Recently added

Now showing items 1-20 of 396

  • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

   Author: Miškovský Daniel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...
  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Author: Zaiblová Kateřina; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Analýza možnosti zavedení automatických náhrad za nedodržení standardů kvality dodávky elektřiny v ČR 

   Author: Hofman Michal; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem této bakalářské práce je porovnání situace ohledně kvality dodávek elektřiny v České republice a v zahraničí a především hlavní část poté věnuji zavedení automatických náhrad v České republice. V práci nejdříve ...
  • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Černý Jakub; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě a veškerými zákony a vyhláškami, které s tímto tématem souvisejí. Dále pojednává o návrhu připojení rodinného domu k distribuční síti, včetně způsobu provedení ...
  • Podnikatelský plán realizace chytrých zahrad 

   Author: Růžička Vojtěch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   V práci je zpracován kompletní podnikatelský plán pro firmu, zabývající se realizací chytrých zahrad. V první části je popsáno technologické řešení chytrých zahrad. Nejprve je popsán řídící systém, jeho základní prvky a ...
  • Finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru 

   Author: Balkizov Aslanbek; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tématem bakalářské práce je finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru. Hlavním cílem této práce je provést finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru: E.ON Energie, a.s., Plzeňská ...
  • Využití supravodivosti pro stejnosměrný přenos elektřiny 

   Author: Málek Vilém; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na stejnosměrný přenos elektrické energie a supravodivý stav materiálu. V první části je popsán fyzikální jev supravodivosti, druhy supravodičů a především vysokoteplotní supravodiče, které ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

   Author: Rozsypalová Kristýna; Supervisor: Jelenecký Vojtěch; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Author: Hintermüller Jan; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Author: Smrčka Filip; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce "Zásobování rodinného domu energií " je určit spotřebu elektrické energie v rodinném domě ve Strakonicích a spočítat, jaké jsou náklady na elektrickou energii. Dále chci zjistit vliv již instalované ...
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Author: Štajner Dan; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Využití oční kamery při testování kompetencí v personalistice 

   Author: Kasl Ondřej; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se zabývá využitím technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí v oblasti personalistiky. V rámci praktické části práce byl proveden experiment s oční kamerou na vzorku 41 studentů. Studenti byli ...
  • Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU 

   Author: Rafaj Andrej; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. ...
  • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

   Author: Novák Kryštof; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
  • Využití solární energie v podmínkách ČR 

   Author: Jablonská Šárka; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím solární energie v podmínkách České republiky a to se zaměřením na porovnání fotovoltaických a fototermických panelů. Jsou zhodnoceny podmínky, které využití solárních technologií ...
  • Vývoj mobilní aplikace a její uvedení na trh 

   Author: Vítek Marek; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace, která se zaměřuje na zobrazení programu kin. Tato aplikace je založena na potřebách uživatele a soustředí se zejména na jednoduchost. Výsledkem ...
  • Návrh napájení objektu mimo elektrickou síť 

   Author: Kubicová Michaela; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou ostrovního systému pro chatu v zahrádkářské kolonii. Práce se věnuje technickému řešení problému pro různé délky pobytu v objektu, analyzuje finanční stránku zvolených řešení. ...
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Author: Sedlák Petr; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...