Collections in this community

Recent Submissions

 • Optimalizace depozičních parametrů tenkých vrstev vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO připravených pomocí IJD 

  Author: Michal Jůza; Supervisor: Skočdopole Jakub; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Hlavním cílem této bakalářské práce byla optimalizace depozičních parametrů pro přípravu vysokoteplotních supravodičů na bázi YBCO pomocí metody IJD s přihlédnutím k využití v průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Studium přednostní orientace lastur mlžů pomocí difrakčních metod 

  Author: Leonard Valko; Supervisor: Kučeráková Monika; Opponent: Čapek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Jedným z cieľov tejto práce bolo vysvetliť základnú teóriu o neutrónovej fyzike a neutrónovej difrakcii. Experimentálna časť práce sa bola sústredená na určenie kryštalografickej štruktúry ulít mäkkýšov nesúcich názov ...
 • Kvantová hydrodynamika popsaná pomocí Langrangeova formalizmu 

  Author: Veronika Rečková; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
  Tato práce se zaměřuje na kvantovou hydrodynamiku jako metodu modelování dynamiky elektronů ve zlatých nanočásticích. Práce se nejprve zabývá odvozením kvantově-hydrodynamických rovnic z Lagrangeovy hustoty. Zvolíme očekávané ...
 • Využití rentgenové difrakční analýzy při studiu oxidačních stavů flavin-dependentních oxidáz 

  Author: Aleš Kravic; Supervisor: Dohnálek Jan; Opponent: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Práce je zaměřena na analýzu oxidačních stavů flavinu FAD-dependentní oxidoreduktázy z \textit{Chaetomium thermophilum} v závislosti na přítomnosti chemického redukčního činidla a absorbované dávky záření. Ve všech strukturách ...
 • Studium slitin s vysokou entropií 

  Author: Štěpán Nekvinda; Supervisor: Hamrle Jaroslav; Opponent: Seiner Hanuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Tato práce je zaměřena na vytvoření termodynamického modelu k modelování slitin, zejména pak slitin s vysokou entropií. Ke hledání stabilních fází ve slitině je napočítána Gibbsova volná energie. Při dané teplotě a tlaku ...
 • Zobecněná inverzní úloha rezonanční ultrazvukové spektroskopie 

  Author: Juraj Olejňák; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Grabec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Hlavným cieľom tejto práce je ukázať schopnosť rezonančnej ultrazvukovej spektroskopie presne určiť mimo elastických konštánt aj triedu anizotropie, kryštálograficke orientácie a rozmery vzoriek. Spoľahlivosť a robustnosť ...
 • Vývoj metodiky zpracování signálů z měření rychlostí povrchových akustických vln na pokročilých materiálech 

  Author: Jakub Kušnír; Supervisor: Sedlák Petr; Opponent: Ševčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
  Táto práca skúma možnosti spracovania a merania signálu zo spektroskopie s prechodovou mriežkou na elasticky anizotropných materiáloch. Zamerali sme sa na zlepšenie signálu limitujúcich objemových a povrchových vĺn oproti ...
 • Krystalografické testování vazby ligandů S1-P1 nukleasy 

  Author: Karolína Špeldová; Supervisor: Koval´ Tomáš; Opponent: Pavlíček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Nukleasy jsou hydrolasy štěpící fosfodiesterové vazby nukleových kyselin. Ke studiu vazeb komplexů nukleasy z rodiny S1-P1 s ligandy byla využita metoda testování vazeb fragmentů. Tato metoda má široké využití například ...
 • Predikace krystalové struktury 

  Author: Milan Kočí; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Biedermannová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Predikce krystalových struktur může mít zásadní vliv na budoucí vývoj materiálových věd a mít velký dopad na budoucí farmaceutický průmysl. V bakalářské práci jsou shrnuty základy tohoto vědního oboru, jako jsou způsoby ...
 • Nukleace a růst nanočástic pod vlivem ionizujícího záření beta, gama a fotonů UV-VIS různých vlnových délek 

  Author: Karolína Šollová; Supervisor: Svoboda Ladislav; Opponent: Kalvoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá studiem přípravy nanočástic pod vlivem ionizujícího záření. Cílem práce bylo syntetizovat stříbrné nanočástice na amorfní nosič ve formě silikagelu za použití viditelného, UV, γ a β- záření. Byl ...
 • Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí metod molekulární dynamiky 

