Collections in this community

Recent Submissions

 • Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené oblasti spektra 

  Author: Daniel Šedivý; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Frank Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření automatizovaného systému pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené části spektra. K tomuto je v práci užito skenovacího detektoru, který měření v této oblasti na ...
 • Příprava periodických polí nanotyček ZnO s kontrolovanou morfologií 

  Author: Jan Macháček; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Král Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá problémem přípravy ZnO nanotyček v periodických polích za použití fokusovaného iontového svazku a ovlivněním jejich morfologie nastavením parametrů při růstu z chemické lázně v průtokovém reaktoru. ...
 • Vysoce přesné algoritmy pro interpolace funkcí v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách 

  Author: Matěj Popďakunik; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Pro hydrodynamické simulace některých problémů jsou vhodné Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro jejich přesnost a zároveň robustnost. V této práci se studují nepřímé cell-centered ALE metody pro simulaci hydrodynamiky ...
 • Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1,7 µµm 

  Author: Veronika Čírtková; Supervisor: Kratochvil Jan; Opponent: Švejkar Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá mikročipovými lasery 2 $\si{\micro \m}$ Tm:YAG, diodově rezonančně čerpaných na 1,7 $\si{\micro \m}$. V rešeršní části jsou popsány základní principy laserů a problematika pevnolátkových laserů ...
 • Metody pro modelování fotonických a plazmonických struktur 

  Author: Přemysl Klajs; Supervisor: Kwiecien Pavel; Opponent: Hamrle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Plazmonika je mladý obor, jehož středobodem zájmu je studium specifické skupiny kvazičástic, nazývaných plazmony, které jsou chápány jako kvantum oscilací elektronového plynu uvnitř pevných látek. Ukázalo se, že tato ...
 • Post komprese energetických laserových impulsů pro generaci vysokých harmonických 

  Author: Ondřej Sedláček; Supervisor: Hort Ondřej; Opponent: Smrž Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Ultra krátké pulzy, obvykle trvající desítky nebo stovky femtosekund jsou klíčovým nástrojem pro výzkum elektronové dynamiky. Nicméně některé pokročilé aplikace vyžadují ještě kratší pulzy. Few-cycle pulzy, sestávající se ...
 • Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty se zvýšenou teplotní stabilitou 

  Author: Matěj Stavinoha; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Břínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací polovodičových jednofotonových detektorů, tyto typy detektorů mohou dosáhnout časového rozlišení lepšího než 20 ps a stability zpoždění výrazně lepší než 1 ps. Používají se v ...
 • Využití nanočástic při urychlování elektronů laserem 

  Author: Alžběta Špádová; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Práce se zabývá principem urychlování elektronů pomocí ultrakrátkých, vysoce intenzivních, laserových impulsů. Je v ní popsáno nově navržené schéma využívající plynový terč obsahující nanočástice a jsou zmíněny jeho hlavní ...
 • Teplotní závislost absorpčních a emisních účinných průřezů optických vláken dopovaných thuliem 

  Author: Bára Jiříčková; Supervisor: Peterka Pavel; Opponent: Aubrechtová Dragounová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato práce je věnována spektroskopickým změnám v křemenných vláknech dopovaných ionty thulia během jejich zahřívání. Výsledkem je sada spektroskopických parametrů těchto vláken, zahrnující účinné průřezy, fluorescenční ...
 • Pokročilé metody dekompozice radiačního pole hybridními pixelovými detektory 

  Author: Declan Garvey; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Mráz František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Hybridní pixelové detektory vyvolaly zájem fyziky vysokých energií, medicíny a věd o vesmíru pro jejich schopnosti registrovat bezpozaďově jednotlivé ionizující částice a zaznamenávat jejich stopy či dráhy v detektorovém ...
 • Nízkoteplotní studium křemíkových vakancí v diamantových tenkých vrstvách 

