Now showing items 1-20 of 476

  • Design of flat slab for punching - European and North American practices 

   Author: Yerlan Koshekbayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Up to this day, in different part of the world, many cases of collapses were established due to punching shear. This mechanism that causes a failure is considered as the main problem of a flat slab. So, the bachelor thesis ...
  • Návrh lávky pro pěší přes ulici Opatovskou v Praze 

   Author: Adam Froněk; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Holý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Práce je zaměřena na návrh a posouzení lávky pro pěší. Nosná konstrukce je prefabrikovaná předem předpjatá z ultra vysokohonotného betonu (UHPC). Dvojice prostých nosníků překračují místní komunikaci Opatovská v zastavěném ...
  • Návrh vysouvaného dálničního mostu přes železniční trať 

   Author: Vojtěch Štok; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Zíma Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vysouvaného dálničního mostu. Návrh je založen na reálné probíhající zakázce, která je součástí většího projektu na zkapacitnění obchvatu města Louny na dálnici D7. Pro tuto bakalářskou ...
  • Mezerovitý beton pro akustické účely 

   Author: Anna Machová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se věnuje možnostem dosažení zvukopohltivosti betonu se zaměřením na beton mezerovitý. Takový materiál je zamýšlen pro aplikace do interiéru zejména ve formě akustických panelů. Začátek práce se zabývá představením ...
  • Návrh zastřešení sportovní haly v Sušici 

   Author: Matěj Kukla; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Předmětem této bakalářské práce je variantní návrh zastřešení sportovní haly v Sušici. Práce je rozdělena na rešeršní a konstrukční část. První část rešerše se zabývá základními konstrukčními variantami halových konstrukcí ...
  • Návrh zastřešení školní tělocvičny 

   Author: Lukáš Koruňák; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řešení konstrukcí zastřešení sportovních hala tělocvičen. První část se zaměřuje na nejčastější konstrukční systémy a materiálové možnosti nosných prvků a upozorňuje na hlavní výhody a ...
  • Dodatečné provádění otvorů v nosných stěnách panelových objektů 

   Author: Anna Demuthová; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dodatečného provádění prostupů v nosných panelových stěnách. V úvodní části práce jsou popisovány jednotlivé panelové soustavy a jejich specifika. Následně je podrobněji popsána ...
  • Beton a světlo 

   Author: Věra Kabíčková; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím světla v technologii betonu, zejména průsvitným a luminiscenčním betonem. První kapitola obsahuje úvod představující význam využití světla v souvislosti s takovým materiálem, jakým ...
  • Metody navrhování výztuže deskových konstrukcí 

   Author: Jakub Maršál; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Krybus David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je představení existujících metod výpočtu pro návrh výztuže v deskách, jejich porovnání a vyhodnocení vhodnosti metod pro jednotlivé příklady. Konkrétně se práce zabývá metodami návrhu ...
  • Administrativní buduva BRNO, Žarošická 

   Author: Jan Krejčík; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonového skeletu administrativní budovy a možnostmi stanovení průhybu lokálně podepřené desky různými metodami. Jednotlivé metody a jejich výsledky jsou mezi sebou ...
  • Návrh předpětí dilatace A5 Autobusové stanice Mlynske Nivy 

   Author: Matouš Petřík; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Horníková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této práce je návrh předpětí části objektu Autobusové stanice Mlynské Nivy. Předpjatý beton je specifická stavební technologie hojně používaná v dopravních stavbách – zejména mostech, ovšem dá se využít i pro ...
  • Fyzikální vlastnosti průsvitného betonu 

   Author: Kateřina Kasalová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem průsvitného betonu. Cílem práce je vypracování rešerše ze zahraničních prací a experimentální vyhodnocení vybrané fyzikální vlastnosti. Byla provedena zkouška průsvitnosti materiálu. ...
  • Konstrukční řešení bytového domu, Malý mlýn 

   Author: Tomáš Řezníček; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Bakalářská prácese zabývá předběžným návrhembytového domu. Obsahujevýpočetvybraného prvku pomocí příhradové analogie, výkresy tvaru,výkresvýztuže a stručnoutechnickouzprávu. Pro výpočet byl použit program SCIA Engineer.
  • Vliv výpočetního modelu na konstrukční návrh železobetonového rámu montované konstrukce 

   Author: Tomáš Strnad; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového rámu objektu dvoupodlažního hangáru umístěného v okolí Světlé nad Sázavou. Obsahuje úvod do problematiky nelineární analýzy konstrukce a popis zvolených metod řešení. ...
  • Optimalizace betonových prvků prostřednictvím genetického algoritmu 

   Author: Václav Wudi; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato práce se zabývá optimalizací betonových prvků. Jedná se o tvarovou a rozměrovou optimalizaci příhradové konstrukce. Optimum je vztaženo ke čtyřem kritériím. Těmi jsou tahové napětí, tlakové napětí, průhyb a hmotnost. ...
  • Návrh železničního dvoukolejného mostu z UHPFRC 

   Author: Richard Vaněk; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Čermák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem železničního dvoukolejného mostu. Most je veden přes smyšlené údolí za účelem úspory času a energie pro následnou železniční dopravu. Konstrukce je navržena z prefabrikovaných segmentů ...
  • Návrh nosné konstrukce dálničního mostu 

   Author: Adam Pospíšil; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Chůra Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce mostu o třech polích přes hluboké údolí s ohledem na postup výstavby, který je součástí projektované novostavby rychlostní cesty R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce na ...
  • Návrh lávky na cyklostezce v Praze-Satalicích 

   Author: Antonín Michálek; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Moje bakalářská práce se věnuje návrhu lávky na cyklostezce v Praze – Satalicích. Prvně provádím rešerši trámových a rámových mostů se zaměřením převážně na integrované mosty. Ve druhé části mé práce se věnuji návrhu variant ...
  • Náhrada dálničního mostu na D1 

   Author: David Franěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kompletní výměny původního mostu na dálnici D1, ev. č. D1- 137.1 na úseku 12 – EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV. Jedná se o spojitou konstrukci o dvou symetrických polích ...
  • Zavěšená lávka pro pěší přes Berounku v Praze - Radotíně 

   Author: Tomáš Flax; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Má práce se zabývá zavěšenou lávkou pro pěší a cyklisty v Radotíně, která bude umístěna namísto lávky stávající. Cílem je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci nové lávky. Z původní konstrukce bude zachována podpěra a ...