Collections in this community

Recent Submissions

 • Simulace nanoindentace pomocí molekulární dynamiky 

  Author: Tibor Košťál; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Čech Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Tento výskum skúma použitie simulácií molekulárnej dynamiky na modelovanie procesov nanoindentácie. Na začiatku sa štúdia zameriava na analýzu toho, ako zmeny v rýchlosti, hĺbke a geometrii indentora ovplyvňujú správanie ...
 • Nízkomolekulární ligandy a inhibice S1-P1 nukleasy - krystalografická studie. 

  Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Kovaľ Tomáš; Opponent: Brynda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  Studium vazby komplexů protein-ligand je dnes hojně využíváno například při objevování nových inhibitorů enzymů, a tedy i nových léčiv. V této studii jsem se zaměřila na nukleasu S1-P1 (SmNuc1) z oportunního lidského ...
 • Studium vlivu depozičních parametrů na vlastnosti tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD 

  Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Nozar Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-05-31)
  V této práci jsme se zaměřili na přípravu a charakterizaci tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů YBCO pomocí metody IJD. V rámci výzkumu jsme připravili celkem 11 vzorků ve dvou sériích, lišících se použitým materiálem ...
 • Implementace algoritmu optimalizace hejnem částic do programu FOX 

  Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Černý Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  Řešení krystalových struktur látek na základě jejich práškového difrakčního záznamu je významným nástrojem v$~$chemii, fyzice a$~$materiálovém inženýrství. Jedním z$~$používaných nástrojů je program FOX, do kterého byl ...
 • Simulace mechanismů plastické deformace ve slitinách s tvarovou pamětí pomocí molekulární dynamiky 

  Author: Petr Jaroš; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Šesták Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  Tato práce se zaměří na studium mechanismů plastické deformace a vývoje mikrostruktury martenzitických krystalů NiTi B19' pomocí atomistických simulací. NiTi vykazuje jedinečnou kombinaci silně anizotropní plastické deformace ...
 • Nízkoteplotní transportní vlastnosti heterostruktur AlGaN/GaN 

  Author: Kateřina Doležalová; Supervisor: Hubík Pavel; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-25)
  Současný rozvoj informačních a komunikačních technologií, senzorů a energetiky vede
 • Efekt balotinování na reálnou strukturu válcované duplexní oceli 

  Author: Marek Rušin; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Dopita Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Predložená práca sa zaoberá stanovením reálnej štruktúry, predovšetkým textúry či prednostnej orientácie v duplexných oceliach po ich opracovaní. Využitie techník a postupov štruktúrnej röntgenografie za týmto účelom je ...
 • Příprava tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů typu REBCO na monokrystalických substrátech metodou IJD 

  Author: Martin Kolář; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci parametrů depozice tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů připravených metodou IJD. Je dělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje popis supravodičů, ...
 • Příprava a analýza tenkých vrstev slitin s vysokou entropií nanesených metodou Ionized Jet Deposition 

  Author: Jáchym Lis; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Cílem této bakalářské práce byl výzkum přípravy tenkých vrstev slitin s vysokou entropií pomocí metody Ionized jet deposition. V teoretické části jsou popsány slitiny s vysokou entropií, dále je představena metoda IJD a ...
 • Krystalizace a vlastnosti Heuslerových slitin Mn2FeSi a Mn2FeAl 

  Author: Tímea Meľová; Supervisor: Heczko Oleg; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Špecifickou skupinou kryštalických intermetalík s kubickou FCC štruktúrou sú zlúčeniny nazývané Heuslerove zliatiny. Tieto zliatiny vykazujú rôzne funkčné vlastnosti, ako pamäťová štruktúra alebo magneticko-superelastické ...
 • Depozice ultratenkých vrstev metodou Langmuira a Blodgettové 

  Author: Petr Slavíček; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  V této práci jsme se věnovali ultratenkým vrstvám a jejich depozici metodou Langmuira a Blodgettové. Teoretická část obsahuje popis této metody a fyzikální principy, které jsou s ní spojeny. Dále je v ní popsáno, jak lze ...
 • Studium záměny kovů S1 nukleasy metodami anomálního rozptylu 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: škerlová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-26)
  S1 nukleasa je metaloenzym široce využívaný v biotechnologických aplikacích. Aktivita S1 nukleasy závisí na přítomnosti třech iontů zinku v aktivním místě. V této práci byla S1 nukleasa, ovlivněná chelatačním činidlem ...
 • Charakterizace tenkých vrstev slitiny NiTi pomocí laserově ultrazvukových metod 

  Author: Zuzana Soudná; Supervisor: Grabec Tomáš; Opponent: Mareš David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Diplomová práce se věnuje charakterizaci epitaxních tenkých vrstev NiTi bezkontaktní spektroskopií s přechodovou mřížkou, která excituje a detekuje povrchové akustické vlny šířící se prostředím. In situ měření během ...
 • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

  Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

  Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
 • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

  Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
 • Využití rentgenové difrakční analýzy při studiu oxidačních stavů flavin-dependentních oxidáz 

  Author: Aleš Kravic; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce je zaměřena na analýzu oxidačních stavů flavinu FAD-dependentní oxidoreduktázy z \textit{Chaetomium thermophilum} v závislosti na přítomnosti chemického redukčního činidla a absorbované dávky záření. Ve všech strukturách ...
 • Studium slitin s vysokou entropií 

  Author: Štěpán Nekvinda; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Seiner Hanuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření termodynamického modelu k modelování slitin, zejména pak slitin s vysokou entropií. Ke hledání stabilních fází ve slitině je napočítána Gibbsova volná energie. Při dané teplotě a tlaku ...
 • Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

  Author: Juraj Olejňák; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Grabec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť ...
 • Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech 

  Author: Jakub Kušnír; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Ševčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti ...

View more