Collections in this community

Recent Submissions

 • Přenos záření diodově čerpaného erbiového laseru v oblasti 3 µm skleněným dutým vlnovodem 

  Author: Zuzana Fialková; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Indra Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce je zaměřena na duté vlnovody a na lasery s aktivním prostředím s ionty erbia. Rešeršní část této práce se zabývá problematikou přenosu záření ve střední infračervené oblasti a pevnolátkovými lasery se ...
 • Generace laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm 

  Author: Dominika Popelová; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Blažek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato diplomová práce pojednává o generaci laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm a je zaměřena především na thuliem-dopovaná aktivní prostředí a na využití objemové Braggovy mřížky pro selekci ...
 • Generace vysokých harmonických frekvencí pomocí „dvoubarevného“ pole 

  Author: Tadeáš Němec; Supervisor: Hort Ondřej; Opponent: Klimo Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
  Cílem této práce je zkoumání generace vysokých harmonických frekvencí (HHG) v plynech pomocí konfigurací „dvoubarevnýchÿ polí vybraných z literatury. Součástí práce je teoretický rámec prezentující mikroskopické a makroskopické ...
 • Kvantová kryptografie s využitím časového a fázového kódování 

  Author: Ondřej Čermák; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Dušek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Limitujícím faktorem dnešního šifrování je neschopnost bezchybně detekovat odposlouchávání, a proto všechny šifrovací algoritmy s tím musí počítat. Pro distribuci šifrovacího klíče se dnes používá asymetrické šifrování ...
 • Vývoj pyramidového sensoru vlnoplochy pro aplikaci v laserové technice 

  Author: Ondřej Foršt; Supervisor: Pilař Jan; Opponent: Kwiecien Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Tato práce se zabývá vývojem pyramidového senzoru vlnoplochy, jeho konstrukcí a simulací. Byly představeny dva numerické modely pro simulaci odezvy dynamicky a staticky modulovaného pyramidového senzoru vlnoplochy. První ...
 • Vývoj skriptu pro kalibraci jednotlivých optických modulů v segmentovaném kalorimetru experimentu SuperNEMO 

  Author: Filip Koňařík; Supervisor: Macko Miroslav; Opponent: Khatun Amina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-07)
  Práce se věnuje energetické kalibraci detektoru SuperNEMO. SuperNEMO je experiment zaměřený na hledání dvojného bezneutrinového beta rozpadu - hypotetického procesu, jehož objev by byl významný krok na poli neutrinové ...
 • " 

  Author: Vojtěch Grossmann; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Novák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
  Návrh, vývoj a charakterizace optického parametrického oscilátoru na bázi periodicky pólovaného nelineárního krystalu PPLN pro generaci pikosekundových impulsů v infračervené oblasti. Hlavním cílem je generace signálové ...
 • Optimalizace výpočtu zdrojových členů pro modelování generace vysokých harmonických v dlouhých prostředích 

  Author: Tadeáš Němec; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Mašín Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce rozebírá teorii a praktickou implementaci jednodimenzionálního multiškálového modelu šíření laserového pulzu plynným prostředím. Makroskopické šíření pulsu, vycházející z řešení Maxwellových rovnic v paraxiální ...
 • Cell-centered lagrangeovsko-eulerovský kód pro hydrodynamické simulace 

  Author: Maryia Butsko; Supervisor: Váchal Pavel; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky hydrodynamických simulací, diskutuje základní přístupy a zaměřuje se na lagrangeovsko-eulerovské metody. Nabízí podrobnější náhled na jednodimenzionální a dvojdimenzionální ...
 • Model rozšířené magnetohydrodynamiky v kódu FLASH - testování a aplikace 

  Author: Jiří Löffelmann; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Mašek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  V této práci jsou provedeny simulace laserového plazmatu pomocí rozšířeného magnetohydrodynamického modelu (ExMHD). K numerickým simulacím interakcí mezi laserového záření s terčem ve vnějším magnetickém poli je použit kód ...
 • Optimalizace laserového rezonátoru pomocí automaticky řiditelných zrcadel 

