Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 322

  • Navrhování štíhlých železobetonových sloupů 

   Autor: Lichtenberg Petr; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce porovnává výpočetní postupy při navrhování betonových štíhlých sloupů. V teoretické části je popsána problematika štíhlých sloupů, metody a postupy výpočtů.V praktické části jsou popsány algoritmy výpočtu ...
  • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy 

   Autor: Reichl David; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Vinkler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativní budovy umístěné v ulici Pekařská. Cílem práce je návrh konstrukční varianty nosného systému. V rámci předběžného a podrobného ...
  • Tvorba a aplikace výpočetní pomůcky pro stanovení vnitřních sil na deskách 

   Autor: Bulíčková Aneta; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledné výpočetní pomůcky, která stanovuje momenty na železobetonových deskách po obvodě podepřených. Vytvořený program umožňuje snadné zadání parametrů desky a po provedení výpočtu ...
  • Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev 

   Autor: Nanić Denis; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé ...
  • Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce 

   Autor: Tauchman Michal; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn poznatků z literatury. ...
  • Návrh nosné konstrukce Vily Zapova 

   Autor: Jasanská Kamila; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu nosné konstrukce Vily Zapova podle architektonicko-stavebních podkladů. V bakalářské práci je řešeno předběžné ověření stability objektu, podrobný návrh nosné konstrukce vybraných ...
  • Konstrukční řešení zelené fasády 

   Autor: Haber Josef; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a pozdějším návrhem vertikální vegetační konstrukce, známou též jako zelená fasáda. Práce se zabývá vlivy tohoto řešení na vnitřní prostředí budov, stejně tak jako na vliv celé stavby ...
  • Vývoj betonového kompozitu pro 3D tisk 

   Autor: Liška Tomáš; Vedoucí práce: Novák Josef; Oponent práce: Petřík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Závěrečná práce se zabývá problematikou 3D tisku betonových konstrukcí. První část práce tvoří rešerše, která stručně popisuje vývoj 3D tisku betonových konstrukcí včetně příkladů realizací. Experimentální část tvoří vývoj ...
  • Požární řešení prodejní haly 

   Autor: Bůžek Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení komerční haly na úrovni zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a stavebně-konstrukční část je zpracována ...
  • Požární řešení hotelového objektu 

   Autor: Gaudynová Alžběta; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem požárně bezpečnostního řešení této bakalářské práce je budova hotelu v Litomyšli na základě zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. ...
  • Požární řešení výrobní haly 

   Autor: Kuznetsov Pavel; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané stavební části projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...
  • Požární řešení výrobní haly s administrativní částí 

   Autor: Pařízek Šimon; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební ...
  • Suterénní stěna - srovnávací analýza 

   Autor: Kůřil Michal; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této práce je vypracování porovnání různých materiálových variant pro danou suterénní stěnu. Postupně jsou z hlediska únosnosti posouzeny různé materiálové varianty, jako jsou železobeton, tvárnice používané pro ...
  • Návrh lávky Rychtářka v Plzni 

   Autor: Junková Aneta; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem lávky Rychtářka v Plzni. Vede přes pozemní komunikaci a jedná se o její alternativní návrh. V rámci studie bylo vyhotoveno několik variant, poté byla jedna vybrána. Jejím chováním se ...
  • Návrh obloukové mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Autor: Jelínková Radka; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh obloukové mostní konstrukce na silničním okruhu kolem Prahy přes Vltavu u Suchdola. Práce obsahuje předběžný návrh variant a podrobnější řešení výsledné vybrané varianty. U této varianty ...
  • Studie velkorozponové stropní konstrukce administrativní budovy 

   Autor: Bělohradská Lucie; Vedoucí práce: Novák Josef; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem velkorozponové stropní konstrukce na objektu řešeném v rámci semestrálního projektu. V první části práce jsou popsány různé varianty stropní konstrukce na větší rozpony. V další části už ...
  • Požární řešení administrativně-technologického objektu 

   Autor: Kloida Václav; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Müller Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je požární řešení administrativně technologického objektu zázemí pro budoucí výrobní halu, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení, ...
  • Návrh zavěšené mostní konstrukce v Praze u Suchdola 

   Autor: Samek Daniel; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh zavěšeného mostu na plánovaném silničním okruhu kolem Prahy přes řeku Vltavu. Konstrukce je tvořena předepnutou šestikomorovou a dvoutrámovou konstrukcí zavěšenou na závěsech, které ...
  • Návrh předpjatého trámového mostu na dálnici D48 

   Autor: Bendík Václav; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu na dálnici D48. Nosnou konstrukci tvoří spojitý dvoutrám o šesti polích. Celková délka mostu je 265 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě ...
  • Návrh spojité dvoutrámové konstrukce na obchvatu Náchoda 

   Autor: Vávrová Zuzana; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením konstrukce silničního mostu. Most se nachází na obchvatu Náchoda a jeho účelem je převést komunikaci nad biokoridorem. Jedná se o spojitou dvoutrámovou konstrukci. ...