Now showing items 417-436 of 475

  • Variantní návrh podzemního podlaží objektu administrativní budovy radnice 

   Author: Majerová Dominika; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Schejbal Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení podzemního podlaží objektu administrativní budovy. V rešeršní části jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých řešení suterénních konstrukcí (bílá vana, černá vana, vana s ...
  • Variantní řešení dálničního nadjezdu s ohledem na užitou technologii výstavby 

   Author: Anna Hrubá; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií výstavby silničního nadjezdu pomocí pevné skruže. Návrhy a statickými posouzeními jsou porovnány varianty přestavné skruže a varianty celé skruže s ohledem na návrh a vedení ...
  • Variantní řešení konstrukčního systému administrativní budovy 

   Author: Toman Kryštof; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Variantní výpočet suterénní stěny 

   Author: Trejbal Milan; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Obsahem této práce je vypracování variantního výpočtu suterénní stěny. V práci se v programu pro posouzení zděných suterénních stěn v1.1 posuzují stěny zděné s různými tloušťkami z keramických tvárnic Heluz, vápenopískových ...
  • Varianty konstrukčních řešení výrobní haly 

   Author: Chmiel Marek; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh výrobní haly firmy vyrábějící hasící přístroje. Konstrukční systém je řešen v několika variantách spolu s výběrem nejvhodnější verze. Následuje výpočet zatížení a dále užitím programu ...
  • Varianty konstrukčního řešení bytového objektu s garážemi 

   Author: Nukeyeva Assem; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V bakalářské práci jsou ukázány možné varianty konstrukčního řešení bytového domu. V závislosti na původním konstrukčním a dispozičním řešení bylo cílem ukázat alternativní možnosti provedení nosných prvků. Práce je složena ...
  • Varianty nosné konstrukce objektu tělocvičny 

   Author: Jordanová Michala; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce ...
  • Varianty stropní konstrukce budovy základní umělecké školy 

   Author: Štruncová Michaela; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konstrukčního řešení objektu navrženého v rámci semestrálního projektu. První část obsahuje různé varianty stropní konstrukce, které jsou následně zhodnoceny v souvislosti s navrženou ...
  • Venkovní schodiště vícepodlažních budov 

   Author: Jakub Bernad; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Bakalářská práce se věnuje specifikaci a návrhu venkovních schodišť. V první části jsou uvedeny základní parametry, které musí schodiště splňovat a podle čeho se má navrhovat. Ve druhé části práce je návrh konstrukce ...
  • Vertikální komunikace v domě pro seniory 

   Author: Crkva Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vila v Praze, Šárce 

   Author: Eliáš Petr; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vila Vals ve Švýcarských Alpách 

   Author: Hrdličková Lenka; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Villa Lea, Slatina - Františkovy Lázně 

   Author: Chromá Kristýna; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce vily a podrobným návrhem schodiště, včetně vyztužení. Součástí práce jsou statické modely v programu Scia Engineer, na základě jejichž výsledků byl ...
  • Vlastnosti vysokopevnostního betonu v porovnání s běžným betonem 

   Author: Říhová Zdeňka; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vliv cyklického zatěžování teplotou na soudržnost betonových vrstev 

   Author: Nanić Denis; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá soudržností betonových vrstev při cyklickém zatěžování teplotou. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na teplotní namáhání spoje dvou betonových vrstev. V druhé ...
  • Vliv dávkování platifikačních přísad na vlastnosti betonu 

   Author: Lukáš Bejček; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá především plastifikačními přísadami používaných při výrobě betonu. Konkrétně superplastifikátory na bázi polykarboxylátu a jejich vlivu na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Mimo typů ...
  • Vliv geometrie konstrukce na statické působení lokálně podepřených desek 

   Author: Hynek Tomáš; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Obsahem bakalářské práce je analýza lokálně podepřených desek s ohledem na rozdílnou geometrii nosných konstrukcí. V první části práce je zpracován základní přehled problematiky lokálně podepřených desek a jejich statického ...
  • Vliv konstrukčního uspořádání mostu na možnost užití bezstykové koleje 

   Author: Psotka Petr; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vliv pevnosti drátku na pracovní diagram drátkobetonu 

   Author: Pospíšil Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je praktická a zabývá se drátkobetonem a použitelností drátků do drátkobetonu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se snažil stroze, ale výstižně seznámit čtenáře se všemi ...
  • Vliv prostupů na protlačení železobetonových lokálně podepřených desek 

   Author: Petr Hotěk; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Novák Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem otvorů na protlačení lokálně podepřené desky. V první části jsou shrnuty možnosti lokálního podepření desky a užívané výpočetní metody pro stanovení jejího namáhání. Dále je vysvětlen ...