Collections in this community

Recent Submissions

 • Monte Carlo simulace léčby radioterapií s laserem urychlenými částicemi 

  Author: Vanda Sluková; Supervisor: Grittani Gabriele Maria; Opponent: Versaci Roberto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Tato práce se zaměřuje na využití laserového plazmového urychlovače ke generaci velmi vysoce energetických elektronů (VHEE) a dalších částic pro radioterapii. S využitím obecně účelového Monte Carlo kódu FLUKA a jeho ...
 • Cell-centered lagrangeovský kód pro simulace ve fyzice laserového plazmatu 

  Author: Ivan Tarant; Supervisor: Váchal Pavel; Opponent: Fučík Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Tato práce je věnována rozšíření stávajícího nestrukturovaného cell-centred lagrangeovského kódu pro hydrodynamické simulace, doposud vyvíjeného v kartézských souřadnicích, do cylindrických souřadnic. Součástí je implementace ...
 • Regenerativní zesilovač s aktivním prostředím Yb:KYW 

  Author: Matěj Žáček; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Švejkar Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Diplomová práce se zabývá vývojem regenerativního zesilovace na bázi Yb:KYW. V teoretické části jsou shrnuty vlastnosti použitého krystalu a teorie laserového zesilovače. Dále jsou provedeny simulace regenerativního ...
 • Modelování a optimalizace dvouplášťových vláknových laserů dopovaných ionty thulia 

  Author: Ondřej Schreiber; Supervisor: Aubrecht Jan; Opponent: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Práce je věnována studiu kontinuálních vláknových laserů s dvouplášťovým aktivním vláknem dopovaným ionty thulia ve snaze nalézt a aplikovat způsoby, jak zvýšit jejich účinnost. Pozornost je věnována zejména vlivu parametrů ...
 • Generace vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném prostředí 

  Author: Matěj Dvořáček; Supervisor: Nejdl Jaroslav; Opponent: Richter Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Předmětem studia této práce je generace vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném prostředí. Proces generace vysokých harmonických frekvencí je vysvětlen pomocí tříkrokového modelu spolu s podmínkou synchronizace ...
 • Kompaktní diodově čerpaný generátor nanosekundových impulzů v oblasti 1,3 μm 

  Author: Kryštof Kadlec; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Vaněk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Práce je zaměřena na kompaktní diodově čerpané Q-spínané lasery s aktivními ionty neodymu Nd3+ generující mimo standardní oblast vlnových délek 1 µm a na jejich možné aplikace. Je uveden popis pevnolátkových aktivních ...
 • Generace kvantově provázaných stavů světla: teorie a experimentální realizace 

  Author: David Tomeček; Supervisor: Richter Ivan; Opponent: Štefaňák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Kvantové provázané stavy představují cenný zdroj neklasických kvantových jevů, které jsou intenzivně využívány v kvantových komunikacích, výpočtech aj. Umožňují např. implementaci kvantových opakovačů stavěných na algoritmu ...
 • Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách 

  Author: Tomáš Dendis; Supervisor: Michl Martin; Opponent: Šloufová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
  Táto práca sa zaoberá fotofyzikálnymi procesmi prebiehajúcimi v molekulárnych látkach, najmä prenosom elektrónovej excitačnej energie. Ďalej sa pomocou výpočtových metód kvantovej chémie snaží charakterizovať najnižšie ...
 • Modelování absorpce laserového záření v plazmatu trasováním paprsků 

  Author: Lejla Oweisová; Supervisor: Liska Richard; Opponent: Oberhuber Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním absorpce laserového záření v plazmatu. Laserem generované plazma modelujeme 2D hydrodynamickým kódem na lagrangeovské mřížce pohybující se spolu s plazmatem. Laserový svazek se ...
 • Scintilační heterostruktury s InGaN kvantovými jámami 

  Author: Jan Batysta; Supervisor: Hospodková Alice; Opponent: Grym Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
  Diplomová práce se zabývá technologií přípravy scintilačních heterostruktur na bázi InGaN/GaN kvantových jam metodou organokovové epitaxe z plynné fáze. Dále se zabývá modelováním těchto heterostruktur pomocí softwaru ...
 • Návrh a optimalizace pikosekundového oscilátoru s aktivním materiálem Yb:YAG ve tvaru tenkého disku se synchronizací módů Kerrovou čočkou 

