Recent Submissions

 • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

  Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...
 • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

  Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
 • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

  Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
 • Nová metoda snížení koroze Zr palivových trubek pokrytím jejich povrchu polykrystalickou diamantovou vrstvou, slitinou CrAlSiN a jejich kombinací 

  Author: Adela Nováková; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tato práce je zaměřena na popis metody na ochranu zirkoniových trubek, které se využívají na pokrytí jaderného paliva, při pracovních i havarijních teplotách v prostředí jaderného reaktoru. Zr trubka se pokryje polykrystalickou ...
 • Studium koroze povrchu Zr slitin pokrytých polykrystalickou diamantovou vrstvou a slitinou CrAlSiN v prostředí jaderných reaktorů 

  Author: Magdaléna Lajčinová; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Ashcheulov Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tato práce se zabýva studiem korozního procesu Zr trubek v jaderných reaktorech. V první teoretické části jsou vysvětlené základy koroze zirkoniových slitin, základné vlastnosti PCD a CrAlSiN a použité měřící metody. ...
 • Počítačové simulace extrakčních roztoků 

  Author: Lucie Celbová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
  Tato práce se zabývá především konformační analýzou dat získaných z počítačových simulací molekulární dynamiky. Analyzované molekuly představují zástupce extraktantů/\textit{hold-back} agentů navržených pro chemické procesy ...
 • Využití kvantové chemie pro charakterizaci stability organických ligandů 

  Author: Luštinec Jakub; Supervisor: Koubský Tomáš; Opponent: Hamrle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
  Diglykolamidy (DGA) jsou jednou z nejperspektivnějších skupin molekul použitelných při přepracování aktivního odpadu. Podmínky, kterým jsou tyto molekuly vystaveny, však způsobují jejich degradaci, což vede ke snížení ...
 • Vysoce citlivá detekce plyných látek s využitím organometalických nanostruktur 

  Author: Bérešová Pavla; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-23)
  Vysoce citlivá detekce plynů je dlouhodobě řešený problém. Tato práce představuje možnosti využití plasmonové resonance jako základní fyzikální podstaty senzoru k detekci amoniaku. Jsou popsány různé typy plasmonových ...
 • Charakterizace slitiny s vysokou entropií připravené metodou SPS 

  Author: Dudr Martin; Supervisor: Lukáč František; Opponent: Čížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-03)
  Ekviatomarn vysokoentropicka slitina HfNbTaTiZr byla pripravena metodou SPS z ruznych
 • Studium naprašování velmi tvrdých tenkých vrstev metodou IJD na podložky z legovaných ocelí s příhlédnutím k aplikacím ve zdravotnictví 

  Author: Skočdopole Jakub; Supervisor: Nozar Petr; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  První cást diplomové práce se zameruje na predstavení nového experimentálního zarízení - systému na prípravu tenkých vrstev JetDep100 pomocí Ionized Jet Deposition a jeho sestavení. Druhá cást práce je zamerena na zkoumání ...
 • Vývoj polymerního elektro-optického aktivního prvku 

  Author: Sasínek Jan; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Pfleger Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-11)
  Elektro-opticky aktivní prvky jsou velmi důležitou součástí integrované optiky. V současné době se k jejich výrobě využívají co-polymery, které vykazují elektro-optické jevy po zpólování elektrickým napětím. Studiem takového ...
 • Difrakční studium vybraných charakteristik řezné keramiky 

  Author: Němeček Jakub; Supervisor: Ganev Nikolaj; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
  V současné době probíhá rozsáhlý výzkum v oboru řezných oxidových keramik a snaha nahrazení slinutých karbidů těmito materiály. Důvodem je lepší dostupnost výchozích materiálů a nižší náklady na výrobu. Ve spolupráci s ...
 • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

  Author: Lebeda Miroslav; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
 • Magnetodielektrická vazba v EuTiO3 

  Author: Repček Dalibor; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Teoretická část práce se zabývá fonony, dielektrickými a magnetickými vlastnosti EuTiO3 a rozborem mechanismů vedoucích k existenci magnetodielektrické vazby v něm. Druhá část práce představuje zejména infračervenou a ...
 • Antikorozní ochrana povrchu Zr slitin pomocí tenkých vrstev - studium povrchových procesů a stavů 

  Author: Lajčinová Magdaléna; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Vlček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
  Táto práca sa zaoberá antikoróznou ochranou zirkónových zliatín pomocou tenkých vrstiev. V teoretickej časti práce sú rozobrané základné charakteristiky problému - proces korózie Zr zlatín, konkrétne procesy v jednotlivých ...
 • Studium vlivu povrchové polykrystalické diamantové vrstvy na korozi Zr slitin v prostředí jaderných reaktorů 

  Author: Nováková Adela; Supervisor: Kratochvílová Irena; Opponent: Fendrych František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-08)
  Táto práca je zameraná na ochranu Zr palivových trubiek pred koróziou v jadrových reaktoroch pri pracovných i havarijných teplotách, pokrytím povrchu polykryštalickou diamantovou vrstvou chemickou depozíciou z plynnej fáze. ...
 • Studium martensitické transformace v Ni-Mn-Ga a podobných Heuslerových slitinách 

  Author: Veřtát Petr; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Zelený Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce se v úvodu zabývá charakterizací transformací v pevných látkách. Poté se soustředí na konkrétně martensitickou transformaci v Heuslerových slitinách, zejména Ni-Mn-Ga. Je proveden popis mechanismu transformace jako ...
 • Analýza elastických konstant třetího řádu multiferoických látek z výsledků měření rychlostí šíření povrchových vln 

  Author: Zoubková Kristýna; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Landa Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Cílem této práce je vypočítat pro monokrystal Fe-Pd elastické konstanty třetího řádu. Jako vstupní data slouží výsledky měření provedených v Laboratoři ultrazvukových metod ÚT AVČR. V Fe-Pd, podrobeném vnějšímu napětí ve ...
 • Luminiscenční vlastnosti GaN a heterostruktur na bázi GaN 

  Author: Hájek František; Supervisor: Oswald Jiří; Opponent: Hubík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je prispět k určení bodových defektů v polovodiči GaN a heterostrukturách InGaN/GaN, které by mělo pomoci k následnému snížení jejich koncentrace při další přípravě těchto materiálů. K tomu bylo ...
 • Optimalizace parametrů zpracování difrakčních dat oxidázy z Microdochium nivale 

  Author: Malý Martin; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Švecová Leona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
  Microdochium nivale je stopkovýtrusná houba napadající trávníky.Její karbohydrátová oxidáza nachází uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Krystaly tohoto enzymu byly měřeny na synchrotronu Petra III. Vizuální kontrolou ...

View more