Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 145

  • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

   Autor: Serbus David; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Petr-Soini Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
  • Návrh svařovacího přípravku pro výrobu mostního zábradlí 

   Autor: Vender Bohumil; Vedoucí práce: Kolařík Ladislav; Oponent práce: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce je zaměřená na výrobu svařovaných ocelových zábradlí. V teoretické části se zabývá rozborem tavné svařovací metody MAG a možnosti její robotizace. V praktické části je rozebrána problematika výroby mostního zábradlí, ...
  • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

   Autor: Krejsa Pavel; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
  • Požadavky na kvalitu svářečských filtrů 

   Autor: Ondřasina Lukáš; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na kvalitu svářečských filtrů. Řeší základní legislativní požadavky na kvalitu svářecích filtrů a jejich zkušební metody. Praktická část je věnována ověření rychlosti ztmavení ...
  • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

   Autor: Šrámek Jan; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
  • Kompozitní povlak ZnNi 

   Autor: Kšiňanová Sofia; Vedoucí práce: Drašnar Petr; Oponent práce: Pazderová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
  • Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy 

   Autor: Stejskal Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Machka Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem bakalářské práce Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy je navrhnout technologii výroby, popsat teorii volného kování, metody použité při volném kování, návrh materiálu a polotovaru, použitých strojů a ...
  • Analýza teplotních polí forem pro vstřikování kompozitů 

   Autor: Chmelík Vladimír; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Zeman Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na vstřikování kompozitních dílů s termoplastickou matricí. V teoretické části jsou popsány různé kompozitní materiály, popis vstřikovacího stroje a popis vstřikovacího cyklu. Praktická část ...
  • Vliv parametrů prostředí na korozi kovů 

   Autor: Driml Michal; Vedoucí práce: Kreibich Viktor; Oponent práce: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových ...
  • Metody výroby lopatek vodní turbíny 

   Autor: Belobrad Jan; Vedoucí práce: Chrášťanský Lukáš; Oponent práce: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby lopatek vodní turbíny. Předmětem práce je vytvoření souhrnu možných metod výroby lopatek a na základě určitých kritérií vybrat nejvhodnější metody. Teoretická část ...
  • Vliv technologií zinkování na vlastnosti organických povlaků 

   Autor: Lorenc David; Vedoucí práce: Kudláček Jan; Oponent práce: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává o technologiích galvanického a žárového zinkování. Dále je popsán vliv vodíku v povrchových úpravách, nátěrové hmoty, kataforéza a práškové plasty. V experimentální části ...
  • Robotizované svařování prutových válců 

   Autor: Němec Jan; Vedoucí práce: Kovanda Karel; Oponent práce: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je vypracována na téma Robotizované svařování prutových válců. Hlavním úkolem je zmapování současného stavu, navržení uspořádání pracoviště, toku materiálu, manipulaci komponent a hotových výrobků
  • Stanovení pevnosti různých typů plastů pomocí vstřikovaných těles. 

   Autor: Minařík Tomáš; Vedoucí práce: Krebs Stefan; Oponent práce: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním zkušebních těles ze 3 různých materiálů. Je zde popsán proces vstřikovaných zkušebních těles a určení mechanických vlastností vstřikovaných těles pomocí zkoušky tahem. Práce ...
  • Využití aditivních technologií v Průmysl 4.0 

   Autor: Koubová Jana; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Práce se zabývá problematikou aditivních technologií, Průmysl 4.0 a tím, jak se aditivní technologie mohou v Průmyslu 4.0 uplatnit. Jsou popsány kroky aditivního procesu a uveden přehled typů aditivních technologií. Dále ...
  • Tvařitelnost sendvičových přístřihů v plošném tváření 

   Autor: Vlk Vladimír; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou plošného tváření ve výrobě karoserií. První část této práce se zaměřuje na dnes používané technologie plošného tváření a materiálové možnosti v tomto odvětví. Druhá část práce se konkrétněji ...
  • Simulace vstřikovaných dílů 

   Autor: Flek Jan; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Gabriel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V rámci této bakalářské práce byla formou rešerše zpracována problematika numerické simulace vstřikování polymerních dílů. V úvodu práce je nastíněna základní teorie reologie materiálů, ze které následně vycházejí simulační ...
  • Měření závislosti emisivity na polotovarech za vysokých teplot 

   Autor: Crkal Martin; Vedoucí práce: Herman Aleš; Oponent práce: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem teplotní závislosti koeficientu emisivity při bezkontaktním měření. V úvodu práce jsou velmi stručně popsány fyzikální zákony, na jejichž principu bezkontaktní měření teploty funguje. ...
  • Moderní materiály v automobilovém průmyslu a jejich vlastnosti z hlediska tváření 

   Autor: Havelka Jan; Vedoucí práce: Valeš Michal; Oponent práce: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce poskytuje náhled do problematiky materiálů užívaných v automobilovém průmyslu a důvodů jejich dalšího vývoje z hlediska redukce hmotnosti. Snaha snížit celkovou hmotnost automobilů vede k rostoucí poptávce ...
  • Posouzení příčin praskání funkčních částí střižného nástroje 

   Autor: Hák Ondřej; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou životnosti funkčních částí střižného nástroje. Teoretická část je zaměřena na principy plošného tváření a konstrukci střižného nástroje. Cílem praktické části je vyhodnotit ...
  • Vyhodnocení mechanických vlastností 3d tisknutých vzorků 

   Autor: Šatná Kristina; Vedoucí práce: Chrášťanský Lukáš; Oponent práce: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá v rešeršní části problematikou technologie 3D tisku se zaměřením především na metodu DMLS neboli laserovým spékáním kovového prášku. Podává přehled o materiálech a vlivu tiskových parametrů ...