Now showing items 5642-5661 of 46867

  • Časová synchronizace v distribuovaných systémech 

   Author: Martinec Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Brossmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Časová synchronizace v operačním systému RTX 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Kaše Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Časová využitelnost a efektivnost skiaskopického rtg přístroje 

   Author: Tomanová Jarmila; Supervisor: Juřičková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Časová využitelnost a vytíženost magnetické rezonance v České republice z národního hlediska 

   Author: Tomášková Lucie; Supervisor: Ujhelyiová Alena; Opponent: Nováková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Časové agregace a extrapolace dat profilů síťových zařízení 

   Author: Matěj Barnat; Supervisor: Bartoš Václav; Opponent: Čejka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá systémem ADiCT, vyvýjeným v rámci stejnojmenného projektu zaštiťovaného sdružením CESNET, z.s.p.o. Primárním cílem práce je návrh a implementace systému časových agregací, jehož hlavní částí je algoritmus ...
  • Časové plánování a požadavky na realizaci vzduchotechnických zařízení 

   Author: Randáková Lucie; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Hromádka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato práce se zabývá požadavky potřebnými při provádění vzduchotechniky. Zaměřuje se na správné postupy a možnosti při realizaci na konkrétním projektu. Dále rozebírá možnosti při údržbě a servisu vzduchovodů. V této práci ...
  • Časové plánování stavebních projektů 

   Author: Prouzová Karolína; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Chudožilov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce má za cíl obeznámit čtenáře s obecným časovým průběhem stavební zakázky v soukromém sektoru developerského projektu z pohledu zúčastněných stran, kterými jsou - investor, hlavní inženýr projektu a generální ...
  • Časové plánování výstavbových projektů 

   Author: Dutá Karolína; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vykydal Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Záměrem této diplomové práce je na základě nastudované problematiky sestavit metodiku pro časové plánování. První část práce pojednává o rozsáhlé teorii projektového řízení, rozčleněného na jednotlivé procesy, které jsou ...
  • Časové řízení výstavbových projektů 

   Author: Petr Kováčik; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Černoch Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   V rámci teoretické části práce je představena obor časového řízení výstavbových projektů. Je zde vysvětlena jeho problematiky a související pojmy. Velká pozornost je věnována časovému plánu výstavby neboli harmonogramu, ...
  • Časově deterministické vykonávání kódu na GPU 

   Author: Flavio Kreiliger; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   In this thesis, we evaluate the interference between multiple GPU (Graphics processing unit) kernels running in parallel based on artificial random and sequential walks, the 2D Convolution benchmark provided by polybench ...
  • Časově frekvenční analýza hluku pohybujících se vozidel a její aplikace 

   Author: Riegerová Renáta; Supervisor: Vlček Miroslav; Opponent: Kraus František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Časově optimální řízení robotů s uvažováním dynamiky pohonů 

   Author: Hornych Tomáš; Supervisor: Valášek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Časově proměnné gravitační pole Země a korekce dat z mise GRACE 

   Author: Ondřej Šimáček; Supervisor: Holešovský Jan; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá proměnným gravitačním polem Země, zpracováním a korekcí dat z mise GRACE a GRACE-FO. V programovacím prostředí Matlab byly vytvořeny algoritmy pro redukci úniku signálu (tzv. „leakage“ efektu). ...
  • Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově lokalizovaný pomocí Kalmanovy filtrace 

   Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Bezděk Aleš; Opponent: Sebera Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je proměnné gravitační pole Země vizualizované na síti trojúhelníků v podobě ekvivalentní výšky vodního sloupce. Data pro výpočet měla simulovat reálné měření družicemi (GRACE, Swarm aj.), ...
  • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie core-shell diamantovvých nanočástic 

   Author: Adelt Milan; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Dvořák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce uvádí studii zabývající se heterogenitou doby života fluorescence center dusík-vakance ve fluorescenčních diamantových nanočásticích. Práce dále uvádí metodologii vytvořenou pro měření a vyhodnocení ...
  • Časově rozlišená luminiscenční spektroskopie scintilátorů s pulzním SXR zdrojem 

   Author: Benedikt Petr; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Časově synchronizovaný datalogger a grafické rozhraní pro geomagnetické observatoře 

   Author: Lukáš Pavelka; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce popisuje vývoj časově synchronnı́ho dataloggeru pro geomagnetické obser-vatoře a softwaru pro záznam, zpracovánı́ a zobrazenı́ geomagnetických dat. Vytvořený datalogger je založen na počı́tači Raspberry Pi a ...
  • Časově synchronní systém sběru dat 

   Author: Eliáš Vojtěch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Časově závislé vlastnosti a chování cementových kompozitů v povýrobní fázi 

   Author: Novák J.; Kohoutková A.
   (Česká betonářská společnost ČSSI, 2020)
   Nezadržitelný vývoj v betonovém stavitelství v podobě implementace nových materiálů a výrobních technologií vyžaduje výrazně hlubší znalosti o chování kompozitů na cementové bázi. Typickým příkladem je technologie 3D tisku, ...
  • Časově závislý model teploty paliva pro makrokód ANDREA 

   Author: Zich Otakar; Supervisor: Havlůj František; Opponent: Kobylka Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Přechodové procesy se změnou teploty paliva jsou nedílnou součástí provozu energetického reaktoru a jejich analýza je nutná pro zajištění jaderné bezpečnosti. Práce je zaměřena na tvorbu nestacionárního modelu teploty ...