Poslední příspěvky

 • Povlaky pro střižné nástroje 

  Autor: Linhart Marcel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Horník Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-25)
  Zpracování teoretického a praktické části o návrhu povlaků pro střižné nástroje používaných ve firmě TE Connectivity. Navrhnuté povlaky budou aplikovány na střižné nástroje a následně provedeno hodnocení struktury na ...
 • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

  Autor: Vávra Zbyněk; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Zikmund Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
 • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

  Autor: Boxanová Monika; Vedoucí práce: Rohan Pavel; Oponent práce: Janata Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...
 • Využití odlitků v biomedicínském inženýrství 

  Autor: Vostatek Jakub; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Mores Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  V rámci této bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována problematika využití odlitků v biomedicínském inženýrství. V úvodu práce je velmi stručně popsáno lidské tělo a technologie odlévání v obecném podání. ...
 • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

  Autor: Zajíc Milan; Vedoucí práce: Červený Jaroslav; Oponent práce: Brenner Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...
 • Návrh optimálního tvaru žebra zápustkového výkovku pomocí numerickésimulace 

  Autor: Zajíček Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Šanovec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá základní metodikou tváření, se zaměřením na zápustkové kování. Dále je řešen problém zaplnění zápustky na měnících se okrajových podmínkách a následné vyhodnocení v programu pracujícím s ...
 • Porovnání MIG pájení a MAG svařování při spojování pozinkovaných plechů v automobilovém průmyslu 

  Autor: Mikula Martin; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Sahul Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo oboznámiť o tom, aké problémy nastávajú pri MAG zváraní a MIG spájkovaní pozinkovaných plechov v automobilovom priemysle. Bolo nevyhnutné popísať a navzájom porovnať tieto dve metódy, ...
 • Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku 

  Autor: Procházka Tom; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Starka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  Předmětem bakalářské práce "Vliv předkovací operace na vlastnosti zápustkového výkovku" je v teoretické části rozdělení kování s důrazem na zápustkové kování a rozdělení a popis hliníkových slitin. V praktické části se ...
 • Analýza defektů 3D tištěného kovového produktu 

  Autor: Bürgerová Karla; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Novotný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat 3D defekty tištěného kovu a vyhodnotit kovové díly povrchy dílů i jejich vnitřní stavbu. Použité díly pochází z firmy Robert Bosch České Budějovice na stroji M1 cusing. Práce ...
 • Protikorozní ochrana pro prostředí se zvýšenou korozní agresivitou - offshore 

  Autor: Ferstel Dominik; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Pakosta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Cílem bakalářské práce je teoreticky seznámit s problematikou protikorozní ochrany v pobřežních vodách. V úvodu jsou uvedeny příčiny vzniku koroze a vlivy chemických látek a organismů na působení koroze v různých prostředích. ...
 • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

  Autor: Zasimenko Andrej; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Žák Vratislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
 • Nátěrové hmoty pro tvorbu elektricky vodivých povlaků 

  Autor: Otta Jiří; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Matas František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vodou ředitelných nátěrových hmot. Dále práce pojednává o elektricky vodivých povlacích. Experimentální část práce je zaměřena na tvorbu nátěrových hmot s různým poměrem vodivých ...
 • Racionalizace výroby odlitku turbodmychadla 

  Autor: Křeček Michal; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Devera Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-15)
  Předmětem této diplomové práce je návrh formy pro odlitek dmychadlové skříně turbodmychadla a analýza výrobního procesu odlévání. Jedná se o trvalou formu pro nízkotlaké lití. Po návrhu formy se práce zaměřuje na kontrolu ...
 • Porovnání výroby výlisku ocelového a hliníkového materiálu 

  Autor: Stejskal Jiří; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Dvořák Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-10)
  Diplomová práce v teoretické části obsahuje popis procesů při výrobě výlisku v automobilovém průmyslu. Dále také technologii výroby výlisku a popis materiálů pro výrobu výlisku v automobilovém průmyslu. V praktické části ...
 • Měření teplot na slévárně přesného lití 

  Autor: Průcha Adam; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Vlášek Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot ve slévárně přesného lití. Praktická část diplomové práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá možností zavedení nových ochranných trubic termočlánků pro měření ...
 • Racionalizace technologie výroby přesného odlitku 

  Autor: Vrátný Ondřej; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Vlášek Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
  Hlavním důvodem vypracování této diplomové práce je navrhnout opatření v technologii přesného lití vytavitelným modelem vybraného odlitku pro energetický průmysl s ohledem na potlačení vad. Všechny požadavky zákazníka jsou ...
 • Interaktivní nátěrové systémy 

  Autor: Heller Jakub; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Matas František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a rozbor interaktivních nátěrových systémů a zhodnocení technologických vlastností teplocitlivého nátěrové hmoty vzhledem k interakci s okolním prostředím. Nátěrová hmota byla ...
 • Vliv předúpravy na přilnavost UV laků 

  Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Schiller Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
  V teoretické části bakalářské práce je popsána technologie laků vytvrditelných ultrafialovým světlem a jejich porovnáni s laky konvenčními, dále pak problematika povrchové úpravy plastů a s ní doporučené předúpravy před ...
 • Význam čistoty povrchu pro technologie svařování, pájení a lepení 

  Autor: Štálík Stanislav; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Hulín Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Tato práce je zaměřena na problematiku přítomnosti mastnoty pro technologie spojování materiálu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na jednotlivé metody, jimiž jsme schopni vytvořit nerozebíratelný ...
 • Vlastnosti organických povlaků na žárově zinkovaném povlaku 

  Autor: Kožehuba Ján; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Kuklík Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
  Táto práca sa zaoberá prípravou povrchu pozinkovaných vzoriek, ktoré sú použité k tvorbe duplexného systému. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené rôzne ...

Zobrazit další