Recent Submissions

 • Analýza AES white-box schémat pomocí útoku postranním kanálem 

  Author: Jakub Klemsa; Supervisor: Matyáš Václav; Opponent: Svenda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
  Nejenže jsou všechna současná vědecká white-box schémata standardizovaných šifer matematicky zlomená, další ránu pro ně představuje nový útok od autorů Bos a kol. představený v červenci 2015 ve článku Differential Computation ...
 • Metody porovnání klastrování založené na využití modelu směsi distribucí pro překrývající se komponenty 

  Author: Dominika Vlčková; Supervisor: Suzdaleva Evženie; Opponent: Nagy Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Klastrování slouží k setřídění dat s podobnými vlastnostmi do skupin, které nazýváme klastry. V případě použití různých klastrovacích algoritmů vzniká úloha porovnání výsledků shlukování. V této práci (i) porovnáváme ...
 • Exktrakce pravidel z hlubokých neuronových sítí 

  Author: Matěj Fanta; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Gemrot Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Od konce osmdesátýchlet, kdy byla objevena univerzální aproximační vlastnost umělých neuronových sítí, tj. schopnost aproximovat vztah nebo závislost s libovolnou přesností, bylo její úplné vysvětlení skryto v čistě numerické ...
 • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

  Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
 • Aplikace testů homogenity a klasifikace částic v neutrinové fyzice 

  Author: Jakub Trusina; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Smolík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Konvoluční neuronové sítě jsou často užívaným nástrojem pro klasifikaci částic v neutrinové fyzice. Je potřeba ověřit, zdali jsou naměřená data dobře simulována vygenerovanými Monte Carlo vzorky, na kterých se klasifikace ...
 • Analýza biomarkerů psychiatrických pacientů pomocí analýzy EEG signálu a strojového učení 

  Author: Miroslav Kovář; Supervisor: Basterrech Sebastian; Opponent: Sojka Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Depresivní porucha je závažným psychiatrickým onemocněním s vysokou globální prevalencí, závažnými dopady na kvalitu života, a v nejvážnější podobě může vyústit sebevraždou. Brzká diagnóza a přesná předpověd’ průběhu léčby ...
 • Zobecněné lineární smíšené modely pro odhadování v malých oblastech 

  Author: Tomáš Košlab; Supervisor: Hobza Tomáš; Opponent: Grim Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V práci je prezentovaný nový logistický regresný model na úrovni jedincov v tvare používanom v problematike odhadovania v malých oblastiach (SAE). Tento model používa pevné efekty na modelovanie oblastí, v ktorých je väčšie ...
 • Stochastické modely chemických systémů s komplexním chováním 

  Author: Ondřej Čajánek; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Kozák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Vnitřní šum významnově ovlivňuje kinetiku soustavy chemických reakcí s malým počtem molekul. Cílem této práce je studium oscilací mezi limitními cykly konkrétní chemické reakční sítě z [19]. Zejména jsou porovnány přístupy ...
 • Palindromická a antipalindromická délka slov 

  Author: Ondřej Kadlec; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Florian Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce zkoumá palindromy a antipalindromy ve slovech, přesněji řečeno tzv. palindromickou a antipalindromickou délku slov. Palindromická (antipalindromická) délka konečného slova w je definovaná jako minimální počet ...
 • Pokročilé metody pro odhad zdroje při atmosférickém radiačním úniku 

  Author: Karel Hybner; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Ševčík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  V případě zjištění výskytu radioaktivní látky v ovzduší je prvořadým úkolem určení polohy zdroje tohoto úniku a odhad uniklé aktivity v čase (určení zdrojového členu). Tuto úlohu lze aproximovat jako lineární inverzní ...
 • Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difuzních systémech 

  Author: Lukáš Tryner; Supervisor: Vejchodský Tomáš; Opponent: Klika Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato diplomová práce studuje Turingovy vzory v deterministických a stochastických reakčně-difúzních systémech. Uvažuje se stochastická analogie (deterministického) reakčně-difúzního Schakenbergova systému pro takovou volbu ...
 • Predikce teploty pomocí stochastických modelů s omezeným šumem 

  Author: František Boháč; Supervisor: Pavelková Lenka; Opponent: Jirsa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Diplomová práce se věnuje odhadům parametrů lineárního regresního modelu, jednokrokové i vícekrokové predikci výstupu, porovnání jednotlivých algoritmů na simulovaných datech a aplikací těchto algoritmů na data reálná. ...
 • Aposteriorní odhad chyby numerického řešení metodou konečných prvků pro stacionární a nestacionární parciální diferenciální rovnice ve 2D 

  Author: Vojtěch Straka; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Obsahem této diplomové práce jsou aposteriorní odhady chyby numerického řešení pro Poissonovu úlohu a rovnici vedení tepla. Pro obě úlohy je nejprve vybudována potřebná matematická teorie, zahrnující především klasické a ...
 • Modelování kapacity zúžení pomocí prostorově závislého tření 

  Author: František Gašpar; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Práce představuje zobecněný postup pro aproximaci toku celulárním floor-field modelem pohybu chodců. Aproximace jsou úspěšně použity na modely s euklidovskou i manhattanskou metrikou a pro různý počet i umístění buněk východu. ...
 • Modelování dopravního toku na dálnici 

  Author: Savina Yuliya; Supervisor: Šmídl Václav; Opponent: Krbálek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Aktivní růst dopravní sítě vyžaduje stále přesnější nástroje řízení. Při takovém modelování nástrojů lze chování dopravniho toku předvídat, napřiklad, v dopravní zácpě nebo nehodě. Cílem práce je seznámit se s různými ...
 • Generování aplikací v jazyce JavaScript 

  Author: Varga Ivan; Supervisor: Čulík Zdeněk; Opponent: Hořák Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových ...
 • Statistická separace a identifikace s využitím divergenčních technik pro vícerozměrná data 

  Author: Jarůšková Kristina; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Při klasiflkaci dat obvykle narazíme na problém velkého počtu proměnných, což má za následek vyšší časovou náročnost procesu klasiflkace. V praxi je pak často výpočetní čas důležitější než přesnost separace. Práce obsahuje ...
 • Experimentální ověřování modelu časové reverzace 

  Author: Zeman Radovan; Supervisor: Chlada Milan; Opponent: Převorovský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Práce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké ...
 • Řešení eikonální rovnice na GPU 

  Author: Fencl Matouš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
  Cílem této práce je výpočet orientované funkce vzdálenosti (signed distance function, SDF). Tuto funkci lze získat řešením tzv. eikonální rovnice. 3ako numerická metoda pro přibližné řešení této rovnice byla zvolena Fast ...
 • Analýza nerovnovážných stavů dopravních plynů 

  Author: Groverová Nikola; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Bukáček Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
  Tato práce se soustředí na analýzu rozdělení headway-distribucí, resp. světlostí. V teoretické části práce zavedeme třídu balancovaných hustot B a její vlastnosti. Tato teoretická část je relevantní s praktickou částí ...

View more