Now showing items 1-20 of 584

  • Požární řešení výrobní haly Severka 

   Author: Ondřej Kučava; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Bareš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly Severka na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na revizi architektonicko-stavebního řešení ...
  • Školní budova s učebnami pro druhý stupeň 

   Author: Adéla Pirklová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Pro bakalářskou práci byla použita diplomová práce z fakulty architektury studentky Lucie Sejkorové. Předmětem bakalářské práce je řešení železobetonové konstrukce jednoho křídla základní školy členěného půdorysu s plochou ...
  • Požární řešení skladové haly Legie 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly Legie na základě zadané architektonické studie objektu. Bakalářská práce obsahuje revizi stavebního řešení, požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných ...
  • Požární řešení hotelu Epsilon 

   Author: Martin Chyba; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Dvořák Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárním řešení hotelu Epsilon a návrhem vybraných nosných prvků za běžné a zvýšené teploty. Práce je tvořena jako projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu zadání bakalářské ...
  • Návrh mostní konstrukce na obchvatu Náchoda 

   Author: Mariia Barabanova; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Froněk Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Práce je zaměřena na návrh a posouzení trámové mostní konstrukce. Nosná konstrukce je dvoutrámová dodatečně předpjatá monolitická, z technologických důvodů jen s koncovými příčníky nad opěrami. Nachází se v Královéhradském ...
  • Chytrý beton: vliv uhlíkových nanotrubic na měrný elektrický odpor 

   Author: Markéta Čechurová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím chytrých materiálů v oblasti stavebnictví, s důrazem na self-sensing concrete s obsahem vícestěnných uhlíkových nanotrubic. Teoretická část práce představuje různé druhy chytrých ...
  • Návrh letmo betonované konstrukce na dálnici D11, úsek 1109 

   Author: Matěj Zerner; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce dálničního mostu stavěného metodou letmé betonáže. Most se nachází na dálnici D11 Trutnov – hranice ČR/PL. Konstrukce má celkovou délku 712 m a skládá ...
  • Konstrukční návrh zakřivených betonových konstrukcí 

   Author: Angelina Shapkina; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Horáková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou zakřivených betonových konstrukcí. Obsahuje přehled praktických příkladů zakřivených nosných betonových prvků včetně popisu namáhání, specifik konstrukčního návrhu a technologií výstavby. ...
  • Návrh přemostění na silnici B7 u obce Calden 

   Author: Martin Plachta; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tématem bakalářské práce je návrh alternativního řešení přemostění na silnici B7 u obce Calden v Německu. První část práce je věnována výběru vhodné varianty a jejímu porovnání s dalšími variantami. Vítěznou variantou je ...
  • Přemostění Jizery v Semilech 

   Author: Jonáš Pavlišta; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Cílem této práce bylo provést koncepční návrh lávky pro pěší přes řeku Jizeru v Semilech v Libereckém kraji, návrh jejího předpětí a ověření základních dimenzí lávky. Další důležitou součástí bylo vypracování základní ...
  • Požární řešení bytového domu Kostka 

   Author: Anna Lisová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Bělohradská Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení bytového domu na základě vybrané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi stavební části projektu, požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro ...
  • Analýza skutečného teplotního namáhání konstrukce mostu během jeho výstavby 

   Author: Marek Šikola; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou skutečného teplotního namáhání mostu Gottleubatalbrücke během jeho výstavby. V teoretické části se nachází seznámení se sledovaným mostem a je zde uveden přístup norem. V praktické ...
  • Vliv uspořádání spodní stavby mostu na kombinovanou odezvu bezstykové koleje 

   Author: Jakub Šurovský; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bláha Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Práce je zaměřena na studium fenoménu kombinované odezvy koleje (interakce koleje a mostu). Rešeršní část postupně popisuje obecné charakteristiky koleje, mostních objektů se zaměřením na spodní stavbu a následně je dává ...
  • Kombinovaná odezva mostu, výsuvného nosu a spodní stavy při výsuvu 

   Author: Agáta Faitová; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá podrobnou analýzou odklonů pilířů naměřených během výstavby mostu v německé Pirně. Nejprve byla zpracována obecná rešerše na téma metody postupného výsuvu mostních konstrukcí se zaměřením ...
  • Návrh vícepolového silničního mostu se sníženými požadavky na údržbu 

   Author: Michal Šturc; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Potrebuješ Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem třípólového mostu, jakou součást budoucího obchvatu městysu Divišov. Součástí zadání byl požadavek na snížení nároků na údržbu, který byl v této práci řešen navržením mostu, jako ...
  • Rekonstrukce historického železobetonového obloukového mostu 

   Author: Ngoc Thach Nguyen; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí obloukového betonového mostu ev. č. 4-031, který je veden přes řeku Skalici u obce Nerestce. Důvod k opravě mostu byl celkový špatný stav mostu, hlavně v místě mostních závěrů, kde ...
  • Vliv ovinutí příčnou výztuží u železobetonových sloupů 

   Author: Matěj Lexa; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Teoretická část práce se zabývá vlivem ovinutí příčnou výztuží u železobetonových sloupů. Je rozebrána fyzikální podstata vlivu ovinutí na chování železobetonových prvků, tedy jaký je účel příčné výztuže ve sloupových ...
  • Výpočet šířky trhlin pro železobetonové konstrukce 

   Author: Petr Šebelle; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku trhlin v železobetonových konstrukcích. Zabývá se procesem vzniku a příčinami trhlin, popisuje druhy trhlin a jejich vliv na statické chování konstrukce s vysvětlením ...
  • Variantní návrh galerie Základní umělecké školy v Holicích 

   Author: Vojtěch Brandejs; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Bakalářskou práci tvoří rešeršní a konstrukční část. Rešerše se zaměřuje na konstrukční řešení předsazených konstrukcí pozemních staveb a na problematiku navrhování otvorů v železobetonových nosnících. Jsou popsány základní ...
  • Navrhování stropních desek na protlačení 

   Author: Karel Čada; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou protlačení lokálně podepřených desek. Konkrétně se jedná o porovnání návrhových postupů podle normy ČSN EN 1992-1-1 s postupy uvedenými v normě EN 1992-1-1:2023. V první části ...