...
  • Efektivnost vybudování a provozu vlastní čističky odpadních vod 

   Author: Prázdný Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   Bakalářská práce navazuje na předmět Individuální projekt, který měl za cíl seznámit se bytovým domem nacházejícím se v Zázvorkově ulici v Praze Lužiny, popsat jeho dosavadní stav a hlavně zaznamenat spotřebu vody v průběhu ...
  • Efektivnost vybudování a provozu vlastní čističky odpadních vod 

   Author: Prázdný Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   Bakalářská práce navazuje na předmět Individuální projekt, který měl za cíl seznámit se bytovým domem nacházejícím se v Zázvorkově ulici v Praze Lužiny, popsat jeho dosavadní stav a hlavně zaznamenat spotřebu vody v průběhu ...
  • Efektivnost výroby biometanu 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekologická topiva - peletky 

   Author: Kulda Karel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická a technická analýza elektromobility v České republice 

   Author: Robin Fingerhut; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem elektromobility, především v České republice. Nejprve je zde shrnuta nedávná historie elektromobilů, kde je zmíněno několik elektrických vozů od těch amatérsky zhotovených až po ...
  • Ekonomická analýza využití biomasy v malých zdrojích 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Salaba Tadeáš
   Práce zkoumá možnosti a efektivnost využití biomasy v malých zdrojích. V první kapitole se hovoří obecně o biomase s důrazem na její energetické parametry a zpracování pro využití v malých zdrojích. Druhá kapitola diskutuje ...
  • Ekonomická efektivnost likvidace vyřazených mobilních telefonů 

   Author: Mráz Ondřej; Supervisor: Kudláček Ivan; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit recyklaci vyřazených mobilních telefonů z ekologického a ekonomického hlediska. V práci je shrnuta legislativa ČR týkající se nakládání s elektroodpadem, problematika vyřazených ...
  • Ekonomická náročnost provozu osvětlovacích soustav s různými světelnými zdroji 

   Author: Terrich Theodor; Supervisor: Holec Petr; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomické a technické parametry transformátorů 

   Author: Feist Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické důsledky časového vývoje vad FVE 

   Author: Schröpferová Lenka; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce popisuje a analyzuje vliv výskytu vad na fungování celé FVE. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí vytvoření diagramu kategorizující objevující se vady a ekonomického modelu, který problém řeší pomocí ...
  • Ekonomické hodnocení novelizovaného návrhu napájení školní formule 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této práce je pomocí analýzy procesu výroby a simulace chlazení navrhnout způsoby snížení nákladů na konstrukci akumulátoru studentské formule. Simulace chlazení akumulátoru je provedena v programu Ansys a na základě ...
  • Ekonomické hodnocení zateplení domu 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým hodnocením energetických projektů. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou nejprve definovány základní pojmy a poté představeny metody a kritéria ...
  • Ekonomické vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny při poruše 

   Author: Šutka Jan; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent:
   Tato práce řeší problematiku výskytu závad na fotovoltaických elektrárnách a jejich dopad na ekonomickou stránku provozu. Vyhodnocení poruch je prováděno na ekonomickém modelu fiktivní fotovoltaické instalace. K vyhodnocení ...
  • Ekonomické zhodnocení FDM technologie 3D tisku v elektrotechnickém průmyslu 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem FDM metodou, porovnáním vlastností jednotlivých materiálů a komplexním ekonomickým zhodnocením provozu 3D tiskárny. Nejprve jsou probrány principy FDM metody, spolu s rešerší její ...
  • Ekonomické zhodnocení implementace ochrany před atmosférickým přepětím 

   Author: Malý Ondřej; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato bakalářská práce popisuje princip systému ochrany před bleskem, přičemž největší pozornost je věnována ochraně před přepětím vznikajícím během atmosférického výboje. Samotná ochrana je analyzována jak po technické, ...
  • Ekonomické zhodnocení provozu bioplynové stanice 

   Author: Kolařík Radim; Supervisor: Křesálek Petr; Opponent: Knápek Jaroslav
   Hlavním předmětem této bakalářské práce je ekonomické zhodnocení provozu reálné bioplynové stanice. Je zde provedena analýza vývoje výstavby bioplynových stanic na území České republiky a také podílu bioplynových stanic ...