Now showing items 169-188 of 235

  • Technologie hromadného kataforetického lakování 

   Author: Zbořil Petr; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce je v rešeršní části zaměřena na princip technologie elektroforetického lakování. Dále se zabývá specifickou modifikací technologie kataforetického lakování. Cílem výzkumu je povlakovat drobné díly bez ...
  • Technologie leštění ve strojírenství 

   Author: Hrdinová Hana; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technologie odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem 

   Author: Bredl Jan; Supervisor: Němec Milan; Opponent: Štourač František Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá technologií odlitků smykadel pro obráběcí stroje z litiny s kuličkovým grafitem, konkrétně úpravou stávající technologie na odlitku smykadlo WHR 13 (Q). Cílem práce je upravit původní technologii ...
  • Technologie přesného lití 

   Author: Jahn Michal; Supervisor: Bednář Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Technologie smaltování 

   Author: Tomáš Chobotský; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Čítek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá zejména technickým smaltováním. V teoretické části je vysvětlena definice smaltu, popsána historie, vývoj a druhy smaltu. Dále jsou popsány předúpravy povrchu vhodné před smaltováním. Jsou také ...
  • Technologie svařování tenkostěnné tlakové nádoby saturátoru laserem 

   Author: Kříž Václav; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku svařování tenkostěnných tlakových nádob saturátoru. V práci jsou popsány možnosti svařitelnosti korozivzdorných ocelí a rozebrán princip, výhody a nevýhody technologie laserového ...
  • Technologie tryskání metacími jednotkami 

   Author: Kedra Alexandr; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis technologie tryskání a optimalizaci technologie tryskání metacích jednotek. Je zde popsáno samotné tryskání, vliv kinetické energie, jednotlivé typy tryskání, vyhodnocení dosahovaných ...
  • Technologie výroby kompozitních dílů s termoplastickou matricí 

   Author: Kovařík Tomáš; Supervisor: Česal Marek; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby kompozitních vzorků z uhlíkové tkaniny a termoplastické matrice pro ověření mechanických vlastností. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o uhlíkové ...
  • Technologie výroby plastových obalů 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Termické nástřiky aplikované pro zvýšení odolnosti proti opotřebení 

   Author: Petelová Kristýna; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody aplikace a typy termických nástřiků odolných proti opotřebení. V práci jsou uvedeny procesy opotřebení, kterým je nutné předejít. Práce dále uvádí výčet materiálů, které jsou odolné ...
  • Termografické hodnocení kvality odporových svarových spojů 

   Author: Vorobev Vladislav; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   V dnešní době jsou automobily důležitou součástí každodenního života člověka. Bezpečnost řidiče a cestujících během jízdy v neposlední řadě zajišťuje pevná a lehká karoserie automobilu, vyrobená z jednotlivých profilů a ...
  • Trendy v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů 

   Author: Gaduš Stanislav; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-31)
   Cílem této bakalářské práce je zmapování možností současného průmyslu v oblasti MAG svařování tenkých ocelových plechů, náhled do historie vývoje této metody, popis metody a zhodnocení výhod a záporů popsané metody svařování. ...
  • Tribologie šroubových spojení 

   Author: Martin Junek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   První část bakalářské práce je věnována teoretické rešerši problematiky tribologie, popisu tribologických zkoušek a zkušební metodice zaměřené na šroubové spoje. Dále se věnuje typům tření, mazivům a závislosti utahovacího ...
  • Tvařitelnost sendvičových přístřihů v plošném tváření 

   Author: Vlk Vladimír; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou plošného tváření ve výrobě karoserií. První část této práce se zaměřuje na dnes používané technologie plošného tváření a materiálové možnosti v tomto odvětví. Druhá část práce se konkrétněji ...
  • Utěsnění anodicky oxidovaných vrstev Al a jeho slitin 

   Author: Švorc Jan; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   V této práci je na základě literární rešerše rozebrána technologie anodické oxidace hliníku se zaměřením na utěsnění oxidické vrstvy. V rámci této práce byly také vytvořeny vzorky utěsněné v horké vodě, v horké vodě s ...
  • UV - VIS spektroskopie pro detekci znečištění odmašťovacích lázní. 

   Author: Luhan Vít; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou procesu odmaštění povrchu. Jsou zde popsány technologie odmašťování povrchu. Dále metody kontroly kvality odmaštění a metody kontroly znečistění lázně. Praktická část se zabývá kontrolou ...
  • Verifikace metodiky měření na experimentálním zařízení 

   Author: Špot Jan; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zkoumání tvařitelnosti na experimentálním zařízení, které vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Teoretická část je věnována tvyřitelnosti, faktorům které ji ovlivňují, jaké zkoušky ...
  • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

   Author: Broumová Michaela; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.
  • Vizualizace a zmapování dějů při MAG svařování 

   Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá vizualizací svařování metodou MAG a svařování modifikovanou vlnou. Mapuje děje, které jsou při svařování přítomny. Cíle práce jsou navrhnout a sestavit pracoviště pro vizualizaci rychlostních ...
  • Vlastnosti organických povlaků na žárově zinkovaném povlaku 

   Author: Kožehuba Ján; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Táto práca sa zaoberá prípravou povrchu pozinkovaných vzoriek, ktoré sú použité k tvorbe duplexného systému. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené rôzne ...