Now showing items 183-202 of 235

  • Utěsnění anodicky oxidovaných vrstev Al a jeho slitin 

   Author: Švorc Jan; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-26)
   V této práci je na základě literární rešerše rozebrána technologie anodické oxidace hliníku se zaměřením na utěsnění oxidické vrstvy. V rámci této práce byly také vytvořeny vzorky utěsněné v horké vodě, v horké vodě s ...
  • UV - VIS spektroskopie pro detekci znečištění odmašťovacích lázní. 

   Author: Luhan Vít; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou procesu odmaštění povrchu. Jsou zde popsány technologie odmašťování povrchu. Dále metody kontroly kvality odmaštění a metody kontroly znečistění lázně. Praktická část se zabývá kontrolou ...
  • Verifikace metodiky měření na experimentálním zařízení 

   Author: Špot Jan; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností zkoumání tvařitelnosti na experimentálním zařízení, které vzniklo na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Teoretická část je věnována tvyřitelnosti, faktorům které ji ovlivňují, jaké zkoušky ...
  • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

   Author: Broumová Michaela; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.
  • Vizualizace a zmapování dějů při MAG svařování 

   Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá vizualizací svařování metodou MAG a svařování modifikovanou vlnou. Mapuje děje, které jsou při svařování přítomny. Cíle práce jsou navrhnout a sestavit pracoviště pro vizualizaci rychlostních ...
  • Vlastnosti organických povlaků na žárově zinkovaném povlaku 

   Author: Kožehuba Ján; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Kuklík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Táto práca sa zaoberá prípravou povrchu pozinkovaných vzoriek, ktoré sú použité k tvorbe duplexného systému. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy spájajúce sa s touto problematikou, ďalej sú predstavené rôzne ...
  • Vliv geometrie elektrody u TIG svařování 

   Author: Švorc Jiří; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá způsoby broušení wolframových elektrod, běžnými i speciálními typy geometrií špiček wolframových elektrod, navazuje na diplomovou práci Ing. Ondřeje Slabého "Automatické svařování ocelových plechů ...
  • Vliv metalurgických procesů na kvalitu Al-Si slitin 

   Author: Dvořák Eduard; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Doležal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá obecným přehledem nejčastěji používaných slévárenských slitin Al-Si. V další kapitole se věnuje popisu metod hodnocení kvality slitiny. V praktické části se zabývá vlivem ...
  • Vliv nanočástic na vlastnosti nátěrové hmoty 

   Author: Zoubek Michal; Supervisor: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv navodíkování v technologii omílání 

   Author: Gurkina Daria; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   V teoretické části bakalářské práce jsou popsány obecné základy a principy technologie omílání a možnosti jejího využití. Dále následuje rozbor problematiky navodíkování v technologii omílání. Praktická část je zaměřena ...
  • Vliv ochranných plynů na robotizované navařování niklových slitin metodou TIG 

   Author: Jakub Dalík; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá navařování niklových slitin metodou TIG konkrétně, ochrannými plyny. Teoretická část obecně popisuje problematiku svařování niklových slitin, jejich rozdělení a jejich vlastnosti. Dále popisuje ...
  • Vliv parametrů aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů 

   Author: Rudolf Schwarz; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce s názvem Vliv parametrů aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů se zabývá stručným rozborem aditivních metod výroby pro zpracování kovových materiálů a porovnáním s metodou WAAM (Wire and Arc Additive ...
  • Vliv parametrů na teplotní pole při navařování plazmatem 

   Author: Zugárek Václav; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu navařovacích parametrů na teplotní pole návarů zhotovených metodou plazmového navařování. Teoretická část obsahuje rozbor měření teploty uplatněné při technologii navařování plazmatem. ...
  • Vliv parametrů navařování na geometrii návarových housenek 

   Author: Trnka Filip; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou navařování 3D struktur metodou MIG/MAG. Jedná se o aditivní způsob výroby označován zkratkou WAAM. Při navařování hrají důležitou roli jednotlivé návarové housenky, zejména ...
  • Vliv parametrů navařování na vlastnosti otěruvzdorných návarů 

   Author: Panáček Tomáš; Supervisor: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv parametrů prostředí na korozi kovů 

   Author: Driml Michal; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových ...
  • Vliv parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání 

   Author: Barbora Michálková; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání. Teoretická část nejdříve stručně popisuje způsoby tepelného dělení. Poté se zaměřuje na plazmového řezání, vysvětluje ...
  • Vliv parametrů svařování na rozměry tavné lázně 

   Author: Daniel Papkovič; Supervisor: Ježek Štěpán; Opponent: Brabec Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivů parametrů svařovaní na velikost svarové lázně. Řeší tvorbu svarové lázně, její geometrii a velikost svarové lázně u metod svařovaní elektrickým obloukem, konkrétně pro ...
  • Vliv plazmového řezání na vlastnosti základních materiálů 

   Author: Šimon Kubec; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem plazmového řezání na vlastnosti základních materiálů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod tepelného dělení, výhody a nevýhody plazmového řezání oproti ostatním metodám tepelného ...
  • Vliv polohy FLD na rychlost deformace pro vybrané jakosti materiálu. 

   Author: Mrázek David; Supervisor: Tatíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)