Now showing items 37-56 of 235

  • Kataforetické lakování vysokopevnostních šroubů hromadným způsobem 

   Author: Václav Veverka; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Matuška Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je výběr vhodných parametrů kataforetického procesu při hromadném povlakování vysokopevnostních šroubů, zvolení vhodných předúprav povrchu pod kataforetické lakování (KTL) a poté ověření korozní ...
  • Kompozitní povlak ZnNi 

   Author: Kšiňanová Sofia; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pazderová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
  • Konstrukce ohýbacího nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Jan Petr; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Novák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Teoretická část této práce se zabývá technologií plošného tváření se zaměřením na ohýbání a hluboké tažení. Praktická část se věnuje návrhu ohybového nástroje pro díly 'chytré zárubně' pro firmu Kerval a.s. s cílem vytvořit ...
  • Konstrukce střižného nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových plánů. Zvoleným dílem je sestava 2 ...
  • Konstrukční řešení přípravku pro zkoušky ocelových dveřních zárubní 

   Author: Filip Kettner; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce pojednává o konstrukci a o mechanickém namáhání zkušebního přípravku, který slouží pro montáž svařovaných ocelových dveřní zárubní. Smyslem tohoto řešení je minimalizace nákladů na přepravu (více převezených ...
  • Kontinuální měření vnitřního napětí v galvanotechnice 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Pakosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Author: Harantová Alena; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
  • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí pro potravinářský průmysl 

   Author: Zajíc Milan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá druhy korozních dějů, korozivzdornými materiály v potravinářském průmyslu a důvody korozního napadení v kyselých roztocích. Experimentální část je věnována korozní zkoušce vybraných druhů ...
  • Korozní odolnost moderních předúprav povrchu zinkového povlaku v závislosti na přilnavost organických povlaků 

   Author: Sedláčková Eva Michelle; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část této bakalářské práce se věnuje problematice duplexních povlaků, včetně jejich předúprav povrchu, druhům zinkování a aplikaci organických povlaků, dále popisuje vlastnosti těchto systémů a jejich vliv na kvalitu ...
  • Korozní odolnost povlaků na bázi Zn 

   Author: Šulc Vít; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Korozní odolnost povlaků pro polygrafii 

   Author: Tesaříková Pavla; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Miřejovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem korozní odolnosti povlaků a metodami pokovení povrchu. Cílem je určit povlaky s nejlepší odolností proti korozi. První část práce se zabývá problematikou koroze. Dále jsou popsány ...
  • Korozní odolnost vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Dalibor Jeřábek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Antoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V teoretické části práce je představena a vysvětlena technologie žárového nástřiku. Následně jsou popsány jednotlivé metody depozice nástřiku s důrazem na metodu nanášení pomocí elektrického oblouku (TWAS). Poté jsou popsány ...
  • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

   Author: Šrámek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
  • Kvalita povrchu u dílů vyrobených metodou DMLS 

   Author: Lucie Halmelová; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V první, teoretické části bakalářské práce, jsou popsány vybrané metody 3D tisku kovů, spadající pod LPBF - Laser Powder Bed Technology, a jednotlivé tiskové parametry, které mají vliv na kvalitu povrchu. Dále jsou uvedeny ...
  • Laboratorní zařízení pro žárové pokovení 

   Author: Krejčík Ondřej; Supervisor: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Laserové svařování otěruvzdorných ocelových plechů 

   Author: Šoukal Robin; Supervisor: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Likvidace odpadních vod z průmyslových procesů 

   Author: Skupník Jan; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce popisuje druhy odpadních vod se zaměřením na vody z elektrochemických pokovovacích procesů. V práci jsou uvedeny způsoby čištění a je věnována pozornost moderním progresivním metodám. V praktické části ...
  • Materiály a povrchové úpravy aplikované v leteckém průmyslu a jejich korozní odolnost 

   Author: Danis Bikmeev; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Balcárek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá materiály a povrchovými úpravami používanými v leteckém průmyslu. Zabývá se korozní odolností hliníkových a hořčíkových slitin. Dále řeší problematiku korozní odolnosti povrchových úprav používaných v ...
  • Materiály s mezí kluzu nad 500 MPa určené pro tváření 

   Author: Hejnic Josef; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce pojednává o problematice materiálů s mezí kluzu vyšší než 500 MPa určených pro tváření. Snaha o snížení hmotnosti dílu při zachování užitných vlastností vede k rostoucímu zájmu o materiály s vysokou mezí ...
  • Materiály vhodné pro anodickou oxidaci Al 

   Author: Airapetian Levon; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Holeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Bakalářská práce se zaměřuje na anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity hliníkové materiály různych tříd, vyrobené tvářením. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...