  Author: Vilém Boušek; Supervisor: Vyhlídal David; Opponent: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Vytvoření programového vybavení v prostředí LabVIEW pro ovládání krokových motorů a následné využití při optimalizaci laserových rezonátorů nabízí možnosti zefektivnění laboratorní práce a případně i zvýšení přesnosti ...
 • Ultracitlivá nanoskopie s fázovou detekcí 

  Author: Kateřina Jiříková; Supervisor: Piliarik Marek; Opponent: Špačková Barbora
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  V posledních letech došlo v oblasti ultracitlivé mikroskopie k významnému pokroku v citlivosti a kvantitativní povaze měření. Zejména pro pochopení vnitřních struktur opticky tenkých objektů, jako jsou buňky a tkáně, se ...
 • Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené oblasti spektra 

  Author: Daniel Šedivý; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Frank Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření automatizovaného systému pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené části spektra. K tomuto je v práci užito skenovacího detektoru, který měření v této oblasti na ...
 • Příprava periodických polí nanotyček ZnO s kontrolovanou morfologií 

  Author: Jan Macháček; Supervisor: Grym Jan; Opponent: Král Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-03)
  Tato práce se zabývá problémem přípravy ZnO nanotyček v periodických polích za použití fokusovaného iontového svazku a ovlivněním jejich morfologie nastavením parametrů při růstu z chemické lázně v průtokovém reaktoru. ...
 • Vysoce přesné algoritmy pro interpolace funkcí v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metodách 

  Author: Matěj Popďakunik; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Klíma Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Pro hydrodynamické simulace některých problémů jsou vhodné Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody pro jejich přesnost a zároveň robustnost. V této práci se studují nepřímé cell-centered ALE metody pro simulaci hydrodynamiky ...
 • Tm:YAG mikročipový laser diodově čerpaný na 1,7 µµm 

  Author: Veronika Čírtková; Supervisor: Kratochvil Jan; Opponent: Švejkar Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Bakalářská práce se zabývá mikročipovými lasery 2 $\si{\micro \m}$ Tm:YAG, diodově rezonančně čerpaných na 1,7 $\si{\micro \m}$. V rešeršní části jsou popsány základní principy laserů a problematika pevnolátkových laserů ...
 • Metody pro modelování fotonických a plazmonických struktur 

  Author: Přemysl Klajs; Supervisor: Kwiecien Pavel; Opponent: Hamrle Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
  Plazmonika je mladý obor, jehož středobodem zájmu je studium specifické skupiny kvazičástic, nazývaných plazmony, které jsou chápány jako kvantum oscilací elektronového plynu uvnitř pevných látek. Ukázalo se, že tato ...
 • Post komprese energetických laserových impulsů pro generaci vysokých harmonických 

  Author: Ondřej Sedláček; Supervisor: Hort Ondřej; Opponent: Smrž Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Ultra krátké pulzy, obvykle trvající desítky nebo stovky femtosekund jsou klíčovým nástrojem pro výzkum elektronové dynamiky. Nicméně některé pokročilé aplikace vyžadují ještě kratší pulzy. Few-cycle pulzy, sestávající se ...
 • Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty se zvýšenou teplotní stabilitou 

  Author: Matěj Stavinoha; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Břínek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací polovodičových jednofotonových detektorů, tyto typy detektorů mohou dosáhnout časového rozlišení lepšího než 20 ps a stability zpoždění výrazně lepší než 1 ps. Používají se v ...
 • Využití nanočástic při urychlování elektronů laserem 

  Author: Alžběta Špádová; Supervisor: Nevrkla Michal; Opponent: Horný Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
  Práce se zabývá principem urychlování elektronů pomocí ultrakrátkých, vysoce intenzivních, laserových impulsů. Je v ní popsáno nově navržené schéma využívající plynový terč obsahující nanočástice a jsou zmíněny jeho hlavní ...

View more