Now showing items 41031-41050 of 45853

  • Vliv teploty na objemové změny plastifikovaných cementových past. 

   Author: Holub Lukáš; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv teploty na parametry baterií 

   Author: Knotek Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty na parametry baterií. V první části jsou popisovány elektrochemické procesy a jejich důsledky při vystavení baterií různým teplotám. Dále jsou popsány způsoby teplotního ...
  • Vliv teploty na přídržnost tepelné izolace lepené na plochou střechu pomocí PU lepidel 

   Author: Tesař Michal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Peterka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Autor se v této práci zaměří na problematiku lepení tepelné izolace na asfaltové pásy polyuretanovými lepidly za odlišných teplot při realizaci plochých střech. Cílem práce je definovat, jak různá aktuální okolní teplota ...
  • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

   Author: Drachyova Valeriya; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Zvěřina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
  • Vliv teploty prostředí v laboratoři na nejistoty měření při kalibraci. 

   Author: Lukáš Turek; Supervisor: Urban Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá kalibracemi a kalibračními laboratořemi. V práci je stručně popsána historie metrologie, vysvětluje pojmy jako je řízení kvality, metrologická návaznost, nejistoty měření a kalibrace. Tyto informace ...
  • Vliv termoplastů na pevnost betonu 

   Author: Jana Havlíková; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Vorel Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. Tyto drti se přidávaly ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Vliv tloušťky obalů oka na progresi hypertenzního glaukomu 

   Author: Zirmová Kateřina; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Bartošová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami 

   Author: Malá Lucie; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská prácena téma Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami se věnujeměření tloušťky rohovkya následnému vztahumezi pachymetrií a nitroočním tlakem. V první řadě se zabývá významem ...
  • Vliv tloušťky slitinového povlaku ZnNi na jeho výsledné vlastnosti 

   Author: Báčová Kateřina; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem slitinových ZnNi povlaků, které díky svým vlastnostem mohou nahrazovat kadmium, od jehož používání se ustupuje díky jeho vysoké toxicitě. V práci je proveden rozbor problematiky ...
  • Vliv tloušťky vlákny vyztuženého kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

   Author: Kheml Přemysl; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu tloušťky desek z ultravysokohodnotný betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC) na odolnost proti nárazu střel s různým kalibrem a dopadovou energií. Jedná se o zatřídění různé ...
  • Vliv tomografické roviny na výsledky vyšetření elektrickou impedanční tomografií u mužů a žen 

   Author: Masopustová Markéta; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv trhu s emisními povolenkami CO2 na hospodářství ČR 

   Author: Filip Bělský; Supervisor: Lízal Lubomír; Opponent: Strecker Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Současný růst ceny Evropských emisních povolenek (EUA) vyvolává otázky související s dopady změny cen na sektory národního hospodářství. Tato práce je zaměřená na studium dopadů změn v ceně povolenek na obrat a zaměstnanost ...
  • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

   Author: Rauch Martin; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
  • Vliv tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby 

   Author: Camfrlová Tereza; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby. V práci jsou odvozeny analytické rovnice vztahující se k danému tématu. Výsledky získané analytickým výpočtem jsou následně porovnány ...
  • Vliv tuhosti injektáže na namáháni prefabrikovaného tunelového ostění 

   Author: Krotil Lukáš; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Vliv tuhosti podkladu na kalibrační křivky senzorů Tekscan 

   Author: Fellnerová Veronika; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Tato práce se zabývá kalibrací senzorů Tekscan, které se běžně používají v praxi pro měření kontaktních tlaků biomateriálů. Naším úkolem bylo provést kalibraci vážního čidla v kalibrátoru kontaktních tlaků a pomocí navržené ...
  • Vliv tuhosti příčného řezu na účinky příčného předpětí 

   Author: Šindler Daniel; Supervisor: Hrdoušek Vladislav; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Práce se věnuje problematice příčného předpínání nosných konstrukcí mostů a hledá doporučení, která by v prvotním návrhu usnadnila návrh příčného řezu tak, aby bylo co nejefektivněji využito příčného předpětí. Práce rozebírá ...
  • Vliv turbulence na únavu tenkých ocelových konstrukcí, vyvolanou větrem 

   Author: Arsenii Trush; Supervisor: Studnička Jiří; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-25)
   Zatížení větrem je často rozhodujícím účinkem pro štíhlé ocelové konstrukce a konstrukční prvky. Navzdory značnému množství nashromážděných poznatků v oboru stavební aerodynamiky však dosud chybí pochopení některých ...
  • Vliv turbulencí na optický bezdrátový spoj s bezpilotním prostředkem 

   Author: Tóth Martin; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Komanec Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá vlivem atmosféry na optický bezdrátový spoj mezi pozemním segmentem a bezpilotním prostředkem. V teoretické části jsou popsány vlivy atmosféry a namodelován optický bezdrátový spoj. V druhé části je ...