Collections in this community

Recent Submissions

 • Sledování buněčných procesů na časosběrných snímcích z mikroskopu 

  Author: Adam Janich; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Tato práce se zabývá buněčnou endocytózou, se zaměřením na clathrinové váčky (CCPs) za použití pokročilé mikroskopie Total Internal Reflection Fluorescence - Structured Illumination Microscopy (TIRF-SIM). Představuje ...
 • Symetrie faktorových jazyků a bohatost na palindromy 

  Author: Viola Hadjikyriacou; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Starosta Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
  Cílem této práce je studium nekonečných palindromických slov. Často uvažujeme abecedu {A, C, G, T} a tato volba je motivována strukturou DNA. Nejprve uvedeme potřebnou teorii, v níž je pro nás klíčový pojem obecného ...
 • Aplikace transformerů pro predikci systémové odchylky v elektrické přenosové soustavě 

  Author: Vojtěch Obhlídal; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Veverka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce se zabývá použitím modelů založených na transformerech pro predikci systémové odchylky v elektrické síti. Na začátku je stanoven kontext trhu s elektřinou a přenosové soustavy. Jsou zdůrazněny výzvy, které přináší ...
 • Cílené slučování názorů zákazníků na základě důvěry 

  Author: Jurij Ružejnikov; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Sečkárová Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  V této práci zkoumáme, jak racionální agent formuje svůj názor na základě předchozích znalostí, dostupných informací a názorů jiných agentů. Navrhneme metodu účelného míchání názorů agenta a názorů expertů. Popisujeme ...
 • Sémantická segmentace plodin z časových řad snímků Sentinel-2 

  Author: Emanuel Frátrik; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Potůčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Satelity misie Sentinel-2 sú v súčasnej dobe veľmi cenným zdrojov dát pre automatizáciu mapovania pokrytia krajiny. V prípade sémantickej segmentácie typov plodín, ktorou sa zaoberáme v našej práci, je esenciálne aby na ...
 • Dynamické plně pravděpodobnostní rozhodování se zastavováním 

  Author: Daniel Karlík; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Kracík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce přispívá k řešení problematiky v oblasti rozhodování, přesněji v oblasti dynamického rozhodování, kde je důležité provádět rozhodování s ohledem na čas a vývoj problému. Cílem této práce bylo navrhnout řešení ...
 • Dynamika křivek v rovině a prostoru a její aplikace 

  Author: Petr Filip; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Minarčík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
  Cílem práce je prozkoumat problematiku diferenciálních rovnic popisujících pohyb křivek v rovině a prostoru. V úvodu je řešena rovnice difuze jako související problém. Dále jsou zavedeny potřebné definice a představeny ...
 • Matematické modelování v epidemiologii 

  Author: Daria Petrova; Supervisor: Kolář Miroslav; Opponent: Šembera Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-26)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na matematické modely v oblasti epidemiologie, a to konkrétně na SIR model bez demografie i s demografií. V první a druhé částech jsou zmíněné modely odvozeny a jejich vlastností prostudovány. ...
 • Rekonstrukce snímků buněk pořízených pomocí mikroskopie se strukturovaným osvětlením 

  Author: Martin Kunz; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Knotek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
  Super-resolution (SR) is a powerful imaging approach which offers significant gains in both lateral and axial resolution far beyond the diffraction limit of standard wide-field microscopy. This has lead to numer-ous ...
 • Aplikace metod strojového učení pro identifikaci rozpadu protonu v detektoru s kapalným argonem 

  Author: Anna Guľa Gartman; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Jarůšková Kristina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
  Pozorování rozpadu protonu by mohlo naznačovat platnost teorií velkého sjednocení (GUTs). Navzdory desetiletím experimentálního úsilí, žádné známky rozpadu protonu nebyly pozorovány. Nicméně aktualizované limity životnosti ...
 • Výuková webová aplikace k předmětu Základy algoritmizace 

  Author: Karolína Žatečková; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Moc Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
  Řadicí algoritmy jsou důležitou a detailně probádanou součástí informatiky a proto tvoří značnou část výukových materiálů předmětů informatiky. Tato bakalářská práce popisuje návrh a sestavení výukové webové aplikace ...
 • Webová aplikace pro daňovou evidenci drobného podnikatele 

  Author: Martin Čepela; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Jarý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-27)
  Tato bakalářská práce řeší složitost daňové evidence a výzvy, kterým drobní podnikatelé musí čelit. Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehlednou webovou stránku pro vedení daňové evidence drobného podnikatele. ...
 • Modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie 

  Author: Nikola Drnková; Supervisor: Mikyška Jiří; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
  Tato práce se zaměřuje na matematické modelování difuze komponent vícesložkové směsi pomocí Maxwellovy-Stefanovy teorie. Obsahem první kapitoly je nejprve fyzikální a poté matematická formulace daného problému. Výstupem ...
 • Odhad kompatibility dárce a příjemce pro transplantaci ledvin pomocí strojového učení 

  Author: Matěj Klouček; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Se zvyšující se prevalencí onemocnění spojených s ledvinami je vylepšení procesu hledání vhodných párů dárců a příjemců zásadní pro zmírnění zátěže, kterou pro zdravotnický systém představují pacienti se selhávajícími ...
 • Matematické modelování evoluce patogenů 

  Author: Tomáš Růžek; Supervisor: Berec Luděk; Opponent: Eclerová Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním evoluce patogenů v endemických modelech infekčních nemocí. Nejprve je zde představen a později upraven model SIR pro modelování epidemií. Poté je zde představena adaptivní ...
 • Dron ovládaný gesty 

  Author: Michal Průšek; Supervisor: Novozámský Adam; Opponent: Suk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Předmětem této práce je segmentace gest s využitím klasických metod zpracování obrazu. Jmenovitě pak prahování, morfologické transformace, zpětná projekce histogramu a další. Následně je popsán přístup ke klasifikaci gesta ...
 • Optimalizace polyhedrálních sítí pro zpřesnění numerických výpočtů 

  Author: Petr Král; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Eichler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Výsledkem této práce je algoritmus pro optimalizaci sítě za účelem zpřesnění aproximace gradientu pomocí metody konečných objemů za použití knihovny TNL. K dosažení tohoto cíle používáme gradientní sestup a detailněji se ...
 • Predikce přežití po transplantaci ledvin pomocí technik strojového učení 

  Author: Peter Nutter; Supervisor: Kouřim Tomáš; Opponent: Antoni Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Chronické onemocnění ledvin, které postihuje více než 10% světové populace, představuje vážný zdravotní problém v globálním měřítku. Transplantace ledvin je jednou ze stěžejních léčebných možností. Tato bakalářská práce ...
 • Automatické obchodování na akciové burze založené na fundamentálních datech a algoritmech zpětnovazebního učení 

  Author: Jakub Michna; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Bakalářská práce se věnuje využití zpětnovazebního učení pro realizace investiční strategie pro obchodování na akciové burze na základě fundamentálních dat. V rámci práce jsou uceleně popsané přístupy zpětnovazebního učení ...
 • Aplikace adjungovaných rovnic pro hledání parametrů obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic 

  Author: Jan Miesbauer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Tato práce se zabývá odhadem parametrů vybraných matematických modelů popsaných pomocí soustav obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic z dat. K výpočtu gradientu, který použijeme v rámci optimalizace ztrátové funkce, ...

View more