Now showing items 855-874 of 1013

  • Udržitelné investice v dopravě 

   Author: Ondřej Tichý; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Smejkal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se věnuje udržitelným investicím do dopravy splňujícím kritéria evropské taxonomie pro udržitelné investice. První část práce je věnována úvodu do problematiky dopravy a udržitelných investic. Je zde ...
  • Uhelné elektrárny v ČR 

   Author: Žilík Jaroslav; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
  • Unifikace napětí v sítích vn města Děčín 

   Author: Špatenka Martin; Supervisor: Sochor Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   V diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku distribuce elektrické energie po vedení kvůli zajištění potřebného objemu elektrické energie a zajištění dostatečné přenosové schopnosti vedení do budoucna. V první části ...
  • Uplatnění jaderné energetiky na trhu s elektrickou energií 

   Author: Štván Vítězslav; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vozár Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR 

   Author: Zemánek Roman; Supervisor: Kocián Martin; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na zdroje elektrické energie ve světě, ze kterých vybírá zejména ty vhodné pro zapojení do virtuální elektrárny, což je skupina menších decentrálních zdrojů navenek se tvářících jako jedna ...
  • Určení hodnoty firmy dle odvětví činnosti 

   Author: Strial Štěpán; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá určením hodnoty firmy dle odvětví činnosti. Úvodní část seznamuje s obecným postupem a metodami určení hodnoty firmy. Popsány jsou zejména metody diskontovaných peněžních toků, které jsou využívány ...
  • Usage of solar trackers to improve efficiency of PV systems 

   Author: Balzhinimaev Badma; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   The thesis considers the usage of solar trackers as the way to increase efficiency of PV systems in a decentralized area in the south-eastern part of Russia. Implementation of solar trackers is presented in the case study ...
  • Uvedení nového produktu na trh 

   Author: Dorotíková Martina; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uvedení výrobku na zahraniční trh 

   Author: Andrejs Jiří; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uvedení výrobku na zahraniční trh 

   Author: Korenko Viliam; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Užití umělé inteligence pro zlepšení procesu SMT výroby 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Krč Tomáš; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením procesu v SMT výrobě užitím umělé inteligence při automatické optické kontrole kvality pájených spojů. V práci je popsán výrobní proces na SMT lince, detailně pak kontrolní proces ...
  • Uživatelské testování portálu ekonomických služeb 

   Author: Toševová Marcela; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   ČVUT ročně eviduje několik tisíc domácích i zahraničních cest. Z tohoto důvodu má k dispozici systém, tzv. Portál ekonomických služeb, který slouží k jejich evidenci. Systém obsahuje mnoho uživatelsky nepříznivých chyb, ...
  • Účastníci trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Hejhal Martin; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Úspory energie ve výrobním podniku 

   Author: Linhartová Kateřina; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se věnuje úsporám energie v pekárně, která se zabývá předpečením různých druhů pečiva a jejich následným šokovým zmrazením. Po úvodní části, kde rozebírám vybranou evropskou a českou legislativu, analyzuji ...
  • Varianty dotací a výnosnost investice do FVE 

   Author: Marek Kaufmann; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem diplomové práce je analýza dotačního programu, který poskytuje prostředky na instalaci nových fotovoltaických zdrojů. Získané informace budou použity k tvorbě grafického rozhodovacího modelu, který bude posuzovat ...
  • Varianty zásobování bytového domu teplem 

   Author: Beznoska Miloslav; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vazba plánu výroby na plán odbytu 

   Author: Zoubek Lukáš; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Venture kapitál v technologických inovacích 

   Author: Srnka Tomáš; Supervisor: Kojecký Martin; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Větrná elektrárna jako zdroj pro vytápění obce 

   Author: Komrska Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ekologického zásobování tepelnou energií obce Zbilidy na Českomoravské vrchovině. Uvádí srovnání tří variant projektu, které by mohly zajistit přísun tepelné energie. Varianty jsou: ...