Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 359

  • Elektrický longboard 

   Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
  • Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod) 

   Autor: Senchenko Denis; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří navržené trasy, používající ...
  • Elektroinstalace v rodinném domku 

   Autor: Korel Jan; Vedoucí práce: Cimbolinec Ivan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domku. Cílem práce je vytvoření návrhu připojení k distribuční síti nízkého napětí a provedení vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudé části. V první ...
  • Ekonomické důsledky časového vývoje vad FVE 

   Autor: Schröpferová Lenka; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce popisuje a analyzuje vliv výskytu vad na fungování celé FVE. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí vytvoření diagramu kategorizující objevující se vady a ekonomického modelu, který problém řeší pomocí ...
  • Rekonstrukce rozvodu elektřiny v suterénu bytového domu 

   Autor: Bláha David; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá navržením a zhodnocením možností centralizace odběrů elektřiny v domech bytového družstva. Hlavním předpokladem centralizace byla úspora na stálých poplatcích při platbách za elektřinu. V práci jsem ...
  • Porovnání energetického mixu v české republice a v zahraničí 

   Autor: Ruschaková Kateřina; Vedoucí práce: Holasová Adéla; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je udělat ucelený přehled o energetickém mixu v České republice, SRN a Francii. Nejprve stručně a přehledně popíši energetickou politiku EU, protože z této politiky vyplývají cíle a změny v ...
  • Výstavba a provoz malé FVE 

   Autor: Janota Lukáš; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního fotovoltaického systému pro rodinný dům a posouzením zda je za nynějších podmínek výstavba a provoz malé fotovoltaické elektrárny v České republice ekonomicky rentabilní. Byly ...
  • Využití phase-shift transformátorů v přenosových soustavách 

   Autor: Novák Stanislav; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, instalace a provozu transformátorů s regulací fáze. Úvodní část je zaměřena na popis hlavních důvodů použití těchto zařízení. Konktrétněji se zaměřuje na problematiku ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Autor: Chytra Martin; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Možnost využití akumulačních zařízení pro poskytování podpůrných služeb 

   Autor: Koráb Michal; Vedoucí práce: Králík Tomáš; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je zhodnotit možnosti využití akumulačních zařízení pro poskytování podpůrných služeb s důrazem na primární regulaci frekvence a to jak z technického, tak i ekonomického hlediska. V první kapitole popisuji roli ...
  • Analýza regulační energie 

   Autor: Žert František; Vedoucí práce: Holasová Adéla; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá regulační energií v rámci České republiky. V první části je vysvětlen princip regulační energie a k čemu se používá. Následně jsou popsány jednotlivé způsoby obstarávání regulační energie: podpůrné ...
  • Energeticky úsporné spotřebiče 

   Autor: Kecskes Štefan; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá úsporami elektrické energie pomocí přesunu spotřeby do pásma nízkého tarifu u dvoutarifních sazeb. Autor vyhodnocuje energeticky náročné spotřebiče v domácnosti a z nich vybírá ty, jejichž spotřebu lze ...
  • Porovnání služeb cloudových úložišť 

   Autor: Chalupianský Pavel; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem práce je najít vhodného poskytovatele cloudového úložiště pro vymezené typické uživatele tak, aby splňoval jejich základní požadavky. V první části práce definuji pojem cloud computing a cloudové úložiště. ...
  • Porovnání vlastností SW produktů pro lokální virtualizaci 

   Autor: Tyleček Viktor; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá programy určenými pro lokální virtualizaci a jejich vhodností pro různé potenciální uživatele. V úvodu je vysvětlen princip virtualizace a její využití. Další část se zabývá návrhem typických ...
  • Efektivnost instalace a provozu malé větrné elektrárny pro rodinný domek 

   Autor: Hájek Jan; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit provoz a instalaci malé větrné elektrárny (MVtE) u rodinného domu (RD) v České republice. V rámci analýzy bylo porovnáno 6 MVtE dostupných na českém trhu o jmenovitém ...
  • IT strategie a její vazba na fungování organizace 

   Autor: Bobek Radim; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Farný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou IT strategie a obecně strategického řízení. V první části definuje základní pojmy strategie a strategického řízení. Tyto pojmy jsou poté vysvětleny na praktické ukázce fiktivní firmy ...
  • Základní technologie baterií a jejich ekonomické zhodnocení 

   Autor: Matouš Vojtěch; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je sestrojit vhodné ekonomické ukazatele, které jednoduše popisují vlastnosti vybraných bateriových technologií. Dalším cílem je porovnat tyto ukazatele v různých časových obdobích a~pokusit se predikovat ...
  • Analýza můstkového provozu distribuční sítě na úrovni VN 

   Autor: Janda Petr; Vedoucí práce: Krula Aleš; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je analyzovat můstkový provoz distribuční sítě a porovnat ho s provozem paprskovým. Úkolem je zaměřit se na spolehlivost dávky elektrické energie a technické a ekonomické faktory provozu sítě jako můstkové. ...
  • Zmapování rozvoje výroby z fotovoltaických zdrojů v zásobovacím území PREdistribuce, a.s. 

   Autor: Kodad Tomáš; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je vytvořit přehled o minulosti, přítomnosti a budoucím vývoji instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v distribučním území PREdistribuce, a.s. K řešení práce jsem provedl analýzu střech na tomto území ...