Now showing items 1-20 of 483

  • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

   Author: Marek Havelka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: Petr Kroneisl; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jablonská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Následující práce se zabývá problematikou optimalizace rodinného domu v obci Krakovec. Práce je rozdělena do několika částí. Zprvu je popsán současný stav objektu za účelem určení počáteční fáze pro následné zásahy. Dále ...
  • Elektricky vodivé polymery pro 3D tisk 

   Author: Filip Holý; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   V této bakalářské práci jsem se zaměřil na možnosti využití vodivých filamentů pro 3D tisk metodou Fused Deposition Modeling (FDM). Tato práce obsahuje teoretický rozbor obecného členění typů výroby a popis různých druhů ...
  • Podnikatelský plán pro SW produkt 

   Author: Lukáš Strašík; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu pro softwarový produkt. Práce se skládá z teoretické části, kde jsou základní informace důležité pro danou problematiku, a praktické části, kde jsou provedeny ...
  • Technickoekonomická analýza provozu elektromobilů pro firemní účely 

   Author: Adam Balon; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technickoekonomickou analýzou elektromobilu pro firemní účely. První část teoretické části je zaměřena na aktuální stav elektromobility v českých zemích a u dalších evropských států, kde jsou ...
  • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

   Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
  • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

   Author: David Zelený; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kubín Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce popisuje různé druhy alternativních pohonů, které jsou v současné době používány v osobních automobilech. Dále se zaměřuje na porovnání automobilu se vznětovým motorem, hybridního automobilu a ...
  • Simulace lokálních variací geomagnetického pole pro gradiometrickou detekci kovových předmětů pod povrchem. 

   Author: Jakub Bulíček; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na simulaci lokálních variací geomagnetického pole, konkrétně v programu Comsol Multiphysics. Práce obsahuje seznámení se základy gradiometrické detekce kovových předmětů pod povrchem a jeho ...
  • Opce v energetice 

   Author: Jiří Kanda; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Szeles Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem opcí, používaných na trzích s elektrickou energií. V práci je za pomocí binomického oceňovacího modelu stanovena cena elektrické energie a v závislosti na ní i ceny opcí. Výsledky ...
  • Návrh a realizace střídače malého výkonu 

   Author: Vojtěch Čanda; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a realizace střídače, včetně jeho ekonomického zhodnocení. Text obsahuje úvod do problematiky, proces návrhu, jakož i chyb, ke kterým může dojít. Dále obsahuje náklady na ...
  • Vyhodnocení používání energeticky úsporných spotřebičů 

   Author: Adam Beneš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Janota Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem této závěrečné práce je přinést čtenáři nový pohled na spotřebu domácích spotřebičů a podrobně vysvětlit, jak postupovat v případě výměny starého domácího elektrospotřebiče za nový, aby výměna byla co nejvíce ekonomicky ...
  • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

   Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
  • Finanční analýza firem v ICT a energetickém sektoru 

   Author: Matěj Váňa; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Szeles Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společností v ICT a energetickém sektoru na českém trhu. Na základě veřejně přístupných dat z výročních zpráv byl zkoumán vývoj důležitých poměrových ukazatelů, které by mohly ...
  • Analýza spotřeby energie v rodinném domě 

   Author: Lukáš Hajný; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Janota Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem bakalářské práce je zhodnotit možnosti pokrytí spotřeby energie rodinných domů a vybrat nejvýhodnější řešení pro konkrétní rodinný dům, který je zateplený a má nevyhovující zdroj tepla. V teoretické části jsou popsány ...
  • Vývoj přenosových soustav ve střední Evropě a Super-grid 

   Author: Anastasiia Kononova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti výstavby nového stejnosměrného vedení na území ČR pro zvýšení přenosové schopnosti mezi Německem a Rakouskem. Cílem a hlavním výstupem práce je návrh různých tras vedení a jejích ...
  • Studie proveditelnosti využítí vodního toku pro výrobu elektrické energie 

   Author: František Pokorný; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé vodní elektrárny ve vybrané lokalitě. Nejprve se teoreticky rozebírají důležité pojmy spojené s malými vodními elektrárnami, jejich dělení, jejich částmi, význam v České republice ...
  • Porovnání automobilů s různými zdroji energie 

   Author: Metoděj Černý; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Cílem bakalářské práce je zhodnocení provozu automobilů s odlišnými zdroji energie z ekonomického, ekologického a uživatelského hlediska. V první části práce představuji technické parametry zástupců naftového, plynového a ...
  • Porovnání výdajů domácností na energie 

   Author: Ondřej Kotal; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
  • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

   Author: Marek Havelka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Petr Jílek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se věnuje vytvoření algoritmu pro návrh kogenerační jednotky na základě vstupních dat od uživatele. První kapitola se věnuje popisu principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Druhá kapitola se zaměňuje na popis ...