  Author: Petr Jaroš; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Sedlák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato práce se zabývá simulací depozice tenkých vrstev pomocí metod molekulární dynamiky. Přiblížení tohoto procesu může vést k značnému zjednodušení přípravy reálných experimentů. Cílem práce bylo vytvoření obecnějšího ...
 • Difrakční studie modifikace kovového klastru S1 nukleasy 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kolenko Petr; Opponent: Petrvaldská Olivia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Nukleasa S1 je metaloenzym široce používaný v biotechnologickém průmyslu. Byly vypěstovány krystaly této nukleasy za přítomnosti chelačního činidla EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová), se kterými byly následně provedeny ...
 • Fotoluminiscenční spektroskopie křemíkových optických center v diamantových vrstvách 

  Author: Lucie Barborková; Supervisor: Aubrechtová Dragounová Kateřina; Opponent: Varga Marián
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Diplomová práce se zabývá vlivem depozičních parametrů na fotoluminiscenci SiV center vytvářených při výrobě tenkých diamantových vrstev, které jsou připravovány metodou MW PECVD. Cílem bylo minimalizovat množství opticky ...
 • Příprava a rentgenová difrakční analýza supravodivých tenkých vrstev nanesených metodou IJD 

  Author: Tibor Košťál; Supervisor: Čapek Jiří; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
  Bakalárska práca sa zaoberá nanášaním supravodivých tenkých vrstiev pomocou IJD metódy, kde bola použitá röntgenová difrakčná analýza na určenie fázového zloženia a meranie reflektivity pre zisťenie hrúbky vrstvy. Materiál ...
 • Příprava a charakterizace plasmonických nanostruktur 

  Author: Pavla Bérešová; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Lokalizované povrchové plasmony a povrchové plasmony jsou fyzikální jevy vhodné pro využití pro biosenzoriku. Metody využívající koloidní litografie jsou jednoduché metody s nimiž jsme schopni vytvorit velké plochy ...
 • Simulace iontové implantace 

  Author: Miroslav Lebeda; Supervisor: Drahokoupil Jan; Opponent: Pospíšil Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Tato práce se zabývá simulací implantace iontu N+ do -titanové matrice v rámci molekulární dynamiky. K temto úcelum je vytvoren vlastní skript v kódu LAMMPS, jehož mírnou modifikací lze studovat ruzné pocátecní podmínky ...
 • Využití kvantových simulací pro charakterizaci stability organických extrakčních ligandů 

  Author: Jakub Luštinec; Supervisor: Kalvoda Ladislav; Opponent: Hamrle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-16)
  Diglykolamidy (DGA) jsou extrakční molekuly, které mají vysoký potenciál využití pro přepracování aktivního odpadu pomocí separačních procesů. Během těchto procesů jsou vystaveny tvrdým podmínkám, které způsobují jejich ...
 • Strukturní charakteristiky laserových svarů ocelí 

  Author: Aleš Vlk; Supervisor: Trojan Karel; Opponent: Drahokoupil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Diplomová práce je zaměřena na charakterizaci zbytkového stavu napjatosti v laserem svařených ocelových deskách vyhotovených z oceli P355NL1. V úvodu této práce je čtenář stručně seznámen s pojmem zbytkových napětí, jejich ...
 • Elasticita feromagnetických slitin s tvarovou pamětí v blízkosti kritického bodu 

  Author: Kristýna Zoubková; Supervisor: Seiner Hanuš; Opponent: Heczko Oleg
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  Ferromagnetická slitina s tvarovou pamětí Ni-Fe-Ga-Co před nedávnem upoutala pozornost bezhysterezním chováním při vyšetřování závislosti napětí na deformaci, které souvisí s kritickým bodem martenzitické transformace (MT). ...
 • Morfický efekt a anizotropní magnetoelektrická vazba v EuTiO3 

  Author: Dalibor Repček; Supervisor: Kamba Stanislav; Opponent: Petzelt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
  EuTiO3 je incipientně feroelektrický antiferomagnet (pod T_N = 5,3 K), který se vyznačuje silnou magnetoelektrickou vazbou projevující se závislostí permitivity na vnějším magnetickém poli. Práce zkoumá anizotropii ...

View more