Collections in this community

Recent Submissions

 • Efekt balotinování na reálnou strukturu válcované duplexní oceli 

  Author: Marek Rušin; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Dopita Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Predložená práca sa zaoberá stanovením reálnej štruktúry, predovšetkým textúry či prednostnej orientácie v duplexných oceliach po ich opracovaní. Využitie techník a postupov štruktúrnej röntgenografie za týmto účelom je ...
 • Příprava tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů typu REBCO na monokrystalických substrátech metodou IJD 

  Author: Martin Kolář; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci parametrů depozice tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD. Je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis supravodičů, ...
 • Příprava a analýza tenkých vrstev slitin s vysokou entropií nanesených metodou Ionized Jet Deposition 

  Author: Jáchym Lis; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Cílem této bakalářské práce byl výzkum přípravy tenkých vrstev slitin s vysokou entropií pomocí metody Ionized jet deposition. V teoretické části jsou popsány slitiny s vysokou entropií, dále je představena metoda IJD a ...
 • Krystalizace a vlastnosti Heuslerových slitin Mn2FeSi a Mn2FeAl 

  Author: Tímea Meľová; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Špecifickou skupinou kryštalických intermetalík s kubickou FCC štruktúrou sú zlúčeniny nazývané Heuslerove zliatiny. Tieto zliatiny vykazujú rôzne funkčné vlastnosti, ako pamäťová štruktúra alebo magneticko-superelastické ...
 • Depozice ultratenkých vrstev metodou Langmuira a Blodgettové 

  Author: Petr Slavíček; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  V této práci jsme se věnovali ultratenkým vrstvám a jejich depozici metodou Langmuira a Blodgettové. Teoretická část obsahuje popis této metody a fyzikální principy, které jsou s ní spojeny. Dále je v ní popsáno, jak lze ...
 • Studium záměny kovů S1 nukleasy metodami anomálního rozptylu 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: škerlová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-26)
  S1 nukleasa je metaloenzym široce využívaný v biotechnologických aplikacích. Aktivita S1 nukleasy závisí na přítomnosti třech iontů zinku v aktivním místě. V této práci byla S1 nukleasa, ovlivněná chelatačním činidlem ...
 • Charakterizace tenkých vrstev slitiny NiTi pomocí laserově ultrazvukových metod 

  Author: Zuzana Soudná; Supervisor: Grabec Tomáš; Opponent: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Diplomová práce se věnuje charakterizaci epitaxních tenkých vrstev NiTi bezkontaktní spektroskopií s přechodovou mřížkou, která excituje a detekuje povrchové akustické vlny šířící se prostředím. In situ měření během ...
 • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

  Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

  Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
 • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

  Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
 • Využití rentgenové difrakční analýzy při studiu oxidačních stavů flavin-dependentních oxidáz 

  Author: Aleš Kravic; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce je zaměřena na analýzu oxidačních stavů flavinu FAD-dependentní oxidoreduktázy z \textit{Chaetomium thermophilum} v závislosti na přítomnosti chemického redukčního činidla a absorbované dávky záření. Ve všech strukturách ...
 • Studium slitin s vysokou entropií 

  Author: Štěpán Nekvinda; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Seiner Hanuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření termodynamického modelu k modelování slitin, zejména pak slitin s vysokou entropií. Ke hledání stabilních fází ve slitině je napočítána Gibbsova volná energie. Při dané teplotě a tlaku ...
 • Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

  Author: Juraj Olejňák; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Grabec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť ...
 • Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech 

  Author: Jakub Kušnír; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Ševčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti ...
 • Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy 

  Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Koval´ Tomáš; Opponent: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má široké využití například ...
 • Predikace krystalové struktury 

  Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Biedermannová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby ...
 • Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek 

  Author: Karolína Šollová; Supervisor: Svoboda Ladislav; Opponent: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, UV, γ a β- záření. Byl ...
 • Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky 

  Author: Petr Jaroš; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo vytvoření obecnějšího ...
 • Difrakční studie modifikace kovového klastru S1 nukleasy 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Petrvaldská Olivia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Nukleasa S1 je metaloenzym široce používaný v biotechnologickém průmyslu. Byly vypěstovány krystaly této nukleasy za přítomnosti chelačního činidla EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), se kterými byly následně provedeny ...
 • Fotoluminiscenční spektroskopie křemíkových optických center v diamantových vrstvách 

  Author: Lucie Barborková; Supervisor: Aubrechtová Dragounová Kateřina; Opponent: Varga Marián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Diplomová práce se zabývá vlivem depozičních parametrů na fotoluminiscenci SiV center vytvářených při výrobě tenkých diamantových vrstev, které jsou připravovány metodou MW PECVD. Cílem bylo minimalizovat množství opticky ...

View more