Now showing items 1-20 of 233

  • Diagnostika vad materiálů vodních turbin a jejich oprava 

   Author: Martin Dolanský; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Pešek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá diagnostikou vad materiálů vodních turbín a jejich opravou. Téma bylo zvoleno z důvodu mého zájmu o tuto technickou problematiku, jelikož je součástí náplně mého zaměstnání. Práce je rozdělena ...
  • Optimalizace laserového svařování automatické převodovky DQ 200 

   Author: Nikola Klárová; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Dušek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se v první části zabývá historií závodu ŠKODA AUTO a.s. ve Vrchlabí a zmapování výroby převodovek na trhu. Dále se bakalářská práce teoreticky věnuje problematice laserového svařování a analýze svařovací ...
  • Nové materiály pro technologie povlaků z práškových plastů 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Sedláčková Eva Michelle
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V práci jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti těchto povlaků. ...
  • Porovnání vhodnosti systému Crepex v protikorozních nátěrových systémech 

   Author: Anna Hanušová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V chemickém průmyslu se po celém světě již několik let vyrábí nesčetné množství nátěrových hmot. Cílem nátěrových hmot je zlepšit konkrétní vlastnosti materiálu při interakci s okolím. V současné době pokrok v oblasti ...
  • Nedestruktivní zkoušení kvality povrchu a povrchových úprav 

   Author: Klára Harazimová; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Puchnin Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá nedestruktivním zkoušením kvality povrchu a povrchových úprav. V teoretické části je vysvětleno, co je nedestruktivní zkoušení, jaké vady materiálů se mohou vyskytovat a jejich možný vznik. V ...
  • Vizualizace a zmapování dějů při MAG svařování 

   Author: Jakub Karmáček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá vizualizací svařování metodou MAG a svařování modifikovanou vlnou. Mapuje děje, které jsou při svařování přítomny. Cíle práce jsou navrhnout a sestavit pracoviště pro vizualizaci rychlostních ...
  • Ověření koeficientu účinnosti procesu MAG svařování 

   Author: Matyáš Bursa; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Práce pojednává o problematice určení koeficientu tepelné účinnosti procesu MAG svařování v režimu pulsního přenosu svarového kovu. Cílem práce je definovat hodnotu koeficientu tepelné účinnosti s různým nastavením svařovacích ...
  • Moderní trendy a vývojové směry v oblasti anodické oxidace a jejich užití v leteckém průmyslu 

   Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice anodické oxidace, jejím využití v letectví a hledání nových metod pro anodickou oxidaci. V experimentální části se tato práce zabývá adhezními zkouškami na hliníkových vzorcích. ...
  • Povlaky z termoplastických práškových hmot 

   Author: Tomáš Padevět; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hylák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce je zaměřena na povlaky z termoplastických hmot, rozdělování termoplastů do skupin, popisování jednotlivých plastů a na představení vlastností, které mají oproti jiným plastům. Dalším tématem je samotná aplikace ...
  • Renovace ocelových mostních konstrukcí 

   Author: Tomáš Popp; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je přispět k řešení problematiky renovace ocelových mostních konstrukcí z několika pohledů na korozně poškozený povrch. V teoretické části jsou přehledně shrnuty dosavadní poznatky mající vztah k řešení této ...
  • Povrchy, jejich opotřebení a renovace 

   Author: Ladislav Záhon; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V teoretické části je tato bakalářská práce zaměřena na problematiku opotřebení a renovací povrchů. Její součástí je podrobný popis principů jednotlivých druhů opotřebení a faktorů, které je ovlivňují. Práce dále obsahuje ...
  • Materiály a povrchové úpravy aplikované v leteckém průmyslu a jejich korozní odolnost 

   Author: Danis Bikmeev; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Balcárek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce se zabývá materiály a povrchovými úpravami používanými v leteckém průmyslu. Zabývá se korozní odolností hliníkových a hořčíkových slitin. Dále řeší problematiku korozní odolnosti povrchových úprav používaných v ...
  • Korozní odolnost vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Dalibor Jeřábek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Antoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V teoretické části práce je představena a vysvětlena technologie žárového nástřiku. Následně jsou popsány jednotlivé metody depozice nástřiku s důrazem na metodu nanášení pomocí elektrického oblouku (TWAS). Poté jsou popsány ...
  • Nátěrové hmoty z práškových plastů 

   Author: Nikol Bachurová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Herrmann František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce na téma aplikace práškových hmot se zabývá porovnáváním a ověřováním vlastností dvou používaných typů práškových barev RAL 9006, SILVER4, určených pro povrchovou úpravu výrobků od firmy IKEA a LINET. ...
  • Svařování austenitických ocelí plazmatem 

   Author: Štěpán Krise; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce zpracovává problematiku plazmového svařování korozivzdorných austenitických ocelí. Cílem této práce je teoretický popis metod svařování s vysokou hustotou energie se zaměřením na plazmové svařování metodou ...
  • Vliv ochranných plynů na robotizované navařování niklových slitin metodou TIG 

   Author: Jakub Dalík; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá navařování niklových slitin metodou TIG konkrétně, ochrannými plyny. Teoretická část obecně popisuje problematiku svařování niklových slitin, jejich rozdělení a jejich vlastnosti. Dále popisuje ...
  • Opravy odlitků pro letecký průmysl 

   Author: Dennis Zděnek Strnad; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem této bakalářské práce je provést nestandardní opravu prasklin odlitků klikových skříní leteckých motorů metodami prováděnými za studena. Následně tuto metodu ověřit v praxi.
  • Využití svařování metodou popouštěcí housenky při opravách stěžejních komponent a zařízení v jaderné energetice 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování metodou popouštěcí housenky ve vztahu ke stěžejním komponentám jaderných elektráren typu VVER-1000/320. V rámci teoretické části je proveden detailní rozbor uvedené ...
  • Stanovení korozní agresivity v okolí dálničních mostů 

   Author: Jonáš Hajný; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část této bakalářské práce přibližuje problematiku koroze, korozní agresivity atmosfér a jejího stanovení. Popisuje základní typy protikorozní ochrany a uvádí obecné zásady pro navrhování konstrukce. Dále se ...
  • Konstrukce střižného nástroje pro díly 'chytré zárubně' 

   Author: Lukáš Kostrunek; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je provedení konstrukčního řešení nástroje pro vybrané díly. V teoretické části se zabývám problematikou stříhání materiálu, pravidly pro návrh polotovaru a nástřihových plánů. Zvoleným dílem je sestava 2 ...