Poslední příspěvky

 • Kinetické modelování lunárního chvostu ve slunečním větru 

  Autor: Tichák Michal; Vedoucí práce: Hellinger Petr; Oponent práce: Šebek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V předložené práci jsou studovány kinetické jevy v lunárním chvostu za použití hybridního numerického CAM-CL algoritmu, kde jsou protony simulovány jako částice a elektrony jako nabitá tekutina. Jsou prezentovány výsledky ...
 • Porovnání metod pro odhadování parametrů zobecněných lineárních smíšených modelů 

  Autor: Košlab Tomáš; Vedoucí práce: Hobza Tomáš; Oponent práce: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V posledných rokoch sú zobecnené lineárne zmiešané modely čoraz častejšie využívaným konceptom v rôznych sférach výskumu, od medicínskeho výskumu až po poisťovníctvo. V tejto práci predstavujeme zobecnené lineárne zmiešané ...
 • Stochastické modely chemické kinetiky 

  Autor: Čajánek Ondřej; Vedoucí práce: Vejchodský Tomáš; Oponent práce: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Obsahem této práce je studie tří základních stochastických modelů chemické kinetiky. Konkrétn ě se věnujeme porovnání Gillespieho stochastického simulačního algoritmu a základní chemické rovnici s jejich aproximací ve formě ...
 • Metody pokročilé statistiky pro dálkový průzkum Země 

  Autor: Hybner Karel; Vedoucí práce: Tichý Ondřej; Oponent práce: Stiborek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato práce se věnuje využití bayesovské statistiky v oblasti analýzy hyperspektrálních fotografií pocházejících z dálkového průzkumu Země. Konkrétně jde o problém rozlišení zdrojů ? oblastí na zemském povrchu, které jsou ...
 • Matematické modelování dynamiky lithiových článků 

  Autor: Mach Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Mach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Práce je úvodem do problematiky modelování lithium iontových článků. Pozornost je věnována popisu dějů probíhajících v článcích a možnostech jejich modelování. Jeden z modelů je vybrán pro zpracování ve zbytku práce. ...
 • Locality sensitive hashing textových řetězců pro klasifikaci URL 

  Autor: Kantner Jakub; Vedoucí práce: Kopp Martin; Oponent práce: Kohout Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Na internetu se kromě neškodných URL adres setkáváme i s malým procentem adres škodlivých. Ty často vedou na podvodné, reklamní, či přímo nebezpečné webové stránky a návštěva takových stránek může způsobit infikování ...
 • Implementace algebraických operací s řetězcovými zlomky v systému SageMath 

  Autor: Kovář Miroslav; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  V této práci předkládáme přehled základní teorie řetězových zlomků a shrnutí vývoje výzkumu v oblasti algoritmů pro algebraické operace s řetězovými zlomky. Popisujeme jeden z těchto algoritmů, známý jako Gosperův algoritmus. ...
 • Aposteriorní odhady chyby numerického řešení v problematice filtračního proudění 

  Autor: Straka Vojtěch; Vedoucí práce: Fučík Radek; Oponent práce: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato práce zkoumá možnosti aposteriorních odhadů chyby numerického řešení rovnic popisujících proudění v porézním prostředí. Nejprve je rozebráno vícefázové proudění v porézním prostředí a následně formulována Poissonova ...
 • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

  Autor: Solovská Kateřina; Vedoucí práce: Oberhuber Tomáš; Oponent práce: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
 • Periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa 

  Autor: Dlouhá Hana; Vedoucí práce: Starosta Štěpán; Oponent práce: Hejda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  V této práci se věnujeme zkoumání odhadů prodloužení periody řetězových zlomků prvků kvadratického tělesa při Möbiově transformaci. To jest, určujeme ze znalosti periody řetězového zlomku čísla alfa horní odhad na délku ...
 • Lokalizace materiálových defektů založená na geodetických drahách 

  Autor: Gális Petr; Vedoucí práce: Kůs Václav; Oponent práce: Záveský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá postavením základů matematického modelu lokalizace akustické emise a problémem numerického výpočtu geodetických křivek na modelech reálných těles. Pro tento účel jsou implementovány metoda ...
 • Asymptotika a studium chování S-váženého odhadu na konečných souborech dat 