  Author: Irena Bydžovská; Supervisor: Ondič Lukáš; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Světlo emitující záporně nabitá centra křemík-vakance (SiV) mohou být vytvořena za vysokých hustot v diamantových tenkých vrstvách pomocí chemické depozice z plynné fáze. Tenké diamantové vrstvy mohou být vyrobeny relativně ...
 • Thuliem dopovaný vláknový zesilovač 

  Author: Jan Pokorný; Supervisor: Peterka Pavel; Opponent: Vojtěch Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
  Předmětem této práce je vývoj a charakterizace thuliem dopovaných opticky vláknových zesilovačů (TDFA) pro vlnové délky za pásmem L (1565-1625 nm) k čemuž také přísluší laditelné thuliem dopované vláknové lasery (TTDFL) ...
 • Zobrazování s vysokorychlostní modulací fáze 

  Author: Martin Čičala; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Ligmajer Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Priestorov´a modul´acia svetla je dˆoleˇzit´ym n´astrojom optick´eho zobrazovania. V dneˇsnej dobe existuje niekol’ko met´od na dosiahnutie amplit´udovej alebo f´azovej modul´acie, ktor´e sa vyuˇz´ıvaj´u napr´ıklad v ...
 • Elektrická charakterizace jednotlivých nanotyček ZnO 

  Author: Robert Hlaváč; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Fitl Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Tato práce se zabývá elektrickou charakterizací jednotlivých nanotyček ZnO. Teoretická část je zaměřena na elektrickou charakterizaci jednodimenzionálních nanostruktur, na metody jejich přenosu a kontaktování. Hlavní část ...
 • Příprava nanotyček ZnO na substrátech modifikovaných fokusovaným iontovým svazkem 

  Author: Kryštof Synek; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Hospodková Alice
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-04)
  Příprava nanotyček a jiných nanokrystalů z roztoků je slibnou metodou pro výrobu polovodičových součástek. Je nenáročná na vybavení a umožňuje výrobu ve velkém množství, na druhou stranu schází bližší porozumění vlivu ...
 • Optická charakterizace supersonických plynových trysek s vysokým časovým rozlišením a vysokou citlivostí 

  Author: Samuel Šipikal; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Krůs Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Charakterizácia plynových trysiek je dôležitou súčastou mnohých experimentov. Z tohoto dôvodu je vel´mi užitočné mat´ funkčnú a plne automatizovanú stanicu na charakterizáciu plynových trysiek. Túto charakterizáciu sme ...
 • Laserem řízené urychlování iontů: analýza a teoretická interpretace experimentálních dat 

  Author: Arsenios Hadjikyriacou; Supervisor: Giuffrida Lorenzo; Opponent: Cikhardt Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Advances in high-power laser technology seen in recent years have fueled
 • Generace plazmové vlny ultrakrátkými laserovými impulzy 

  Author: Natálie Slivková; Supervisor: Mašlárová Dominika; Opponent: Klimo Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Práce se zabývá studiem vlastností plazmové vlny generované pomocí ultrakrátkého laserového impulzu v podkriticky hustém plazmatu. Teoretický úvod této práce zahrnuje stručný popis interakcí laseru a plazmatu a mechanizmů ...
 • Er,Pr:GGAG laser generující v oblasti 2.8 µm 

  Author: Tamara Jamborová; Supervisor: Švejkar Richard; Opponent: Mužík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Táto diplomová práca sa zaoberá laserovými aktívnymi prostrediami, ktoré sú dopované iónmi Er3+ a generujú žiarenie v okolí vlnovej dĺžky 3 µm. Teoretická časť obsahuje charakteristiku pevnolátkového laseru, približuje ...
 • Spektroskopie a laserové vlastnosti holmiem dopovaných krystalů 

  Author: Miroslav Coubal; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá krystaly dopovanými ionty holmia, a to konkrétně jejich spektroskopickými a laserovými vlastnostmi. V teoretické části práci je uveden popis pevnolátkových laserů a možnosti jejich čerpání ...

View more