Now showing items 870-889 of 1013

  • Varianty dotací a výnosnost investice do FVE 

   Author: Marek Kaufmann; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem diplomové práce je analýza dotačního programu, který poskytuje prostředky na instalaci nových fotovoltaických zdrojů. Získané informace budou použity k tvorbě grafického rozhodovacího modelu, který bude posuzovat ...
  • Varianty zásobování bytového domu teplem 

   Author: Beznoska Miloslav; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Tolar Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vazba plánu výroby na plán odbytu 

   Author: Zoubek Lukáš; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Venture kapitál v technologických inovacích 

   Author: Srnka Tomáš; Supervisor: Kojecký Martin; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Větrná elektrárna jako zdroj pro vytápění obce 

   Author: Komrska Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ekologického zásobování tepelnou energií obce Zbilidy na Českomoravské vrchovině. Uvádí srovnání tří variant projektu, které by mohly zajistit přísun tepelné energie. Varianty jsou: ...
  • Větrná energie pro malou obec 

   Author: Filip Smolka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití větrné energie pro zásobování malé obce elektrickou energií pro účely vytápění a nekomerční spotřeby. Zkoumá potenciál využití větrné energie v lokalitě, možnost využití ...
  • Virtualizace versus běžná instalace systémů a aplikací 

   Author: Kubát Ondřej; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Virtuální příprava procesních analytiků 

   Author: Jan Polan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá procesním řízení, jeho výukou a přípravou procesních analytiků. V první části práce je definováno procesní řízení a teorie s ním související. Popsány jsou rovněž různé oblasti procesní analýzy. ...
  • Vliv evropské politiky a možný vývoj požadavků na provozní bezpečnost českých jaderných elektráren 

   Author: Vávrová Lysíková Kateřina; Supervisor: Kostiha František; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv nastavení pájecí pece na kvalitu pájených spojů 

   Author: Angelika Staňková; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šimek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení přetavením a vlivu nastavení pájecí pece na kvalitu pájeného spoje. V první části jsem rozebrala používané technologie, slitiny, tavidla a metody používané k hodnocení kvality ...
  • Vliv nelineárních spotřebičů na distribuční síť 

   Author: Černý David; Supervisor: Sýkora Tomáš; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou kvality elektrické energie v souvislosti s nelineárními spotřebiči a jejich zpětnými vlivy na distribuční síť. V teoretické části je popsán provoz sítí na území České republiky, ...
  • Vliv přesnosti sledování bodu maxima výkonu fotovoltaického zdroje na ekonomické parametry fotovoltaické elektrárny. 

   Author: Petr Chalupa; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá rychlými změnami intenzity ozáření fotovoltaického panelu způsobenými přechodem oblačnosti a v návaznosti na to změnou polohy bodu maximálního výkonu. Jsou analyzovány a popsány různé algoritmy pro ...
  • Vliv regulace energetiky na investiční činnost 

   Author: Hrozek Dian; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Koďousek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem diplomové práce "Vliv regulace energetiky na investiční činnost" je analýza ekonomické regulace v energetických odvětvích s důrazem na elektroenergetiku, konkrétně pak přenos elektrické energie a dopady regulace ...
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Author: Hintermüller Jan; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Vliv trhu s emisními povolenkami CO2 na hospodářství ČR 

   Author: Filip Bělský; Supervisor: Lízal Lubomír; Opponent: Strecker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Současný růst ceny Evropských emisních povolenek (EUA) vyvolává otázky související s dopady změny cen na sektory národního hospodářství. Tato práce je zaměřená na studium dopadů změn v ceně povolenek na obrat a zaměstnanost ...
  • Vliv vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů (FVE) na cenu silové elektřiny na velkoobchodním trhu 

   Author: Joklová Kateřina; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv využívání mobilních zařízení v činnosti podniku 

   Author: Mastný František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Vliv zahraničního obchodu USA na ekonomiku ČR a jeho vývoj 

   Author: Dvořák Karel; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí 

   Author: Do Petr; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Diplomová práce na téma "Vliv znalostního managementu na výkonnost firmy v ICT prostředí" je zaměřena na praktické uplatnění moderní disciplíny zabývající se daty, informacemi a znalostmi a její integrací do stávající ...
  • Vliv zvýšení ceny uhlí na cenu tepla 

   Author: Spálenka Bohumil; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)