Collections in this community

Recent Submissions

 • Matematické modelování v elektrokardiologii 

  Author: Niels van der Meer; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Šembera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
  Boj se zvyšujícím se počtem úmrtí v důsledku kardiovaskulárních chorob vyžaduje interdisciplinární spolupráci kardiologie s dalšími vědními obory včetně matematiky. Matematické modely popisující strukturu a činnost srdce ...
 • Matematické modelování dvoufázového proudění pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

  Author: Michal Malík; Supervisor: Eichler Pavel; Opponent: Straka Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
  Tato práce se zabývá užitím mřížkové Boltzmannovy metody (LBM) k simulaci vícefázového proudění. V rámci této práce byly popsány dva numerické modely řešící tuto problematiku. První řeší mísitelné proudění a skládá se z ...
 • Evoluční úlohy pro rovinné křivky a jejich zobecnění 

  Author: Monika Suchomelová; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Minárik Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
  Práce se zabývá dynamikou rovinných křivek obecně nazývanou hyperbolický pohyb podle křivosti a jejím porovnáním s běžným pohybem podle křivosti. Jsou zformulovány různé varianty tohoto zákona pro parametricky danou křivku ...
 • Statistické vlastnosti termodynamického částicového plynu s kombinovaným potenciálem 

  Author: Vít Pánek; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Zuščák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  Tato práce se zabývá revizí potenciálů pro model termodynamického dopravního plynu. Počáteční část této práce je věnována úvodu do statistického odhadování odstupů vozidel, balančních částicových systému a jeho charakteristik. ...
 • Vývoj a srovnání PM metod pro odhady elasticity materiálů 

  Author: Erik Dolejš; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Chlada Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
  : Hlavním cílem této diplomové práce je schopnost nalezení vhodné hustoty pravděpodobnosti, resp. směsi distribucí z naměřené hysterezní křivky pro Preisach-Mayergoyzův (PM) model. Nejdříve je představena hystereze a její ...
 • Aplikace strojového učení k predikci energií ve fyzice pevných látek 

  Author: Jiří Chmel; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Kolorenč Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  S rostoucím výpočetním výkonem posledních desetiletí došlo k zvětšení množství dat o krystalických materiálech vypočtených metodami density functional theory. Tyto výpočty bývají extrémně časově náročné. Spolu s nebývalým ...
 • Generování seznamu událostí v signálu pomocí neuronových sítí 

  Author: Martin Kovanda; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Víta Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  Cílem práce je rešerše metod hlubokého učení a následná aplikace shrnutých poznatků pro dekompozici signálu do jednotlivých zdrojů a detekci událostí v signálu. V první části je zkoumána možnost aplikace modifikovaných ...
 • Metody odhadu řídké parametrizace neuronových sítí 

  Author: Lukáš Kulička; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Rajmic Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  : Diplomová práce se zabývá metodami odhadu řídké parametrizace neuronových sítí, jimiž je možné prořezávat přeparametrizované neuronové sítě a snížit tak jejich komplexitu ve snaze odhalit pouze relevantní parametry, čímž ...
 • Odhad modelu nekompletních heterogenních strukturovaných dat 

  Author: Michaela Mašková; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Somol Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
  Semi-supervised metody se snaží vyřešit problém dostupnosti výstupů pro data v aplikacích strojového učení. Modely jsou navrženy tak, aby se učily z dat se známou i neznámou třídou současně, a to s využitím metrického ...
 • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

  Author: Zuzana Sabolová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Mach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problémem rychle se pohybujících objektů a algoritmů používaných k jejich sledování. Hlavními zkoumanými algoritmami byli částicový filtr vrátaně adaptivního vzorkování podle ...
 • Strojové ověření Rose-Rosserova důkazu úplnosti Łukasiewiczovy výrokové logiky 

  Author: Jáchym Šimon; Supervisor: Lávička Tomáš; Opponent: Cerna David M.
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
  Tato práce se zabývá formalizací základů Łukasiewiczovy logiky a strojovým ověřením větší části prvního známého důkazu její úplnosti, t.j. za prvé ověřením celkem 23 lemmat s rozsáhlými syntaktickými důkazy, za druhé ...
 • Isingův model feromagnetizace látek 

  Author: Jan Trödler; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Hencl Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
  Tato diplomová práce je rozčleněna do tří částí. V první kapitole jsou vysvětleny základní aspekty Isingova modelu a je představeno řešení jak jednorozměrné, tak dvourozměrné verze tohoto modelu. V případě řešení modelu ...
 • Matematické modelování perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody 

  Author: Jan Kovář; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Rohan Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-28)
  : Tato práce se zabývá matematickým modelováním perfuze myokardu pomocí mřížkové Boltzmannovy metody. Úloha perfuze myokardu je řešena v kontextu perfuzního vyšetření myokardu pomocí magnetické rezonance s~využitím kontrastní ...
 • Přenos znalosti pro lineární systémy s omezeným šumem 

  Author: Eva Lainová; Supervisor: Kuklišová Pavelková Lenka; Opponent: Papež Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
  Tato práce popisuje a porovnává tři metody pro odhadování stavů, které využívají informace ze dvou nezávislých senzorů. Cílem všech tří metod je penalizovat méně přesné informace a zvýšit přesnost odhadu stavu lineárního ...
 • Hybridní diskriminativně-generativní modely pro množinová data 

  Author: Jakub Bureš; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Najman Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá hybridními diskriminativními a generativními modely a jejich možným využitím v multi-instačním učení, kde je jeden vzorek tvořen množinou vektorů. Doposud byly tyto modely trénovány pouze ...
 • Hledání praktických robustních klasifikátorů 

  Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Butora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
  V rámci této práce je představena studie některých metod strojového učení s učitelem a měr úspěšnosti predikce využívajících strukturovaných dat ve tvaru prostředí s různými data generujícími pravděpodobnostními distribucemi. ...
 • Aplikace teorie ortogonálních polynomů v řešení Heunovy diferenciální rovnice 

  Author: Patrik Šnauko; Supervisor: Šťovíček Pavel; Opponent: Chadzitaskos Goce
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Tato práce z oblasti teorie ortogonálních polynomů se zaměřuje na využití zmíněné teorie při řešení Heunovy diferenciální rovnice. Zafixováním jednoho z parametrů v Heunově rovnici v závislosti na jiném jsme schopni podle ...
 • Nelokální aproximace obecných relativistických delta interakcí 

  Author: Lukáš Heriban; Supervisor: Tušek Matěj; Opponent: Siegl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-25)
  Jednorozměrný Diracův operátor s bodovou interakcí formálně danou jako $c\mathbb{A}|\delta(x)\rangle\langle\delta(x)|$, kde $c\mathbb{A}$ je libovolná $2\times 2$ komplexní matice, je rigorózně zavedený jako uzavřený, ne ...
 • Analýza úniku ruthenia-106 v roce 2017 pomocí atmosférického inverzního modelování 

  Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Hofman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Práce se zabývá odhadem časového průběhu radiačního úniku ruthenia-106 do atmosféry v roce 2017 pomocí naměřených koncentrací. V teoretické části jsou uvedeny základy Bayesovské teorie pravděpodobnosti včetně možností ...
 • Aktivní adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

  Author: Tereza Siváková; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Zugarová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickým rozhodováním za použití plně pravděpodobnostního návrhu. Tento návrh modeluje uzavřenou rozhodovací smyčku splňující agentovy preference pomocí \textit{ideální distribuce chování}, ...

View more