Now showing items 386-405 of 456

  • Uhelné elektrárny v ČR 

   Author: Žilík Jaroslav; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
  • Uplatnění jaderné energetiky na trhu s elektrickou energií 

   Author: Štván Vítězslav; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vozár Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Uživatelské testování portálu ekonomických služeb 

   Author: Toševová Marcela; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   ČVUT ročně eviduje několik tisíc domácích i zahraničních cest. Z tohoto důvodu má k dispozici systém, tzv. Portál ekonomických služeb, který slouží k jejich evidenci. Systém obsahuje mnoho uživatelsky nepříznivých chyb, ...
  • Účastníci trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Hejhal Martin; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Venture kapitál v technologických inovacích 

   Author: Srnka Tomáš; Supervisor: Kojecký Martin; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Virtualizace versus běžná instalace systémů a aplikací 

   Author: Kubát Ondřej; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv nelineárních spotřebičů na distribuční síť 

   Author: Černý David; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou kvality elektrické energie v souvislosti s nelineárními spotřebiči a jejich zpětnými vlivy na distribuční síť. V teoretické části je popsán provoz sítí na území České republiky, ...
  • Vliv přesnosti sledování bodu maxima výkonu fotovoltaického zdroje na ekonomické parametry fotovoltaické elektrárny. 

   Author: Petr Chalupa; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá rychlými změnami intenzity ozáření fotovoltaického panelu způsobenými přechodem oblačnosti a v návaznosti na to změnou polohy bodu maximálního výkonu. Jsou analyzovány a popsány různé algoritmy pro ...
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Author: Hintermüller Jan; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Vliv vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů (FVE) na cenu silové elektřiny na velkoobchodním trhu 

   Author: Joklová Kateřina; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vnitropodniková sociální síť 

   Author: Abilova Gulnara; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Cílem této bakalářské práce je podat základní informace o podnikových sociálních sítích, možnosti provázání vnitropodnikových sociálních sítí s xRM systémem. Důležitou částí práce je analýza a zjištění přínosů a nedostatků ...
  • Volba operátora z hlediska uživatele telekomunikačních služeb 

   Author: Brecik Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vrstvové technologie v elektronice 

   Author: Jakub Novák; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologiemi tenkých a tlustých vrstev. Teoretická část práce je zaměřena na popis elektrických a mechanických vlastností a dalších specifik tenkých a tlustých vrstev. Dále jsou probrány ...
  • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti kogenerační jednotky v průmyslovém podniku 

   Author: Linhartová Kateřina; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Bemš Július
   Cílem práce je navrhnout kogenerační jednotku pro průmyslový podnik a následně vyhodnotit její provoz z pohledu ekonomické efektivnosti. V první části práce se nachází teoretický rozbor problematiky kogenerace s důrazem ...
  • Vyhodnocení provozu vlastní plynové kotelny v bytovém družstvu 

   Author: Pilař Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhodnocení rekonstrukce bytového domu 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využiti aspektově orientovaného přístupu a lokálních dat ve vývoji adaptivního uživatelského rozhraní pro Android 

   Author: Titova Tamara; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje softwaru závislém na kontextu a jeho využití k možnosti adaptivity uživatelského rozhraní na základě získaného kontextu. Výsledkem práce je framework, který slouží k ...
  • Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností 

   Author: Strial Štěpán; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   Bakalářská práce se zabývá využitelností Office 365 pro podporu firemních činností. Teoretická část seznamuje s problematikou cloud computingu v malých a středních podnicích a pak především s Office 365. Je v ní zahrnuto ...
  • Využití cloudových služeb v neziskových organizacích 

   Author: Křivánek Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím cloudových technologií v neziskových organizacích, na základě analýzy potřeb neziskových organizacích v České republice. Práce obsahuje i náhled do fungování takovýchto organizací, ...