Poslední příspěvky

 • Modelování síťové komunikace infikovaných uživatelů 

  Autor: Ponomareva Ksenia; Vedoucí práce: Nikolaev Ivan; Oponent práce: Mrkos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Práce se zabývá modelováním uživatelů v počítačové síti, zejména pro odhalování uživatelských počítačů napadených viry. První část pojednává obecně o bezpečnosti v počítačových sítích a metodách strojového učení používaných ...
 • Lokalizace zdrojů spojité akustické emise 

  Autor: Jurník Jakub; Vedoucí práce: Převorovský Zdeněk; Oponent práce: Krofta Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Předmětem této práce je lokalizační experiment provedený na ocelovém plátu. Byl simulován pulsní (pen-test) a spojitý(únik) zdroj akustické emise. K vyhodnocení polohy zdroje byla úspěšně použita metoda časové reverzace. ...
 • Sturmovská slova generovaná substitucemi a jejich derivovaná slova 

  Autor: Košík Václav; Vedoucí práce: Pelantová Edita; Oponent práce: Medková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato práce nejdříve shrnuje základní vlastnosti sturmovských slov a zasvěcuje čtenáře do jejich problematiky. Zároveň je budován aparát, který je nutný k práci s hlavním tématem práce. Jsou jím sturmovská slova, která jsou ...
 • Aplikace statistického testování hypotéz na data z experimentu ATLAS 

  Autor: Trusina Jakub; Vedoucí práce: Franc Jiří; Oponent práce: Kůs Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-04)
  V částicové fyzice je potřeba ověřit, zda-li naměřená data odpovídají simulacím, které jsou vytvářeny pomocí Monte Carlo generátorů. Ke zjištění, jestli oba vzorky pochází ze stejného rozdělení, se používají statistické ...
 • Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích 

  Autor: Zikmund Tomáš; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
  Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku analýzy dat pomocí detekce komunit ve složitých sítích. V práci jsou popsány vybrané metody detekce nepřekrývajících se a překrývajících se komunit, jak na unipartitních grafech, ...
 • Kooperace v ekonomické hře 

  Autor: Zugarová Eliška; Vedoucí práce: Guy Tatiana Valentine; Oponent práce: Homolová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato práce je zaměřena na rozhodování hráče v pozměněné verzi Hry na ultimátum, která umožňuje zkoumání kooperačních aspektů rozhodování. Tato modifikovaná verze je, stejně jako ta klasická, pro dva hráče. Narozdíl od ...
 • Modelovaní komunit agentů soupeřících o zdroje 

  Autor: Belov Vladislav; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Bukáček Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
  vantifikace lidského chování je poměrně neprozkoumané území matematického světa, neboť lidstvo je příliš komplikovaná a docela nepředvídatelná struktura. V této bakalářské práci budou prostudovány základní vlastnosti ...
 • Aktivní učení pro navigaci bezpilotních letadel 

  Autor: Sahan Marko; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Hofman Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Hlavním cílem této práce je najít nejlepší možný odhad trajektorie radioaktivního mraku v počáteční fázi nehody za použití informací ze sítě pozemních senzorů a bezpilotního letadla. Každé měření je zatíženo vlastní chybou, ...
 • Odhad kovarianční matice chyby v lineární regresi 

  Autor: Širc Filip; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Tichý Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  V této práci se zabývám metodami pro odhad řešení lineární inverzní úlohy. V práci odvodím a popíši několik modelů, které následně aplikuji na data pocházející z experimentu ETEX, kde se snažím odhadnout množství škodlivin ...
 • Organizér pro vysokoškolského studenta - aplikace pro iPhone 

  Autor: Polák Martin; Vedoucí práce: Fiebiger Matheo; Oponent práce: Palička Andrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou jednoho z rostoucích odvětví informatiky, a to vývojem mobilních aplikací. Konkrétně bylo úkolem této práce navrhnout, naprogramovat a vytvořit dokumentaci k iOS aplikaci, která ...
 • Robotické vozítko založené na platformě Arduino 

  Autor: Doan Štěpán; Vedoucí práce: Jarý Vladimír; Oponent práce: Bodlák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-31)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit kompletní návrh a realizovat inteligentní vozítko založené na vývojové platformě Arduino. Projekt je průnik oborů strojírenství, elektrotechniky a IT. Na krátké představení ...
 • Stochastické odhadování modelů s omezeným šumem 

  Autor: Boháč František; Vedoucí práce: Pavelková Lenka; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-01)
  Bakalářská práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, predikci výstupu a porovnání jednotlivých odhadovacích algoritmů. Je rozdělena do dvou částí. První se zabývá vysvětlením bayesovského přístupu, ...
 • Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic 

  Autor: Kaňuk Jakub; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  Systémy lineárních rovnic jsou základem linearní algebry a řešení takových systémů je vyžadováno mnoha odvětvími vědy a výzkumu. Pro všechny takové výpočty by jistě bylo příhodné, aby probíhaly rychleji se zachováním jisté ...
 • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

  Autor: Kadlec Ondřej; Vedoucí práce: Ambrož Petr; Oponent práce: Masáková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
  Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
 • Využití gausovských procesů pro aktivní učení 

  Autor: Pecka Jan; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Přikryl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
  Náplní práce jest globální optimalizace neznámé funkce, čili nalezení jejího maxima. K tomu je využito techniky bayesovské optimalizace, která se znalostí několika naměřených hodnot zhotoví odhad této funkce a na jeho ...
 • Využití náhodných procesů a optimálního řízení v úloze vysokofrekvenčního obchodování 

  Autor: Nguyen Minh Chien; Vedoucí práce: Veverka Petr; Oponent práce: Junek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
  Tato práce se zabývá optimálním řízením v úloze vysokofrekvenčniho obchodování. Nejprve jsou shrnuty dosavadní výsledky z teorie náhodných procesů a stochastického řízení. V druhé kapitole se podíváme na způsob, jakým je ...
 • Využití reputace autonomních systémů pro detekci malwaru 

  Autor: Vít Dominik; Vedoucí práce: Kohout Jan; Oponent práce: Kopp Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Autonomní systém (AS) je skupina směrovačů a IP prefixů se společnou směrovací politikou a pod společnou správou. Každý IP rozsah patří do jednoho autonomního systému. Při komunikaci na internetu lze sledovat, do kterých ...
 • Citlivost modelu teploty vodiče na rozložení neurčitosti počasí 

  Autor: Pánková Barbora; Vedoucí práce: Šmídl Václav; Oponent práce: Šnajdr Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Tato bakalářská práce se věnuje předpovědi teploty vodiče elektrického proudu. Práce obsahuje shrnutí potřebné teorie z oblasti náhodných veličin a pravděpodobnostních rozdělení. Na základě těchto poznatků jsou zpracovávané ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění 

  Autor: Schäfer Jan; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Fučík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
  Tato práce se zabýva implementací Laxova-Friedrichsova schématu pro transportní rovnici a Eulerovy rovnice v jedné dimenzi a ve dvou dimenzích. Popsán je obecný princip zákona zachování a odvození zákonů zachování použitých ...
 • Některé metody neparametrické regrese 

  Autor: Neoral Aleš; Vedoucí práce: Kalina Jan; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-02)
  Tato bakalářská práce shrnuje tři metody neparametrické regrese. Jsou to metoda odhadu regresní křivky pomocí jader, metoda regularizačních sítí a metoda nataženého provázku. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky ...

Zobrazit další