  Autor: Petřík Jan; Vedoucí práce: Víšek Jan Ámos; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Při zpracování dat, některou statistickou či ekonometrickou metodou, se setkáváme - při zvětšující se rozmanitost dat - stále častěji s jejich kontaminací. Pravděpodobně nejpouží- vanější klasická metoda v lineární regresi: ...
 • Metaučení metod extrakce pravidel z umělých neuronových sítí 

  Autor: Fanta Matěj; Vedoucí práce: Holeňa Martin; Oponent práce: Kudinov Andrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-05)
  Extrakce pravidel z umělých neuronových sítí se dá využít nejen k porozumění fungování neuronové sítě, ale také jako prostředek k získání informací z dat, na kterých byla síť trénována. V této práci je vysvětleno a otestováno ...
 • Aplikace pro prezentaci vabraných monitorovacích dat experimentu COMPASS 

  Autor: Jamrich Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Zdeněk; Oponent práce: Strachota Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  V uvode je citatel strucne oboznameny s fyzikalnym pozadim experimentu COMPASS v CERNE. Experiment obsahuje rozsiahly technicky aparat, ktoreho vyznamnou sucastou je polarizovany terc. Tato praca vyuzva vybrane monitorovacie ...
 • Studie korelací v souborech empirických dopravních dat 

  Autor: Szabová Zuzana; Vedoucí práce: Krbálek Milan; Oponent práce: Apeltauer Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Dvousmyčkové detektory umístěné na Pražském okruhu nám poskytly dostatek dat pro studii korelací. Abychom se vyhnuli nehomogenitě, dopravní data jsme rozdělili do dvou kategorií: volného proudění a kondenzované fáze. Tento ...
 • Rozhodování v Ultimatum game s více navrhovateli 

  Autor: Ruman Marko; Vedoucí práce: Guy Tatiana Valentine; Oponent práce: Kárný Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
  Práce se zaobírá rozhodováním v Ultimatum game (UG) s více navrhovateli prostřednictvím modelování odpovídatele a zahrnutím rozvažovacích aspektů do jeho odměňovací funkce. V porovnání s klasickou verzí UG, ve hře s více ...
 • Dynamika pohybu křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

  Autor: Minarčík Jiří; Vedoucí práce: Beneš Michal; Oponent práce: Kolář Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Cilem teto prace je hledani vhodneho matematickeho popisu krivek v pohybu a zkoumani moznych aplikaci tohoto problemu. V teoreticke casti textu, zkoumame numericke i analyticke aspekty vyvoje krivek v ramci trech ruznych ...
 • Redundance v číselných systémech 

  Autor: Vlašic Oldřich; Vedoucí práce: Masáková Zuzana; Oponent práce: Ambrož Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
  V této práci budeme zkoumat lineární číselné soustavy. Na začátek uvedeme někter é výsledky o balancované dvojkové soustavě. Pak se budeme zabývat Fibonacciho číselnou soustavou nad abecedou {0, 1, 2}. Ukážeme kritérium ...
 • Nástroj pro statistické zkoumání velkých toků dat 

  Autor: Vecherskaya Aleksandra; Vedoucí práce: Virius Miroslav; Oponent práce: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Tato bakalářská práce představuje nástroj pro částečně řízenou analýzu DNS dat ze síťového provozu. Navrhovaná metoda zkoumá data na úrovni jednotlivých uživatelů a skládá se ze dvou částí: přípravy dat a modelování dat. ...
 • Bayesovské odhadovaní struktury lineárního modelu s velkým množstvím alternativ 

  Autor: Pálková Barbora; Vedoucí práce: Kárný Miroslav; Oponent práce: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
  Hledání struktury lineárního modelu znamená rozhodnout, které parametry model ovlivňují či neovlivňují. Máme-li řádově desítky různých parametrů, existuje příliš mnoho hypotéz na to, abychom je mohli jednotlivě porovnat. ...

Zobrazit další