Collections in this community

Recent Submissions

 • Modely fázového pole v materiálových vědách a jejich numerické řešení 

  Author: Jan Palán; Supervisor: Strachota Pavel; Opponent: Frost Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
  Tato diplomová práce se primárně zabývá simulací růstu krystalů při tuhnutí čisté podchlazené látky metodou fázového pole, popisující fázové rozhraní pomocí pozvolné přechodové vrstvy mezi kapalnou a~pevnou fází. Nejprve ...
 • Aritmetika v zobecněných Cantorových systémech 

  Author: Katarína Studeničová; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-01)
  Studujeme nedávno definované poziční numerační sytémy, takzvané systémy s Cantorovou reálnou bází. Mezi ně patří klasické rozvoje reálných čísel známé jako Cantorovy řady a také dobře známé Rényiho rozvoje v reálné bázi. ...
 • Systémy iterovaných funkcí, jejich invariantní množiny a míra 

  Author: Michaela Diasová; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Kukal Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
  Tato práce se zabývá systémy iterovaných funkcí (IFS) a jejich invariantními množinami. Jsou zde definovány ruzné dimenze, které je možné pro tyto množiny zkoumat. Zejména se pak zamerujeme na dimenzi Hausdorffovu a její ...
 • Škálování a odhadování pro GIG-distribuovaná data 

  Author: Anežka Lhotáková; Supervisor: Krbálek Milan; Opponent: Studnička Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
  Tato práce se zabývá výzkumem vlastností Zobecněného inverzního Gaussova (GIG) rozdělení. V první části je představena teorie balančních částicových systémů, která ve spojení s teorií termodynamického dopravního plynu ...
 • Vyhodnocení efektivity reklamy za použití detektoru lidí a odhadování směru pohledu. 

  Author: Thi Thu Hien Nguyenová; Supervisor: Naiser Filip; Opponent: Franc Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
  Cílem této práce bylo vytvořit algoritmus, který je schopen odhadovat, zda se osoba vyskytující se na vstupním obrázku dívá na reklamní baner (citylight). To zahrnovalo seznámit se s problematikou kalibrace kamery. Prostudovat ...
 • Detekce anomálií na službách v počítačové síti 

  Author: Lukáš Kysilka; Supervisor: Kopp Martin; Opponent: Kohout Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-27)
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v síťovém provozu, konkrétně na síťových službách aplikační vrstvy. Anomálie jsou v této práci definovány jako odlehlé hodnoty v množství síťové komunikace, například náhlý nárůst ...
 • Analýza kombinování poziční a strukturální informace v grafových neuronových sítích 

  Author: Adéla Schwanzerová; Supervisor: Procházka Pavel; Opponent: Dědič Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  ato práce se zabývá hledáním optimálního propojení poziční a strukturální kompozice grafu za využití grafických neuronových sítí k predikci jednotlivých tříd. Experimenty jsou prováděny na datasetech Cora a Karate klub. ...
 • Evoluce významu slov v jazyce 

  Author: Dominika Zogatová; Supervisor: Mikolov Tomáš; Opponent: Šedivý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
  Jazyk je primárním způsobem komunikace a každý den přijdeme do styku z mnoha jeho formami. Zaznamenávání a kvantifikování změn významu určitých slov je dobrým způsobem jak monitorovat vztah veřejnosti k těmito slovům. Tato ...
 • Prozkoumávání prostoru v úloze přenosu znalostí 

  Author: Adam Jedlička; Supervisor: Guy Tatiana; Opponent: Ettler Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
  Tato práce je zaměřená na prozkoumávání prostoru v přenosovém učení, i.e. přenos znalostí z úkolu naučeného v minulosti, použité pro nový úkol za účelem zrychlení učícího se procesu nebo nalezení lepšího řešení. ...
 • Optimalizační metody ve strojovém učení 

  Author: Ilona Ivantsova; Supervisor: Mácha Václav; Opponent: Zorek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  V této práce analyzujeme vztah mezi problémem klasifikace a optimalizací. Diskutujeme řadu optimalizačních algoritmů, používaných pro hledání minima funkce, které jsou použitelné pro řešení klasifikačních problémů. Seznamujeme ...
 • Numerické řešení adjungované rovnice pro metodu fázového pole 

  Author: Michal Bohatý; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  Tato práce se zabývá optimalizační úlohou řízení růstu krystalů pomocí regulace teploty na okrajích oblasti, ve které ke krystalizaci dochází. Pro efektivní řešení této úlohy používáme metodu založenou na vyřešení adjungované ...
 • Propustná hranice v hydrodynamických modelech kolektivního chování 

  Author: Štěpán Studenovský; Supervisor: Mácha Václav; Opponent: Ludvík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
  Účelem první části práce je představení a odvození modelů kolektivního chování. Výchozím bodem jsou částicové modely kolektivního chování představené Cucker-Smalem. Následuje odvození kinetického a dynamického modelu ...
 • Detekce mraků v družicových snímcích pomocí algoritmů strojového učení 

  Author: Václav Lamich; Supervisor: Šorel Michal; Opponent: Štych Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
  Sentinel 2 je družicová mise vedená Evropskou kosmickou agenturou pod programem Evropské unie Copernicus a poskytuje multi-spektrální snímky Země s vysokým rozlišením. Přesná detekce mraků ze satelitních snímků je důležitý ...
 • Predikce nerovnováhy v elektroenergetické přenosové soustavě 

  Author: Filip Mairinger; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Kuchynka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-25)
  Tato diplomová práce se zabývá predikcí systémové odchylky v přenosové soustavě. Na začátku této práce je představen energetický trh, systémová odchylka a její regulace, k čemuž je připojen přehled používaných metod při ...
 • Numerické řešení adjungované rovnice pro mřížkovou Boltzmannovu metodu 

  Author: Bořivoj Kronowetter; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Cílem této práce je odvození metody pro rekonstrukci proudění krve podle dat získaných z magnetické rezonance. Jako první krok je řešena zjednodušená úloha, kde je proudění krve simulováno pomocí mřížkové Boltzmannovy ...
 • Lokalizace spektra diskrétního bilaplaceova operátoru s komplexním potenciálem 

  Author: Tomáš Hrdina; Supervisor: Štampach František; Opponent: Tušek Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Studujeme spektrum diskrétního bilaplaceova operátoru T na prostoru I (Z) a spektrum téhož operátoru porušeného kompaktní diagonální poruchou. Potenciál je generován posloupností v E I (Z). Cílem je nalézt podmnožinu ...
 • Pokročilé geometrické metody zpracování obrazu 

  Author: Aaron Schick; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Tato práce se zaměřuje na zpracování digitálního obrazu pomocí geometrických a difuzních metod. Nejprve je zájem upřen na lineární rovnici difuze. Dále se práce zaměřuje na nelineární difuzní a geometrické modely používající ...
 • Kritický exponent balancovaných slov 

  Author: Daniela Opočenská; Supervisor: Dvořáková Lubomíra; Opponent: Kalová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Práce spadá pod tematiku kombinatoriky na slovech. Balancovaná slova jsou skupinou slov, která dokážeme generovat pomocí dobře prozkoumaných slov sturmovských a zachovávají si mnoho podobných charakteristik. Kritický ...
 • Dynamika šíření signálu v excitovatelném prostředí 

  Author: Dominik Žurek; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: van der Meer Niels
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
  Matematické modely v elektrokardiologii jsou nástrojem, který by v budoucnu mohl snížit velké množství obětí kardiovaskulárních onemocnění. V práci je uveden stručný přehled fyziologie srdce s důrazem na elektrofyziologii. ...

View more