  Author: Hambálek Tomáš; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Jelínek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce se v teoretické části zabývá tenkodiskovým konceptem a krystalem Yb:YAG. Jsou popsány pasivní metody synchronizace módů a je rozebrána problematika ultrakrátkých pulzů. V praktické části jsou publikovány vlastní ...
 • Elektrická charakterizace křemíkových nanodrátů a součástek nanometrových rozměrů 

  Author: Šilhavík Martin; Supervisor: Červenka Jiří; Opponent: Voves Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá přípravou vzorků a charakterizací elektrického transportu v křemíkových nanodrátech rostlých pomocí metody plazmou podpořené chemické depozice z plynné fáze při nízkých teplotách (pod 400°C). V teoretické ...
 • Rezonančně diodově čerpaný Er:YAG laser 

  Author: Hlinomaz Kryštof; Supervisor: Němec Michal; Opponent: Bakule Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Práce je zaměřena na změny výstupních charakteristik rezonančně čerpaného laserového systému v závislosti na teplotě aktivního prostředí Er:YAG. Byla vypracována rešerše na téma rezonanční čerpání aktivního prostředí Er:YAG ...
 • Laser s aktivním prostředím Nd:SrF2 

  Author: Mydlář Martin; Supervisor: Jelínek Michal; Opponent: Frank Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nový laserový aktivní materiál Nd:SrF2. Nejprve byly změřeny a vyhodnoceny spektroskopické charakteristiky dostupných vzorků s různou koncentrací aktivního iontu Nd a dále příměsí Gd, ...
 • Inverzní Comptonův rozptyl na laserem urychlených elektronech 

  Author: Kerepecký Tomáš; Supervisor: Pšikal Jan; Opponent: Petržílka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  Tato práce se zabývá studiem vzniku rentgenového až gama záření při interakci elektromagnetického záření s relativistickými elektrony. Tento proces se nazývá inverzní Comptonův rozptyl. Úvodní část shrnuje základní poznatky ...
 • Vybrané aspekty numerických metod pro hydrodynamické simulace laserového plazmatu 

  Author: Nikl Jan; Supervisor: Kuchařík Milan; Opponent: Rohlena Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-02)
  V rámci této práce jsou vyvíjeny numerické metody pro 1D a 2D hydrodynamické kódy. Dvouteplotní popis nevazkou stlačitelnou tekutinou je aplikován v lagrangeovských souřadnicích, kde regularita 2D sítě je dosažena metodou ...
 • Příprava SERS-aktivního senzoru pro rychlou detekci biomarkeru anthraxu 

  Author: Šebek Matěj; Supervisor: Proška Jan; Opponent: Fajgar Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
  Studie nabízí srozumitelný přehled metod pro detekci bakteriálních spor. Hlavní zde použitou technikou je detekce na bázi povrchem zesíleného Ramanova rozptylu. Komerční substráty Silmeco pro detekci na bázi SERS byly ...
 • Koherentně buzený Fe:CdMnTe laser 

  Author: Csanaková Bianka; Supervisor: Jelínková Helena; Opponent: Nejezchleb Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Diplomová práca ?Koherentne buzený Fe:CdMnTe laser? sa zaoberá laserovou generáciou aktívneho prostredia Fe:CdMnTe v strednej infračervenej oblasti (2 - 8 um) pri kryogénnych teplotách. V rámci práce bol prevedený rešerš ...
 • Kompozitní nanočástice se zlatým jádrem: povlakování cílené pro biotechnologické aplikace 

  Author: Pavelka Ondřej; Supervisor: Novotný Filip; Opponent: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Nanočástice ušlechtilých kovů jsou studované zejména pro své unikátní optické vlastnosti. Ty se projevují rezonančně zesílenou absorpcí a rozptylem dopadajícího elektromagnetického záření - jevem zvaným lokalizovaná povrchová ...
 • Laditelné ytterbiové lasery 

  Author: Stehlík Marek; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Peterka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
  Diplomová práce se zabývá přeladitelností ytterbiových pevnolátkových laserů. Skládá se z rešerše, spektroskopické a laserové charakteristiky vybraných ytterbiem dopovaných materiálů (Yb:YAG, Yb:LuAG, Yb:GGAG, Yb:fosfátové ...

View more