Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 288

  • Social Welfare Centre 

   Autor: Adámková Sabina; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce
  • Využití prefabrikace pro spřažené ocelo-betonové mosty 

   Autor: Lorenc Štěpán; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání využití prefabrikovaných dílců ve spřažených ocelo-betonových mostech. Práce se především zaměřuje na porovnání realizace betonové desky jako monolitického celku a desky s využitím ...
  • Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí 

   Autor: Nedvěd Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce s názvem "Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí" se zabývá analýzou problémů vznikajících při návrhu dálničních nadjezdů s nevýhodným poměrem polí. Práce se ...
  • Požární řešení základní školy 

   Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický ...
  • Návrh konferenčního stolku z lehkého betonu vyztuženého sítěmi 

   Autor: Vastl František; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je dokázat a ukázat, že využití betonu není záležitostí pouze stavebnictví, ale že lze použít beton i v nábytkářském průmyslu. Budu se pokoušet o sestavení konferenčního stolku z lehkého ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

   Autor: Iványiová Lucia; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
  • Návrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plzni 

   Autor: Vrba Pavel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou ...
  • Návrh lávky pro pěší přes Ohři v Karlových Varech 

   Autor: Köhler František; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Hruška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší v Karlových Varech přes řeku Ohře. Popisuje základní informace o síťových obloukových mostech. V teoretické části se zabývá koncepčním návrhem konstrukce lávky a v praktické části ...
  • Návrh lávky "Božkov" v Plzni 

   Autor: Pěchoučková Simona; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Úslavu v městské části Božkov v Plzni. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Vytvořila jsem několik návrhů a následným porovnáním výhod a ...
  • Železobetonová retenční nádrž - studie vlivu jednotlivých parametrů na tloušťku stěny 

   Autor: Vích Michal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této bakalářské práce je statická část návrhu železobetonové retenční nádrže. Cílem práce je předběžný návrh jednotlivých nosných konstrukcí a jejich podrobný návrh zaměřený na vodonepropustnost konstrukce. Dále ...
  • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

   Autor: Doležal Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mostu na silničním okruhu kolem Prahy, který propojí městské části Suchdol a Čimice přes řeku Vltavu a přilehlé komunikace. Je vypracováno několik různých variant návrhu, z nichž je ...
  • Varianty stropní konstrukce budovy základní umělecké školy 

   Autor: Štruncová Michaela; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konstrukčního řešení objektu navrženého v rámci semestrálního projektu. První část obsahuje různé varianty stropní konstrukce, které jsou následně zhodnoceny v souvislosti s navrženou ...
  • Požární řešení bytového domu v Praze 

   Autor: Král Patrik; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je revize konstrukčního systému bytového domu ze zadaného projektu, statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce a statické posouzení těchto prvků za požáru. Pro potřeby posouzení statiky za požáru ...
  • Variantní výpočet suterénní stěny 

   Autor: Trejbal Milan; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Obsahem této práce je vypracování variantního výpočtu suterénní stěny. V práci se v programu pro posouzení zděných suterénních stěn v1.1 posuzují stěny zděné s různými tloušťkami z keramických tvárnic Heluz, vápenopískových ...
  • Požární řešení skladové haly s administrativní částí v Hořicích 

   Autor: Lánský Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly s administrativní částí na základě zadaného stavebně architektonického řešení. Práce obsahuje část statickou a část požárně bezpečnostního řešení stavby. ...
  • Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi 

   Autor: Nukeyeva Assem; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V bakalářské práci jsou ukázány možné varianty konstrukčního řešení bytového domu. V závislosti na původním konstrukčním a dispozičním řešení bylo cílem ukázat alternativní možnosti provedení nosných prvků. Práce je složena ...
  • Numerická analýza průhybů železobetonových nosníků 

   Autor: Nedomová Karolina; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet průhybů na železobetonovém nosníku obdélníkového průřezu namáhaném spojitým zatížením. Dalším cílem je popsání všech vztahů, postupů a metod, které tato pomůcka při ...
  • Krystalizační přísady a odolnost betonu proti působení tlakové vody 

   Autor: Kovář Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu. Jejím obsahem je přehled dostupných krystalizačních přísad, které jsou nabízeny na trhu, jejich charakteristiky a možnosti využití. ...
  • Vliv pevnosti drátku na pracovní diagram drátkobetonu 

   Autor: Pospíšil Michal; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je praktická a zabývá se drátkobetonem a použitelností drátků do drátkobetonu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se snažil stroze, ale výstižně seznámit čtenáře se všemi ...