Now showing items 212-231 of 235

  • Vliv technologií zinkování na vlastnosti organických povlaků 

   Author: Lorenc David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává o technologiích galvanického a žárového zinkování. Dále je popsán vliv vodíku v povrchových úpravách, nátěrové hmoty, kataforéza a práškové plasty. V experimentální části ...
  • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

   Author: Rauch Martin; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
  • Vliv vybraných předúprav čištění povrchu na jeho vlastnosti 

   Author: Vašínová Lucie; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce vystihuje různé technologie předúprav povrchu materiálu. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na předúpravy povrchu a skládá se z technologie ...
  • Vliv způsobu přípravy zkušebního vzorku na deformace zjišťované systémem ARAMIS 

   Author: Tomáš Kříž; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá tvářením, zejména pak tvářitelností a faktory, jimiž je ovlivňována. Jsou zde stručně popsány zkoušky v praxi používané ke stanovení tvářitelnosti a dalších mechanických vlastností ...
  • Vliv způsobu řízení svařovacího procesu na kvalitu odporových svarů 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Kučera Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Výsledkem práce je porovnání dvou způsobů řízení odporového svařovacího procesu a vyhodnocení jeho vlivu na kvalitu bodových svarových spojů. Jako základní materiál byla použita za tepla tvářená vysokopevnostní mangan-bórová ...
  • Voda pro strojírenské technologie se zaměřením na povrchové úpravy 

   Author: Vojtěch Houska; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Jisl Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vody v povrchových úpravách. Ukazuje, jaké jsou hlavní zdroje odpadních vod v procesech povrchových úprav. Také říká, jak pracovat se znečištěnou odpadní vodou, jak ji čistit ...
  • Vyhledávání a porovnání progresivních čistících prostředků 

   Author: Olha Troianova; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Agartanov Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou čištění vnitřních povrchů teplosměnného zařízení. Tato práce popisuje příčiny zanášení vnitřních prostor a možnosti odstraňování nánosů. Dále popisuje metody ...
  • Vyhodnocení dat z tahových zkoušek pásové oceli válcované za studena 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vyhodnocení mechanických vlastností 3d tisknutých vzorků 

   Author: Šatná Kristina; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá v rešeršní části problematikou technologie 3D tisku se zaměřením především na metodu DMLS neboli laserovým spékáním kovového prášku. Podává přehled o materiálech a vlivu tiskových parametrů ...
  • Využití aditivních technologií v Průmysl 4.0 

   Author: Koubová Jana; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Práce se zabývá problematikou aditivních technologií, Průmysl 4.0 a tím, jak se aditivní technologie mohou v Průmyslu 4.0 uplatnit. Jsou popsány kroky aditivního procesu a uveden přehled typů aditivních technologií. Dále ...
  • Využití laseru při výrobě vyřezávaných pohlednic 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Dušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této bakalářské práce je formou literární rešerše popsána problematika technologie zpracování papíruvysekáváním a vyřezáváním. Tyto dvě technologie dělení materiálu jsou poté porovnány z několika základních hledisek ...
  • Využití odlitků v automobilovém průmyslu 

   Author: Solar Václav; Supervisor: Herman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití odlitků v biomedicínském inženýrství 

   Author: Vostatek Jakub; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V rámci této bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována problematika využití odlitků v biomedicínském inženýrství. V úvodu práce je velmi stručně popsáno lidské tělo a technologie odlévání v obecném podání. ...
  • Využití odlitků ve stavebních strojích 

   Author: Jaroslav Turek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Sýkora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce řeší problematiku otěruvzdorných slitin, využívaných při odlévání částí stavebních strojů. V rešeršní části práce jsou analyzovány materiály, jež jsou schopné odolávat silnému opotřebení. Jsou uvedeny ...
  • Využití pulzního režimu při robotizovaném svařování niklových slitin metodou TIG 

   Author: Ondřej Dudáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování niklových slitin metodou TIG a změnou parametrů pulzního režimu. Teoretická část je zaměřena na niklové slitiny, jejich svařitelnost a na metodu svařování TIG. V ...
  • Využití svařování metodou popouštěcí housenky při opravách stěžejních komponent a zařízení v jaderné energetice 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování metodou popouštěcí housenky ve vztahu ke stěžejním komponentám jaderných elektráren typu VVER-1000/320. V rámci teoretické části je proveden detailní rozbor uvedené ...
  • Využití UV-VIS spektrometrie pro kriminalistickou praxi 

   Author: Hovorková Vendula; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí daktyloskopických stop moderní nedestruktivní metodou UV-VIS spektroskopie. V první části je do hloubky prozkoumána problematika daktyloskopie. Je popsán proces identifikace pomocí ...
  • Výroba kompozitních materiálů autoklávovou technologii 

   Author: Vít Ritschel; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s kompozitními materiály, metodami jejich výroby a následné otestování funkčních vlastností experimentálního autoklávu. V rámci testování vlastností experimentálního autoklávu jsou ...
  • Výroba NiTi stentů a jejich využití v medicíně 

   Author: Kroupová Ludmila; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zaměřuje na Nitinol a jeho vlastnosti, které umožňují jeho použití v medicíně. A to především: biokompatibilita, tvarová paměť a superelasticita. Dále se zabývá konkrétním využitím Nitinolu a to především v ...
  • Vývoj a experimentální ověření trysky pro vysokotlaké tryskání do úzkých štěrbin 

   Author: Ondřej Lerach; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a experimentálním ověřením trysky pro vysokotlaké tryskání do úzkých štěrbin. Teoretická část se zaměřuje na problematiku předúpravy povrchů a s tím spojené hodnocení kvality povrchu ...