Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 342

  • Návrh fotbalové tribuny 

   Autor: Lavko Martin; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...
  • Autosalon, Louny 

   Autor: Musil Luboš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
  • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

   Autor: Patrman Martin; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
  • Design of verical load-bearing elements in structural system changing along height 

   Autor: Vrzáň Jakub; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá návrhem svislých nosných prvků v budově s výraznou změnou konstrukčního systému. Tato změna způsobuje diskontinuity svislých nosných konstrukcí. Provedena byla rešerše jednotlivých návrhových přístupů, ...
  • Funkce povrchových úprav betonových konstrukcí 

   Autor: Roškotová Kateřina; Vedoucí práce: Kohoutková Alena; Oponent práce: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku povrchových úprav betonových konstrukcí, jejich funkce a možnosti aplikace. Návrh betonové směsi ovlivňuje vlastnosti konstrukce a zajišťuje primární ochranu konstrukce v ...
  • Analýza vlivu stáří cementu na vybrané vlastnosti 

   Autor: Tancošová Lucie; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vlastnosti cementu jako pojiva do betonu, zejména vliv stáří na vybrané parametry. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o ...
  • Vyšetřování deformací železobetonového komorového nosníku raného stáří 

   Autor: Šonka Štěpán; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Vyšetřování deformací železobetonových monolitických konstrukcí je aktuální téma vzhledem k dnes běžnému požadavku investorů na urychlení výstavby. Praktický cíl spočívá v určení doby, kdy je možno konstrukci odbednit a ...
  • Administrativní budova, Brno 

   Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem bakalářské práce je předběžný návrh nosných prvků administrativní budovy. Podrobný výpočet železobetonové monolitické lokálně podepřené stropní desky typického podlaží. Vnitřních sily jsou spočítány pomocí programu ...
  • Objekt truhlárny, Slaný 

   Autor: Škoda Zbyněk; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Fidranský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce administrativní části budovy truhlárny na základě existující architektonické studie objektu. Řešená část objektu má 2 nadzemí podlaží. Dále ...
  • Silniční most přes řeku Berounku v Plzni 

   Autor: Malecký Tomáš; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Čítek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Předmětem této práce je návrh alternativní mostní konstrukce k nově otevřenému mostu na silnici II/231 mezi Plzní a silnicí I/20. Podmínkou bylo zachovat polohu opěr, příčný řez a světlou výšku. Navržen je obloukový most ...
  • Problematika návrhu základové desky jako bílé vany 

   Autor: Zikmundová Markéta; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Tato práce je tvořena dvěma hlavními částmi, rešeršní a návrhovou. V první části je přiblížena problematika bílých van, jejich návrhu, provádění a sanací. Česká norma ani směrnice tuto problematiku neřeší, proto jsou v ...
  • Administrativní budova firmy Strabag, Rychnov nad Kněžnou 

   Autor: Vyskočil Daniel; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh výztuže lokálně podepřené stropní desky 1NP v Administrativní budově Strabag v Rychnově nad Kněžnou. Hlavní část práce je věnována návrhu výztuže na protlačení u konce stěny a u vnitřního, ...
  • Návrh stropní konstrukce na větší rozpon 

   Autor: Pospíšil Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem této bakalářské práce je předběžný návrh tří variant monolitické železobetonové stropní konstrukce budovy datového centra v Bratislavě, jejich následné zhodnocení a výběr vhodné konstrukční varianty. Cílem práce ...
  • Návrh mostu přes dálnici D1 u Velké Bíteše 

   Autor: Basl Martin; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Milan Komínek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem práce je návrh silničního mostu z dodatečně předpjatého betonu. Jedná se o deskovou konstrukci o dvou polích rozpětí 2x 21m, uloženou na hrncová ložiska. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1 u Velké Bíteše.
  • Návrh nosné konstrukce nové administrativní budovy 

   Autor: Janouch Petr; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Bakalářská práce řeší dva návrhy nosné konstrukce nové administrativní budovy. Cílem této práce je návrh, posouzení a výkresová dokumentace hlavních nosných prvků objektu se zaměřením především na stropní konstrukci, ...
  • Numerická analýza trhlin železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou 

   Autor: Holan Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet napjatosti a charakteristické šířky trhlin obdélníkového průřezu. Dalším cílem je pak přehledné popsání všech vztahů, postupů a metod, které pomůcka při výpočtu ...
  • Šikmé železobetonové sloupy 

   Autor: Zažirej Stanislav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá objekty se šikmými železobetonovými sloupy. Cílem je zjistit vliv aplikace šikmých podpor na konstrukci a porovnat varianty konstrukčního řešení vybraného objektu. V první části je uveden vliv tahových sil ...
  • Specifika návrhu intergrovaných mostů 

   Autor: Vojtíšek Petr; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...
  • Experimentální ověření vlastností betonu s recyklovaným kamenivem 

   Autor: Hlůžek Radim; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na vláknobeton s recyklovaným kamenivem. Cílem této práce je porovnání výsledků naměřených hodnot s výsledky již realizovaného výzkumu, který byl proveden s obdobným materiálem. Teoretická pasáž ...
  • Požární řešení - veslařský klub 

   Autor: Havel Aleš; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce má čtyři základní části. První část je věnována revizi zadaných výkresů veslařského areálu, jak s ohledem na požární bezpečnost, tak s ohledem na statiku objektu. Ve druhé části je vypracováno podrobné ...