Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 287

  • Využití prefabrikace pro spřažené ocelo-betonové mosty 

   Autor: Lorenc Štěpán; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na porovnání využití prefabrikovaných dílců ve spřažených ocelo-betonových mostech. Práce se především zaměřuje na porovnání realizace betonové desky jako monolitického celku a desky s využitím ...
  • Požární řešení základní školy 

   Autor: Marks Viktor; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení základní školy na bázi zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečností řešení, statický ...
  • Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí 

   Autor: Nedvěd Michael; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce s názvem "Návrh konstrukčního řešení dálničního nadjezdu s nevýhodným poměrem délek polí" se zabývá analýzou problémů vznikajících při návrhu dálničních nadjezdů s nevýhodným poměrem polí. Práce se ...
  • Návrh konferenčního stolku z lehkého betonu vyztuženého sítěmi 

   Autor: Vastl František; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je dokázat a ukázat, že využití betonu není záležitostí pouze stavebnictví, ale že lze použít beton i v nábytkářském průmyslu. Budu se pokoušet o sestavení konferenčního stolku z lehkého ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Autor: Bazgier Vojtěch; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Návrh lávky pro pěší přes Ohři v Karlových Varech 

   Autor: Köhler František; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Hruška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší v Karlových Varech přes řeku Ohře. Popisuje základní informace o síťových obloukových mostech. V teoretické části se zabývá koncepčním návrhem konstrukce lávky a v praktické části ...
  • Návrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plzni 

   Autor: Vrba Pavel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou ...
  • Návrh lávky "Božkov" v Plzni 

   Autor: Pěchoučková Simona; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Úslavu v městské části Božkov v Plzni. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Vytvořila jsem několik návrhů a následným porovnáním výhod a ...
  • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

   Autor: Iványiová Lucia; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
  • Numerická analýza průhybů železobetonových nosníků 

   Autor: Nedomová Karolina; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet průhybů na železobetonovém nosníku obdélníkového průřezu namáhaném spojitým zatížením. Dalším cílem je popsání všech vztahů, postupů a metod, které tato pomůcka při ...
  • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

   Autor: Nejdl Michal; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá návrhem silničního mostu na SOKP u Suchdola přes řeku Vltavu a chráněné přírodní památky, na levém břehu Sedlecké skály a na pravém břehu Zámky. První část práce řeší možnosti přemostění daného území s ...
  • Návrh mostu z prefabrikovaných nosníků 

   Autor: Mísař Petr; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu o dvou polích rozpětí 2 x 22,0 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě samostatné konstrukce šířky 14,5 m, resp. 22,75 m. Most má nosnou ...
  • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

   Autor: Salák Martin; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
  • Ponorné molo z vláknobetonu 

   Autor: Buchlák Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh systému modulových ponorných mol z vláknobetonu, která jsou nadnášena vzduchovým vakem, který se při nebezpečí velké vody vypustí a molo tak klesne ke dnu. Začátek tvoří obecné ...
  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce silničního mostu z předpjatého betonu. Most slouží jako nadjezd přes dálnici D1 a převádí spojovací komunikaci mezi dvěma obslužnými zařízeními dálnice. ...
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Autor: Holíková Barbora; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Performance based design složení betonové směsi 

   Autor: Hobza Jakub; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje metodu návrhu betonu na základě výsledných vlastností (performance-based design) a preskriptivní metodu. Porovnání performance-based specifikace ...
  • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

   Autor: Voříšek Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato práce se zabývá návrhem nového předpjatého integrovaného mostu v extravilánu u obce Smrčná. Nosná konstrukce je tvořena třemi předem předpjatými nosníky ve tvaru řeckého písmene pí. Materiálem hlavní nosné konstrukce ...
  • Požární řešení skladové haly s administrativní částí v Hořicích 

   Autor: Lánský Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly s administrativní částí na základě zadaného stavebně architektonického řešení. Práce obsahuje část statickou a část požárně bezpečnostního řešení stavby. ...
  • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

   Autor: Nagornykh Dmitriy; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...