Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 389

  • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

   Autor: Rozsypalová Kristýna; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Autor: Hintermüller Jan; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Autor: Smrčka Filip; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Autor: Hudec Tomáš; Vedoucí práce: Sedláček Josef; Oponent práce: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce "Zásobování rodinného domu energií " je určit spotřebu elektrické energie v rodinném domě ve Strakonicích a spočítat, jaké jsou náklady na elektrickou energii. Dále chci zjistit vliv již instalované ...
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Autor: Štajner Dan; Vedoucí práce: Tupý Onřej; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Využití oční kamery při testování kompetencí v personalistice 

   Autor: Kasl Ondřej; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Práce se zabývá využitím technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí v oblasti personalistiky. V rámci praktické části práce byl proveden experiment s oční kamerou na vzorku 41 studentů. Studenti byli ...
  • Porovnání cen služeb mobilních operátorů pro soukromý sektor v EU 

   Autor: Rafaj Andrej; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Táto práca sa zaoberá porovnaním cien telekomunikačných služieb mobilných operátorov v štátoch Európskej únie. Vytvorený bol návrh typických skupín zákazníkov a na základe dotazníkového prieskumu identifikované ich potreby. ...
  • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

   Autor: Novák Kryštof; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
  • Využití solární energie v podmínkách ČR 

   Autor: Jablonská Šárka; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím solární energie v podmínkách České republiky a to se zaměřením na porovnání fotovoltaických a fototermických panelů. Jsou zhodnoceny podmínky, které využití solárních technologií ...
  • Vývoj mobilní aplikace a její uvedení na trh 

   Autor: Vítek Marek; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací mobilní aplikace, která se zaměřuje na zobrazení programu kin. Tato aplikace je založena na potřebách uživatele a soustředí se zejména na jednoduchost. Výsledkem ...
  • Návrh napájení objektu mimo elektrickou síť 

   Autor: Kubicová Michaela; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zaobírá problematikou ostrovního systému pro chatu v zahrádkářské kolonii. Práce se věnuje technickému řešení problému pro různé délky pobytu v objektu, analyzuje finanční stránku zvolených řešení. ...
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Autor: Sedlák Petr; Vedoucí práce: Valentová Michaela; Oponent práce: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
  • Vliv nelineárních spotřebičů na distribuční síť 

   Autor: Černý David; Vedoucí práce: Sýkora Tomáš; Oponent práce: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou kvality elektrické energie v souvislosti s nelineárními spotřebiči a jejich zpětnými vlivy na distribuční síť. V teoretické části je popsán provoz sítí na území České republiky, ...
  • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

   Autor: Stökl Tibor; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
  • Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel 

   Autor: Petrůj Jakub; Vedoucí práce: Mach Pavel; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na základní popis elektricky vodivých lepidel. Zejména se zaměřuje na jejich složení, použití a nanášecí metody. Praktická část této práce popisuje přípravu měřených vzorků, ...
  • Spolehlivost prokovů u desek plošných spojů při pájení přetavením 

   Autor: Baudyš Dominik; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenářům desky plošných spojů společně s chybami, které se na deskách mohou objevit. V teoretické části bude uveden popis desky, metody, jakými se desky vyrábí a chyby, jež mohou ...
  • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

   Autor: Šimka Pavel; Vedoucí práce: Bouček Stanislav; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce se věnuje seznámení se zaváděním elektroinstalace rodinného domu a samotným návrhem elektroinstalace. Návrh zahrnuje způsob připojení na distribuční síť, výkresy pro zapojení silnoproudých i slaboproudých rozvodů, ...
  • Ekonomická efektivnost likvidace vyřazených mobilních telefonů 

   Autor: Mráz Ondřej; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je zhodnotit recyklaci vyřazených mobilních telefonů z ekologického a ekonomického hlediska. V práci je shrnuta legislativa ČR týkající se nakládání s elektroodpadem, problematika vyřazených ...
  • Dodávka tepla pro rodinný dům 

   Autor: Smolka Filip; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a ...