Now showing items 1-20 of 278

  • Porovnání velikosti deformace výlisků vybranými optickými metodami 

   Author: Lukáš Žežulka; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Stejskal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Práce se zabývá optickými měřícími systémy. V teoretické části této práce se zabýváme popisem optických systémů pro měření přetvoření plechu. Dále jsou popsány principy digitální korelace obrazu. Závěrem si podrobně ...
  • Úspory energií v technologii práškového lakování 

   Author: Bohdan Horníček; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Bachurová Nikol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti úspor energií v technologii
  • Problematika uměleckých odlitků plastik, včetně řešení životnosti s ohledem na okolní prostředí 

   Author: Richard Klika; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice uměleckých odlitků. Hlavní část práce se zaměřuje technologické postupy a jejich navržení, včetně jejich materiálových možností. V experimentální části se věnuje samotnému ...
  • Laserové svařování pozinkovaných plechů 

   Author: Karel Jan Kalčík; Supervisor: Kříž Antonín; Opponent: Šimůnek Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   Bakalářská práce se zabývá technologií ručního laserového svařování na tenkých pozinkovaných plechách. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem laserových zdrojů, ochranných plynů, legislativy, bezpečnosti, dopadu ...
  • Změna koeficientu tření plechů vlivem zvýšené teploty 

   Author: Petr Příhoda; Supervisor: Stejskal Ondřej; Opponent: Novák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-07)
   V průběhu tvářecího procesu víme, že dochází k nárůstu teploty vlivem tření a deformačního zpevnění. Změřená ustálená teplota při lisovacím procesu se přibližně pohybuje od 80 °C do 120 °C. Spojení tedy těchto empiricky ...
  • Trendy ve výrobě modelových zařízení pro slévárenství 

   Author: Viktor Cimpa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Ondráš Vasil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou a opravou modelových zařízení. Porovnává technologii ruční výroby s technologiemi CNC a 3D tiskem. V první části seznamuje s problematikou modelových zařízení, jejich konstrukcí a využívaných ...
  • Návrh lisovacího nástroje vyráběného 3D tiskem 

   Author: Josef Zuklín; Supervisor: Novák Vít; Opponent: Stejskal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh lisovacího nástroje pro výrobu 3D tiskem a jeho následné ověření lisováním. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a experimentální. V teoretické částí je rozebrána tematika ...
  • Destruktivní a nedestruktivní metody měření tloušťky povlaků a vrstev v rámci technologií povrchových úprav 

   Author: Ondřej Tyle; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Wludyka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá destruktivními a nedestruktivními technologiemi pro měření tloušťky povlaků. Jsou zde shrnuty vybrané povrchové úpravy a technologie pro měření jejich tloušťky. Teoretická část je zaměřena ...
  • Povrchové úpravy patinujících ocelí 

   Author: Filip Šimůnek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je věnována pozornost teoretickému popisu korozních dějů a ochrany před korozí, následně jsou shrnuty poznatky o patinujících ocelích a ...
  • Lokální galvanické pokovování 

   Author: Jonáš Rada; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hazdra Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem lokálního galvanického pokovování, známého jako technologie tampónování. Práce je rozdělena do dvou částí, do teoretické a experimentální části. V teoretické části je rozebrána ...
  • Technologie výroby kompozitních materiálů s polymerní matricí s aplikováním různých výztuží a následné porovnání jejich mechanických vlastností. 

   Author: David Derka; Supervisor: Holub Lukáš; Opponent: Gurčík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato Bakalářská práce se zabývá popisem kompozitních materiálů. Popisuje jejich dělení podle materiálu matrice, výztuže a jejího rozmístění v kompozitu. V rámci experimentální části byly vyrobeny kompozity, ty se porovnávaly ...
  • Spoj měď-ocel pro chladící segment smyčky Hypervapotronu 

   Author: Dušan Matějka; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Gleitz Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá spojováním heterogenních materiálů, konkrétně spojení měď-ocel. Cílem práce je vytvoření funkčního spoje dvou zkoumaných materiálů, který se následně vloží do výzkumné smyčky hypervapotronového ...
  • Otěruvzdorné kompozitní materiály 

   Author: Lukáš Suchánek; Supervisor: Suchánek Jan; Opponent: Kuklík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce je zaměřena na otěruvzdorné kompozitní materiály. V teoretické části popisuje obecné vlastnosti, výhody, nevýhody, možnosti výroby a rozdělení kompozitu. Dále chemické úpravy povrchu a otěruvzdorné povlaky. ...
  • Využití dronů pro inspekci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Jozef Jakubják; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fotyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cieľom tejto práce je priblížiť problém korózneho napadnutia na oceľových konštrukciách. Zaoberá sa príčinami vzniku vad na konštrukciách a možnými opatreniami pre ich zamedzenie. Ďalej sa zaoberá platnými technologickými ...
  • Předúpravy povrchů hliníkových lepených spojů 

   Author: Tomáš Stránský; Supervisor: Červený Jaroslav; Opponent: Kudláček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce je zaměřená na měření pevnostních vlastností lepených spojů s různými předúpravami povrchu. Pro experiment bylo vybráno pět různých předúprav povrchu. Pro vytvoření všech lepených spojů bylo použito lepidlo ...
  • Sledování vlivu podílu regenerátu ve formovací směsi na její kvalitu 

   Author: Aleš Hoch; Supervisor: Kubelková Irena; Opponent: Urban Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá složením slévárenských formovacích směsí obsahujících různý poměr nového ostřiva a regenerátu. V práci jsou popsány materiály formovacích směsí využívaných ve společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s., ...
  • Nízkotlaké lití kobaltových slitin do skořepin vyrobených technologií vytavitelného modelu 

   Author: Jan Bartoš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Sýkora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce má za úkol porovnat gravitační a nízkotlaké odlévání kobaltových slitin do skořepin. Řešerše této práce mapuje obě technologie z hlediska vývoje, současných trendů a popisu jednotlivých kroků procesu. Experimentální ...
  • Vliv změny parametrů drsnosti a čistoty povrchu na přilnavost nátěrových hmot 

   Author: David Scholz; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Zoubek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů jako čistota a drsnost povrchu. Dále jsou zde představeny různé typy předúprav povrchu. Také se zaměřuje na složení nátěrových hmot a jejich metody nanášení. V její poslední ...
  • Navařování abrazivzdorných povlaků metodou pulzního PTA 

   Author: Vojtěch Koula; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kuřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá navařováním abrazivzdorných povlaků na bázi kompozitu s kovovou matricí pomocí metody pulzního PTA. Teoretická část se věnuje obecné problematice technologie navařování, zejména pak metodě pulzního ...
  • Změna emisivity elektrod v závislosti na míře opotřebení 

   Author: Jakub Matyáš; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi emisivitou kontaktních ploch elektrod pro bodové svařování a stupněm opotřebení těchto elektrod pro různé povrchové úpravy svařovaného materiálu. V práci je popsán vývoj emisivity ...