Now showing items 1-20 of 235

  • Povrchové úpravy z pohledu průmyslového designu 

   Author: Tomáš Martoch; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o průmyslovém designu, jeho historii a důležitosti pro společnost. O smaltování i uměleckém smaltu, dnes již méně známé povrchové úpravě, kterou využívají umělci, řemeslníci i designéři. V ...
  • Pulzní plazmové navařování kompozitů s kovovou matricí 

   Author: Daniel-John Rowland; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá plazmovým navařováním cermetu složeného z niklové slitiny typu Inconel 625® a karbidu boru za účelem vytvoření povlaku metalurgicky spojeného se základním materiálem. V teoretické části práce ...
  • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

   Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
  • Vliv ochranných plynů na robotizované navařování niklových slitin metodou TIG 

   Author: Jakub Dalík; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá navařování niklových slitin metodou TIG konkrétně, ochrannými plyny. Teoretická část obecně popisuje problematiku svařování niklových slitin, jejich rozdělení a jejich vlastnosti. Dále popisuje ...
  • Konstrukce střižného nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových plánů. Zvoleným dílem je sestava 2 ...
  • Opravy odlitků pro letecký průmysl 

   Author: Dennis Zděnek Strnad; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je provést nestandardní opravu prasklin odlitků klikových skříní leteckých motorů metodami prováděnými za studena. Následně tuto metodu ověřit v praxi.
  • Porovnání vhodnosti systému Crepex v protikorozních nátěrových systémech 

   Author: Anna Hanušová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V chemickém průmyslu se po celém světě již několik let vyrábí nesčetné množství nátěrových hmot. Cílem nátěrových hmot je zlepšit konkrétní vlastnosti materiálu při interakci s okolím. V současné době pokrok v oblasti ...
  • Povlaky z termoplastických práškových hmot 

   Author: Tomáš Padevět; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hylák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce je zaměřena na povlaky z termoplastických hmot, rozdělování termoplastů do skupin, popisování jednotlivých plastů a na představení vlastností, které mají oproti jiným plastům. Dalším tématem je samotná aplikace ...
  • Renovace ocelových mostních konstrukcí 

   Author: Tomáš Popp; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je přispět k řešení problematiky renovace ocelových mostních konstrukcí z několika pohledů na korozně poškozený povrch. V teoretické části jsou přehledně shrnuty dosavadní poznatky mající vztah k řešení této ...
  • Tribologie šroubových spojení 

   Author: Martin Junek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   První část bakalářské práce je věnována teoretické rešerši problematiky tribologie, popisu tribologických zkoušek a zkušební metodice zaměřené na šroubové spoje. Dále se věnuje typům tření, mazivům a závislosti utahovacího ...
  • Ověření nastavení velikosti svařovacího proudu při odporovém svařování na zařízení s adaptabilním řízením velikosti vnesené energie 

   Author: Vít Janouch; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Neumann Heinz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření nastavení velikosti svařovacího proudu, respektive parametru W02 [%], při odporovém svařování na zařízení s adaptivním řízením vnesené energie. Práce obsahuje popis odporového ...
  • Moderní trendy a vývojové směry v oblasti anodické oxidace a jejich užití v leteckém průmyslu 

   Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice anodické oxidace, jejím využití v letectví a hledání nových metod pro anodickou oxidaci. V experimentální části se tato práce zabývá adhezními zkouškami na hliníkových vzorcích. ...
  • Nátěrové hmoty z práškových plastů 

   Author: Nikol Bachurová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce na téma aplikace práškových hmot se zabývá porovnáváním a ověřováním vlastností dvou používaných typů práškových barev RAL 9006, SILVER4, určených pro povrchovou úpravu výrobků od firmy IKEA a LINET. ...
  • Materiály a povrchové úpravy aplikované v leteckém průmyslu a jejich korozní odolnost 

   Author: Danis Bikmeev; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Balcárek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá materiály a povrchovými úpravami používanými v leteckém průmyslu. Zabývá se korozní odolností hliníkových a hořčíkových slitin. Dále řeší problematiku korozní odolnosti povrchových úprav používaných v ...
  • Výroba kompozitních materiálů autoklávovou technologii 

   Author: Vít Ritschel; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Suchánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení s kompozitními materiály, metodami jejich výroby a následné otestování funkčních vlastností experimentálního autoklávu. V rámci testování vlastností experimentálního autoklávu jsou ...
  • Stanovení korozní agresivity v okolí dálničních mostů 

   Author: Jonáš Hajný; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část této bakalářské práce přibližuje problematiku koroze, korozní agresivity atmosfér a jejího stanovení. Popisuje základní typy protikorozní ochrany a uvádí obecné zásady pro navrhování konstrukce. Dále se ...
  • Vizualizace a zmapování dějů při MAG svařování 

   Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá vizualizací svařování metodou MAG a svařování modifikovanou vlnou. Mapuje děje, které jsou při svařování přítomny. Cíle práce jsou navrhnout a sestavit pracoviště pro vizualizaci rychlostních ...
  • Odolnost proti opotřebení vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Martin Kubový; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Lencová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část práce popisuje problematiku žárového nástřiku , konkrétně metody žárových nástřiků, vznik vrstev, vlastnosti povlaků a materiál povlaků. Dále se teoretická část zabývá tribologií, druhy opotřebení a ...
  • Vliv parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání 

   Author: Barbora Michálková; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání. Teoretická část nejdříve stručně popisuje způsoby tepelného dělení. Poté se zaměřuje na plazmového řezání, vysvětluje ...
  • Předúpravy a čištění povrchů pro technologie lepení 

   Author: Daniel Černý; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hrdinová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část této bakalářské práce se zabývá problematikou teorie lepeného spoje. Přibližuje aktivní a pasivní metody předúpravy povrchu před lepením. Dále také popisuje metody pro zjišťování čistoty povrchu. V ...