Now showing items 1-20 of 256

  • Analýza návarové housenky pro off-line simulaci procesu WAAM 

   Author: Ondřej Mašek; Supervisor: Gurčík Tomáš; Opponent: Holub Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování 3D struktur metodou MIG/MAG. Jedná se o způsob aditivní výroby označovaný zkratkou WAAM. Teoretická část popisuje základní principy svařování, druhy přenosů svarového ...
  • Analýza mechanických vlastností kompozitních materiálů s různou skladbou matric. 

   Author: Vít Horák; Supervisor: Holub Lukáš; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývala rozdělením kompozitních materiálů a jejich oblasti využití. Následně popisovala stávající technologie výroby kompozitních materiálů. V praktické části byly vytvářeny 4 kompozitní vzorky s ...
  • Vliv technologie aditivního procesu WAAM na kvalitu návarů 

   Author: Tomáš Řehák; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kolaříková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   V úvodu práce je rozebrána a popsána problematika aditivních metod zpracovávajících kovové materiály a jejich rozdělení podle způsobů depozice. Jednotlivé metody jsou v práci popsány a porovnány s robotickým aditivním ...
  • Analýza chování materiálů DX56 při zkoušce tahem při různých rychlostech deformace 

   Author: Ondřej Větrovec; Supervisor: Havelka Jan; Opponent: Šanovec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem rychlosti deformace na mechanické vlastnosti pro materiál z hlubokotažné oceli CR4. V teoretické části této práce bylo provedeno seznámení s procesem tváření. Dále byl popsán průběh ...
  • Optimalizace výkovku korunové hřídele 

   Author: Marek Neckař; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Sklenář Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a optimalizací technologie zápustkového kování výkovku korunové hřídele za účelem eliminace výrobních vad, jež se u tohoto výkovku při reálném kování vyskytují. Tento výkovek korunové ...
  • Čištění povrchů z ekologického hlediska 

   Author: Vítek Hosenseidl; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Kuchař Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce obsahuje přehled a rozbor problematiky různých druhů čištění povrchu s důrazem na jejich ekologii. V praktické části pak obsahuje porovnání technologií tryskání suchým ledem, vysokého tlaku vody, pyrolýzy a ...
  • Analýza 3D tisku vláknových kompozitů FDM metodou 

   Author: Marian Ješko; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů na tisk kompozitních polymerů a jejich mechanickými vlastnostmi. První část práce pojednává o 3D tisku obecně, o kompozitních materiálech užívaných pro 3D tisk a mechanických ...
  • Zkoušky korozní odolnosti eloxovaných povrchů využívaných ve strojírenství 

   Author: Alex Vitha; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá anodickou oxidací a korozní odolností eloxovaných povrchů. Teoretická část práce se zaměřuje na samotný proces vytvoření vrstvy, na její vlastnosti, druhy anodické oxidace, předúpravy povrchu, ...
  • Vliv předúpravy povrchu pro technologie nanášení práškových povlaků 

   Author: Filip Tláskal; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hylák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem předúpravy povrchu pro technologie práškových povlaků. V teoretické části této práce je rozebrána problematika koroze a protikorozní ochrany. Práce se zabývá možnými předúpravami povrchu, ...
  • Možnosti dosažení maximální rychlosti při procesu svařování ocelových trubek a profilů laserem 

   Author: Adam Stehlík; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá technologií laserového svařování v oblasti použití pro výrobu korozivzdorných trubek do EGR výměníků. Popisuje vhodné typy laserů použitelné pro tuto aplikaci a jejich princip fungování. Bakalářská práce ...
  • Tampónování aneb lokální pokovování povrchu 

   Author: Tomáš Novák; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá technologií lokálního galvanického pokovení. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V teoretické části je vysvětlen princip fungování této technologie a její využití. Dále jsou ...
  • Způsoby nedestruktivního testování povlaků 

   Author: Jakub Svoboda; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Puchnin Maxim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem bakalářské práce bylo představení metod nedestruktivního testování povlaků a jejich charakterizace. Práce je složena z teoretické, praktické a závěrečné části. V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané ...
  • Optimalizace laserového svařování korozivzdorných ocelí 

   Author: Martin Farkaš; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Práce je rozdělena na dva nosné pilíře, první částí je teoretické představení problematiky laserové svařovací technologie, zabývající se detailním popisem jednotlivých částí laserů a jeho možných technických modifikací se ...
  • Aplikace nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Michal David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Valeš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši speciálních trysek. Na základě testování trysky R15 od firmy Wagner byla navržena vhodná varianta trysky pro vysokotlaký nástřik nátěrové hmoty do úzkých štěrbin ocelových konstrukcí, ...
  • Návrh jednoduchého 3D tištěného ohýbacího nástroje 

   Author: Alex Wohlrab; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií 3D tisku a jejím využití pro ohýbací nástroje a pro běžné dílenské použití. Teoretická část popisuje metody3D tisku, materiály používané technologií FFF, přípravu tisku, důležité ...
  • Zlepšení kvality povrchových úprav ve vybraném provozu 

   Author: Tomáš Dub; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se věnuje zvýšení kvality povrchových úprav ve společnosti Doosan Bobcat EMEA s.r.o. V teoretické části jsou představeny některé základní technologie, využívané při povrchových úpravách, primárně ale ty, ...
  • Vliv navařovacích parametrů na mikroplazmový návar slitiny kobaltu 

   Author: Martin Vrbíček; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá mikroplazmovým navařováním slitiny kobaltu na povrch základního materiálu z uhlíkové oceli metodou PTA. V teoretické části je popsáno navařování a jeho metody, plazma a jeho využití v ...
  • Technologie lepení ve strojírenství 

   Author: Vladimír Křížek; Supervisor: Puchnin Maxim; Opponent: Pešlová Františka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá popsáním problematiky technologie lepení. V teoretické části jsou vysvětleny základy teorie lepení, předúprava povrchu, rozdělení lepidel, konstrukce lepených spojů a příklady destruktivních a ...
  • Monitoring vysokorychlostních svařovacích procesů 

   Author: Vladimír Korec; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Kolařík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce zkoumá způsoby monitoringu tvorby svarové čočky odporového bodového svařování za použití vysokorychlostní kamery. Teoretická část se zabývá vlastnostmi vysokorychlostních kamer, jejich typy a principy ...
  • Analýza vhodného defektoskopického zkoušení kompozitních materiálů. 

   Author: Anna Kopecká; Supervisor: Holub Lukáš; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Bakalářská práce se zaměřuje na rozdělení kompozitních materiálů, technologii výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí a vady, které u kompozitních materiálů s polymerní matricí vznikají se zaměřením na vady vzniklé ...