Now showing items 60-79 of 456

  • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

   Author: Novák Kryštof; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
  • Decentralizace výroby páry ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Indruchová Karolína; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh na rekonstrukci a decentralizaci tepelného hospodářství v nemocničním objektu na severní Moravě. Práce popisuje, proč je důležité se touto problematikou se zabývat a uvede nás do ...
  • Diagnostika asynchronních motorů 

   Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Dimenzování vodičů pro osobní automobily 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá dimenzováním vodičů pro osobní automobily. To v sobě zahrnuje kritéria dimenzování vodičů, přehled vlastností používaných materiálů k výrobě vodivých jader a izolací vodičů a způsob značení ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Chytra Martin; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla (malé kogenerace) 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v lokálních decentralizovaných zdrojích se spalovacími motory a mikroturbínami. Cílem je zhodnocení výhodnosti instalace kogenerační jednotky v objektu lázní a ...
  • Diversifikace portfolia 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bemš Július
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vytváření diverzifikovaného portfolia. Teorie vychází z teorie moderního Markowitzova portfolia. Zprvu je rozebírána samotná teorie portfolia a potřebná statistická matematika. ...
  • Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů 

   Author: Tyrol Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vondrouš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dodávka tepla pro rodinný dům 

   Author: Smolka Filip; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a ...
  • Dutiny v pájených spojích 

   Author: Marek Teringl; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato práce se zabývá tématikou vzniku voidů v pájených spojích. Teoretická část práce je zaměřena na teorii pájení, pájecí slitiny a pasty, výskyt a tvorbu dutin v pájených spojích. Praktická část se věnuje vytvoření ...
  • Efektivní řízení projektů 

   Author: Hrkal Václav; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

   Author: Miškovský Daniel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...
  • Efektivnost instalace a provozu malé větrné elektrárny pro rodinný domek 

   Author: Hájek Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit provoz a instalaci malé větrné elektrárny (MVtE) u rodinného domu (RD) v České republice. V rámci analýzy bylo porovnáno 6 MVtE dostupných na českém trhu o jmenovitém ...
  • Efektivnost malé kogenerace 

   Author: Lukáš Havel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem práce je zvolit vhodnou kogenerační jednotku pro instalaci v areálu společnosti ÚJV Řež, a. s. a zpracovat ekonomické vyhodnocení dané instalace. V první části práce se věnuji obecně principu kogenerace, jejím výhodám ...
  • Efektivnost vybudování a provozu vlastní čističky odpadních vod 

   Author: Prázdný Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   Bakalářská práce navazuje na předmět Individuální projekt, který měl za cíl seznámit se bytovým domem nacházejícím se v Zázvorkově ulici v Praze Lužiny, popsat jeho dosavadní stav a hlavně zaznamenat spotřebu vody v průběhu ...
  • Efektivnost vybudování a provozu vlastní čističky odpadních vod 

   Author: Prázdný Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   Bakalářská práce navazuje na předmět Individuální projekt, který měl za cíl seznámit se bytovým domem nacházejícím se v Zázvorkově ulici v Praze Lužiny, popsat jeho dosavadní stav a hlavně zaznamenat spotřebu vody v průběhu ...
  • Efektivnost výroby biometanu 

   Author: Pavlíček Petr; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekologická topiva - peletky 

   Author: Kulda Karel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ekonomická a technická analýza elektromobility v České republice 

   Author: Robin Fingerhut; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem elektromobility, především v České republice. Nejprve je zde shrnuta nedávná historie elektromobilů, kde je zmíněno několik elektrických vozů od těch amatérsky zhotovených až po ...