Collections in this community

Recent Submissions

 • Predikce zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pomocí metod hlubokého učení pro více horizontů 

  Author: Yana Podlesna; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Šmíd Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zabývá metodami hlubokého učení se zaměřením na Temporal Fusion Transformer (TFT) pro predikci zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pro více horizontů. Navrhovaná architektura modelu TFT pro ...
 • Předvídání finančního trhu pomocí stromových metod 

  Author: Pavel Ježek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Práce se zabývá predikcí na finančním trhu pomocí stromových metod. Zkoumá umělou inteligenci, strojové učení a jeho dělení. Dále také je přiblížena struktura stromu, stromové metody, jejich přesnost a souborové metody k ...
 • Vliv prstýnků na orbitální rychlost hvězd v prstencových galaxiích 

  Author: Zuzana Hodboďová; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Potoček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  V mé bakalářské práci se snažím ukázat, že pomocí gravitace způsobené prstýnky, lze částečně vysvětlit problém orbitálních rychlostí, které se nezmenšují se vzdáleností od středu galaxie dle Keplerova zákonu. Na modelech ...
 • Hlasem ovládaný robot 

  Author: Michal Kusý; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zabývá hlasovým ovládáním pojízdného robota. Cílem práce bylo navrhnout ovládací software robota, tak aby poslouchal hlasové příkazy a pohyboval se řečeným směrem. Ovládací software robota byl vytvořen v ...
 • Procedurální generování prostředí 

  Author: Miroslav Baša; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  V této bakalářské práci se zaměřuji na porovnání různých metod pro práci s neuronovou síti typu GAN. Konkrétně jsem naučil neuronovou síť na datasetu regionálních map. V úvodu se věnuji zavedení základních pojmů souvisejících ...
 • Detekce operačního systému zařízení z dat síťového provozu 

  Author: Anastasiia Kuznetsova; Supervisor: Jirsík Tomáš; Opponent: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
  Tato práce se zaměřuje na pasivní identifikaci operačních systémů zařízení v síti na základě navštívených domén. Práce bude analyzovat data ze síťového provozu zařízení a na základě analýzy navrhne transformace pozorovaných ...
 • Texturní analýza 3D obrazů 

  Author: Matěj Pokorný; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Mareš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
  Texturní analýza obrazů je oblastí s četnými možnostmi využití, např. při analýze 3D snímků v medicíně. Většina autorů se ovšem dosud primárně zabývala pouze texturní analýzou 2D obrazů. Texturní analýza zaměřená specificky ...
 • Nástroj pro řízení a správu bytových domů 

  Author: Christine Rejlková; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
  Mnoho subjektů používá velmi podobné systémy hlasování. Nejsložitější částí je vyhodnocování výsledků podle speciálních pravidel daného hlasování. V této fázi je největší pravděpodobnost, že dojde k lidské chybě. Cílem ...
 • Datový sklad s aplikací v železniční dopravě 

  Author: Martin Švamberg; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Holas Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
  V této diplomové práci se zabýváme návrhem a integrací zcela nového modulu zpracování dat prostorové průchodnosti a jejich vizualizací do již v praxi provozovaného datového skladu v oboru železniční dopravy. K novému modulu ...
 • Identifikace svazkových částic pomocí detektorù CEDAR a strojového učení na experimentu COMPASS v laboratoři CERN 

  Author: František Voldřich; Supervisor: Zemko Martin; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  Cílem této práce je seznámit se se softwarem a metodami využívanými pro sběr a analýzu dat na experimentu COMPASS v laboratoři CERN, pochopení principu detektorů CEDAR a prozkoumání možností strojového učení. Tyto poznatky ...
 • Vývoj her pro mobilní telefony 

  Author: Pavel Urx; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Fišer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato práce se věnuje teorii a praxi herního vývoje. Jejím cílem je v první části seřadit a popsat jednotlivé fáze samotného vývoje i s ohledem na marketingovou a komercializační stránku. Práce provází vývojem od počátečních ...
 • Rozhraní Common client core pro Python 

  Author: Filip Vítek; Supervisor: Květoň Antonín; Opponent: Jarý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rozhraní, které umožní ovládat dialogovou knihovnu Common client core pro systém sběru dat na experimentu COMPASS v CERNu ze skriptu psaném v programovacím jazyce Python. V první ...
 • Webová aplikace pro správu hodin 

  Author: Michal Caha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské práce obsahuje nejprve ...
 • Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech 

  Author: Vojtěch Zahradník; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Thiele Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální aplikaci pro správu primárně cyklistických a běžeckých závodů. Nejdříve jsem provedl rešerši o aktuálním stavu aplikací na trhu, pro danou problematiku a také zjistil ...
 • Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín 

  Author: Vít Barták; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední desce. Cílová platforma ...
 • Automatizace předzpracování dat ve strojovém učení 

  Author: Anna Gruberová; Supervisor: Mácha Václav; Opponent: Škvára Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj, který ulehčí stahování a předzpracování datových sad pro strojové učení. Nástrojů pro usnadnění práce s daty existuje velká řada, nicméně tyto nástroje sice ...
 • Optimalizace trasy linkových spojů pomocí úlohy obchodního cestujícího 

  Author: Antonín Čech; Supervisor: Borovička Adam; Opponent: Čížek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem práce je optimalizovat délky tras veřejné hromadné dopravy v městě Příbram. Řešení je odvozeno z úlohy obchodního cestujícího a je hledáno MATLAB skriptem s implementovaným Dijkstrovým algoritmem. V úvodu práce je ...
 • Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí 

  Author: Ondřej Pánek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá popisem a implementací náhodných procesů pro aplikaci při oceňování opčních kontraktů. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oborů finančních trhů, pravděpodobnosti, matematické statistiky ...
 • Grafický simulátor Ozobot Evo 

  Author: Martin Švamberg; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci chování nástroje Ozobot evo, používaného jako nástroj k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. K vytvoření této desktopové aplikace byl ...
 • Optimalizace rozložení modelů pro 3D tisk 

  Author: Tomáš Řada; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci rozložení 3D objektů do tiskové plochy. Na základě rešerše skládání objektů a analýzy programu Slic3r Prusa Edition jsou navrženy možné oblasti optimalizace. Je zde popsána ...

View more