Collections in this community

Recent Submissions

 • Non-self-adjoint relativistic point interactions and their approximations by non-local potentials 

  Author: Heriban, Lukáš; Supervisor: Tušek, Matěj
  (CTU in Prague. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering., 2021)
  The research project deals with the Dirac operator with non–local potential given by the projec tion on a fixed scaled function from L 2 (R)∩ L 1 (R) multiplied by complex matrix A. The norm–resolvent limit of this ...
 • Vliv nanočástic na živé buňky 

  Author: Michaela Crhánová; Supervisor: Neužilová Barbora; Opponent: Bláha Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této studie bylo zkoumat toxicitu nanoˇcástic ZnO:Ga v°uˇci bakterii Escherichia coli DBM 3125 a její závislost na velikosti nanoˇcástic. V této studii byly použity nanoˇcástice s velikostí krystalit°u 7, 15, 33, 74 ...
 • Pokročilé architektury neuronových sítí pro analýzu dat z finančních trhů 

  Author: Ondřej Šrámek; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy strojového učení na lineární a logistické regresi, a poté jsou teoreticky uvedeny neuronové sítě. Dále je zkoumán problém přeučení a principy, jak se mu vyhnout. Praktická ...
 • Klasifikace buněčných procesů na časosběrných snímcích pořízených TIRF-SIM mikroskopem 

  Author: Adam Janich; Supervisor: Šroubek Filip; Opponent: Kamenický Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Jedním z nejdůležitějších studovaných buněčných procesů je endocytóza. Možnost automatické počítačové analýzy mikroskopických snímků tohoto buněčného procesu může výrazně usnadnit jeho studium. Tato práce prozkoumává možnost ...
 • Vývoj a refaktorizace aplikace pro zpracování dat z magnetické rezonance 

  Author: Roman Yaremchuk; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Čulík Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Hlavním cílem tohoto projektu je studium a vylepšení stávající implementace grafického uživatelského rozhraní programu Cameo. Po teoretickém seznámení se základy zobrazování magnetickou rezonancí je práce zaměřena na funkce ...
 • Metoda štěpení operátoru pro řešení transportně-reakčních úloh 

  Author: Leonid Samoilov; Supervisor: Šembera Jan; Opponent: Kolář Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Hlavním cílem tohoto projektu je studium a implementace metody štěpení operátoru pro řešení úloh popsaných soustavou parciálních diferenciálních rovnic, která spočívá v rozdělení transportně-reakční úlohy na transportní ...
 • Matematické modelování a numerická simulace růstu krystalů metodou fázového pole 

  Author: Jan Palán; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Wodecki Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Krystalizace je formou fázového přechodu z kapalného do pevného skupenství, při které se atomy uspořádají do krystalové mřížky. Stefanova úloha zkoumá časový vývoj rozhraní mezi kapalnou a pevnou fází při předpokladu ostrého ...
 • Vlastnosti variant spojené informace 

  Author: Katarína Studeničová; Supervisor: Hlinka Jaroslav; Opponent: Kroupa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  V této práci se věnujeme budování matematického aparátu vhodného pro popis multivariátních interakcí v komplexních systémech pomocí odhadů maximální entropie. Formalizujeme definice pěti různých konstrukcí spojené informace ...
 • Algoritmy pro zpracování obrazových dat ze satelitů Sentinel 

  Author: Emanuel Frátrik; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Blažek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Automatické mapovanie krajinného pokryvu a využitia územia je jednou z najdoležitejších úloh vzdialeného prieskumu Zeme. Problémom v tejto oblasti je nedostatok kvalitných ground truth dát, ktorých tvorba býva často náročná ...
 • Detekce a sledování lidského těla ve vnitřním prostoru pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Author: Thi Thu Hien Nguyenová; Supervisor: Kerepecký Tomáš; Opponent: Novozámský Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat a prostudovat detekci a sledování lidského těla s důrazem na lidskou tvář pomocí moderních metod hlubokého učení a klasických přístupů. Na základě teoretických znalostí si vybrat a ...
 • Statistická a strojová klasifikace signálů akustické emise pro detekci defektů v materiálech 

