Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 366

  • Srovnávací analýza finančních ukazatelů alternativních dodavatelů elektřiny 

   Autor: Panteleev Maksim; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním ekonomických ukazatelů několika dodavatelů elektřiny. V teoretické části této práce jsou popsány práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. Analytická část je ...
  • Možnosti implementace "smart technologií" do existujících objektů pro bydlení 

   Autor: Boháč Kryštof; Vedoucí práce: Knápek Jaroslav; Oponent práce: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   První část této práce se věnuje rešerši smart technologií aplikovatelných do rodinných domů, jejich základním funkcím a potenciálu k úsporám. Dále se snaží na modelovém objektu v podobě rodinného domu ilustrovat možnosti, ...
  • Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids 

   Autor: Čerňanová Katarína; Vedoucí práce: Vybíralík František; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna ...
  • Řízení otáček BLDC motoru 

   Autor: Gurevich Mark; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V úvodu práce jsou krátce popsané různé druhy elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Dále se práce zaměřuje na oblast bezkartáčových stejnosměrných motorů (BLDC), jejich vlastnosti a princip činnosti ...
  • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

   Autor: Ibl Filip; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...
  • Process Oriented Organization 

   Autor: Hallérová Laura; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Cieľom tejto bakalárske práce je popísať význam výrazu podnikový proces, procesne riadené organizácie, procesné riadenie a pojmy s tým spojené . Taktiež zhodnotiť súčasný stav procesného riadenia a popísať nástroje na ...
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Autor: Strharská Viktória; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
  • Elektrický longboard 

   Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
  • Možnosti akumulace energie v RD 

   Autor: Rygl Sebastian; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Bakalářská práce se v první části zabývá analýzou konkrétního objektu z hlediska zásobovaní a spotřeby elektrické energie. V teoretické část se zabývá popisem a porovnáním technologických možností akumulace elektrické ...
  • Studie ekonomického a ekologického přínosu recyklace fotovoltaických panelů v ČR a SR 

   Autor: Klempay Milan; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalárska práca sa zoberá širším spektrom problematiky fotovoltických elektrární. Dôraz je kladený hlavne na náležitosti spojené s prevádzkou a následnú recykláciu na konci životného cyklu. Túto tému som zvolil z dôvodu ...
  • Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod) 

   Autor: Senchenko Denis; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří navržené trasy, používající ...
  • Elektroinstalace v rodinném domku 

   Autor: Korel Jan; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domku. Cílem práce je vytvoření návrhu připojení k distribuční síti nízkého napětí a provedení vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudé části. V první ...
  • Možnost využití akumulačních zařízení pro poskytování podpůrných služeb 

   Autor: Koráb Michal; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je zhodnotit možnosti využití akumulačních zařízení pro poskytování podpůrných služeb s důrazem na primární regulaci frekvence a to jak z technického, tak i ekonomického hlediska. V první kapitole popisuji roli ...
  • Využití phase-shift transformátorů v přenosových soustavách 

   Autor: Novák Stanislav; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, instalace a provozu transformátorů s regulací fáze. Úvodní část je zaměřena na popis hlavních důvodů použití těchto zařízení. Konktrétněji se zaměřuje na problematiku ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Autor: Chytra Martin; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Podnikatelský plán prodeje SW produktu 

   Autor: Kushukov Artur; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj počítačových her. V práci jsou vypočítány náklady na vzniklou pobočku a případné zisky. Výstupem bakalářské práce je částečně sestavený business ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Modulární zařízení pro telemetrii a sběr dat z libovolných systémů. 

   Autor: Tomášek Stanislav; Vedoucí práce: Hlinovský Vít; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato závěrečná práce popisuje vývoj modulárního zařízení pro sběr dat se schopností sledovat libovolné systémy a tyto data jak ukládat, tak i přenášet za pomocí bezdrátových technologií. Práce je rozdělena do 5 částí, kdy ...
  • Optimalizace nákladů na energie pro polyfunkční objekt 

   Autor: Košut David; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je zmapovat současné technologie v oblasti přeměny forem energie a možnosti zásobování objektu energiemi. Dále na praktickém příkladu vymodelovat systémy zásobující objekt energiemi. V rámci modelu ověřit ...
  • FVE a její integrace do energetického systému domu 

   Autor: Loukota Lukáš; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se v dnešní době vyplatí výstavba fotovoltaické elektrárny pro úsporu energií v bytovém domě v České republice. Danou problematiku jsem řešil rozborem dat historické spotřeby ...