Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 240

  • Požární řešení bytového domu v Praze Sedlci 

   Autor: Petráková Magda; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří základních částí. V první části je objekt bytového domu podroben revizi stavebních konstrukcí, jak z hlediska statické části, tak z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ve druhé části ...
  • Návrh nosné konstrukce bytového domu 

   Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce bytového domu ze železobetonu. Předběžný statický výpočet je proveden ve dvou variantách konstrukčního řešení stavby, a to pro nejvíce namáhané prvky. Varianta ...
  • Silniční most Dráchov 

   Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...
  • Silniční most přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi 

   Autor: Boháček Lukáš; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo provést prvotní návrh silničního mostu přes řeku Jizeru, posoudit hlavní nosné části, narýsovat výkresovou dokumentaci a vymyslet postup výstavby. Vzdálenost opěr je přibližně 100 m, most křižuje řeku ...
  • Penzion Kozí horka, Brno - Bystrc 

   Autor: Šnobltová Dominika; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce penzionu a podrobným návrhem desky 2.NP, včetně vyztužení. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě jehož výsledků byl ...
  • Návrh zanořené UHPFRC lávky pro pěší 

   Autor: Klempová Natália; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Petr Hanuš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Bakalárska práca sa venuje návrhu zanorenej lávky pre chodcov z UHPFRC materiálu. Nosná konštrukcia lávky je zložená z prefabrikovaných segmentov spojených predpínacou výstužou, škáry sú vyplnené epoxidovým tmelom. Lávka ...
  • Požární řešení víceúčelové haly 

   Autor: Bobek Ondřej; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První část se věnuje revizi statické části zadané víceúčelové haly a revizi s ohledem na požární bezpečnost objektu. Ve druhé části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení dané ...
  • Návrh nosné konstrukce víceúčelové haly 

   Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   V této práci jsem se zaměřil na návrh nosné konstrukce víceúčelové haly. Konstrukční systém haly je navržen jako jednopodlažní a dvoupodlažní železobetonový montovaný skelet. V práci jsem zpracoval předběžný návrh tři ...
  • Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru 

   Autor: Schreiberová Hana; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování statické části projektu na stanici hasičského záchranného sboru. První část práce se skládá z návrhu dvou variant konstrukčního řešení (monolitické a prefabrikované) zadaného objektu ...
  • Návrh suternénní stěny 

   Autor: Punar Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnávací výpočet různých variant suterénní stěny. V praktické části jsou prezentovány výpočty stěn z cihel plných, tvárnic ztraceného bednění a železobetonu. Variantní řešení zděné ...
  • Centrum extrémních sportů, lom Homolák, Suchomasty 

   Autor: Macháčová Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá objektem Centra extrémních sportů. Podkladem pro zpracování práce byla architektonická studie. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, vytvoření 3D modelu v softwaru ...
  • Bytový dům Malvazinky, Praha 

   Autor: Strobl David; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tématem této práce je statický návrh bytového domu Malvazinky v Praze. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh trámů vzniklé z dané dispozice a výkresy tvaru a výztuže jednoho daného trámu. ...
  • Návrh nadjezdu přes hluboký zářez 

   Autor: Nerad Jiří; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Zíka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
   Tato bakalářská práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady realizovaných obloukových nadjezdů přes dálnice a zjednodušený návrh konkrétního betonového obloukového nadjezdu přes dálnici v hlubokém zářezu. ...
  • Požární řešení Vila dům Na Hřebenkách 

   Autor: Grenar Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá požárním řešením obytné budovy. V první části je řešeno po-žárně bezpečnostní řešení stavby, jsou určeny požární úseky, provedeno posouzení požární odol-nosti všech konstrukcí a posouzení evakuace ...
  • Požární řešení bytového domu 

   Autor: Douša Miroslav; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce řeší požárně bezpečnostní řešení a statický návrh vybraných konstrukčních prvků vybraného bytového domu. Práce je koncipována do čtyř částí. První část se zabývá revizí stavební části. Jde o zhodnocení ...
  • Vodorovná tuhost betonových hal 

   Autor: Schmidt Jaroslav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Práce se zabývá vodorovnou tuhostí prefabrikovaných hal a vlivy, které ovlivňují vodorovnou deformaci konstrukce. V práci je nejprve představeno konstrukční řešení hal a je proveden rozbor jednotlivých variant styku vazníku ...
  • Požární řešení sportovní haly v Záběhlicích 

   Autor: Lokvenc Marek; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení sportovní haly s hotelem na základě zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečnostní ...
  • Bytový dům Gasperich 

   Autor: Koutný Karel; Vedoucí práce: Košatka Pavel; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   V bakalářské práci se autor zabývá statickou částí projektu bytového domu Gasperich. Nosné konstrukce jsou navrženy ze zděných a monolitických železobetonových prvků. Zděné konstrukce jsou posouzeny ve výpočetním softwaru ...
  • Návrh integrovaného mostu z UHPFRC 

   Autor: Lášek Martin; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Milan Komínek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném ...
  • Návrh stropní konstrukce administrativní budovy 

   Autor: Nguyenová Phuong Anh; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo navrhnout stropní konstrukci administrativní budovy. Byly navrženy 2 varianty stropní konstrukce, ze kterých byla vybrána jedna a na ni proveden výpočet vnitřních sil a návrh výztuže. Výsledky vypočítané ...