Now showing items 138-157 of 235

  • Racionalizace odlitku rámu ze Zn slitin 

   Author: Polanecký Petr; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hendrych Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá teorií tlakového lití a optimalizací procesu výroby odlitku rámečku ze slitiny ZAMAK 5 pro firmu 2N Telekomunikace. Tento odlitek je náchylný na vznik vnitřních vad, především porezity, kvůli ...
  • Racionalizace technologie výroby ocelového odlitku čerpadla 

   Author: Kabilka David; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Sýkora Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Tato práce se zabývá problematikou vad, které se vyskytují u ocelových odlitků. Začátek práce popisuje vývoj klasifikace vad odlitků, dále definuje klasifikaci vad odlitků a jejich dělení. V praktické části se zabývá ...
  • Racionalizace výroby ingotů ze silumínů 

   Author: Čermák Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Doležal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce se zabývá racionalizací hutní výroby ingotů ze slitin hliníku, které se deformují vlivem prudkého chlazení při zachování vysokých vnitřních teplot v důsledku nedostatečně chlazených kokil. Práce je zaměřená na slitinu ...
  • Radiografické zkoušení svarů trubek malých průměrů 

   Author: Petrů Aleš; Supervisor: Zavadil Tomáš; Opponent: Havránek Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou při radiografickém zkoušení svarů trubek malých průměrů dle ČSN EN ISO 17 636-1. Jejím cílem je kvantifikovat faktory, které ovlivňují výslednou radiografickou jakost snímku s důrazem ...
  • Renovace ocelových mostních konstrukcí 

   Author: Tomáš Popp; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Machek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Cílem práce je přispět k řešení problematiky renovace ocelových mostních konstrukcí z několika pohledů na korozně poškozený povrch. V teoretické části jsou přehledně shrnuty dosavadní poznatky mající vztah k řešení této ...
  • Renovace povlaků technologií tampónování 

   Author: Ondřej Krňávek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Vydra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Část teoretickou a část experimentální. V části teoretické je probrána technologie galvanického pokovení, následně porovnána s technologií lokálního galvanického pokovení. Dále ...
  • Renovace povrchů 

   Author: Báčová Kateřina; Supervisor: Drašnar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Rizika zanedbané údržby energetických zařízení 

   Author: Vojtěch Vlček; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Tomáš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá riziky zanedbané údržby energetických zařízení, a především tepelných výměníků. Teoretická část popisuje základní rozdělení tepelných výměníků. Dále vysvětluje, co jsou rizika, co je způsobuje ...
  • Robotické aplikace UV vytvrditelných laků 

   Author: Novák David; Supervisor: Pakosta Michal; Opponent: Banýrová Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   V první části bakalářské práce jsou popsány průmyslové roboty, efektory a jejich aplikace při lakování UV laky a procesu vytvrzování. Dále pak samotné laky vytvrditelné ultrafialovým světlem, jejich porovnání s laky ...
  • Robotizované svařování prutových válců 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je vypracována na téma Robotizované svařování prutových válců. Hlavním úkolem je zmapování současného stavu, navržení uspořádání pracoviště, toku materiálu, manipulaci komponent a hotových výrobků
  • Senzory v robotizovaném svařování 

   Author: Jan Kroupa; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Pantůček Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Hlavním tématem bakalářské práce jsou druhy senzorických systémů a jejich principy a využití při robotizovaném svařování. Jsou zde uvedeny typy robotů a metody svařování vhodné pro robotizaci. Praktická část se zaměřuje ...
  • Simulace vstřikovaných dílů 

   Author: Flek Jan; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Gabriel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V rámci této bakalářské práce byla formou rešerše zpracována problematika numerické simulace vstřikování polymerních dílů. V úvodu práce je nastíněna základní teorie reologie materiálů, ze které následně vycházejí simulační ...
  • Slévárenské pěny 

   Author: Jan Voneš; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou slévárenských pěn. Rešeršní část se zaměřuje na popis vlastností kovových pěnových materiálů, popis výroby tohoto materiálu a možnosti jeho využití. V praktické části je provedeno ...
  • Snižování třecích ztrát ve strojírenství 

   Author: Miroslav Bláha; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Chvojka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snižování tření ve strojírenství. První část shrnuje teoretické poznatky týkající se tření. V jejím rámci jsou popsány jednotlivé druhy tření a faktory, které je ovlivňují. Dále ...
  • Snížení výskytu slévárenských vad na hlavové přírubě bloku motoru 

   Author: Vaňková Barbora; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spojování nitinolu s korozivzdornou ocelí u medicínských katetrů. 

   Author: Tauer Jan; Supervisor: Kramár Tomáš; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním spojením nitinolu s korozivzdornou ocelí svazkem urychlených elektronů. Obsahuje rešerši EBW technologie, korozivzdorné oceli, niklu, titanu a jejich slitině zvané nitinol. V ...
  • Srovnání vybraných vlastností ocelí vyrobených technologií MIM a jinými technologiemi s ohledem na tepelné zpracování a strukturu 

   Author: Václav Lípa; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Kašík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem bakalářské práce je charakterizovat technologii injekčního vstřikování kovů (MIM). Popis technologie zahrnuje používané materiály, přípravu kovového prášku, typy pojiva, používané stroje a zařízení, proces odstraňování ...
  • Stanovení korozní agresivity v okolí dálničních mostů 

   Author: Jonáš Hajný; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Svoboda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Teoretická část této bakalářské práce přibližuje problematiku koroze, korozní agresivity atmosfér a jejího stanovení. Popisuje základní typy protikorozní ochrany a uvádí obecné zásady pro navrhování konstrukce. Dále se ...
  • Stanovení pevnosti různých typů plastů pomocí vstřikovaných těles. 

   Author: Minařík Tomáš; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním zkušebních těles ze 3 různých materiálů. Je zde popsán proces vstřikovaných zkušebních těles a určení mechanických vlastností vstřikovaných těles pomocí zkoušky tahem. Práce ...
  • Stanovení podmínek pro šetrné sweepování 

   Author: Hylák Kamil; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Němec Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   První část bakalářské práce je zaměřena na problematiku lehkého tryskání povrchu a hlavní využití této technologie. Obsahuje základní podmínky lehkého tryskání a obecné informace o abrazivních prostředcích. Druhá část se ...