Recently added

Now showing items 1-20 of 146

  • Faktory ovlivňující kvalitu tlakově litých odlitků 

   Author: Tomáš Sopr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Rulcová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií vysokotlakého lití odlitků ze slitin hliníku a optimalizací licích parametrů a geometrií, které ovlivňují výslednou kvalitu dílů. Teoretická část popisuje základní rozdělení metod ...
  • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

   Author: Serbus David; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Petr-Soini Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...
  • Návrh svařovacího přípravku pro výrobu mostního zábradlí 

   Author: Vender Bohumil; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce je zaměřená na výrobu svařovaných ocelových zábradlí. V teoretické části se zabývá rozborem tavné svařovací metody MAG a možnosti její robotizace. V praktické části je rozebrána problematika výroby mostního zábradlí, ...
  • Analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky 

   Author: Krejsa Pavel; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "analýza rizik nástroje pro vyhrdlování trubky" je stanovení rizik a jejich zhodnocení pro nástroje, které vytvářejí vyhrdlení. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které ...
  • Požadavky na kvalitu svářečských filtrů 

   Author: Ondřasina Lukáš; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá požadavky na kvalitu svářečských filtrů. Řeší základní legislativní požadavky na kvalitu svářecích filtrů a jejich zkušební metody. Praktická část je věnována ověření rychlosti ztmavení ...
  • Kvalita povrchu 3D tištěného výrobku 

   Author: Šrámek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Drašnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá dokončovacími procesy 3D tisku, které byly vytvořeny z materiálu ASA. Součásti byly vytvořeny technologií FDM a udávají ucelený přehled o výsledném profilu součásti, jeho drsnosti a možnosti tisku.
  • Kompozitní povlak ZnNi 

   Author: Kšiňanová Sofia; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Pazderová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou povrchových úprav galvanickým kompozitním pokovením. Zaměřuje se na vývoj nového kompozitního povlaku se slitinovou matricí a na jeho funkční vlastnosti. Teoretická část je ...
  • Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy 

   Author: Stejskal Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Machka Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem bakalářské práce Návrh technologie kování táhla parní lokomotivy je navrhnout technologii výroby, popsat teorii volného kování, metody použité při volném kování, návrh materiálu a polotovaru, použitých strojů a ...
  • Analýza teplotních polí forem pro vstřikování kompozitů 

   Author: Chmelík Vladimír; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zeman Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na vstřikování kompozitních dílů s termoplastickou matricí. V teoretické části jsou popsány různé kompozitní materiály, popis vstřikovacího stroje a popis vstřikovacího cyklu. Praktická část ...
  • Vliv parametrů prostředí na korozi kovů 

   Author: Driml Michal; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Benešová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o korozi v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu a způsobech korozních zkoušek kovových ...
  • Metody výroby lopatek vodní turbíny 

   Author: Belobrad Jan; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Kubelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby lopatek vodní turbíny. Předmětem práce je vytvoření souhrnu možných metod výroby lopatek a na základě určitých kritérií vybrat nejvhodnější metody. Teoretická část ...
  • Vliv technologií zinkování na vlastnosti organických povlaků 

   Author: Lorenc David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává o technologiích galvanického a žárového zinkování. Dále je popsán vliv vodíku v povrchových úpravách, nátěrové hmoty, kataforéza a práškové plasty. V experimentální části ...
  • Robotizované svařování prutových válců 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je vypracována na téma Robotizované svařování prutových válců. Hlavním úkolem je zmapování současného stavu, navržení uspořádání pracoviště, toku materiálu, manipulaci komponent a hotových výrobků
  • Stanovení pevnosti různých typů plastů pomocí vstřikovaných těles. 

   Author: Minařík Tomáš; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním zkušebních těles ze 3 různých materiálů. Je zde popsán proces vstřikovaných zkušebních těles a určení mechanických vlastností vstřikovaných těles pomocí zkoušky tahem. Práce ...
  • Využití aditivních technologií v Průmysl 4.0 

   Author: Koubová Jana; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Práce se zabývá problematikou aditivních technologií, Průmysl 4.0 a tím, jak se aditivní technologie mohou v Průmyslu 4.0 uplatnit. Jsou popsány kroky aditivního procesu a uveden přehled typů aditivních technologií. Dále ...
  • Tvařitelnost sendvičových přístřihů v plošném tváření 

   Author: Vlk Vladimír; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá problematikou plošného tváření ve výrobě karoserií. První část této práce se zaměřuje na dnes používané technologie plošného tváření a materiálové možnosti v tomto odvětví. Druhá část práce se konkrétněji ...
  • Simulace vstřikovaných dílů 

   Author: Flek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Gabriel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V rámci této bakalářské práce byla formou rešerše zpracována problematika numerické simulace vstřikování polymerních dílů. V úvodu práce je nastíněna základní teorie reologie materiálů, ze které následně vycházejí simulační ...
  • Měření závislosti emisivity na polotovarech za vysokých teplot 

   Author: Crkal Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem teplotní závislosti koeficientu emisivity při bezkontaktním měření. V úvodu práce jsou velmi stručně popsány fyzikální zákony, na jejichž principu bezkontaktní měření teploty funguje. ...
  • Moderní materiály v automobilovém průmyslu a jejich vlastnosti z hlediska tváření 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Valeš Michal; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce poskytuje náhled do problematiky materiálů užívaných v automobilovém průmyslu a důvodů jejich dalšího vývoje z hlediska redukce hmotnosti. Snaha snížit celkovou hmotnost automobilů vede k rostoucí poptávce ...
  • Posouzení příčin praskání funkčních částí střižného nástroje 

   Author: Hák Ondřej; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou životnosti funkčních částí střižného nástroje. Teoretická část je zaměřena na principy plošného tváření a konstrukci střižného nástroje. Cílem praktické části je vyhodnotit ...