Recent Submissions

 • Časový vývoj metamateriálových strun 

  Author: Sabina Zairova; Supervisor: Krejčiřík David; Opponent: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Bakalářská práce se zabývá časovým vývojem metamateriálové struny generovaným Schrodingerovou rovnicí. Z Maxwellových rovnic odvozujeme teoretický model pro případ současně záporné permitivity a permeability. Matematický ...
 • Automatické rozmisťování propojených modulů v nástroji I3T 

  Author: Marek Nechanský; Supervisor: Felkel Petr; Opponent: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Důležitou roli při pochopení grafu hraje jeho graficka representace. Vykreslení grafu by mělo být závislé na typu grafu. Hodně specifický typ grafu je pužíván v programu nazvaném Interactive Tool for Teaching Transformations. ...
 • Odhad stavu omezených lineárních systémů 

  Author: Eva Lainová; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad ...
 • Lineární inverzní modely a jejich využití při určování zdroje radiačního úniku do atmosféry 

  Author: Tomáš Brisučiak; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ulrych Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Práce se zabývá možnostmi odhadu časového průběhu radiačního úniku do atmosféry pomocí měření senzory koncentrací látek ve vzduchu. Jsou představeny základní poznatky z Bayesovské teorie pravděpodobnosti a možnosti aproximace ...
 • Aplikace statistických metod a machine learningu na produkty srážek tězkých jader 

  Author: Kateřina Hladká; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Kramárik Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Jedním z klíčových problémů v analýze dat rozpadů mezonů D z experimentu STAR je separace párů pionů ~ a kaonů K pocházejících z tohoto rozpadu od kombinatorického pozadí. K této separaci se využívá pokročilých metod ...
 • Odhadování pohybu mikrorobotů v magnetickém poli 

  Author: Zuzana Sabolová; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Mach František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá populárnymi metódami Bayesovskej filtrácie. Popisuje Kalmanov a časticový filter a ukazuje ich efektivitu a citlivosť na vol'bu parametrov na simulovanom príklade. Následne sú filtre ...
 • Modelování zastavovací fáze pohybu pracovního bodu průmyslových robotů 

  Author: Ondřej Poláček; Supervisor: Belda Květoslav; Opponent: Petráček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  ato práce se zabývá zastavovací fází pohybu pracovního bodu průmyslových robotů. V práci jsou představeny algoritmy generující polohu v závislosti na čase. Algoritmy vychází z tvaru dráhy, kinematických limitů stroje a ...
 • Strojové ověření konstruktivního důkazu úplnosti klasické výrokové logiky 

  Author: Jáchym Šimon; Supervisor: Lávička Tomáš; Opponent: Chvalovský Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Cílem této práce je strojové ověření důkazu o úplnosti klasická výrokové logiky. Nejdříve si řekneme něco o klasické výrokové logice a uvedeme si zákldní pojmy. Druhá kapitola pojednává o dokazovači Lean. Ukážeme si, jak ...
 • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

  Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
 • Okrajové podmínky pro směsi látek 

  Author: Barbora Votinská; Supervisor: Klika Václav; Opponent: Pavelka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Shrneme základní pojmy a pozorování mechaniky kontinua a představíme principy popisu směsí látek. Budeme se zabývat formulací okrajových podmínek pro dvoufázové směsi s využitím dříve publikovaných článků. Pro nestlačitelné ...
 • Iterace aritmetických funkcí a jejich cykly 

  Author: Hynek Peřina; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Svobodová Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Nechť je b základ číselné soustavy. Pak ciferněsoučtové zobrazení S : 5ln ~ 5ln definujeme předpisem S (x) = g,". n f(x;), kde f : (0, 1..., b — 1) ~ 5ln a x; jsou cifry přirozeného čísla x zapsaného v základu b. Dokázali ...
 • Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty 

  Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce se zabývá charakterizací komplexních Pisotových čísel nízkého stupně. V teoretické části jsou představeny různé metody lokalizace kořenů polynomů v závislosti na tvaru jejich koeficientů, mimo jiné i Schurovo-Cohnovo ...
 • Adversariální strojové učení a teorie her 

  Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
 • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

  Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Matyáš Václav; Opponent: Svenda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
 • Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty 

  Author: Dominika Vlčková; Supervisor: Suzdaleva Evženie; Opponent: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Klastrování slouží k setřídění dat s podobnými vlastnostmi do skupin, které nazýváme klastry. V případě použití různých klastrovacích algoritmů vzniká úloha porovnání výsledků shlukování. V této práci (i) porovnáváme ...
 • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

  Author: Matěj Fanta; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

  Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
 • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

  Author: Jakub Trusina; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
 • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

  Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Sojka Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
 • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

  Author: Tomáš Košlab; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Grim Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...

View more