  Author: Jan Zavadil; Supervisor: Kůs Václav; Opponent: Dvořáková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Spolehlivá klasifikace signálů akustické emise je klíčová pro praktické využití této defektoskopické metody. Signály jsou při klasifikaci reprezentovány pomocí vhodné nízkodimenzionální skupiny atributů. V této práci se ...
 • Strategie proti technické analýze 

  Author: Peter Hron; Supervisor: Šmíd Martin; Opponent: Vácha Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práca poskytuje základný úvod do teórie dynamického a približného dynamického programovania s dôrazom na využitie daných metód v oblastiach finančných trhov. Na modeli zjednodušeného obchodovania s jednou akciou sa venuje ...
 • Rozpoznávání objektů pro interakci člověk-robot 

  Author: Soňa Drocárová; Supervisor: Kostková Jitka; Opponent: Suk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov v obraze pomocou príznakov. Cielom bolo zvoliť vhodnú metódu pre rozpoznávanie symbolov kariet spoločenskej hry Dobble a implementovať ju v prostredí MATLAB. Na dosiahnutie tohto ...
 • Rozpoznávání vzorů v časových řadách pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Author: Tereza Vorlová; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Kouřim Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním vzorů v časových řadách obsahující historická data z kryptoměnové burzy. Jako vhodný nástroj tohoto rozpoznávání byly zvoleny konvoluční neuronové sítě (CNN). Na jedné straně ...
 • Plně pravděpodobnostní návrh rozhodovací strategie se zastavováním 

  Author: Mário Hoz; Supervisor: Kárný Miroslav; Opponent: Kulhavý Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou popisu zastavovania v teórií rozhodovacích procesov. Najprv sú popísané diskrétne Markove rozhodovacie procesy a ich zobecnenie v podobe plne pravdepodobnostného návrhu. ...
 • Bayesovské odhadování pro adaptivní dynamické rozhodování 

  Author: Jurij Ružejnikov; Supervisor: Gaj Taťjana; Opponent: Príbeli Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  V této práci vytvoříme algoritmus, který je schopen se chovat optimálně, vůči nějakému předem zadanému cíli. K tomu je třeba model systému, který je odhadnut pomocí bayesovkého odhadování, jehož hlavní výhodou je možnost ...
 • Základní aspekty metody Markov Chain Monte Carlo 

  Author: Adam Šumník; Supervisor: Vybíral Jan; Opponent: Haškovec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na metodu Markov Chain Monte Carlo. Má za cíl představit základní myšlenky této metody a aplikovat ji na příklady. První část práce se věnuje konečným markovským řetězcům, které jsou ...
 • Fyzikální omezení v inverzním modelování atmosférických úniků 

  Author: Lukáš Kysilka; Supervisor: Tichý Ondřej; Opponent: Šmídl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-30)
  Při detekci radioaktivity v ovzduší je zásadním úkolem určení lokace úniku a jeho časového průběhu. Zatímco lokace bývá velmi často známa, časový průběh a celkové množství uniklé látky bývá většinou známo jen jako hrubý ...
 • Matematické modelování v elektrokardiologii 

  Author: Niels van der Meer; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Chabiniok Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Kardiovaskulární choroby mají na celkovém počtu úmrtí ve světě více než třicetiprocentní podíl, což z nich činí nejčastější příčinu smrti člověka. Z pochopitelných důvodů je tedy vyvíjeno značné úsilí tato onemocnění léčit ...
 • Matematické modelování proudění tekutin a transportu kontrastní látky v cévách 

  Author: Jan Kovář; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Beneš Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
  Tato práce se zabývá matematickým modelováním úloh spojených s vyšetřením perfuze myokardu za použití kontrastní látky. Úloha proudění a transportu kontrastní látky je v úvodu rozdělena do třech základních typových úloh, ...

View more