Now showing items 405-424 of 476

  • Tabulky a interakční diagramy pro návrh vyztužených zděných stěn namáhaných bočním tlakem větru 

   Author: Brotánek Tomáš; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Technologie výroby provzdušněného betonu v laboratorních podmínkách 

   Author: Vaňková Radka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • TGC2 - Prašný most 

   Author: Cach Ladislav; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tlakem namáhané prutové prvky z vláknobetonu s recykláty 

   Author: Jarolím Mirek; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Transport vody z a do struktury betonu 

   Author: Kovařík Václav; Supervisor: Trtík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení 

   Author: Veronika Schutová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány ...
  • Tvorba a aplikace výpočetní pomůcky pro stanovení vnitřních sil na deskách 

   Author: Bulíčková Aneta; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledné výpočetní pomůcky, která stanovuje momenty na železobetonových deskách po obvodě podepřených. Vytvořený program umožňuje snadné zadání parametrů desky a po provedení výpočtu ...
  • Tvorba výpočetní aplikace pro návrh předpjatého betonového vazníku 

   Author: Veronika Litošová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Předmětem mé bakalářské práce je vytvoření výpočetní aplikace, jakožto nástroje pro návrh předem předpjatého betonového vazníku a jeho následné posouzení. Výpočetní aplikace urychluje proces návrhu a umožňuje v relativně ...
  • Tvorba výpočetních nástrojů pro posuzování požární odolnosti železobetonových prvků včetně jejich aplikace na konkrétní konstrukci 

   Author: Benýšek Martin; Supervisor: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Typy spřažených prefamonolitických betonových stropních desek 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním různých typů spřažených stropních konstrukcí. Obsahem úvodu práce jsou poznatky z literatury a rozdělení základních typů prefamonolitických beton-beton konstrukcí. První část popisuje ...
  • Uplatnění předpjatého betonu v halových objektech 

   Author: Kudláček Jiří; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Užití metody příhradové analogie u stěnových konzol 

   Author: Vinkler Marek; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úbytek záměsové vody v čerstvém betonu během dopravy na stavbu 

   Author: Hlavsa Zdeněk; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na odpařování vody z čerstvého betonu a problematiku vodního součinitele. V první části jsou uvedeny vlivy jednotlivých složek betonu na celkový obsah vody a hodnotu vodního součinitele. ...
  • Variantní návrh podzemního podlaží objektu administrativní budovy radnice 

   Author: Majerová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Schejbal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení podzemního podlaží objektu administrativní budovy. V rešeršní části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých řešení suterénních konstrukcí (bílá vana, černá vana, vana s ...
  • Variantní řešení dálničního nadjezdu s ohledem na užitou technologii výstavby 

   Author: Anna Hrubá; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií výstavby silničního nadjezdu pomocí pevné skruže. Návrhy a statickými posouzeními jsou porovnány varianty přestavné skruže a varianty celé skruže s ohledem na návrh a vedení ...
  • Variantní řešení konstrukčního systému administrativní budovy 

   Author: Toman Kryštof; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Variantní výpočet suterénní stěny 

   Author: Trejbal Milan; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Obsahem této práce je vypracování variantního výpočtu suterénní stěny. V práci se v programu pro posouzení zděných suterénních stěn v1.1 posuzují stěny zděné s různými tloušťkami z keramických tvárnic Heluz, vápenopískových ...
  • Varianty konstrukčních řešení výrobní haly 

   Author: Chmiel Marek; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh výrobní haly firmy vyrábějící hasící přístroje. Konstrukční systém je řešen v několika variantách spolu s výběrem nejvhodnější verze. Následuje výpočet zatížení a dále užitím programu ...
  • Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi 

   Author: Nukeyeva Assem; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V bakalářské práci jsou ukázány možné varianty konstrukčního řešení bytového domu. V závislosti na původním konstrukčním a dispozičním řešení bylo cílem ukázat alternativní možnosti provedení nosných prvků. Práce je složena ...
  • Varianty nosné konstrukce objektu tělocvičny 

   Author: Jordanová Michala; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce ...