Now showing items 392-411 of 1015

  • Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání 

   Author: Vít Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   V teoretické části mé bakalářské práce vysvětluji strukturu ceny elektřiny a zabývám se přehledem distribučních sazeb pro domácnosti a podnikatele. V praktické části porovnávám pomocí sloupcových, bodových grafů a tabulek ...
  • Kapacitní mechanismy v elektroenergetice 

   Author: Martínek Jakub; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bemš Július
   Hlavním cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku kapacitních mechanismů na trhu s elektrickou energií a provést modelový propočet kapacitních plateb pro výrobce elektřiny. Začátek práce je věnován současné ...
  • Kapacitní trhy v EU 

   Author: Kubišta Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Králík Tomáš
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat a srovnat jednotlivé typy kapacitních trhů zavede-ných, nebo zaváděných v EU a vytvořit modelový přiklad pro vybraný princip kapacitního me-chanismu a vybraný typ zdroje. Po úvodním ...
  • Key Performance Indicators (KPI) 

   Author: Kožnar Marek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klimatizace využívající chlad vstupní vody určené k ohřevu na TV 

   Author: Oldřich Sokol; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností klimatizace bytů v obytném pomocí studené vody z vodovodu, která je určena k ohřevu na teplou vodu v domovní kotelně. Hlavním cílem bylo zjistit ekonomickou efektivnost klimatizace. ...
  • Kogenerace pro rodinný domek 

   Author: Smetana Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Petr Jílek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se věnuje vytvoření algoritmu pro návrh kogenerační jednotky na základě vstupních dat od uživatele. První kapitola se věnuje popisu principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Druhá kapitola se zaměňuje na popis ...
  • Komparace marginálních nákladů klasických a obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Levá Lucie; Supervisor: Moravec Milan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Author: Jelenecký Vojtěch; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...
  • Komplexní rekonstrukce panelového domu za účelem dosažení maximálních úspor energie 

   Author: Smetánka Jakub; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikační úlohy v rámci Smart Grids. Dimenzování komunikačních sítí a datového úložiště včetně nákladového modelu. 

   Author: David Košut; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je popsat komunikační úlohy chytrých distribučních trafostanic (VN/NN) v rámci smart grid. Mimo samotných komunikačních úloh jsou popsány také jednotlivé komunikační technologie a protokoly pomocí kterých ...
  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...
  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...
  • Koncepce PVE z hlediska dynamických služeb 

   Author: Vobořil David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Michálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...
  • Konjunkturální analýza ČR 

   Author: Kotrbáček Jan; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kříž Radko
   Tato diplomová práce se zabývá problémem konjunkturálního výzkumu a vývojem hrubého domácího produktu ČR. První část práce popisuje veškerá teoretická východiska, definice a používané metody výzkumu. Druhá část práce ...
  • Kritérium rozvoje energetického systému a GNPV 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Author: Lednický Jan; Supervisor: Šefránek Jan; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce se věnuje problematice kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie. V první části práce jsou vysvětleny a definovány všechny součásti problematiky kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. ...
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Author: Chalupianský Peter; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Šefránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
  • Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice 

   Author: Bím Jiří; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická ...